27.10.2004

 

Ne �izgi Roman Sanat m�ym��?

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

(...) ge�en y�llar s�resince �izgi roman�n dili kendili�inden bir geli�me g�sterdi ama olu�an bu yeni anlat�m ��esine dilbilim a��s�ndan yak�nla�an herhangi bir denemenin �lkemizde
s�zkonusuzlu�u, belki de �izgi romana dair varolan yan�lg�lar�n (en hafifinden k���msemenin) ba�l�ca sebebi.


Bug�nk� edebiyat�m�z romans�zd�r, o kadar romans�z ki, en gen�
romanc�m�z�, (tabii edebiyat d���nda kalanlar s�z�m�z�n de
d���ndad�r) belirtmek i�in Re�at Nuri'ye yada Peyami Safa'ya kadar
��kmak gerekecek galiba.

Elbette ki daha gen�ler taraf�ndan hi� roman yaz�lmad� de�il. Ahmet
Hamdi Tanp�nar var. Sabahattin Ali'nin bir iki denemesi var. Orhan
Kemal'in h�t�ra ile hik�ye aras� "K���k Adam�n Notlar�" var. Daha
ba�ka adlar da s�ralayabiliriz. Ama bunlardan hi�birine tam bir g�n�l
rahatl��� ile hen�z romanc� diyemiyoruz. ��nk� bu s�fat� vermek i�in
�l�� olarak H�seyin Rahmi, Halit Ziya, Yakup Kadri, Halide Edip gibi
b�t�n �m�rlerini bu yolda harcayan ustalar�n b�rakt�klar� eserlerin
b�t�n� geliyor g�z�m�z�n �n�ne."

1951 tarihli Varl�k'�n 368. say�s�nda Ya�ar Nabi'nin "Romans�z
Edebiyat" ba�l�kl� yaz�s�ndan tashihlerini muhafaza ederek
al�nt�lad���m bu sat�rlar� ni�in g�ny�z�ne ��karma gere�i duydum? 53
y�l sonra da edebiyat d�nyam�zda bir �eylerin pek de�i�medi�ini, h�l�
edebiyat�m�z�n romans�zl���n�n s�rd���n� savunmak i�in mi? Yoksa
Tanp�nar'�n, Orhan Kemal'in, hatta Sabahattin Ali'nin romanc�l���n�
sorgulayaca��m da kendime 53 y�l �ncesinden mesnet bulma derdinde
miyim?

�kisi de de�il. Derdim �u: Bir �nceki yaz�mda ben '�izgi roman' der
demez, insanlar�n bask�n �o�unlu�unun Teksas, Tommiks, hatta
bilemediniz Zagor, Mandrake ve K�z�lmaske t�r�nden, �ocukluk
g�nlerinin en sevgili yolda�lar� olduklar� halde bug�n burun
k�v�rman�n g�zal�c� h�r��nl���na terkedilen �r�nlerini
an�msamalar�n�n kast�ma denk gelmedi�ini belirginle�tirmek. Ya�ar
Nabi'nin s�zlerini durumumuza uyarlayacak olursak, bug�nk� (Haydi, �u
pelesenke burada cevaz verelim.) pop�ler k�lt�r�m�z, sahici ucuz
romandan oldu�u denli �izgi romandan da yoksun. O y�zden de ge�en
say�da s�ylediklerim, okurumun �nemli bir b�l�m�n�n sand��� gibi ne
bir �izgi roman savunmas�yd� ne de bir �izgi roman y�celtisi.
Yaln�zca �izgi roman�n art�k ne oldu�una, nerelere geldi�ine dair bir
i�aretti s�ylediklerim. Ne ki 'tavuk' dedi�imde 'civciv'in
anla��lmas�ndan oldu�u kadar 'z�mr�t' dedi�imde imitasyonun
anla��lmas�ndan da ben sorumlu de�ilim.

Zaten pek de beklenmedik say�lmayan sahte oklara maruz b�rak�lan o
yaz�n�n amac� tam da buydu: 'kl�sik'in yananlamlar�ndan b�haber bir
k�lt�r ortam�nda, bir alt k�lt�r ��esinin 'modern'le temas�n�n
ard�ndan nerelere evrildi�ini serimleyebilmek.
Buna kar��n s�ylediklerim, ba�lam� �er�evesinde de�erlendirilece�ine,
ele ald���m konuyu bahane k�larak ucuz burun k�v�rmalar�n h��m�na
u�rad�.

Ne gam.

Halbuki �izgi roman dolay�m�nda neleri neleri tart��abilirdik.
Sahiden vuku bulan� oldu�u denli muhtemeli, yani olas�l�k veya
zorunluluk yasalar�na g�re olanakl�y� anlat�rken, �izgi roman�n,
�rne�in roman ve hik�yeye g�re durumu ne? Dilerseniz bunu sorgulamaya
ba�layarak s�ylediklerimizin tutarl�l�k d�zeyini belirginle�tirmeyi
deneyelim.

�izgi roman�n dilbilimi

�izgi roman�n neli�ini kurcalarken zihnimizde �ne almam�z�n zorunlu
oldu�u noktay� peki�tirelim: San�ld���n�n tersine �izgi roman, bir
t�r roman oldu�u denli, edebiyattan da, resimden de ayr�ld��� noktada
sineman�n kuca��nda hayat bulur. Ne ki bizim s�z�n� etti�imiz �izgi
roman ise sinemaya oldu�u kadar televizyona da �ok �ey bor�lu.
Dahas�, bug�n kabullendi�imiz anlamda �izgi romandan s�zetmek demek,
asl�nda k���t �zerine sabitle�tirilmi� televizyon g�r�nt�lerinden
s�zetmek demek. Do�ru, ge�en y�llar s�resince �izgi roman�n dili
kendili�inden bir geli�me g�sterdi ama olu�an bu yeni anlat�m ��esine
dilbilim a��s�ndan yak�nla�an herhangi bir denemenin �lkemizde
s�zkonusuzlu�u, belki de �izgi romana dair varolan yan�lg�lar�n (en
hafifinden k���msemenin) ba�l�ca sebebi.

Buradaki 'dil'in metaforik bir yak��t�rma de�il, bizzat zihnimizin
d�nyas�n� imleyen anlam�na geldi�ini belirtmeliyim.
Yaz�m�n ba��nda vurgulad���m farkl� �izgi romanlar� �rneklemem
gerekirse, ilkin Alaska, ard�ndan da Ken Parker ad�yla �lkemizde
yay�mlanan �r�n ba�ta olmak �zere Martin Myst�re (Ki o da �lkemizde
nedense ilkin Atlantis ad�yla yay�mlanm��t�.) ve yak�n zamanlarda
yay�mlanmaya ba�layan Dampyr'i s�ralayabilirim. Sayd�klar�m�n t�m�n�n
de �talyan okulundanl���, ayn� zamanda �izgi roman�n sanatl�l���n�n
da nerelerde geli�ti�inin ipucunu vermekte.

Dilerseniz meram�n izini s�rmeyi kolayla�t�rmak i�in bir �izgi
roman�n izle�ini serimlemeyi deneyelim.

Yeni �izgi roman�n en temel �rne�ini model se�mek en iyisi.

Alaska'n�n so�u�u

�lkin kahraman�m�z� tan�may� deneyelim. B�ylelikle yeni �izgi romanda
karakterlerin, kl�sik �izgi romanda oldu�u gibi iyi-k�t�, d�r�st-
sahtek�r, hakl�-haks�z, g��l�-zay�f gibi belirgin �ablonlar
do�rultusunda ele al�nmad���n� da g�rm�� oluruz. Alaska adl� �izgi
roman�n ana karakteri Ken Parker'� �ok k�sa bir s�re g�ren birisi
taraf�ndan tan�mlanmas� ��yle: "Sayg� uyand�racak kadar iri ve
kuvvetli. D�r�stl���nden ��phe edilemeyecek kadar da k�t� giyimli
biri."

'Uzun t�fek' l�kab�yla maruf Ken Parker, karde�i Bill'le birlikte,
dededen kalma uzun namlulu ve tek at��l� t�fe�iyle da�larda avc�l�k
ederek ge�inmeye �al��an s�radan bir Amerikan k�yl�s�... Bir k�rk
sat��� sonras�nda kazand�klar� y�kl� paray� �almak i�in kendilerine
pusu kuran ve ��kan �at��mada karde�ini �ld�ren �� ki�iyi bulmaya ve
k�sas uygulamaya yemin eder. Macera romanlar�n�n ve filmlerinin
beylik mevzuu insan av�, Alaska'n�n g�r�n�rdeki lokomotifi. (Dikkat!
Yaln�zca g�r�n�rde.) bir�ok macera boyunca s�rer bu insan av�.
Sonunda Ken Parker, uzun y�llar kalaca�� Amerikan ordusunda sivil
izci olarak hayat�n� s�rd�rmeye karar k�lar.

Keskin ni�anc�l��� d���nda hi�bir ola�and��� niteli�i olamayan bu
adam, mesle�ini severek olmasa bile gere�ince icra eder. Ayaklar�
s�rekli yere basan, duyarl�l���n�, hatta duygusall���n� pe�elemeyi
ba�armak d���nda kendisiyle hi�bir �at��ma ya�amayan bu western
d�neminin yar�-askeri, zaman�na g�re hayli k�lt�rl� biri. Uzun
seferlerin bitmez geceleri boyunca herkes bir k��eye �ekilip k���t
oynarken veya kad�n muhabbeti ederken, onu kamp ate�inin solgun �����
alt�nda kitap okurken g�r�r�z. Ya�ad��� �a�da zerre miktar�nca
tan�nmad���n� bildi�imiz Edgar Allen Poe bile bu kovboyun ba�ucu
yazar� olabilmekte.

Buna kar��n, �evresi onu her nas�lsa �yle kabullenece�ine, �uras�na
buras�na, k�l���na k�yafetine, kimileyin de mesle�ine g�re
de�erlendirir. Bu de�erlendirmelerden de asla yak�nd���na �ahit
olunmaz. �rne�in bir t�r yar�-askerlik say�lan mesle�i y�z�nden ne
siviller aras�nda sevilir ne de askerler aras�nda. Her iki tarafta da
�b�r yan� eksiktir. Hakir g�r�len mesle�i y�z�nden ne askerlerle ayn�
masaya oturarak yemek yiyebilir �rne�in, ne de herhangi bir sivil
m��teri gibi lokantada. Yine ayn� gerek�eyle, izci k�yafeti
�st�ndeyken otel odas�nda yatmas�na da izin verilmez. Ne ki onun i�in
sorun de�ildir bu t�r muameleler; hi� y�ks�nmeden gidip ah�rda
atlarla birlikte sabahlar.

K�z�lderililer ni�in kafa derisi y�zer?

Ana karakterin ba�ka bir dikkat �ekici y�n� ise t�m �teki Alaska
karakterlerinin nesnele�mi� ki�ilikleri y�z�nden, birbirleriyle
ileti�imleri nesneleraras� ili�ki �er�evesinde de�erlendirilebilir
nitelikteyken, onlardan farkl� bir ahl�k anlay��� g�tt��� i�in olsa
gerek, Ken Parker'�n �teki ile ili�kisi empati k�kenli bir nitelik
arzeder. �b�r bireylerin birbiriyle ili�kisi, ak�l eksenli ve ��kar
temelli iken, bundan dolay� da aralar�nda yabanc�la�ma,
kar��s�ndakini k���mseme, kendini merkeze alma tarz�nda geli�irken,
Ken Parker'da �teki ili�kisi duyarl�l�k ekseninde seyreder. O y�zden
de ki�isel ��karlar�n� s�kl�kla g�zard� eder.

�rne�in t�fe�iyle ili�kisini de bu ba�lamda de�erlendirmek olas�.
Kendisi her ne kadar bu durumu, t�fe�inin namlusunun uzunlu�uyla ve
ni�an tertibat�n�n �st�nl���yle a��klasa da, asl�nda dededen kalma,
a��zdan dolmal� ve tek at��l� bu �akaralmazla duygu eksenli bir
ili�kisi vard�r. Ortak kabule g�re iyilerin kar��s�nda yer almas�na
da rastlayabiliriz, yan� ba��nda sava�mas�na da. Bir olayda
K�z�lderililer'le sava��rken ba�ka bir macerada K�z�lderililer i�in
sava�mas� da onun karakterinin tutars�zl���yla ilgili de�il.

Peki neyle ilgili?

T�pk� g�ndelik ger�eklikte oldu�u gibi sahici sanat ger�ekli�inde de,
ola�an kabullerde yer alan kal�p yarg�lar�n, �artlar�n de�i�mesiyle
ne t�r anlam kaymalar�na u�rayabileceklerinin, insan�n en asli
trajedisi �er�evesinde dile getirilmesinin bir�ok nefis �rne�iyle
doludur Alaska hik�yeleri Alaska'n�n s�rad���l�klar� saymakla bitmez.
�rne�in ba�ka hi�bir �izgi romanda g�remeyece�imiz, ba�kahraman�n
macerada kahramanl�klar�n� sergilememesi, Alaska'n�n ola�an
s�rprizlerinden biri. Her maceran�n ba� ki�isi Ken Parker de�ildir.
Hatta kimi maceralarda, hik�yenin sonlar�na do�ru ��yle bir ortalarda
g�r�l�verir ancak.

Bilindi�i gibi Vah�i Bat� efsanelerinin olmazsa olmaz�
K�z�lderililer, �teki �izgi romanlarda beyazlar�n �iftliklerine,
kervanlar�na veya bir avu� kahraman�n ya�ad��� kalelere sald�r�r,
�oluk-�ocuk demeden kafa derisi y�zerler; davran��lar�, duru�lar�,
bak��lar� vah�etin ta kendisidir. Alaska'daki K�z�lderililer ise
beyazlara kar�� ni�in o denli ac�mas�z davrand�klar�n� s�yleme
hakk�na sahiptirler. Tarihi ger�eklerde oldu�u gibi bu �izgi romanda
da K�z�lderililer, vah�eti beyazlardan ��renirler.

Kl�sik'in amac�

Kl�sik tiyatrodan devral�nm�� �nemli bir ilke niteli�indeki ��-birlik
kural�na g�re yer-eylem-zaman birlikteli�i kl�sik roman�n esas�d�r.
Bu esasa g�re konu, temel ve belirgin bir eylem �be�i �evresinde,
belirtilmi� ve s�re�en bir zaman dilimi i�erisinde, ad� belirli bir
yerde ge�melidir. Yine ayn� ilke gere�ince, genellikle �r�n�n
ba�lang�c�nda, yerin, ki�ilerin, d�nemin uzun uzad�ya tasvirlerine
yer verilir. Bu a��dan bak�ld���nda Alaska'n�n ��-birlik kural�na
s�k� s�k�ya ba�l� kald��� g�r�l�r. Buna kar��n karakterlerin i�
d�nyalar�na dair ince i�lenmi� ipu�lar�, daha ilk karelerde �ylesine
ustaca metne yedirilir ki �rne�in bir tip, huyu-suyu hakk�nda o ana
de�in verilen kan�ya uymayan bir davran�� sergiledi�inde, �izilen
portrede s�zkonusu de�i�ime dair gerek�elerin izi bulunabilir. Zaten
yan tiplerin ba�ka bir macerada g�z�kmesi de, s�reklilik ve ba�lant�
ilkesi �er�evesinde inand�r�c�l��a hizmet i�indir. �stelik b�ylesi
bir kayg� kl�sik roman t�rleri aras�nda yeralan nehir romana �zg�d�r.
�izgi roman hakk�ndaki ilk yaz�m� okuyarak s�ylediklerimi
�zde�le�tirmeyi denemekten �ekinmedikleri t�r�n geleneksel
�rneklerinde okur, olaylar�n pe�pe�e s�ralanmas�na kendilerini
kapt�rarak olaylarla ve bu olaylar� ya�ayan ki�ilerle
bir�rnekle�irler. T�pk� kl�sik romanda oldu�u gibi kl�sik �izgi
romanda da zaten bu ama�lanand�r. Zihin etkinli�ini bir kenara
b�rakarak duygu/izlenim merkezli bir ili�kiyi hedefleyen bu tarza
g�re �r�n�n ba�lang�c�nda ana karakteri yak�ndan ilgilendiren bir
sorun ortaya at�l�r; araya ba�ka z�t olaylar s�r�l�r ve ba�ka
ki�ilerin de devreye girmesiyle i�ler gittik�e �atalla��r. S�rgit
artt�r�lan gerilimin de katk�s�yla okur, ya�ad���n�n d���nda ama
t�pat�p benzeyen bir ya�ant�n�n i�ine �ekilir. Doruk noktaya kadar
t�rmand�r�lan karma�ayla atba�� halinde y�kseltilen �zde�le�me tam
zirvedeyken, son b�l�mde olaylar�n ��z�me kavu�turulmas�yla okur,
yapay bir bi�imde i�ine sokuldu�u gerilimden kurtar�larak
rahatlat�l�r. Alaska'da ise okuyucuyu katharsis ve sahte doyuma
ula�t�ran kal�plar denetim alt�na al�n�r; karakterlerin ya�ad���
gerilimin heyecan� yerine, sahici sanat�n kar��s�nda duyulan estetik
heyecan �ncelenir.

S�z� ge�en estetik heyecan�n sa�lanmas� i�in ba�vurulan temel ��e de,
sinemaya �zg� kurmaca y�nteminden ba�kas� de�ildir. Karelerin
tasar�m�nda temel bak�� a��s� olarak kameran�n viz�r� esas al�n�r.
Sahnelerin s�ralanmas�nda da, planlar�n dizilmesinde de sinemaya �zg�
kurgu y�ntemleri uygulan�r: tepeden, �stten, yandan, alttan bak��lara
g�re g�r�nt�ler dillendirilir. Kimi kesitlerde d�ped�z g�r�nt�lerde
zincirleme, kesme, bindirme, dairevi bindirme gibi kamera hareketleri
belirleyicidir. Bu y�zden de ba�ka �izgi romanlarda g�rd���m�z,
ki�ileri veya olaylar� �ne ��karan, deyim yerindeyse bir pencereden
d��ar�s�n� izliyormu� izlenimini uyand�ran bir dil yerine, ki�ileri
de�il ki�ilikleri, olaylar�n kendisini de�il o olaylar�n ki�iler
�zerindeki etkilerini �ne alan anlat�mla kotar�l�r kareler.
Bir Alaska maceras�, kendisiyle uzun yola ��k�lan arac�n bir par�as�
olan, bu y�zden de yol boyunca yolcuyla atba�� ilerleyen ve y�z�
yolcuya d�n�k bir aynadan izlenir. Aynadan yans�yan ya�anan;
�evresine uyum sa�lamakta zorlanan �a�da� bireyin ruh
burkuntular�n�n, farkl� ton ve k�vr�mlardaki tespitidir. ��nk�
ama�lanan, Ken Parker tipinde okurun kendisini bulmas� de�il, �a�da�
bireye �zg� yaln�zl���n ve bu yaln�zl���n giderilemezli�inin
boyutlar�ndan kendince paylar ��kar�lmas�na estetik bir ortam
haz�rlamak.

Bir yazar nas�l yazar?

Modern anlat� olanaklar�yla sinema (giderek televizyon) dilini
birle�tiren, bu birle�ime de estetik yenilikler ekleyen Alaska'da
puzzle benzeri mozaik anlat�m teknikleri de kullan�l�r. B�ylelikle de
orkestral bir �okseslili�e/�okanlaml�l��a ula��l�r.
B�y�k bir iddia m� bu? O zaman bir kuplecik bir Alaska sahnesini
tatmaya ne dersiniz?

Ken Parker, bir macerada bir yazarla tan���r. Ak�am olmu�, g�ne�
batm�� ve ate�in etraf�nda kahve i�ilme saatidir. Sanattan, �zellikle
de edebiyattan s�z a��l�r ve yazar ��yle bir savda bulunur: Asl�nda
b�t�n yazarlar, �� a�a��, be� yukar� hep ayn� hik�yeyi anlat�rlar.

Bu sav �zerine aralar�nda ��yle bir konu�ma ge�er:
- O zaman yarat�c�l�k nerede kal�yor?
- 'Yoktan varetmek' anlam�ndaki yarat�c�l�k Tanr�'ya mahsustur. O �ok
�v�len 'yarat�c� geli�me' ise asl�nda kendi duygular�m�z�n ve ifade
yetene�imizin s�zgecinden ge�irdi�imiz fikirlerdir.
- Peki fikirler nereden geliyor?
- K�lt�r ve deneylerle elde etti�imiz bilgilerden... Ba�ka bir
deyi�le okudu�umuz, g�rd���m�z, hissetti�imiz her �eyden.
- Demek ki bir yazar, kendinden �nce yaz�lanlar� temel almak zorunda.
- Elbette. Yazar�n �zelli�i malzemede de�il, i�leyi� �eklindedir. Biz
yazarlar�n b�t�n yapt���, Homeros'un eserlerindeki ve Kutsal
Kitap'taki hik�yeleri zaman�m�za uydurarak yeniden yazmak...
- �ok ilgin� bir iddia. Demek ki b�y�k mucitler de daha �nceki k���k
icatlar� kendi mant�klar�na g�re birle�tirmekten ba�ka bir �ey
yapmam��lar.
- Ayn� �ey, m�zikte, resimde ve di�er dallarda da ge�erli. Ama halk
bunu asla bilmemeli! Aksi h�lde etraf�m�zda yarat�lan sihirli halka
kaybolur ve kitaplar�m�z� kimse sat�n almaz.

Bu k�sac�k metindeki sorunsal�n derinli�ine kay�ts�z kal�nmas�, �lkemizde edebiyat�n, sanat�n varolan ilkel alg�s�n�n s�rd�r�lmesinden ba�ka ne anlama gelir!


Kaynak: ????, Hasanali Y�ld�r�m


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|