01.11.2004

 

D�rt e�ilim bu dergide isteyen girebilir isteyen ��kabilir

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Bir zamanlar�n ‘Baba G�rg�rc�’lar�, yanlar�na ‘��t�r �izerleri’ de alarak Ayl�k Resimli Roman ad�nda yeni bir �izgi-roman dergisi yapt�lar. Sistemsensin Yay�nc�l�k taraf�ndan ayda bir yay�nlanacak dergi bug�nden itibaren sat��a ��kt�. Projenin ba��n� �eken Erg�n G�nd�z, Galip Tekin ve Birol Bayram’la konu�tuk. Onlar �izgilerin efendileri ve meramlar�n� s�zc�klerle anlatmay� ancak kedinin sudan ho�land��� kadar seviyorlar. Bu y�zden s�z� az, �izgisi bol bir r�portaj oldu.�izgi-roman y�ksek �ehir k�lt�r�n�n g�stergesi

- Erg�n G�nd�z: Eskiden son gece yapard�k, �imdi 4 y�l s�rd� bir dergiyi yapmam�z, herhalde 40 ya� sendromu

- Birol Bayram: Dergiyi yaparken ben hi� e�lenmedim di�erleri �ok e�lendiler

- Galip Tekin: Kulvar�m�z ba�ka. Benim Bo�azi�i’nden, Bilgi’den yeti�tirdi�im ��rencilerim de �iziyor

- BB : Ben bir tek kendi �ocu�umu yeti�tirebiliyorum

- EG : D�rt e�ilimden bu dergide bulu�tuk. Bize herkes girebilir, ��kabilir. Rakip de�iliz kimseye

- GT : Yahu, �izgi-roman okuyorum diye babamdan dayak yemi�tim

- BB : Ben de okumay� Red Kit’te s�kt�m.

- GT : Politik bir dergi olmayacak ama para cebimizden ��kt��� i�in ba��ms�z�z

- BB : �lk say� 68 sayfa, 40 bin bas�ld�, fiyat� 4 milyon lira. �imdiye kadar okuyucuya VCD verdik ilk kez DVD veriyoruz

- BB : �izgi-roman iyidir, insana okuma al��kanl��� kazand�r�r

- EG : �izgi-roman y�ksek �ehir k�lt�r�n�n g�stergesidir. Sadece New York, Tokyo, Londra, Paris gibi dev metropollerde hayat bulur

- BB : Yani okuyucular�m�z bu dergiyi okurlarsa AB’li olacaklar

- EG : Edit�rl�k olarak O�uz Aral ��retisini takip ediyoruz. G�rsel kaliteyi de y�ksek tuttuk. Her i�te bilgisayar parma�� var. �lk kez profesyonel bir tasar�m yard�m� kullan�ld�

- GT : �lk kez bir derginin ikinci say�s� haz�r. Arka kapakta sonraki say�n�n konular� tan�t�l�yor

RES�ML� ROMAN ��MD� B�T�N D�NYADA MODA

HEP�M�Z GIRGIR OKURUYDUK, ��ZER OLDUK Ayl�k Resimli Roman ekibinin ba��n� Galip Tekin (en sol) Birol Bayram (en arka) ve Erg�n G�nd�z (en sa�) �ekiyor. Aralar�nda Levend �anga (sa�dan iki) ve Levent Karanfil gibi gen� �izerler de var. Okurlar�n dergiye kat�l�m�n� bekliyorlar: �izer oldu�umuz kadar iyi birer okuyucuyuz. Ba�ka i�ler gelsin biz de zevkle okuyal�m, aralar�nda iyileri varsa kendi i�imizi ��kar�p onlar� yay�nlayal�m. (FOTO�RAF: Senih G�RMEN)

- GT : 15 ki�ilik bir ekip kurduk, yar�s� gen� �izer. Hi� bilmedi�imiz �izerler ��kt�, bunlar ya utan�p �izdiklerini yast�k alt� yap�yordu ya da yer olmad��� i�in yurtd���na i� yapmaya �al���yordu

- EG : �izerlerimiz dijital teknoloji sayesinde ba�ka �ehirlerden de �al��abiliyor. Galip dijital �z�rl�, olup bitene �a��r�yor

- BB : Bilgisayar ekran�n� televizyon san�yor

- EG : Dergiyi kaliteli ka��da bast�k ve en �ok masraf� bulu�tu�umuz Bebek Kahve’de yapt�k

- GT : �izgi-roman sanat� �lmek �zereydi. Ben dahil bir�ok �izer �izecek yer bulam�yorduk

- EG : Resimli roman T�rkiye’de asl�nda karikat�r dergisinden �ok �nce ba�lad�. Oysa bir d�nemler sinemay� bile etkiliyordu �izgi roman, Tarkan vard� mesela, Karao�lan ve daha bir s�r�

- GT : Sonra giderek azald�, karikat�r dergilerinde birka� sayfaya s�k��t� bu sanat. G�rg�r’dan sonra tamamen silindi

- BB : �imdi b�t�n d�nyada yeniden moda. Yeniden Hulk, Batman, Spiderman, Harry Potter, baksan�za hepsinin yeniden filmleri �ekiliyor

- GT : Ben ��rencilerimden biliyorum yerlisi olmad��� i�in, gidip yabanc� �izgi-roman sat�n al�yorlar

- EG : M�mk�n oldu�u kadar T�rk ve aya�� yere basan bir dergi haz�rlad�k. �lk say�da bir t�re hikayesi, bir deprem hikayesi ve bir sava� hikayesi var mesela. �yk�lerin �o�u �stanbul’da ge�iyor.


Kaynak: H�rriyet Pazar, 31/10/2004, Sava� �zbey


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|