18.11.2004

 

Resimli Roman’�n Kap�lar� �izemeyenlere de A��k

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Toprak sahada bunalan �ocuklar�n �im sahada co�mas� t�r�nden bir heyecan� ya��yor Resimli Roman �izerleri. Y�llard�r saman ka��da yapt�klar� i�in ku�e ka��tta daha iyi g�r�nece�ine inan�yorlar. Ba�larda Leman'dan "46" ad�yla ��kmas� planlanan derginin mimar� Galip Tekin. Vatan gazetesindeki �izgilerinden tan�d���m�z Birol Bayram da Resimli Roman'�n lokomotif isimleri aras�nda. Onunla konu�tuk

90’l� y�llar�n Joker’i RR'� kadar �mr� k�sa olmaz in�allah Resimli Roman'�n...
Bir�ok dergi var, �zerine bir de biz ��karal�m mant���yla yapmad�k. Hedefimiz bir �izgi roman platformu olu�turmak. Bu y�zden isteyen gelir, isteyen gider dedik.

Marvel Comics gibi?
Belki. Onlar daha end�striyel tabi. �stiyoruz ki, Leman'dan da i�ler gelsin. ilban abi (Ertem) y�llar sonra �iziyor. �stiyoruz ki t�m arkada�lar�m�z gelsin, ayr� bir kutup daha olu�mas�n. Nas�l G�r-g�r'da amat�rd�k hepimiz, �izerleri olduk. Burada da ayn�s�... �izerler, �izemeyenler. Y�z�klerin Efendisi, Harry Potter... T�m d�nyada fantastik �izgiye gidi� var. �lle her �ey komik, ha-ha hi-hi de�iL

Cinsellik T�rk �izgi d�nyas�nda h�l� tart��ma konusudur..
Dozunu ayarlamaya �al��t�k, "ba��m�z icab� sekse bak�� a��m�z �ok marjinal de�il. Ama buna bile a��k se�ik diyen oluyor... Nas�l sinemada sevi�me sahnesi varsa �izginin de do�as� gere�i, yata�a giriyor insanlar. Sineman�n t�m enstr�manlar�n� kullan�yorsun. Bir de dergiye gelen tepkilerden �unu g�rmeye ba�lad�k: 'kaz�yorum ama �izemiyorum." Resimli Roman'da buna y�nelik bir ��z�m bulduk: �izim yetene�i olmayanlara da kap�m�z a��k.

Politik mevzulara ili�meyeceksiniz gibi...
Ni�in olmas�n. Hayat�m�zda nas�l seks varsa, politika da var. Bir deprem konusunu i�liyoruz mesela, bunun sonunda politik bir mesaj var. Politikadan ka�mak m�mk�n m�? En �nemlisi �izgi roman T�rkiye'de kaybolmaya ba�lad�. Leman'da yok, Penguen'de yok. Suat G�n�lay arada bir g�r�n�yor, kayboluyor. Eakat insanlarda bunun a�l��� var. Bir sevincimiz de �u: Senelerdir ���nc� hamura i�lerimizi basmaktan b�kt�k. �imdi bu i�lerin yan�nda eskiler k�t� g�z�k�yor. Tabii Esen Matbaas�'n�n hakk�n� da verelim, insan�st� �al��t�lar...

Maddi olarak zorlayan bir se�enek ama ku�e... Nas�l ilan alacaks�n�z?
�lan almam�z �ok normal ama kurumsal paranoyalar var. �izgi roman�n i�inde deh�et, cinayet ya da cinsellik olabiliyor. Eakat reklam veren bunun kendisini ba�lamamas�n� istiyor. O y�zden insert form�l�n� d���n�yoruz. Banka reklam verince, banka soygunu �izme karde�im diyor!.. Esnek de�iller, kurumlar ba�l�yor. Sekt�rel ilanlar olacak, normalden indirimli fiyata. �landan ziyade �ok ki�iye ula�mak amac�m�z. 25 bin bast�k, hepsinin t�kenmesini bekliyoruz.


Kaynak: Bar�� Mutlu, Vatan, 13/11/2004


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|