28.11.2004

 

100.Say�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Bu b�l�mde genellikle �e�itli gazete ve dergilerden al�nt�lar yap�yoruz. Ancak bu defa Ser�ven'in 2.say�s�nda De�inmeler b�l�m�nde yay�nlad���m�z bir r�portaj� kullanmay� tercih ettik. Bahad�r Baruter ve B�lent �st�n ile L-Manyak dergisinin ��k�� d�neminde yap�lan bir r�portaj� aktar�yoruz.

T�rkiye�de dergilerin ya�amlar� olduk�a s�n�rl�d�r, �o�u niye ��kt�klar�n� dahi anlatamadan hi�bir iz b�rakamadan kapan�r giderler. Ge�enlerde bir dergi, 100. say�s�n� ��kararak hayat� bir yerinden yakalamay� ba�ard���n� g�sterdi. Kolay de�il, soka�� ve zaman� yakalayamayan dergiler ya�amazlar. LeMan��n bir yan yay�n� gibi ba�layan, deyim yerindeyse G�rg�r��n F�rt�� gibi d���n�len, �al��anlar�na ek gelir sa�lamak i�in tasarlanan L-Manyak dergisinden bahsediyoruz. 1996 y�l�nda yay�na ba�layan dergi, ge�ti�imiz Nisan ay�nda 100. say�s�n� ��kard�. Derginin bir tarz olu�turmas�, kendi i�inden bir alternatif dergi ��karmas� ekonomik olarak cazip bir yay�n oldu�unun da g�stergesi. L-Manyak dergisi ��kt���nda ahlak�� (!) anlat�mlar�, �zellikli �irkinlikleri ve "sert" anlat�m� ile �ne ��k�yordu. Bir hat �izmek gerekirse Mikrop (1978) dergisi ve O�uz Aral��n "Utanmaz Adam" aksiyonu ile ili�kilendirilebilirdi ama onu farkl�la�t�ran karakteristiklere de sahipti: "Taramadan ka��n�lmayan" ayr�nt�c� �izgilerle hareket komi�i de, primitif ve naif �izgilerle LeMan tarz� s�z komi�i de g�r�l�yordu �yk�lerinde. Derginin fark� da bu melezlikten ��k�yordu. L-Manyak��n art�k y�z k�sur say�y� i�eren tarihine (!) bak�ld���nda, Lombak dergisini ��karan ekibin (ayr�lanlar�n) derginin "duru�unu" sa�lad���n� s�ylememiz gerekiyor. Ba�ta Bahad�r Baruter olmak �zere B�lent �st�n, Memo Tembel�izer ve Cengiz �st�n��n olu�turdu�u ekip, derginin pop�lerle�mesinde �ok etkili oldular. Ayr�l�k meselesinin nedenlerini ekonomik ve ki�isel ili�kilere ba�layarak a��klamak m�mk�n. Her ne olursa olsun, Lombak ve Penguen, LeMan yay�nlar�yla rekabet eden alternatif yay�nlara d�n��t�ler. S�rf bu rekabet nedeniyle mi bilinmez, 100. say�da derginin ilk 64 say�s�n� haz�rlayan ekibe k���k bir te�ekk�r g�nderilmemi� �rne�in. Oysa eme�e sayg� ad�na ya da sadece okuyucu nezdinde, daha �nceden her ne olmu�sa olmu�, bir ho�luk yap�labilirdi diye d���n�yoruz. A�a��da, Levent Cantek�in L-Manyak dergisinin ilk d�nemlerinde Bahad�r Baruter ve B�lent �st�n�le yapt��� uzun r�portaj�n (1997) k���k bir k�sm�n� yay�nl�yoruz. L-Manyak (ve Lombak) ekol�n�n hayata kar�� duru�lar�n�n anlat�ld���, tarz hakk�nda fikir verece�ini d���nd���m�z bir r�portaj oldu�unu san�yoruz.

�Nas�l tan�ml�yorsun dergiyi?�

Bahad�r Baruter: �Bence tam bir �izgi roman dergisi. Apolitik, zaman�n ruhuyla ilintili ama g�ndemle ili�ki kurmayan bir dergi. G�ndem derken politik ya da sosyal, her t�rl� g�ndemle do�rudan ili�kisi olmayan bir dergi bu. Elbette zaman�n ruhu var onu etkileyen. O anda T�rkiye�nin ya�ad��� her ne varsa, o bir �ekilde yans�yor �al��malara. Bir sosyal elektrik var ama bu yans�ma elbette. Herhangi bir resme, m�zi�e, heykele ya da i�te pop m�zi�e yans�mas� kadar etkili sadece. Do�rudan bir g�ndemle ili�kiliyiz, o ay�n akt�alitesini dile getiriyoruz ya da politik bir g�ndem pe�indeyiz diye bir iddiam�z yok bizim. Hatta �zellikle yok. Ayr�ca �ok ucuz. Parlak, pahal� ya da l�ks bask� tad�nda de�il. O ruhta, o i�erikte asla de�il. K�y ekme�ine benzetiyorum onu ben. K�y ekme�i s�cak, �ok ger�ek, hayat�n i�inden. �ok sosyal, bir yandan da bir anlamda kurgusal, masals� bir d�nya �retiyor.�

Dergiyi tasarlarken nas�l bir okuyucu bekliyordunuz?..

BB: ��ok gen� insanlar. On y�l boyunca i�te birlikte y�r�yebilece�imiz gencecik, b�yle tam bir �ekirdek hedef kitle. Bizim ortalama okuyucumuz san�yorum 16-17 ya�lar�nda. �ehrin neresinde ya�ad�klar�n� bilmiyorum. Belirgin ortak �zellikleri zevk sahibi f�rlamalar olmalar�.�

B�lent �st�n: �Bir de eski mizah dergisi okuru olup da s�k�lm�� adamlar, 30 k�sur ya��nda insanlar da var. Ama ortalama dersen herhalde yirmiye yak�n insanlar. Mizah yenilik istiyor. Okuyucu eskimeyi hissederse b�rak�r seni. Bu dergide her �ey yeni ve taze, tipler gen�. Bu yenili�e atlad� insanlar.�

BB: �Asl�nda okur, dergi okuma elektri�ine gen� ya��nda yakalan�yor ve bu otuzlu ya�lar�na kadar s�r�yor. O dergi �ekillendiriyor biraz da okuyucuyu. Otuzlu ya�lar�na kadar sabrederek devam ediyor, sonra da bir �ekilde geberiyor. Bunun sebebi de mizah�n gen� adam i�i olmas�. Yani gen� bir al�c�s� var. Gen� bir �reticisi var. Sonu�ta taze i�lerle ancak yakalayabiliyorsun o damar�. Kendini yenilemeyen, ya�lanan mizah �l�r.�

B�: �Gen� bir okur kadar bizim i�in de ge�erli bu. Cengiz (�st�n), Memo ve bana H�b�r�da sayfa vermediler, anlamad�lar bizi. Burada sahne a�t�lar. �stedi�inizi yap�n dediler. Resmen akt�k buraya.�

Dergide Leman�dan bir�ok �izer de vard�... Bu d�sturlar hepsi i�in ge�erli miydi? LeMan mizah�n� a�mak da var m�yd� bunun i�inde?.. Nas�l bir sentez d���n�yordunuz?

BB: �Ba�lang��ta, ilk say�larda ne yapmak istedi�imiz belirsizdi. �zerinde en �ok durdu�umuz �uydu: Y�kselen bir artistik doygunluk var, buralardan beslenen bir okuyucu kar��m�zdaki. �ok canl� Amerikan filmleri ya da video oyunlar�, bilgisayarlar... Okuyucular�n g�zleri �ok g�zel doydu. Tasarlad���m dergi �ok artistik, �u anda kendi yapt���m i�lere benzeyen bir dergiydi. Biraz underground, alternatif girdi araya ama �izgiye y�klenmek gere�ini biliyordum. �kinci olaraksa, bu y�k� ta��yan �ok devrimci, mevcut mizah ekol�n� reddeden bir y�n, ��k�� bulabilmeliydik. �ok komiklik olacakt� bunda. Fatih�le (Solmaz) birlikte haz�rlad���m�z Lombak�ta �izgi olarak yaratt���m, ya�ad���m, tad�n� ald���m, yaparken zevk ald���m ve okurda da onun kar��l���n� bulabildi�im elektri�i dergiye yaymak istiyordum. Hem b�yle �ok "bilek" i�ler hem de rahat, �ok deneyimsel i�ler olmal�yd�. �nsanlar�n i�lerinde bast�r�p da bir t�rl� yapamad�klar� etkilerden, kayg�lardan, ihtiya�lardan ��karmal�yd�k bunlar�. �izerlerin dergilerinde yapamad�klar� i�lerin yeni dergide patlayaca��n� d���n�yordum. H�l� bir hayal benim i�in bu. Ben insanlara bunu anlat�yor, telkin ediyordum. "Hoca, i�te yapamad���m�z i�leri yapal�m", yani b�yle acayip, sokak olsun, kan olsun, deh�et olsun. �zellikle �iddet olsun. Ama t�m bunlar� ahkam keserek, �yle mesaj vererek de�il. O �iddet dolu, elektrikli ortam� bir �ekilde dergiye yans�tarak, hissettirerek. Lombak ve B�lent�in Kab�z Ku�u dizisi bu anlamda ipu�lar� ta��yordu. Sadece i�erik anlam�nda marjinal de�il, bi�imsel olarak da farkl�lar, gelece�e at�lm�� iki �engel gibi. Ama �u var, LeMan�da kullan�lan bir s�z mizah� vard�, Kaanlar��n yapt���, geli�tirdikleri �ey... O da bula�t� dergiye, melezle�ti asl�nda L-manyak. Kaan yap�yor mesela b�yle aile i�i, sokak, �lem, sosyal bir hal(sizlik).�

B�: �Bana birbirimizi �ektik gibi geliyor. Sanki bizim bir araya gelmemiz ka��n�lmazd�. Benzerler bir araya topland�.�

Derginin genel �slubu diye bir �eyden s�z edilebilir mi?

BB: �Bence hay�r. Biz insanlara bir �ey hissettiriyoruz. Neyin iyi olabilece�ini asl�nda ba�tan tasarlad�k. Ama oturup da b�yle �ok profesyonel bir �ekilde "Abi, b�yle yap�yoruz" diye girmedik i�e. Garip bir �ekilde kar��l�kl� etkilenmeler oldu. Ben, tam anlam�yla hayal etmedi�im ama sevdi�im bir tad� birazc�k da g�rerek inand�m. Seziyordum. ��kan i�lere bakt���mda b�yle bir �eyin iyi olabilece�ini biliyordum ama bunu tasarlamad�m. Cengiz, ba�ka bir tat ekledi dergiye, Memo ba�ka. Tasarlamad�k. Hayat�n i�inde kendini bulur dergiler. Ama sevdik, sevdi�imiz, hissetti�imiz do�rulard� kesinlikle, onlara inan�yorum. Bir de �u var: Gen� T�rk okuru kar��m�zda, bir Avrupal� gibi de�il bunlar. Bu adamlar�n beyinleri, ya�amlar�, g�ndelik ya�ant�lar� i�inde bir yap� var, kendine �zg�l�k. Bu dergi de ona �ok benzemek zorunda. O t�keticiye, bu �r�n�n ula�abilmesi i�in �art bu. Burada hayat politikas� yap�yoruz asl�nda. Politik g�ndem yok dedim ama ka��n�lmaz olarak otoriteye kar�� ��k�yoruz.�

Ki�isel olan asl�nda politik oland�r denir ya, nedir hayata kar�� duru�unuz? Bu yapt���n�z i�i nas�l etkiliyor?

B�: �Dergide yo�unla�arak bir �ey yap�yorsun. Ama �b�r tarafta �ok ki�isel olan bir hayat�n var. Kendi zevklerin var, bir �eyler var. ��te Punk m�ridi olmamdan gelen bir �ey, tam bir anar�izm. Bir panelde ideolojileri ti�ye al�yoruz dedim ama adam, �Tabii al�rs�n�z da i�in ��z�m� ne?� dedi. Benim ��z�m�m yok. Benim i�im sadece ti�ye almak. ��z�m �retmiyorum ben. Ahk�m kesmek derken bunu kast ediyorum. G�stermek zorunda hissetmiyorum kendimi. Her �eyi y�kar�m, k�rmak istiyorum ama y�k�ld���nda da �Bak�n efendim, do�ru bu� demiyorum. Ayr�ca ben de bilmiyorum zaten ��z�m�n ne oldu�unu. O y�zden benim misyonum b�t�n her �eyi ti�ye almak diye d���n�yorum. Sadece bu!�

Bu �ok kullan�lm�yor mu? �Ben ahk�m kesmiyorum, benim mesaj�m yok, ��z�m �nermiyorum" diye �ok duyuyoruz. Nas�l ay�r�yorsun kendini bu t�r konu�anlardan?

B�: �Yap�lan i�lere bakarsak daha kolay anla��l�r, konu�ulanlar ayr� bir �ey... �o�unda �ok net g�z�k�r politik damgas�. �erafettin�de ben solculu�u �ok fazla kullan�yorum. Tongu�, bir �eyler yapabilecek bir potansiyel de ta��yor asl�nda. Ta��yor ama adam deli, s�y�rm�� kafay�. Onun deli oldu�u bariz. Y�k�c� ama umursamaz, insanlarla ili�kiye giremiyor. Kendimi Tongu�la �zde�le�tiriyorum.�

BB: �Dergi i�in politik bir tan�mlama yapmak gerekirse, �ok samimi malzemeleri bir araya getiren ilerici bir yay�n diyebilirim. Gelece�i kollayan, g�n�n ruhunu hisseden kocaman bir, b�y�k bir g�z o. Her �eyi g�r�yor ve hissediyor. Sosyal hayat�n d���nda de�il kesinlikle. Ama asl�nda onun tan�mlanabilir olmas�ndan ka��n�yorum. Tan�mlanabilir olmaktan uzakla�t��� �l��de yayg�nla��yor ve LeMan da tan�mlanabilir de�il. LeMan��n i�inde Nihat Gen� de, Lombak da Cezmi Ers�z de var. Ama hepsinin harmanland��� zaman�n ruhuna oturan bir Do�ulu tad� var. �imdi tek tek o malzemelerden bu tad� almay� bekleyemezsin.�

B�: �Ben hep h�z diye d���n�yorum. H�z istiyor insanlar art�k. Dura�an, kal�c� durum komi�i eskidi, s�m�r�ld�, bitirildi. Politik kimlik de mizah da biraz orada aranmal�. Metropol mizah� yap�yormu�uz gibi bir his de var. La Haine�� d���n, bizim yapt�klar�m�z�n onlara benze�ti�ini g�r�yorum. H�zl�, y�k�c� ve uzla�maz.�

BB: �Dergide hi� de h�zl� olmayan, i�inde aksiyon ta��mayan, sadece �ok marjinal bir hayattan ��kar�lm�� �yk�ler de var elbette. ��inde bir aksiyon tad�n�n y�ksek oranda bar�nmas� de�il bu derginin form�l�. ��inde marjinal anlat�n�n y�ksek oranda bar�nmas� iyidir. Ama i�inde �ok naif, o samimiyette okurun kar��s�na ��kamam�� i�lerin bar�nmas� da iyidir. Toparlay�c� ba�l�k: Yeni ve samimi olmak, bir de gen� adam�n ruhuna hitap etmek. Otuz ya��ndaki okuru asl�nda �nemsemiyorum. Yorgun okuru da �nemsemiyorum. Taze ve �ok gen� bir okurum olsun isterim. Ben on alt� ya��ndayken �ok daha iyi g�ld���m�, �ok daha iyi e�lendi�imi hat�rl�yorum. �ok bozulmam��, �ok samimi bir ili�ki kuruyorsun gen� okurla.�

Marjinal olan�n, kenarda olan�n dergide yer almas�n�n iyi oldu�unu s�ylediniz... Ama ne siz ne de okuyucular�n�z o kenarlarda de�ilsiniz asl�nda... Her a��dan bu "ilgiye" nas�l bak�yorsunuz?..

B�: �Cihangir ve Tarlaba�� gibi yerleri e�er �kenar� diye tan�mlarsak, oralarda kozmopolitlikten gelen bir hareketli ya�am var. �nsanlar, sabah be�ten ak�am alt�ya kadar evlerinden ��k�yorlar. Hareket ve �yk� var orada, oras� hazine! Bir s�r� �yk� ��karabiliyorsun. Ama Kad�k�y ya da �i�li�de daha d�zg�n bir hayat ak�yor. Mahallenin Muhtarlar� dizisindeki bir hayatta beni ilgilendiren �yk� yok. �yk� sokaktad�r, soka�a ka�m�� ya�amda, ev i�inde �ok fazla ya�am�yor onlar. Ne olursa sokakta oluyor.�

BB: ��ok ge�erlilik ve resmiyet kazand�r�lmam�� alanlar oralar. Kenar mahallenin a�z�, k�fr� al���lmad�k olanla ba� kuruyor. Bizi en �ok g�ld�ren �eyler de �rt�lm��, kapat�lm�� ve saklanm�� olanlard�r ya! Hayat, Ba�dat Caddesi�nde de�il ��nk�. �ehrin g�t�, boku p�s�r� orada. Mizahta da benim i�tah�m o zaman a��l�yor. O zaman zevke geliyorum �izerken. Bilmiyorum belki bir ba�kas� da sigara t�tt�ren kad�n portresi yaparken zevkleniyor. Yuvarlak g�tl�, �ahane, f�st�k, sar���n kad�nlar� yapmaktan zevk al�yor. Ben �zellikle g�zel yapm�yorum, sevimli yap�yorum onu. Bir �irkinlik, hoyratl�k kat�yorum komi�e.�

Oray� yeniden takdim etti�inizi d���n�yor musunuz? Baz� �zellikleri abartarak ilgin� gelebilecek hale getirmek, hi� �yle olmad��� halde -mi� gibi yaparak yeniden kurgulamak da var m� i�in i�inde?..

B�: ��imdi Cihangir�i oldu�u gibi anlatsam, nereye kadar anlatabilirim ki? Cihangir�i aynen al�rsam, Cihangir�de �ok fazla bir numara yok asl�nda. Cihangir�i sanat��l�k ve yarat�c�l���n ile mitle�tiriyorsun. Onu fon olarak al�yorum. Ve elbette onlarla taraf�m ben.�

BB: �O adamlar bizim ilgilendi�imiz �amura ve boka en yak�n tipler. Hani biz do�al olarak taraf�z onlarla. B��ak �eken adamla, tinerciyle, junkiyle, ma�durla, jilet�iyle, kaybetmi�lerle bir ten uyumumuz var. Ama �ocuklar�m�z� bir junki, bir eroinman gibi ya da bir e�cinsel gibi yeti�tirir miyiz? Ya da karde�lerimizden, arkada�lar�m�zdan b�yle �zellikler bekler miyiz? B�yle bir �ey s�yleyemem. Bu t�rden ahlaki bir mesaj asla vermeyiz. Zaten b�yle bir �ey mizahta da yoktur. G�leriz, e�leniriz ama en s�cak ili�kiyi ailemle kurar�m.Kaynak: Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi, Say�:2


En Son Eklenen 5 Yazı

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...

Fantastik d�rtl� ve bir k�t� adam
02.08.2005
Mucit, astronot bilim adam� Dr. Reed Richards'�n hayali ger�ekle�mek �zereydi. Kozmik bir f�rt�nan�n merkezine yap�lacak bir uzay yolculu�una �nayak olmu�tu. �nsan�n genetik kodlar�n� ��z�mlemekte bir�ok gizli kalm�� soru i�aretini ayd�nlat...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|