12.12.2004

 

Karikat�r Oscarlar� verildi

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

21. Ayd�n Do�an Uluslararas� Karikat�r Yar��mas�'nda dereceye girenlere �d�lleri t�renle verildi. K�lt�r ve Turizm Bakan� Erkan Mumcu, Sultanahmet'teki �brahim Pa�a Saray�'nda d�zenlenen �d�l t�reninde yapt��� konu�mada, karikat�r�n �nemli ve anlaml� bir sanat oldu�unu belirtti.Karikat�rde bir “su��st�” hali bulundu�una dikkati �eken Mumcu, ��yle dedi: “Karikat�rde, bir akl�n ba�ka bir akla tuzak kurmaya �al���rken ger�ek niyetini gizleyip, su��st� yakalanm��l��� halini her zaman g�r�yoruz. Karikat�r gizlenmi� niyetin �st�ndeki �rt�y� kald�r�yor, daha �st�n bir ak�l, tuzak kurmu� akl� te�hir ederek, bir durumu olu�turuyor ve g�l�n�l�k de oradan ��k�yor.”

Mumcu, insano�lunun en eski ileti�im ara�lar�ndan birinin �izgi oldu�unu ifade ederek, yaz�n�n, �izgiden ba�lad���n�, insanlar�n birikimlerini �izerek aktard���n� s�yledi. �izginin karikat�rle ileri bir form haline geldi�ini belirten Mumcu, “Karikat�r, adeta felsefeyle yar���r bir tarzda, pratik akl�n her t�rl� yetisini �ok basit birka� �izgide sergileyen bir sanata d�n��m��t�r. Bence Ayd�n Do�an Uluslararas� Karikat�r Yar��mas�'n�n gelene�i olan bir �d�le d�n��m�� olmas�, vakf�n �ok b�y�k bir ba�ar�s�d�r” diye konu�tu.

“Ayd�n Do�an Vakf�'n�n karikat�r yar��mas� d�nyadaki en itibarl� yar��malardan birisi” diyen Mumcu, her y�l bu yar��maya �ok nitelikli sanat��lar�n �ok nitelikli eserleriyle kat�ld���n� ifade etti.

Mumcu, bir �eyin geleneksel olmas�n�n �nemli oldu�unu da belirterek, “�n�allah bu yar��ma �ok uzun y�llar devam eder. �lkemizin �a�da� y�z�n� de g�steren birikimlerden birisi olarak bize gurur vermeyi s�rd�r�r” dedi.

Karikat�r�n insanla �ok iyi bir ileti�im kurdu�unu anlatan Mumcu, ”Bizim insan�m�zla b�ylesine bir ileti�im imkan� sundu�u i�in ba�ta Ayd�n Do�an olmak �zere, vakf�n t�m y�neticilerine sevgiler sunuyorum” diye konu�tu.

Ayd�n Do�an Vakf� Y�r�tme Kurulu Ba�kan� Candan Fetvac� da konu�mas�nda, bug�ne kadar yar��maya 94 �lkeden 6 bin sanat��n�n, 48 bini a�k�n eseriyle kat�ld���n� belirterek, bu y�l 82 �lkeden bin 52 sanat��n�n 2 bin 642 karikat�r�yle yar��maya kat�ld���n� belirtti.

“�nan�yorum ki insanlar ve �lkeler birbirlerinin �z�nt� ve sevin�lerini payla�t�klar� zaman daha kolay dost oluyor. Ortak de�erler bizleri yak�nla�t�r�yor, birlikte g�lebildi�imiz zaman s�n�rlar anlam�n� kaybediyor” diye konu�an Fetvac�, “��te ifade �zg�rl���n�n ortak dili olan karikat�r sanat� da bu evrensel de�erleri en anlaml� �ekilde payla�mam�z� sa�l�yor” dedi.

T�rende daha sonra K�lt�r ve Turizm Bakan� Erkan Mumcu birincilik �d�l�n� kazanan Ukraynal� sanat�� Oleg Serada'ya �d�l�n� ve bakanl���n plaketini takdim etti.

Do�an Holding Y�netim Kurulu ve Ayd�n Do�an Vakf� Ba�kan� Ayd�n Do�an da Serada'ya birincilik �d�l� olan 8 bin dolarl�k �eki verdi.

Yar��mada ikincilik �d�l�n� kazanan Necdet Y�lmaz'a �d�l�n� �stanbul Valisi Muammer G�ler ile Ayd�n Do�an Vakf� Ba�kan Vekili ve Do�an Holding Turizm Grubu Ba�kan� Sema Do�an verdi. Y�lmaz, �d�lle birlikte 5 bin dolarl�k para �d�l�n�n de sahibi oldu.

Kanal D �cra Kurulu Ba�kan� Arzuhan Yal��nda� da, yar��mada ���nc� olan Rusya Federasyonu'ndan Sergey Bobylev'e �d�l�yle birlikte 3 bin 500 dolarl�k �ekini verdi.

T�rende daha sonra Ba�ar� �d�l� kazanan 12 sanat��ya �d�lleri ve 500'er dolarl�k �ekleri da��t�ld�.

�d�l t�reninin ard�ndan, 29 Aral�k 2004 tarihine kadar ziyaret edilebilecek karikat�r sergisi ziyarete a��ld�. Sergi, Moldova, Japonya, �in Halk Cumhuriyeti, Pakistan, KKTC ve Yunanistan'da da a��lacak.

(aa)

Kaynak: Anadolu Ajans�, 10/12/2004 H�rriyet


En Son Eklenen 5 Yazı

Efsaneye Dışarıdan Bakmak
10.01.2005
Gırgır hakkında pek tartışılmadan kabul g�ren bir iddia vardır: Gırgır, o kadar y�ksek satış rakamlarına ulaşmıştır ki d�nyanın en �ok satan ...

Kediler Fareler Domuzlar
02.01.2005
II. D�nya Savaşı d�nemi, �zellikle de Yahudi soykırımı ile sinemacı�ların, yazarların, kısacası anlatı işiyle meşgul kimselerin ilişkisi, I ilk bakışta ��z�mlen...

Bir teselli ver Tenten!
20.12.2004
Frankofon �izgi roman gelene�inin en �nemli temsilcisi Tenten'in yirmi d�rt ciltlik serg�ze�ti
�nk�lap Yay�nlar� aras�nda ��kmaya ba�lad�. Halihaz�rda alt� alb�m ��km�� bulunuyor. (Yay�nevi yetkililerinin belirtti�ine g�re, bundan sonra h...

�izgi Roman K�lt�r�
13.12.2004
1950'li y�llardan 70'li y�llara uzanan bir zaman aral���nda pek �ok ��rencinin ders kitaplar� aras�na saklayarak, ��retmeninden yahut anne-babas�ndan gizli okudu�u �izgi romanlar, �imdilerde yeniden yay�mlan�yor. �stelik aray� kapatmak iste...

Karikat�r Oscarlar� verildi
12.12.2004

Karikat�rde bir “su��st�” hali bulundu�una dikkati �eken Mumcu, ��yle dedi: “Karikat�rde, bir akl�n ba�ka bir akla tuzak kurmaya �al���rken ger�ek niyetini gizleyip, su��st� yakalanm��l��� halini her zaman g�r�yoruz. Kar...  Maceraperest'in katkilariyla

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|