25.01.2005

 

S�permen de kim? Yeni�erimiz var!

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

S�permen ve Batman gibi �nl� kahramanlara hayat veren DC Comics, Yeni�eri anlam�na gelen Janissary isimli bir �izgi kahraman yaratt�

'Kahramanl�k �lkede ve t�m d�nyada' slogan�yla ��kar�lan Planet DC �izgi roman serisi, kurguland�klar� �lkelerin tarihi yap�s� g�z �n�ne al�narak olu�turulmu� ve yerel k�kenlerine ba�l� sekiz yeni kahramandan olu�uyor. Japonya'dan Bushido, Yunanistan'dan Nemesis, Tunus'tan Sala, gibi isimlere sahip olan sava���lar Amerikan s�perkahramanlar�n�n da yard�m�n� alarak k�t�lere kar�� sava��yor. Bushido ve Nemesis'le birlikte ABD'de serinin en �ok tutan kahraman� olan Yeni�eri'nin hik�yesine bak�ld���nda, ABD'nin Ortado�u politikas�n�n izleri g�r�l�yor. Brian K. Vaughan'�n yazd���, Steve Scott'�n �izdi�i �yk�n�n yay�nc�s� Neal Bailey "Yeni�eri'nin 'tek at�ml�k' bir �izgi roman oldu�unu, bu tip �izgi romanlar�n�n her y�l yay�mland���n� s�yl�yor.

DC Comics T�rkiye da��t�mc�l���n� �stlenen Arka Bah�e Yay�nc�l�k'�n Genel M�d�r� Ahmet Kocao�lu, hik�yeyi tek ba��na almalar�n�n zor oldu�unu, ancak �n�m�zdeki g�nlerde seriyi T�rk�ele�tirerek, T�rkiye'ye getirmeyi d���nd�klerini s�yledi.

�rticaya kar�� sava�
Yeni�eri bir�ok a��dan ilgi �ekici �zelliklere sahip. �zerinde T�rk bayra�� olan, ninja k�yafetiyle �alvar aras� bir kost�m var. Bir elinde Kanuni Sultan S�leyman'�n efsunlu k�l�c�n�, di�er elinde b�y�c� Merlin'in sonsuzluk kitab�n� ta��yor. ��in en ilgin� yan�ysa, karanl�k g��lere kar�� sava�an bu s�perkahraman, pala b�y�kl� ya��z bir erkek de�il, Selma Tolon isimli M�sl�man bir doktor.

Roman�n konusu da bir hayli ilgin�. T�rkiye'ye irtica getirmek isteyen Anka Kaz�m isimli bir general, Etrigan isimli iblisten yard�m ister. �blis, Anka Kaz�m'a sadece T�rkiye'nin de�il, t�m d�nyan�n h�k�mdarl���n� �nerir. Anka Kaz�m'�n iblisin teklifini kabul etmesiyle birlikte, bir anda T�rkiye'nin her yan�ndan zombiler ��kar ve do�a �st� canl�lar �lkeyi yak�p y�kmaya ba�lar. Bu y�k�ma kar�� Yeni�eri tek ba��na sava��r. Anka Kaz�m'�n televizyonda yapt���, "T�rkiye yerle bir oldu, yeni bir �a� ba�lad�. Milletimiz k�llerinden do�uyor. Bize kar�� duranlar yok edilecektir," konu�mas�n� duyan Batman, Aquaman, Harika Kad�n, Ye�il Fener, T�rkiye'ye Yeni�eri'ye yard�ma gelir...

Amerikan �izgi romanlar�n ABD'li okurlar�n be�inileri do�rultusunda haz�rland���n� belirten '�izgi roman uzman�' �mit Kire��i'ye g�re, hik�yeyi yazanlar T�rkiye'yi �ok iyi tan�yorlar: "Yeni�eri yap�s� itibariyle T�rkiye'nin laik-M�sl�man yap�s�na vurgu yapan, bu a��dan T�rkiye'nin ABD'deki imaj�n� olumlu y�nde etkileyen bir �al��ma, zira ABD'de �izgi roman pop�ler k�lt�r�n �ok �nemli bir par�as�.Kaynak: Emre Boztepe, Radikal Cumartesi, 22/1/2005


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|