11.10.2004

 

S�per Kahramanlar�n Gard�rabu

Haberi Ekleyen:
ser�ven

S�per kahramanlar i�indeki gelmi� ge�mi� en '��k' kahraman
Batman'dir. En r�k��� ise Superman.


Ama bizim kafa tak�nt�m�z bu kahramanlar nereden giyinirler bahsinden
de�il, kost�mlerini hangi iki arada bir derede ve nas�l o kadar h�zl�
de�i�tirdikleri meselesinden kaynaklanmakta... �r�mcek Adam naml�
Peter Parker i�in kost�m i�in p�f noktas� de�ildir asl�nda; ancak
onun �r�mcek adam oldu�una inanmas�, gaza gelmesi ve olaya �s�nmas�
i�in bu kost�m gerek �art gibi g�r�n�r �o�u zaman. Superman i�in de
kost�m onun kahramanl���n� kullanmas�n�n elzem enstr�man� de�ildir;
geldi�i gezegenin ona verdi�i �zel nitelikler sayesinde super
olmas�na, yani yapabildiklerini kost�ms�z de yapabilecek olmas�na
ra�men, o akla ziyan �eyleri giymeden sahneye ��kamaz.

Ger�ekte kost�m sadece zengin bir adam olan ve ultra donan�ml� �zel
tasar�ml� k�yafet ve arac� ile kahramanl�klar yapabilen
Batman/Yarasaadam i�in 'elzem'dir. O halde di�er ikisi, neden en
vahim durumlarda, zaman ile yar���lan durumlarda bile bir 'giysi'
olay�na girmek isterler? Cevab� �u olsa gerek: G�ndelik hayatlar�nda
s�radan bir insan gibi davranmak zorunda olan bu karakterler acil
durumlarda vazife ba��na ge�en ikinci yar�lar�n� kimliklendirmek
isterler; ger�ek ismi bilinmeyecek y�z� m�mk�n oldu�u kadar
g�r�nmeyecek olan kahraman�n varl���n� ta��yacak bir 'g�steren' e
ihtiya� vard�r, g�c�rt�l�, b�c�rt�l� lateks bir g�steren olsa bile...
Durumdan da hi� gocunmad�klar� da malumdur. Onlar�n teslimiyetleri
kar��s�nda biz de terbiyesizlik edip 'abi terletmiyo mu bunlar' gibi
bir bahis a�maz, bu tercihi kabulleniriz; daha do�rusu kabullenirdik.
Ama Spider Man 2 bu �ok ontolojik duruma kendi �ap�nda birtak�m
a��l�mlar sa�lamakta. �r�mcek Adam, kost�m�yle sorunlu bir adam
haline getirilmekte! (Ba��m�za ta� ya�acak, diye �zetleyebiliriz bu
infiali.)

��in do�rusu herkesten farkl� �ok �zel bir kahraman� anlat�yorsan�z,
iki se�ene�iniz vard�r; ya onun �yle olmak olmak zorunda oldu�una
dair bir �ayia yaratacak ve kahramana bindirdi�iniz 'karizma' ile
bunun asla sorgulanmamas�n� sa�layacaks�n�z, ya da bunu
sa�layamad���n�z veya bu haktan vazge�ti�iniz takdirde elinizde iyi
cevaplar�n�z, iyi a��klamalar�n�z olacak; dolay�s�yla geveze bir film
ya da �izgi roman ortaya ��karacaks�n�z. Peter Parker'�n
�ama��rhanede kost�m�n�n 'beyazlar�' boyad���n� fark etti�i sahne �ok
ho� ve komik. Kahraman da olsa elbette kost�m�n� y�kamak zorunda ve
bu kadar renkli bir nesneyi beyazlarla ayn� seferde y�kamaya
kalkarsan olaca�� bu. Peter'�n kost�m�n ba�l��� ile de bir derdi var,
s�rekli ��kar�p duruyor; �r�mcek Adam ba�l���n�n aksiyona niyet etmi�
bir adam�n nefes al��veri�lerine uygun bir tasar�m� olmad���
d���n�l�rse, bu da mant�kl�. Ama mant�k alaya gelmez; o zaman
y�netmenin bo�azl� bir kazak gibi neredeyse �eneye kadar yakla�an bir
kost�m�n o beyaz tiril tiril g�mleklerin alt�nda nas�l
saklanabildi�ini de bir punduna getirip a��klamas� gerekir. ��nk�
beyazlar� boyayan kost�m, beyaz g�mlek alt�ndan da belli olur, dahas�
yakan�n a��k k�sm�ndan g�r�n�r; g�r�nm�yor; ama 2 sn. sonra Peter
k�rm�z�lar� �zerine �ekmi� bir halde oradan oraya z�plamaya
ba�l�yorsa, bu durum sinirlerimizi bozar; kost�m sorunsal�n� kendi
abs�rd-mant���ndan kopar�p g�ndelik hayat�n ak�lc� pratikleri
a��s�ndan ele al�rsan�z olaca�� budur.

Kost�m meselesi �ok ciddidir. David Lynch filmi Wild at Heart / Vah�i
Duygular'daki Sailor Ripley karakteri, y�lan derisi ceketi hakk�nda
��yle konu�ur: "Bu ceket, benli�imin bir par�as�, inanc�m�n bir
sembol�d�r." Di�erlerinden farkl�, �zel, s�rad��� hatta abs�rd olan�n
ya da oldu�unu d���nenin, kost�m� ile ilgili tasavvuru a�a�� yukar�
b�yledir. �zel ve s�rad��� kahraman�n�za Sailor Ripley'in ceketi
hakk�nda duydu�u �eylerin ayn�s�n� hissettiremiyorsan�z, onun �zel
bir kahraman oldu�una kimse inanmaz. Bu arada Spider Man hakk�nda
be�enilmeyen ikinci �ey; Peter'a hayat� dar eden Mr. Aziz, Mr.
Ditkovich ve hatta akl�n� kaybedip ter�r estiren bilim adam� Dr. Otto
Octavius gibi karakterlerin hepsinin -nedense- g��men/yabanc� oldu�u
meselesidir. Hollywood pop�ler sinemas�nda b�yle y�zlerce 'tesad�f'
vard�r , o nedenle �zerinde durmuyoruz.

Kaynak: 07.07.2004 ZAMAN
N�HAL BENG�SU KARACA


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|