15.02.2005

 

Zorunlu bir a��klama

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Do�an H�zlan-Press Bey polemi�i (!): Gazetecilik oyunu k���k tak�lmalardan birini Latif Demirci yapm��, Do�an H�zlan da ciddiyetle cevap veriyor..

Sevgili okurlar�m iyi bilir, hakk�mda yaz�lanlara cevap vermem. Tahriklere kap�lmam. Ben kendimi b�yle bilirdim ama bu zorunlu a��klamay� yapmaktan bu sefer kendimi alamad�m.
H�rriyet Pazar�da (23 Ocak 2005) Ne dediler? �zel Haber b�l�m�nde ad�m� ve karikat�r�m� g�rd�m.

Bak�n ben ne demi�im:

�Londra�da Royal Academy of Arts�ta d�zenlenen �Turks� sergisinin a��l���nda kitab�n ��kt���n� duydum... Haberim olsayd�, sergiye gitmem s�z konusu olmazd�... Yaz�k...�

�imdi bu karikat�r� g�r�nce sevgili dostlar�m Nazan �l�er ile Filiz �a�man, bizi oralarda a��rlayanlar ne der. �Demek istemeye istemeye gelmi�!� Bak�n nas�l herkesle aram� bozan bir haber.

Efendim, ben b�yle bir beyanat vermedim, ad�m�n bu t�r olaylara kar��t�r�lmas�ndan da hep ka��nd�m.

L�tif Demirci�yi arad�m, �u yan�t� verdi:

�Evet, yaz� biraz maksad� a�m��.�

Ard�ndan Press bey dizisinden ��kan �u K��e, Yaz K��esi kitab�n� okumaya ba�lad�m.

Sayfada siz de g�rd���n�zde durumu anlayacaks�n�z. Beynime kan s��rad�. Bana s�yleyecekmi�, Media�n�n kitab�n� satt�racakm���m!

�imdi bana kitap, hatta m�svedde ya��yor, aman bunu yaz�n, bast�r�n diyorlar, ��nk� bu i�leri iyi yaparm��s�n�z, L�tif Bey�den ��rendik.

Bakal�m bu kez nas�l bir a��klama yapacak bana.

Hay�r, taktik de�i�tirmeye karar verdim. Onunla tak��maktan, dala�maktan vazge�tim, bu a��klamay� bile yay�nlamak i�in teredd�d�m� zor yendim.

��nk� �u K��e, Yaz K��esi�ni okumaya ba�lay�nca, karikat�rleri �ok sevdim, be�endim, ba���lay�verdim..

Me�er ben onun i�in daha �nce �v�c� yaz�lar yazm���m, ge�mi�teki yaz�lar�m� ink�r edemem ki!

Sevgili L�tif, senin gibi �izgi yetene�im olmad���ndan yaz�m� gene senin �izgilerinle s�slemek zorunda kald�m.

G�r�yorsun ki, senin gibi �izer/yazarlar, yazarlara muhta� de�iller ama yazarlar daima senin gibi �izerlere muhta�.

Press bey, etik ve tetik kavramlar�n� kullanmadan da, medyan�n zek� eseri yarat�c�kla nas�l ele�tirilece�inin de �rne�i.

L�tif Demirci�nin karikat�rlerinde, yaz�lar�nda; ben, ortaoyunundan, Karag�z ile Hacivat�tan gelme, halk�n sa�duyusu ile yar� ayd�n�n �arp��mas�ndan do�an komik unsurunu bulurum. Asl�nda g�l�n� olan G�ll� Han�m de�il, Press bey ile Media�d�r.

L�tif Demirci, �izgideki ustal���n� yaz�yla iki misline y�kseltiyor.

Tabii �u K��e, Yaz K��esi�nde mizah�n�, g�ncelle ba�lat�yor, ama onun unutkanl���n�, ge�icili�ini a�an bir d�zeye ula�t�r�yor.

Onun yapt��� zor bir i�tir, ayn� tema�y�, ayn� ki�ileri s�reklilik i�inde okuru s�kmadan �e�itlendirmek, iyi sanat��lar�n ba�arabilece�i bir i�tir.

Ba�kas�nda Press bey tipinden b�kabilirdik, tekrarlar can�m�z� s�kard�.

Ama g�n�n olaylar�n� geni� bir toplamda ele alarak, toplumsal tarihimize mizahla tarih d���r�yor.

Onun ilgi alanlar�n�n yayg�nl���n�n bana bir yarar� dokunuyor, normal yaz�larda okumad���m, kul�p��l�k duygular�n� da onun sayesinde ��reniyorum.

Chateaux Margo �arab�n� me�hur etti. Onun her karikat�r�nde Rambo�yu ar�yorum.

G�ll� Han�m bizi hayat�n i�ine �eker. Sokaklara, statlara, siyasal meselelere.

Be�ikta�l�d�r ama deplasmandan peri�an halde d�n�nce t�vbe eder, soka�a ��kma yasa�� g�n�nde Filistinlilere sapan yapar.

G�ll� Han�m, halk��d�r, halk�n hem zekas�n�, hem kurnazl���n� temsil eder, ilericidir, yenilik�idir, yani halkt�r.

�nsanseverdir, hayvanseverdir, ama bilgili g�r�nen cahillere, pozculara d��mand�r, onlar� sevecenli�i a�an bir tonda insanl�k panay�r�nda te�hir eder.

Pazar yaz�lar�n� �yle bir sarakaya al�r ki, insan bir an acaba beni mi kastediyor diye d���nebilir:

Pirens Bey, pazar g�nleri hafif yaz�lar yaz�yorsunuz diye a��r bi yemek yapmad�m... Bi ka� patitis ha�lay�verdim size...

Temin Kasapta Cumhurba�kan� Ahmet Necdet Bey�e raslad�m Pirens bey, deyiverir.

K��e yazarlar�n�n hepsi bu kitab� okumal�, seyretmeli, kendilerinden �ok �ey bulacaklar.

Belki kendileri �d�l almam��lard�r ama En Ba�ar�l� K��e Yazar� Korumas� plaketini kazanm��lard�r.

Korumalarla ilgili karikat�rleri �zellikle beni g�ld�rd�, d���nd�rd�.

Postkoruma�s� olanlara g�ndermeleri sak�n es ge�meyin.

O�uz Aral�� anlatt��� karikat�rde ona ait her �ey var, ya karikat�rdeki taramayla tarama yeme�ini s�ylemesi, Demirci�nin cinas sanat�ndaki edebi ustal���n� da g�steriyor.

O�uz�un tarama konusundaki d���ncesi (fazla taramalardan ka��n�n) ancak bu kadar ba�ar�l� anlat�labilir, �izilebilirdi.

G�ll� Han�m �ar�kl� erkan� harp denilen cinsten.

Baksan�za neler biliyor:

Y�zde k�rk fakirle�ti�imize g�re, elde var y�zde 60...

Standard and Poor�s kredibiliteyi d���rd� diyelim... Moody�s ne yapar?.. K�sa vadeli kredi notunu kafadan indirir bi kere...

Kurbanla ilgili olanlardaki ho�lu�u anlatmayaca��m.

Hele G�ll� Han�m�la bilgisayar ili�kisine dikkat edin, onda �o�umuza ironik g�ndermeler var.

Deformasyonlar� ayr� bir ustal�kt�r, yatakta yaz� yazan Press Bey�e e�i, grup r�portaj yapal�m burda, der. Sekse ne zarif bir ima.

Hat�rlayacaks�n�z bir aral�k, her yerden Picasso tablolar� f��k�r�yordu.

Onu bir de L�tif Demirci�den izleyin:

Kocaman bir kutu.

Ekonomik kriz var deyin, memleketten erzak g�ndermi� akrabalar, saolsun.. tarhanaa, bulgur, kuru �z�m, Picasso, buyday...

�u K��e, Yaz K��esi sadece Press bey�in, Media�n�n, G�ll� Han�m��n �evresinde d�nm�yor; bakmay�n ad�na, konu sadece medya da de�il.

B�t�n hayat�m�z� ku�atan her �ey var bu kitapta, alb�mde.


Kaynak: Do�an H�zlan, 29/1/2005 H�rriyet


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|