07.03.2005

 

�izgi kahramanlar�n bulu�ma noktas�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Beyo�lu Asl�han'daki 1001 Kitabevi, �izgi roman merakl�lar� i�in tam bir cennet. Bu t�re merakl�ysan�z, binlerce eserin bulundu�u kitabevini ziyaret edin.

�izgilerden olu�an bir d�nya ve kimi zaman s�per g��lere sahip kahramanlar, k���k b�y�k herkesin ilgisini �ekiyor. �stelik �izgi roman, geli�en her t�rl� ileti�im arac�na kar��l�k var olmay� s�rd�r�yor. Siz de �izgi roman ve film afi�lerini seviyorsan�z, Beyo�lu Asl�han'daki 1001 Kitabevi'nde saatlerinizi ge�irebilirsiniz. Galatasaray Lisesi'nin kar�� soka��ndaki handa bulunan kitabevinin sahibi Mustafa Mumcu da 15 y�ldan bu yana �izgi roman koleksiyonculu�uyla u�ra�an bir tutkun. ��e sokak sergileriyle ba�lad���n� anlatan Mumcu, Beyaz�t'taki sahaflar �ar��s�nda da bulunmu� uzun s�re. Mumcu ile, �izgi roman tutkusunu, kitabevinin m�davimlerini ve �izgi kahramanlar�n sinema perdesine yans�mas�n� konu�tuk.

�izgi roman i�ine nas�l ba�lad�n�z?
Bu i� benim tutkum. Sonradan ticarete d�n��t�. �ocuklu�umdan beri �izgi roman okuyorum. Bir t�rl� bu tutkudan kopamad�m.

�izgi roman sevenler i�in neler yap�yorsunuz?
E�er benim arad���m �eyler varsa, m��terilerle de�i� toku� yap�yorum. G�rmek istedi�im bir �izgi roman varsa arar ve bulmak i�in elimden geleni yapar�m. Gelenleri m��teri de�il arkada� gibi g�r�yorum.

�nl� m��terileriniz var m�?
Afi� i�in sinema d�nyas�ndan �nl�ler geldi. Rahmetli Kaz�m Kartal, Salih G�ney"in a�abeyi ve �zzet G�nay geldi. �zzet Bey ile uzun uzun sinema konu�tuk

Hayat�n�zda sinemayla �izgi roman nas�l bir ili�ki i�indeydi?
1950'li y�llarda bulundu�um yerlerde sinema azd�. Onun i�in elime ge�en �izgi romanlar� okumaya ba�lad�m. Sonra sinemaya olan ilgim artmaya ba�lad�. �izgi roman kahramanlar�n� sinemada g�rmek �ok ho� bir duyguydu. Sinemayla �izgi roman birbirini tamaml�yor. ��nk� kahramanlar�n �o�u filme konu olmu�tur.

�izgi roman okuyan �ocuklar� nas�l de�erlendiriyorsunuz?
Babalar�yla gelen �ocuklar oldu mu
?
Evet geliyorlar. Ama �izgi roman okumayan anne ve babalar �izgi romana kar��lar. En az�ndan bir tanesine ba�lasalar �nyarg�lar� kaybolacakt�r. ��nk� Teksas, Tommiks ve Tenten okuyan �ocuklar daha �ansl�. Bu kitaplarda iyiler galip gelir, k�t�ler cezaland�r�l�r. �ocukken k�t�yle iyiyi, �izgi romandan ��rendim.

T�rkiye'den hangi �izerlerin kitaplar�n� sat�yorsunuz?
�ki ki�inin kitaplar�n� �neririm. Talat G�reli ve Levent Cantek.

Daha �ok �ocuklar m� yoksa b�y�kler mi geliyor?
Ben bu i�e ba�lad���mda 15 ve 25 ya��ndaki gen�ler geliyordu. Son y�llarda bu ya� aral��� 40- 70 civar�na y�kseldi. Gen�ler azald�. Bunda televizyonun etkisinin oldu�unu d���n�yorum.

Ge�en y�l en �ok hangi kitaplar� satt�n�z?
Birinci s�ray� Zagor al�r. Daha sonra Mister No, Swing, Tex ve Tenten sat�l�yor.

En sevdi�iniz kahraman hangisi?
Tex. Tex, k�t� insanlar� gerekti�i gibi cezaland�r�yor. Tekos Bill karakterini de �ok seviyorum. Bir de silah kullanmaz.

Bu i�ten para kazanabildiniz mi?
Bu i�leri yaparken hem keyif al�yorum hem ge�imimi sa�lamaya �al���yorum. K�lt�r d�nyas�na katk�da bulunabiliyorsam da ne mutlu bana. B�t�n �izgi roman merakl�lar�n� ve sinemaseverleri buraya bekliyorum.


Kaynak: Say�m ��nar, 29/1/2005 Sabah


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|