11.03.2005

 

Yeni�eri Selma Tolon

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Do�a�st� g��lere sahip T�rk kahraman Yeni�eri'yi canland�ran Selma Tolon isimli doktor, irticac� general Anka Kaz�m'�n yapt��� darbeyi �nl�yor.

D�nyaca �nl� �izgi roman yay�nevi Marvel Comics'in yaratt��� Yeni�eri (Janissary) isimli kad�n kahraman, irticaya kar�� m�cadele ediyor. Do�a�st� g��lere sahip T�rk kahraman Yeni�eri'yi canland�ran Selma Tolon isimli doktor, irticac� general Anka Kaz�m'�n yapt��� darbeyi �nl�yor.

Yeni�eri'nin de i�inde yer ald��� Planet Detective Comics serisi, ABD'de 2000 y�l�nda 8 ayr� derginin y�ll��� olarak yay�nland�. '�lkede ve t�m d�nyada kahramanl�k' ba�l���yla sunulan dizi, �irketin kadrolu kahramanlar�n�n (Kaptan Amerika, Batman, Superman vb.) Arjantin, Tunus, Yunanistan, �ngiltere, Meksika, T�rkiye ve Japonya'n�n yerel kahramanlar�yla birlikte k�t� g��lere kar�� sava��n� konu al�yor.

Japonya'da Bushido, Yunanistan'da Nemesis, T�rkiye'de Yeni�eri ve Tunus'ta Sala gibi �lkelerinin mistik g��lerine sahip kahramanlar, ABD yard�m� alarak k�t�l�klere kar�� m�cadele ediyor.

G�ncel politikadan izler ta��yor

Ancak seride ilgi �ekici bir unsur var. K�t�l�klere kar�� sava�an d�nyan�n d�rt k��esinden yerel kahramanlardan biri olan Janissary'nin (Yeni�eri) hikayesi silah arkada�lar�n�nkinden daha politik ve daha sofistike. Yeni�eri'nin yakla��k 5 y�l �nce �izilen �yk�s�, ABD'nin; T�rkiye, Balkanlar ve Ortado�u politikalar�n�n izlerini ta��yor.

Ayr�ca �izgi romandaki karakterlerin �zellikleri de �a��rt�c�. Osmanl� tarihinde g�r�lmeyen �ekilde Yeni�eri bir kad�n. �rtica oda�� ise, onunla en �ok m�cadele eden ordudan �st d�zey bir komutan. Olay�n ge�ti�i mekan ise, yay�nland��� tarihlerde T�rkiye'nin t�ylerini �rperten cinayetleriyle g�ndeme gelen Hizbullah ter�r �rg�t�n�n merkezi Batman.

Bu politik kurgu ve g�n�m�zle olan benzerlik T�rkiye'nin �nde gelen '�izgi' internet sitelerinden www.cizgiroman.gen.tr'nin yazarlar�ndan �mit Kire��i'nin de ilgisini �ekmi�. Serinin di�er �yk�lerinde kurgunun son derece basit ve y�zeysel oldu�unu belirten Kire��i, �u g�r��leri savunuyor: 'Do�u-Bat� aras� k�pr�, irticac� subaylar, Atat�rk'�n miras�n� y�kmak isteyen a��r� �slamc�lar, Balkanlar ve Ortado�u'ya kadar yay�labilecek bir sava�, gericilik ve kaynayan G�neydo�u. A��k�as� �yk�y� par�alara ay�rd���m�zda kar��m�za ABD'nin T�rkiye politikas�na dair g��l� veriler ��k�yor. Ya da iyi ve yumu�ak bir deyi�le bizim ya�ad�klar�m�z�n �arp�t�lm�� bir aynas�.

Ancak kesin olan T�rkiye'nin AB'ye girme s�recinde ABD'nin deste�i, a��r� u� �slamc� kesime kar�� m�cadelesinde yard�mlar�, Apo'nun yakalanmas� kar��m�za ��k�yor.'

ANKA KAZIM ATAT�RK BARAJI'NI YIKACAKTI

Malatya'da ad� Anka Kaz�m olan bir general askeri darbe ger�ekle�tirip, T�rkiye'de irticai temelli bir y�netim kurmak i�in ayin yapar ve �blis'i yard�ma �a��r�r. �blis onun deyimiyle bir t�r �eytan de�il, 'Onurlu bir melektir'. �blis Kaz�m'a b�t�n d�nyay� �nerir ve olaylar ba�lar. T�rkiye'nin her yan�ndan Osmanl� askerlerinin zombileri dirilerek sald�r�ya ge�er. Gerici bir zihniyetin a�t��� yolda k�t�l�k dirilmi�tir.

Yeni�eri olaylara m�dahale eder ama tek ba��nad�r. General Anka Kaz�m'�n televizyon konu�mas� Batman, Green Lantren, Aquaman ve Wonder Women taraf�ndan dinlenmektedir. Auqaman'�n sorusu �zerine Batman, duruma m�dahale etme karar� al�r. Ve Batman �u can al�c� s�zleri eder: 'Ba�ka �aremiz yok, Osmanl� �mparatorlu�u, Balkanlar'dan Ortado�u'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yay�lm��t�. Yani bu sorun T�rkiye'yi a�acak kadar b�y�k.'

'�nce vatan'

Gerici generalin �a��rd��� �blis, Atat�rk Baraj�'n� y�kmak i�in harekete ge�er. S�per kahramanlar, baraj� kurtar�r ve general safd��� edilir. Aquaman, Yeni�eri'ye s�per kahramanlar�n olu�turdu�u JLA'n�n (Justice League of America- Amerikan Adalet Birli�i) �yesi olmay� teklif eder. Ama Yeni�eri, '�nce vatan' diyerek teklifi reddeder.


DO�U PER�N�EK: T�RK�YE'Y� B�LECEKLER

'Bug�ne kadar hep kahramanlar� ABD'li yapan �irket, y�r�tt��� projede T�rkiye'yi piyon olarak g�steren kahraman� yaratm��. ABD'nin B�y�k Ortado�u Projesi'nde, T�rkiye, Ortado�u ve Do�u'ya kar�� m�dahale eden g�� olarak s�r�lmek isteniyor. T�rkiye, Bat� i�in g�venlik �retecek, jandarmal�k yapacak. Tabi bu s�re�te T�rkiye'yi Osmanl�'ya d�n��t�rerek etnik gruplar olu�turulacak. ABD emelini bu dergide kademe kademe g�stermi�. Darbe yapmak isteyen irticac� general Do�u'da �rg�tleniyor. Ge�mi�te de �rne�i g�r�ld��� gibi T�rkiye'yi darbe ile etnik gruplara b�lmek isteyen ki�ilere o b�lgede hep destek olunmu�tur.

SELMA TOLON'UN BEN�MLE ALAKASI YOK

Tolon soyad�n� ta��yan kahramanla ilgili g�r��leri sorulan 1'inci Ordu Komutan� Orgeneral Hur�it Tolon 'Sizin ve �zellikle TSK'n�n irticaya kar�� hassas oldu�unuz biliniyor. Acaba bundan yola ��k�larak bu soyad �zellikle se�ilmi� olabilir mi?' sorusuna 'Selma Tolon diye bir yak�n�m yok. Bunun tamamen tesad�f oldu�unu d���n�yorum. Ayr�ca sadece T�rk Silahl� Kuvvetleri de�il b�t�n T�rkiye irticaya kar�� hassas' yan�t�n� verdi.


AHMET OKTAY: ORTADO�U PROJES� �LE �LG�L� OLAB�L�R

�izgi roman� g�rmedi�im i�in hangi karakter neyi sembolize ediyor bilemiyorum. '�blis' her �ey, herkes olabilir, �blis Tanr�'n�n kat�nda da melektir. M�rteci general, General Anka Kaz�m da ba�ta Kenan Evren olmak �zere bir�ok ki�i olabilir. Amerikal�lar i�in T�rkiye egzotik bir �lke bu nedenle esrarengiz bir kurgu yapm�� olabilirler. �izgiromanda ge�en �yk� B�y�k Ortado�u Projesi ile ilintili olabilir. Yeni d�zende Ortado�u'nun i�levi T�rkiye'nin i�levi ne olacak bu ba�lamda bir mesaj veriyor olabilir.

��ZG� D�NYA'NIN DUAYEN�: MARVEL

X-Men, Hulk, Spiderman, Avengers gibi efsanevi �izgi roman karakterlerinin yarat�c�s� olan Marvel Comics, be� binden fazla tescilli karakteri b�nyesinde bar�nd�r�yor. E�lence d�nyas�n�n karakterlere dayal� �irketleri aras�nda en b�y�klerden biri olan Marvel'�n ba�l�ca faaliyet alanlar� e�lence, lisans, yay�nc�l�k ve oyuncaklard�r. 1930'lu y�llar�n ba��nda Timely Comics olarak kurulan yay�nevi, 1939'da yay�mlad��� Marvel Comics adl� �izgi roman�yla ilk karakterlerini okurlara sundu. II. D�nya Sava��'n�n patlak verdi�i 1940'l� y�llardan itibaren de Hitler'e kar�� sava�an Kaptan Amerika karakteriyle pop�lerli�ini art�rd�. 1950'lerde zor g�nler ya�ayan �izgi roman d�nyas�ndaki olumsuzluklardan etkilenen firma, on sene i�inde eski pop�lerli�ine tekrar kavu�arak g�n�m�zde �e�itli sekt�rlerde faaliyet g�steren dev bir firma haline geldi.

Ser�ven�in Notu: Haberde bahsi ge�en dizi Marvel Comics�in de�il DC�nin yay�n�d�r.
Kaynak: Sevin� AKYAZILI - S�leyman ARIO�LU - Fahri T�RE
Ak�am, 11/3/2005


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|