19.03.2005

 

G�nah �ehri Pek Yak�nda!!

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Frank Miller��n �Sin City� adl� �izgi roman�n� ilk olarak bundan 10 y�l kadar �nce Barbaros Devecio�lu�nun evinde g�rm��t�m. Bu arada konuyu giri� a�amas�nda keserek, Barbaros�un �Otoyol Kenar�nda Yanan Ate�ler� adl� kitab�n� hemen alman�z� ve okuman�z� tavsiye ediyorum. Emir telakki edebilirsiniz!


Frank Miller��n �Sin City� adl� �izgi roman�n� ilk olarak bundan 10 y�l kadar �nce Barbaros Devecio�lu�nun evinde g�rm��t�m. Bu arada konuyu giri� a�amas�nda keserek, Barbaros�un �Otoyol Kenar�nda Yanan Ate�ler� adl� kitab�n� hemen alman�z� ve okuman�z� tavsiye ediyorum. Emir telakki edebilirsiniz!

Sonra b�t�n Sin City kitaplar�n� toplad�m, sonra Frank Miller ne �izdiyse, hatta ne yazd�ysa toplad�m vesaire.

Basin City diye bir �ehirde, pislik herifler, sert sokak insanlar� ve g�zel kad�nlar aras�nda cereyan eden hadiseleri konu alan ve belki de en �ok sevdi�im �izgi romand�r.

Daha �nce de bahsetmeyi d���nm��l���m vard�r.

Fakat a��k konu�mak gerekirse sizden gelecek �Nereden bulurum. Bulamayaca��m�z �eyi niye yaz�yorsun?.. Uyuz musun?� t�r� elektronik postalarla u�ra�amayaca��m� d���nd�m ve vazge�tim.

Ama art�k Sin City�den bahsedebiliriz. ��nk�, nisan ay�nda ABD�de filmi g�sterime giriyor. Bizde de �ok gecikmez herhalde. Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Michael Madsen, Benicio Del Toro gibi isimler oynuyor. Kadro, kaymakl� ekmek kaday�f� gibi bir �ey yani.

Y�netmen Robert Rodriguez ve Frank Miller. Fragman�n� seyrettim ve be�endim. �izgi romanlardan iyi film pek ��km�yor g�r���ne kat�l�r�m ama n�olur bu k�t� olmas�n noktas�nda beklemeye ald�m kendimi.

Bir ba�ka g�zel geli�me de, �Sin City�lerin tamam�n�n T�rk�e yay�mlanacak olmas�. Arka Bah�e Yay�nc�l�k��n �Gerekli �eyler� adl� gazetesinde �G�nah �ehri�nin m�jdesi veriliyor. Tarih belirtilmemi� ama herhalde yak�nda ��kacakt�r.

�yi bir haber vermi� oldu�umu d���n�yorum �izgi roman sevenlere. Zaman�nda Batman�i d��t��� yerden kald�rm�� ki�i olarak da bilinen Frank Miller��n �Sin City�sini okuduktan sonra �izgi romana bak���n�z de�i�mezse ad�m� Marv (G�nah �ehri�ndeki favori karakterim) olarak de�i�tiririm.

Kaynak: Kanat Atkaya, H�rriyet Cumartesi, 19/3/2005


En Son Eklenen 5 Yazı

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...

Uzay ��valyesi
09.04.2005
Marvel Comics 1979 y�l�nda, Bill Mantlo'nun yaz�p Sal Buscema'nm �izdi�i yeni bir seri yay�mlamaya ba�lad�: Uzay ���valyesi Rom. Yetmi� be� say� yay�mlanan Rom, konusu, karakterleri ve hissettirdikleriyle tam bir �d�nem yap�t�"yd�. Uzay pro...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|