02.04.2005

 

Medyan�n Yak�n Tarihi: H�zl� Gazeteci, Cumhuriyet'e sald�rd���nda

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Ak�am gazetesinde yay�nlanan "Medyan�n Yak�n Tarihi" yak�n tarihi k��esinde Necdet �en'in ilk kez H�rriyet Gazetesinde yay�nlanan De�i�im R�zgar� adl� �al��mas�yla ilgili ya�anan tart��malar aktar�ld�.

Engin Ard��'la Ertu�rul �zk�k'� ayn� kay�kta bulu�turan, ikisinin de hayranl�klar�n� ifade etti�i bir �izer... Necdet �en'i T�rk gazete okurlar� Cumhuriyet'teki H�zl� Gazeteci karakteriyle tan�yorlar. 1984'te Cumhuriyet'te �izmeye ba�layan �en'in yolunu a�ansa d�nemin yaz� i�leri m�d�r� Okay G�nensin. Hakiki bir �izgi roman d��k�n� olan G�nensin sayesinde Necdet �en, 1984 y�l�nda �smail G�lge�, Behi� Ak, Kemal G�khan G�rses, Piyale Madra gibi �izerlerin bant �al��malar�ndan olu�an bir sayfada ilk kez H�zl� Gazeteci'yi �izmeye ba�lad�. Pek �oklar� bu karakterin kim oldu�unu merak ederdi, yak�ndan tan�yanlarsa tipinin kime daha �ok benzedi�i konusunda hala bahis a�ar.

�en'in son y�llarda en �ok ses getiren �izgisiyse H�rriyet gazetesinde Yeni Demokrasi Hareketi d�neminde haz�rlad��� De�i�im R�zgar� ba�l�kl� band�. YDH'y� ve o d�nemin karakterlerini, Cem Boyner'inden Ay�eg�l Nadir'ine, Cengiz �andar'a kadar m�thi� bir ustal�kla anlat�yordu �en. Tam iki y�l boyunca H�rriyet'te �al��an �en'i Genel Yay�n Y�netmeni Ertu�rul �zk�k ��yle anlat�yor: 'Necdet iki y�la yak�n H�rriyet'te �al��t�. Sonra hep birilerine takmaya ba�lad�. Bir g�n ayr�laca��n� s�yledi. Al�p yeme�e g�t�rd�m, ikna etti�imi sand�m. �� be� g�n sonra gelip, 'Ben art�k t�kand�m. �leri gidemiyorum' dedi. Tek ba��na d�nya seyahatine ��kmak istedi�ini s�yledi. ��te o an, H�zl� Gazeteci'nin asl�nda Necdet'in kendisi oldu�unu fark ettim. Art�k ikiy�zl�l�kten b�km��t�. Hem durmadan 'plaza bas�n�n�' ele�tirip, hem de o 'tower'larda ya�amaya, oralardan ge�imini temin etmeye i�i elvermiyordu. Art�k yazd���n� ya�amal�yd�. Sonra da ya�ad���n� yazmal�yd�. Ve bu onun son karar�yd�. Bir g�n geldi�i gibi sessizce ��k�p gitti.'

Ancak gitmeden �nce de m�thi� bir tart��ma yaratan ele�tirel bir karikat�r b�rakt� geride. Cumhuriyet'in kurucusu Nadir Nadi oldu�u anla��lan birini keman �alarken �izmi� ve �st�ne de �u ibarelere yer vermi�ti Necdet �en: 'Zorbal���n fikirlerden �niformalar dikti�i totaliter miza�l� sistemde, asli g�revi e�itmek olan �niversite rekt�rlerinin buram buram ajitasyon kokan a��l�� s�ylevleri ve hukukun hassas terazisini toplumun �zerinde yans�z olarak tutmas� gereken yarg� lordlar�n�n militanca ��k��lar� ve toplumsal s�zle�melerin k�r�lgan noktalar�n� hoyrat�a ka��yan medya komitac�lar�n�n r�zgar eken ahkamlar� (ister Allah ad�na, ister T�rkl�k, ya da �a�da�l�k, ya da �a� atlamak ad�na) b�l�c�l�k olmuyor mu? Ba�nazl�k ve softal�k sadece sar�k ve c�bbeyle dola�maz. Biz ne softalar g�rd�k yan� ba��m�zda, ki onlar�n demokrasiden kastetti�i �ey, 73 sene evvel kendilerine bah�edilmi� olan imtiyazlar� ilelebet m�dafaa ve muhafaza edecekleri bu az�nl�k dikat�rl���n�n bekaas�ndan ba�ka �ey de�ildi.'

Bu karikat�r�n ard�ndan Cumhuriyet gazetesi ayaklanm��, Deniz Som'la Hikmet �etinkaya eski �izerleri hakk�nda korkun� yaz�lar yazm��t�. ��te �etinkaya'n�n yaz�s�ndan durumu izah edecek bir b�l�m: 'H�rriyet gazetesinde bir takkesiz libo� var. Bizim Deniz Som ona 'z�rtapoz' diyor. Ad� Necdet �en olan bu i� evreni karanl�k zibidi, d�n Nadir Nadi'ye sald�rma c�retinde bulundu. Bu a�a��l�k, bu haddini bilmez yarat�k acaba kimlerin ma�as�d�r? Bu zavall� acaba kimlerden buyruk almaktad�r? H�rriyet gazetesi, Atat�rk devrimlerine, bilim adamlar�na, ayd�nlara, demokrasiye ve insan haklar�na al�ak�a sald�ran Necdet �en'e daha ne kadar tahamm�l edecektir? Necdet �en adl� zibidinin d�nk� �izgisi mi yaz�s� m� ne oldu�u pek anla��lmayan z�rvalar�n� H�rriyet gazetesi y�neticileri nas�l savunacaklar �ok merak ediyorum.'


Kaynak: Ak�am, 2/4/2005


En Son Eklenen 5 Yazı

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...

Uzay ��valyesi
09.04.2005
Marvel Comics 1979 y�l�nda, Bill Mantlo'nun yaz�p Sal Buscema'nm �izdi�i yeni bir seri yay�mlamaya ba�lad�: Uzay ���valyesi Rom. Yetmi� be� say� yay�mlanan Rom, konusu, karakterleri ve hissettirdikleriyle tam bir �d�nem yap�t�"yd�. Uzay pro...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|