11.10.2004

 

Hollywood, 'Marvel'dan 12 film ��kard�

Haberi Ekleyen:
ser�ven

�imdi 82 ya��nda olan Stan Lee ve yar�m as�r �nce kurdu�u �izgi roman �irketi Marvel Comics'in karakterleri, Universal ve Sony Pictures'la yap�lan anla�malarla, �u s�ralar Hollywood'un ana senaryo malzemesi oldu.

�imdi 82 ya��nda olan Stan Lee ve yar�m as�r �nce kurdu�u �izgi roman �irketi Marvel Comics'in karakterleri, Universal ve Sony Pictures'la yap�lan anla�malarla, �u s�ralar Hollywood'un ana senaryo malzemesi oldu. �yle olmaya da devam edecek b�y�k ihtimalle, ��nk� son birka� y�lda vizyona giren, �r�mcek Adam 1 ve 2, Hulk, X Men, Blade (B��a��n �ki Y�z�) gibi yap�mlar�n hepsi de, gi�ede b�y�k ba�ar�lar yakalad�. ��te son d�nem Amerikan sinemas�na damgas�n� vuran Marvel Comics ve
�irketin babas� Stan Lee'nin �yk�s�.

�r�mcek Adam, Hulk, Punisher gibi ge�en y�zy�l�n k�lt �izgi roman kahramanlar�n�n yarat�c�s� Stan Lee, 1922'de New York'ta do�du. Ger�ek ad� Stanley Martin Lieber olan �izer, �izgi roman d�nyas�na 17 ya��nda asistan edit�r olarak ad�m�n� att�. 1942'de Atlas adl� �izgi grubunda edit�r olan Lee, The Witness, The Destroyer, Jack Frost, Whizzer ve Black Marvel gibi pek �ok karakter yaratt�, hikayeler yazd�. Ama 1950'lerde, bu kahramanlar�n �izgi roman kitaplar� pek iyi sat�� yapmad�. Sonra, 1961'de Atlas Grubu, Lee'nin Black Marvel karakterinden esinlenerek, Marvel Grubu ad�n� ald�.

�irketin ismi de�i�tikten sonra, kitaplar� daha �ok ilgi g�rmeye ba�lad�. Stan Lee'nin ba�ar�l� �yk�leri ve diyaloglar�, Ye�il Dev Hulk'�n yarat�c�s� olarak tan�nan Jack Kirby'nin m�thi� �izim
yetene�iyle birle�ti. �kilinin biraraya gelmesinden do�an sonu� muhte�emdi. Lee ve Kirby'nin �al��malar� b�y�k ilgi g�rd� ve sat�� rekorlar� k�rd�.

B�ylece Marvel Grubu, 60'larda alt�n �a��n� ya�amaya ba�lad�. Lee, bu en yarat�c� d�neminde, s�ras�yla Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, The Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Silver Surfer ve Dr. Strange gibi s�per kahramanlar� yaratt�. Sonra 1972'de, Marvel'da i�leri tamamen eline ald�.

�nsani zaaflar� olan s�per kahramanlar

Modern Amerikan �izgi romanlar�n babas� say�lan Lee, s�per kahramanlar yarat�yordu ama, onunkiler ayn� d�nemde Amerikan �izgi roman piyasas�nda hikayeleri yay�nlanan di�er s�per kahramanlara benzemiyordu. ��nk� onun yaratt���, do�a�st�, s�per g��leri olan kahramanlar�n zaaflar�, insani y�nleri gayet kuvetliydi ve g�nl�k hayattan kopuk de�illerdi. �stelik gen�li�in, Amerikan toplumunun sorunlar�na da e�iliyorlard� bu kahramanlar. Mesela mutantlar�n �yk�s�n� anlatan X Men'deki �rk��l�k kar��t� mesajlar, Hulk'�n ve �r�mcek Adam'�n gizli kimlikleri y�z�nden, sevdikleri kad�nlar kar��s�ndaki dramlar�, ya da Fantastik D�rtl�'n�n aras�ndaki bitmeyen
kavgalar... Herkesin ger�ek hayatta ba��na gelebilecek dramlar, anla�mazl�klar... T�pk� Lee'nin �imdi y�netiminden ayr�ld��� Marvel �irketi ile ya�ad��� ihtilafa benzer sorunlar...

Marvel ve Stan Lee aras�ndaki sorunlar da iki y�l �nce, ilk �r�mcek Adam filminin vizyona girmesiyle ortaya ��kt�. �r�mcek Adam'�n film d��� gelirlerinden y�zde 10 k�r almas� gereken Stan Lee, hakk�n� alamad��� gerek�esiyle Marvel'� ve �imdiki ba�kan� Avi Arad'� mahkemeye verdi.

Yay�nc�s� arkabah�e, ar�ivcisi gerekli �eyler

Marvel'�n t�m karakterlerinin T�rkiye'deki yay�n haklar� 10 y�ld�r Arkabah�e Yay�nc�l�k'a ait. �r�mcek Adam, Korkusuz ve Hulk vizyona girdi�inde, filmlerin hikayelerinin T�rk�e �izgi romanlar�n� yay�nlam��lard�. Sonra bu kahramanlar�n maceralar�, d�zenli olarak yay�nlanmaya ba�land�. ��nk� kahramanlar�n sinema filmleri vizyona girince, �izgi romanlar�na olan ilgi de art�yor. �zellikle, filmin hikayesini i�eren �zel T�rk�e say�lar bas�l�yor. Marvel kahramanlar�n�n �ocuklar i�in olan maceralar�n�n yay�nc�s�ysa Do�an Egmont. �irket, �izgi romanlar� ku�e ka��da, parlak renklerde
bas�yor, kahramanlar�n boyama, bulmaca ve oyun kitaplar�n� da yap�yor. �u s�ralar en pop�leri; tabii ki �r�mcek Adam �r�nleri. Yeni seriler Arkabah�e'nin yay�nlar�n� satan kitap��larda, eski say�lar da Te�vikiye Kal�p�� Sokak'taki Gerekli �eyler'de bulunabiliyor. Bu kahramanlar�n oyunlar�ndan, fig�rlerine pek�ok yan �r�n� de, Gerekli �eyler'de sat�l�yor.

�o�unluk, art�k Marvel uyarlamalar� kabak tad� verdi diye homurdansa da, Marvel filmleri vizyona girdikten sonra gi�ede ba�ar�l� olmaya devam ediyor.

Romanlar�n t�m� gi�e garantisi veriyor

Sakar, �ekingen ama iyi kalpli, yetim oldu�u i�in akrabalar�n�n yan�nda kalan gen� Peter Parker'�n, birdenbire s�per bir kahramana d�n��mesini anlatan Marvel'�n en �nl� �izgi roman� �r�mcek Adam'�n
ilki 2002'de vizyona girmi�ti. �ok iyi bir gi�e has�lat� yakalayan filmin DVD'si bile 40 milyon adet satm��t�. Bu y�l g�sterime giren �r�mcek Adam 2 ise, 40.5 milyon dolar (59.3 trilyon lira) has�latla, t�m zamanlar�n en y�ksek ilk g�n a��l���n� yapt�.

Hollywood, X Men'den de, iki sinema filmi ��kard�. X Men filmleri, Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart gibi s�k� bir kadroyla �ekildi. Gen� mutantlar�n �yk�s�n� anlatan X Men'in ���nc�s� de yolda!

Sineman�n yeni y�zlerinden Eric Bana'y�, Ye�il Dev olarak kar��m�za ��karan Hulk'u, uyarlama filmlerin ustas� Ang Lee y�netti. Jack Kirby ve Stan Lee'nin, Frankeinstein ve Dr.Jekyll-Ms. Hyde'dan etkilenerek yaratt�klar� Hulk, n�kleer bir kazayla ye�il bir deve d�n��en Bruce
Banner'�n �yk�s�n� anlat�yor. Hulk, 70'lerde, v�cut geli�tirme �ampiyonu Lou Ferrigo taraf�ndan televizyonda canland�r�lm��t�.

Blade ise, Marvel Comics'in sinemaya uyarlanan en ba�ar�l� ve en uzun soluklu filmlerinden biri oldu. Wesley Snipes'�n k�t� vampirleri avlayan, yar� vampir-yar� insan Blade'i oynad��� serinin, ���nc� filmi 'Blade: Trinity', aral�kta vizyona giriyor. Blade bu kez,
Dracula'n�n dirilmesini engellemeye �al���yor.

Marvel uyarlamalar� i�inde, belki de en s�n�k kalan, k�r s�per kahraman Daredevil oldu. Son d�nemin pop�ler isimlerinden Ben Affleck'i Daredevil, Jennifer Garner'� da sevgilisi Elektra olarak
izledik bu filmde. Filmin kendinden �ok, soundtrack alb�m� be�enildi.

Karakterleri en g�zde oyuncular canland�r�yor

�n�m�zdeki d�nemde Marvel'�n, ailesini �ld�renlerden intikam almak i�in yemin eden kahraman� The Punisher (Cezaland�r�c�) vizyona girecek. S�per g��leri olmayan, sadece d�v�� ustas� olan kahraman
Punisher'�n maceras�n� Jonathan Hansleigh y�netti. Marvel'�n �nl� batakl�k canavar� Man-Thing'in, �ekimleri de tamamland� bu arada. Filmi, Brett Leonard y�netti. Yine 70'lerde pop�ler olan, denizi
kirletenlere kar�� sava�an, yar�-insan Sub-Mariner'�n, y�netmenli�ini Tim Story'nin �stlendi�i Fantastic Four'un, Daredevil'in sevgilisi Elektra'n�n ve Daredevil maceralar�nda boy g�steren Black Widow'un (Kara Dul) da uyarlama filmleri yolda. Marvel �izgi romanlar�n�n�n sinema uyarlamalar�nda, karakterleri Hollywood'un en g�zde aktrisleri, en yak���kl� akt�rleri canland�r�yor. Daredevil'� Ben Affleck, �r�mcek Adam'� Tobey Maguire, Hulk'u Eric Bana, Blade'i Wesley Snipes canland�rm��t�. �izgi roman aleminin en seksi kad�n karakterlerinden Black Widow'u ise, X Men 1 ve 2'de rol alan Rebecca Romjin Stamos oynayacak.


Kaynak: 04.08.2004
�znur Kaymak / H�rriyet Pazar


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|