04.04.2005

 

Nesi 'comics', hepsi ironik!

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

4 Nisan tarihli Radikal'in ilk sayfas�ndan girilen Ceyda Karan imzal� yaz�da Amerikan'�n propaganda ama�l� �izgi romanlarına değiniliyor

Amerikan askerleri son teknoloji �r�n� silahlar�yla d�nyay� fethe ��karken; onlar 'beyni kazan', 's�z kazan�r' gibi sloganlarla k�lt�r sava��n�n neferli�ini yap�yor! Irak ve Afganistan'da at�lan bro��rler, el ilanlar� yahut direni��ilerden teslim olmalar�n� isteyen radyo televizyon yay�nlar�n�n ard�nda hep onlar var. Kuzey Carolina Fort Bragg'daki Amerikan ordusunun 4. Psikolojik Operasyonlar Grubu'ndan s�z ediyorum. 'Psiko-sava���lar'dan... Pentagon onlara yeni bir g�rev verdi. Ortado�ulu gen�lerin beyin ve g�n�llerini kazanmak. Neyle mi? �izgi romanlarla...
ABD h�k�meti Federal �� F�rsatlar� web sitesinde �u s�ralar bir ilan var. Orjinal �izgi roman serileri tasarlayacaklar aran�yor. Ama� Ortado�u'nun yeni ku�aklar�n�n beyinlerine 'bar�� ve istikrar�' kaz�yacak rol modeller yaratmakm��. �izgi roman �at�s�n� olu�turacak karakterler ilgin� tabii:

G�venlik g��leri, asker ve polisler! Zaten i�e al�nacaklarda aranan �zellikler de Arap�a dil ve k�lt�r�n� iyi bilmenin yan� s�ra polis ve askeri operasyonlara dair deneyim sahibi olmak.
'Hurra' gibi televizyonlarla Ortado�ulu yeti�kinleri hedefleyen Bush y�netimi, �oluk �ocu�u ihmal edecek de�ildi elbette. Ama projenin M�s�rl� bir grup giri�imcinin k�sa s�re �nce Ortado�u'nun ilk �izgi roman serisini yay�mlamas�ndan sonraya denk gelmesi de do�rusu dikkat �ekici.

AK Comics adl� yay�nevi M�s�r ve Suudi Arabistan'�n yan� s�ra K�rfez �lkelerinde Arap�a ve �ngilizce bask�larla ba�latt� diziyi. Her say� Arap�a 5 bin adet renkli ku�ek���da, 3 bin adet �ngilizce bas�l�yor. 10 bin de siyah-beyaz bask� yap�l�yor. Yak�nda L�bnan ve Suriye'nin yan� s�ra Kuzey Afrika �lkelerinde piyasaya ��kacaklar.

55 y�l i�gal ve sava�lardan tarumar olmu� b�lgeyi k�t� g��lerden korumak i�in m�cadele eden ikisi kad�n, ikisi erkek d�rt s�per kahraman var: Zeyn, Rakan, Aya ve Celile... Hik�ye New York ya da Gotham �ehri yerine Kahire ve 'B�t�n �nan�lar�n �ehri'nde ge�iyor. Felsefe profes�r� Zeyn, asl�nda bir firavunun o�lu. Babas� 14 bin y�l �nce k�hinleri b�y�k bir meteorun medeniyetlerini yok edece�ini haber verince onu bir zaman kaps�l�yle gelece�e g�ndermi�. S�ra d��� g��lere sahip Zeyn, ailevi g��leri insanl��� k�lele�tirmek i�in kullanmak isteyen karde�i Ho-Ra da dahil olmak �zere k�t�lerle m�cadele ediyor. Bir macerada BM genel sekreterini suikasttan kurtar�yor. Bir di�erinde i�inde 100 bin ki�inin bulundu�u bir stadyumu havaya u�urmak isteyen bir ter�risti engelliyor. Rakan, k�l�� di�li kedi taraf�ndan yeti�tirilen uzun sa�l� yaln�z sava���. �lkesini Mo�ol ve Ha�l� istilas�ndan korumaya �al���yor. 'Karanl�klar Prensesi' Aya, babas�n� �ld�rd��� gerek�esiyle haks�z yere hapse t�k�lan annesini kurtarmaya �al��an, motosikletlerine atlay�p cinsiyet e�itli�i ve adalet i�in sava�an bir avukat. Celile, 16 ya��ndayken Dimondona n�kleer tesisindeki patlamadan bilim adam� babas�n�n tasarlad��� kur�un giysi sayesinde kurtulurken, s�perg��ler elde eden bir bilim kad�n�. Siyah deri k�yafetiyle 'B�t�n �nan�lar�n �ehri'ni hem Zios ordusu hem de Birle�ik Kurtulu� G�c�'n�n ele ge�irmesini �nlemeye �al���yor. Bu arada kendisinin s�per kahraman oldu�undan habersiz biri 'Anar�i Birli�i' adl� ter�rist gruba mensup, di�eri uyu�turucu ba��ml�s� iki karde�iyle u�ra��yor.

�izgi roman dizisinin kahramanlar� mitsel g��lere sahip olsa da g�n�m�z sorunlar�ndan feyz al�nm��. Dimondona, �srail'in Dimona n�kleer tesisi; Zion ordusu Siyonizm; Birle�ik Kurtulu� G�c�, FK�; B�t�n �nan�lar�n �ehri, Kud�s'ten ba�kas� de�il. K�rfez bask�lar�nda kad�n kahramanlar�n dekoltesi sans�re u�ram�� elbette. Ama bence en dikkat �ekici olan kahramanlar�n Arap de�il, Ortado�ulu olarak lanse edilmesi ve dinsel at�f yap�lmamas�. "Bat�'n�n S�permen'i, Batman'i, �r�mcek Adam'� var. Neden Ortado�u'nun kendi s�per kahramanlar� olmas�n" diyen yay�nc�lar, Arap ve Ortado�u �leminin b�y�k bir d�n���m i�inde oldu�unu vurgulay�p 'b�y�k bar����l Ortado�u'nun kurulmas� �orbas�na tuz eklemek istediklerini s�yl�yor.

Amerikan medyas�nda Ortado�ulular, kolayca 'ter�rist, haydut, dinci fanatik' damgas� yerken pek manidar bir giri�im bu. Tabii Bush y�netiminin b�ylesi bir projeye rakip ��kmak istemesi de �yle...Kaynak: Radikal, 4/4/2005, Ceyda Karan


En Son Eklenen 5 Yazı

S�perkahramanlar Bunal�mda
11.09.2005
11 EYL�L 2001'in �zerinden d�rt sene ge�ti. 3000'e yak�n insan�n hayat�n� kaybetti�i, D�nya Ticaret Merkezi'nin toza d�n��t��� bu olay d�nya i�in 'ter�r'e a��lan sava��n resmi ba�lang�� tarihiydi. Amerikan halk�n�n hi�bir zaman sars�lmayaca...

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|