09.04.2005

 

Uzay ��valyesi

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Rom, uzaydan gelen iki b�y�k g�c�n bizim d�nyam�zdaki m�cadelesini anlatan ve politik g�ndermeleri de olan bir bilimkurgu hik�yesi..

Marvel Comics 1979 y�l�nda, Bill Mantlo'nun yaz�p Sal Buscema'nm �izdi�i yeni bir seri yay�mlamaya ba�lad�: Uzay ���valyesi Rom. Yetmi� be� say� yay�mlanan Rom, konusu, karakterleri ve hissettirdikleriyle tam bir �d�nem yap�t�"yd�. Uzay pro�jelerinin konu�uldu�u, Amerika ve Sovyetler Birli�i aras�ndaki So�uk Sava�'�n k�z��t���, casus hik�yelerinin son demlerini ya�ad��� 80�li y�llar�n ilk yar�s�nda ��kan bu �izgi roman, uzaydan gelen iki b�y�k g�c�n, D�nya'n�n gelece�i i�in verdikleri m�cadeleyi anlat�yordu. Hik�yede Uzay ��valyesi Rom, b�y� sanat� ve teknolojide ilerlemi� Darkonlar (orijinal hik�yede bu �rk�n ad� Dire Wraiths olarak ge�iyor) ile �arp���rken, insan �rk� da bu iki s�per g�c�n aras�nda kalm��, ba���na geleceklerden habersiz, korunmaya muhta� bir toplum olarak tasvir ediliyordu. Darkonlar ve Rom aras�nda y�zy�llar �nce ba�layan sava��n D�nya'ya s��ramas� asl�nda tam bir "kelebek etkisi"dir. Bizden ga-aksilerce uzakl�ktaki Galador gezegeninin halk�, ileri d�zeydeki bilim ve teknolojileriyle gurur duymaktad�rlar. Uygarl�klar� y�zy�llard�r bar�� ve refah i�inde devam etmektedir. Ta ki, k�t� kalpli Darkonlar gezegenlerini ele ge�irmek i�in Galador'a sald�rana kadar... Galadorlular, sald�r�ya kar�� koymak i�in g�n�ll�lerden olu�an bir grubun �zerin�de bilimsel ve teknolojik deneyler yaparlar. Bu deneylerin sonucunda yeni bir ordu ortaya ��kar. Duygular� olmayan, insanl���n� kaybetmi� cyborg'lardan olu�an bu orduya Uzay ��valyeleri denir. ��valyelerin tek amac�, d��manlar�n� yok edip sava�� kazan�makt�r. Proje i�in ilk g�n�ll� olan, Uzay ��valyeleri'nin komutan� Rom, Galador'un varl�kl� ailelerinin birinden gelmektedir. Ya�p�lan sava�ta Darkonlar yenilgiye u�rar ve ka�arlar. Zafer, Galador1 undur. Fakat kay�bedenler aras�nda Uzay ��valyeleri de vard�r. Halklar�n�n kurtulu�u i�in insanl�klar�n� feda eden bu kay�p ruhlar i�in art�k Galador'da bir gelecek yoktur. Uzay ��valyeleri'nin tek varl�k sebepleri sava�t�r ve bar�� onlara hi�bir �ey ifade etmez. Rom liderli��inde t�m ��valyeler evrenin d�rt bir yan��na da��l�p, kalan son Darkon'a kadar d���manlar�n� �ld�rmeye ant i�erler. ��te b�ylece, iki y�z y�l s�ren kovalamacan�n ard�ndan Rom, Darkonlar� D�nya'ya kadar takip eder. Bu karanl�k �rk, insan k�l���na b�r�n�p aram�za (yani Amerikal�lar�n aras��na) s�zm��, y�llar i�inde belli ba�l� kilit noktalar� ele ge�irmi�tir. Bu gizli tehditten habersiz olan insanlar ise fark�nda olmadan Dar-konlar�n y�netimi alt�nda ya�amaktad�rlar. Fakat Rom'un D�nya'ya gelmesiyle Darkonlar�n t�m planlar� alt�st olur. Uzay ���valyesi, elindeki silahlarla �nce Darkonlar�n ger�ek y�zlerini ortaya ��kar�r, sonra da on�lar� geldikleri yer olan Limbo'ya (alt boyuta) g�nderir. Tabii her zaman oldu�u gibi toplum �nce Rom'u yanl�� anlar. �nsan zannettikleri Darkonlar� yok eden bu korkun� robotu durdurmaya �al���rlar. Herkes onun katil bir robot oldu�unu d���n�rken, Ame�rikan ordusuna ve hatta Beyaz Saray'a bile s�zm�� olan "g�r�nmeyen d��manlar"la sava�mak art�k Rom i�in daha da zordur. G�r�n��te Rom'un robot de�il de, bir za�manlar insan olan bir t�r yar�-robot oldu�u�na dair ipu�lar� �ok azd�r. T�m v�cudu g�m��i bir z�rhla kapl�d�r. Y�z�nde hi�bir duy�gu ifadesi ta��mayan, d�md�z bir maske vard�r. Bir zamanlar g�zlerin bulundu�u �ukurlarda ise iki k���k k�rm�z� ���k parlamak tad�r. Darkonlar ise yery�z�nde s�radan in�sanlar gibi dola��rlar; fakat Uzay ��valyesi onlara neutrolizer silah�yla ate� etti�inde, sadece onun g�zlerine ger�ek halleriyle g�r�n�rler. Bunlar asl�nda hayalete benzeyen, korkun� yarat�klard�r. Rom, b�y�ler yapan bu yarat�klarla bilimkurgu ve fantastik korku �leminde, daha �nce benzerine rastlanmam�� maceralar ya�ar. Seri boyunca s�rekli derin bir paranoya his�sedilir. Rom devaml� Darkonlar�n gizli plan�lar�n� ortaya ��kart�rken, karanl�k k��elerde yeni k�t�l�klerin filizlendi�i g�sterilir. Rom'a sunulan d�nyada, hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ildir. S�radan evler, kabuslarda g�rebilece�imiz yerlere, sevimli bir kasaba halk� ise aniden bir Darkon ordusuna d�n���r. Duvarlardan bi�imsiz yarat�klar f�rlar, ger�ek hayatla k�buslar i�i�e ge�er. Maceralarda hissedilen bir ba�ka g��l� vurgu da "�st�nl�k" temas�nad�r. Seri boyunca zavall� insanl��� g��l� k�t�lerin elinden kurtarmak i�in Rom'un yan�nda Marvel Comics'in di�er s�per kahramanlar� yer al�r. Darkonlar�n ger�ek y�z�n�n fark�na varan Amerikan ordusu da bir ara kahramanlara yard�m eder ama zavall� insan �rk� hep "di�erleri" taraf�ndan kurtar�l�r. �st�nl�kle ilgili en ilgin� �rneklerden biri ise, Terminat�r davas�d�r. Rom'un arkada�� ve Uzay ��valyeleri'nin en g��l�lerinden biri olan Terminat�r, giderek kendini insanlardan, hatta Calador'daki kendi halk�ndan bile �st�n g�rmeye ba�lar. Bu kendini be�enmi�lik �yle bir dereceye var�r ki, sonunda Terminat�r yeminini bozar ve bir insan� �ld�r�r. Mahkemede su�lu bu�lunmas�na kar��n ka�may� ba�ar�r ve Galador'un ba��na dertler a�maya devam eder. Rom, d��manlar�yla �l�mc�l m�cadelesi s�ras�nda bir de a�k hik�yesi ya�ar. Gezegeni i�in insanl���n� feda eden bu Uzay ��valyesi'ne D�nya'da, Brandy Clark ad�nda bir kad�n ���k olur. Brandy, kar��la�t�klar� ilk andan itibaren o so�uk maskenin arkas�ndaki ya�banc�y� tan�maya �al���r. Belki de y�zy�llardan beri ilk kez Rom'un so�uk v�cudunda s�cak duygular canlan�r. Fakat varl���n�n sebebi olan sava�, hissettiklerine �st�n gelir. Brandy de, Rom'un yeminine kar�� olan ba�l�l���n�, kendisine olan sevgisinden �st�n tutmas�n� sayg�yla kar��lar. Hatta sonraki maceralarda kendisi de insanl���n� feda ederek Y�ld�z Ate�i isminde bir Uzay ��valyesi'ne d�n���r.

Hollywood tarz� aksiyon, korku ve a�k film�lerinde bulabilece�iniz t�m �zellikleri i�erenUzay ��valyesi Rom'u merak edenler, 80'li y�llarda Alfa yay�nlar�ndan ��km�� olan bu �iz�gi roman� sahaflarda bulabilirler.

Kaynak: Emre Kuzuo�lu, Picus, Nisan 2005


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|