13.04.2005

 

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�nceleri Tarkan, Kara Murat,Tommiks, Teksas, Zagor, K�z�lmaske �imdiyse Batman, �r�mcekadam, S�permen

Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi, ���nc�s� ve di�erleri... O, yan�nda kurduyla birlikte aslan yelesi sa�lar�n� savurarak ko�turan adam, benim i�in hayattaki en b�y�k kahramand�. Alan beyi Kostok'tan a�abeyi Tan'�n ve babas� Altar'�n intikam�n� al�rken, b�y�c� Go�ha'yla hem g�n�l e�lendirip hem de alabildi�ine d��man olurken, prenses Honoriya'n�n y�z���n� bir gece b�y�k Hun imparatoru Atilla'n�n taht�na okla yollay�p bir t�r 'g�rev ba�ar�lm��t�r' mesaj�n� �ekerken ya da 'Viking Kan�'nda o devasa Orso'yla �nce kap���p sonra da dost olurken... Zonguldak'ta tan��t�m Sezgin Burak'�n karakteriyle; sonra Bal�kesir ve Bursa'ya ta��nan �ocukluk g�nlerimdeki en b�y�k dostum, ��retmenim ve s�rda��m olmu�tu.

Benim i�in �yle bir idold� ki, rahmetli annemin "Sana Tarkan kaza�� �reyim mi?" sorusu, belki de en unutulmaz hat�ramd�. Kad�nca��z neredeyse b�t�n bir ay �al���p kaza�� �rm�� ama ne var ki i� bo�az k�sm�na gelince, elbette ki bir postun verdi�i yuvarlakl��� sa�layamam��t�. Bense uzun zamand�r bekledi�im bir �eyin, sonu�ta olmad���n� g�r�nce birden alevlenmi�, d�rt k��e ge�ilmi� bo�az k�sm�n� kastederek "Ne yani, �imdi ben Bizans kaza�� m� giyeyim?" diyerek annemin b�t�n eme�ini de bir kalemde silmi�tim. Pe�i s�ra, i�, k�l�� bulmaya geldi. Bal�kesir'de u�rad���m�z b�t�n oyuncak�� d�kk�nlar�nda, bize sunulan tek tip k�l�� vard�; o da yine Bizansl�lar�nkini and�r�yordu. Tarkan'�n, u�lar� ba�� kartal olup yanlarda k�vr�l�p ikiye ayr�lan tasar�m�ndan eser yoktu. Sonu�ta, buna da raz� olmaktan ba�ka �are yoktu; vi�ne renkli bir k�l��la meseleyi kapatt�m. At k�sm�n� da, eski tip sandalyelerimizden birini ters �evirerek hallettim; u�lar�na tak�lan ipler de dizgin vazifesini g�r�yordu.

Tarkan'�n yak�n dostu
Bursa'ya ta��nd���m�zda ise art�k Tarkan, 'yak�n bir dostu'yla kat�l�yordu hayat�ma; Kara Murat. Bizans alemlerinde kendisini Tudor olarak tan�tan, kara b�y�kl�, resimden �ok yaz� a��rl�kl� huzurlar�m�za ��kan ve en �nemlisi, bana ve ku�a��ma ilk cinsellik dersilerini veren kahraman (�ok sonralar� Abdullah Turhan'�n �izgilerine e�lik eden metinleri, Rahmi Murato�lu mahlas�yla asl�nda sevgili Selahattin Duman'�n kaleme ald���n� ��renecektim).

��in Bursa k�sm�nda meseleye ortak olan sadece Kara Murat de�ildi. Art�k Tommiks, Teksas, Zagor, Kaptan Swing, Zembla, K�z�lmaske, Mandrake, Mister No, Teks, Gordon, Karao�lan, Tolga, Malko�o�lu ve Y�zba�� Volkan da vard� hayat�m(�z)da (Kinowa gibi her zaman uzak durduklar�m� saymaya bile gerek yok). Kaynaklar giderek �o�al�yordu. Do�an Karde�, Milliyet �ocuk, Mavi K�rlang�� ve Yaman gibi, asl�nda tek ba��na �izgi roman niteli�i ta��mayan, her telden �alan ama i�inde unutulmaz kahramanlar bar�nd�ran yay�mlar� da ke�fetmi�tim. 'Bombac� Ken'den kalan mirasa sahip ��k�p 'sihirli ayakkab�lar�' aya��na ge�iren Billy Dane (ki benim i�in �ok �zel bir karakterdi, futbolla ilgileniyordu. Ve i�in garibi Radikal yazarlar�ndan Ben Holland'a sordu�umda, ayn� y�llarda �ngiltere'de de benzer bir ilgiyle okundu�unu s�ylemi�ti bana), uzaydan gelip d�nyay� anlamaya ve g�c�n� adaletli kullanmaya �al��an Garth, Sipru, D�rt As ve Kurkuru, Cancan ile Afacan ve mantar c�celeri, rahmetli �evket Rado'nun kurdu�u bir imparatorlu�un bize Do�an Karde� vas�tas�yla sundu�u en b�y�k arma�anlard�.

'K�sa ve �zet'
Milliyet �ocuk'ta ise televizyon dizisi Kayg�s�zlar, Gosciny-Morris ikilisinin yaratt��� muhte�em karakter Red Kit ve her �eyden �nemlisi, �nl� klasiklerin �izgi roman mant���yla yeniden �retilmesi vard�. '�ki Kentin Hik�yesi'nden tutun, 'Taraskonlu Tartarin'e, '80 G�nde Devri�lem'den Karl May romanlar�na kadar her �eyi 'k�sa ve �zet' haliyle okumak m�mk�nd�. Ayr�ca Ya�ar Kemal'in �nce Memed'iyle de �smail G�lge�'in �izgileri vas�tas�yla tan��m��t�k (ki y�llar sonra Yal��n K���k Ayd�n �zerine Tezler'de bu tavr�n okuma zevkini �ld�rd���n� ve �ocuklar� kolayc�l��a al��t�rd���n� yazm�� ve Ya�ar Kemal'i bu y�zden su�lam��t�.) Bir de Terc�man gazetesinin �nci ekinden 'T�rk�esi Halit K�van�' ibaresiyle bize kendisini tan�tan Asterix (Goscinny'nin bu kez Uderzo'yla olan 'evlili�inin �r�n� yani).

Evet, �imdiki �ocuklar�n g�z�yle bakt���m�zda �ok zor bir d�nemden bahsediyorum. Bilgisayar, dolay�s�yla da oyunlar� yoktu, televizyon hen�z evlerin kap�s�n� �al�yordu, futbol herkesin kafas�n� dolduracak kadar ucuzlamam��t� ve hayat devam etmek zorundayd�. �izgi romanlar, meseleyi kolayla�t�r�yordu. Derin arkada�l�klar�n ba�lang�c�, 'Sende Teksas Tommiks var m�?' c�mlesiyle anlam kazan�yordu. Mesela bir yere misafirli�e mi gittiniz, e�er ki o evde �izgi roman yoksa, hi� bir �eyin de anlam� olmazd�. Bu sizin en yak�n akraban�z olsa bile... Bir rafta ya da gazete y���nlar�n�n aras�nda rastlayaca��n�z bir-iki cilt, b�t�n de�er yarg�lar�n� de�i�tirir, o eve ait reytingleri bir anda y�kseltirdi.

Bir de i�in 'ticari' yan� vard�; hen�z tamamlanmam�� in�aat halindeki evlerin zemin katlar�nda, �zellikle ya�mur ya�an g�nlerde mahallenin veletleri toplan�r, �zeri bantlanm�� ve hafif pudralanm�� ciltlere, belli bir mesafeden 'kesme' tabir edilen bir stille k���k 25 kuru�luklar atar, e�er para kitab�n �zerinde durursa, sahibi olur ve bu kez o ki�i, 'kasa'ya d�n��erek k�ra ge�menin yollar�n� arard�. O en �ok sevdi�in �eyin b�ylesine bir ama� i�in kullan�lmas� i�ten i�e seni rahats�z ederdi ama �zerine para at�lan kitaptan hay�r gelmeyece�ini de bilerek, �eki�menin bir par�as� olmaktan zevk almaya �al���rd�n.

Ve u�an kahramanlar
Bu sevdan�n son a�amalar�na gelince... Hik�yenin bu b�l�m�nde Alaska'lar (ya da Ken Parker), Atlantis'ler (nam-� di�er Martin Mystere), Judas'lar, Jeriko'lar var... Ayr�ca �niversiteyi kazan�p 'yurt bakmaya' geldi�imde, yolculu�uma Conan'�n son say�s�n�n e�lik etti�ini de h�l� d�n gibi hat�rl�yorum. Amerikan kaynakl� kahramanlardan da en �ok S�permen'i, sonra �r�mcek Adam'� ve Batman'i sevdi�imi ama Marvel Comics ekol�ne bir t�rl� i�imin �s�nmad���n� ve onlar� beyazperde sayesinde tan�d���ma daha �ok memnun oldu�umu s�ylemeliyim. 'Korku' �st ba�l���yla yay�mlanan ve en bilinen karakteri Vampirella olan o enfes karanl�k hik�yelerin de, hem bende, hem de T�rkiye'deki �izgi roman gelene�i i�inde �ok m�stesna bir yere sahip oldu�unun alt�n� �izeyim.

Bug�n art�k biliyorum ki, �oktan se�meli bir d�nya var. Colto Maltese'lere de, Enki Bilal'lere de ula�mak kolay. Gidin l�ks bir kitap��ya, onlar� sakin sakin sahipleriyle bulu�may� bekledikleri bir b�l�m�n i�inde g�receksiniz. Peki o l�ks, ��k ciltlere gereken de�er veriliyor mu? Ku�kuluyum... �imdiki �ocuklar�n zevksizli�inden de�il elbet, onca farkl� 'oyunca��n' aras�nda muhtemelen s�ra gelmiyor. Bizim ku�a�a gelince; i�lerindeki �ocuk b�y�d� ama �lmedi ve zevklerini, �izgi roman mant���n�n onlara kazand�rd�klar� bir ba�ka sanatla, sinemayla tatmin etmeye �al���yorlar...

Soyadlar�n� bilmeden sadece imzalar�na a�ina oldu�umuz, kapak ressamlar�... Y�cel, Yal��n ve Aslan... Ekibe son d�nemde, imzas�n� da kullanan �mer Muz kat�lm��t�. Son bir hat�rlatma notunu da onlar hak ediyor da.


Kaynak: U�UR VARDAN
4/8/2005 Radikal Kitap


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|