17.04.2005

 

Son model D�nya D�zeni

Haberi Ekleyen:
www.seryven.org

Amerika b�y�k tehditler kar��s�nda yeni bir ordu �retmi� durumda: kapitalist Demir Adam, ba��ml� bilim adam� Dev Adam, ezik bir d�hi Hulk, hippi Tor ve Yaban Ar�s�..


"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi hesab�na �al��mayaca��n� s�yleyin. �imdi s�per k�t�lerden s�z ediyor olabilirsiniz ama yar�n petrol ya da serbest ticaret i�in �ld�rmeyece�inizi kim bilir?" der yeni nesil hippilerden Kuzey Tanr�s�'n�n o�lu Thor.

Durum hakikaten ciddidir. Kolay m�? Amerika'n�n 'bekas�' i�in k���k ama �l�mc�l bir ordu kurulacakt�r. S�per yeteneklere sahip ki�ilerden olu�acak bu alt� ki�ilik orduya kat�lmas� i�in Thor'a da teklif gitmektedir. Ama Kuzey Avrupa k�kenli Thor her Amerikal� gibi son derece �ahsi nedenlerle bu birli�e kat�l�r. �lk ba�taki gerginlik de yabana at�lacak gibi de�ildir. "Yoksa sen yurtsever de�il misin?" anlam�ndaki muahezeyi kolay kolay yemez Amerikal�lar. Ki�isel bir tak�nt�lar�, meseleleri ya da hesaplar� yoksa orduya da ba�ka bir �eye de bula�mazlar. Ama i�te farkl� farkl� nedenlerle bir araya gelmi� ve son tahlilde 'tasa'da birlik sa�lam�� bu ekip art�k s�per bir ordudan daha b�y�k bir g�� haline gelmi�tir. ��te Amerika'y� kurtaracak olan da budur...
'D�nyay� Kurtaran Adam' k�lt�n� b�y�k ne�e kayna�� etmi� bir toplum olarak Amerika'y� kurtaracak bu �zel birliklerle de e�lenmeyi ba�armam�z gerekir de�il mi? Ama olmuyor i�te. ��nk� bu t�r d���nsel fanteziler bug�nk� d�nyam�z�n vazge�ilmez realiteleri haline geldi. Tek kutuplu d�nyan�n s�per g�c� Amerika Birle�ik Devletleri'nde yeni d�nya tasar�m� bu alg�larla yap�l�yor ve bu 'minval' �zre de uygulamaya ge�iliyor. O y�zden de art�k f�t�rist bir kara fiction platosunda de�il ger�e�in ��l�ndeyiz. Alem asimetrik olmu�! Alem asimetrikse kral kim? Bakal�m...

"Kendi yapt��� bir sava� giysisini kullanan, g�ndemde kalmay� seven bir kapitalist: Demir Adam... Dev c�ssesi kadar b�y�k a�a��l�k kompleksine sahip, ila� ba��ml�s� bir bilim adam�: Dev Adam... Ac� bir s�r saklayan minik g�� santrali: Yaban Ar�s�... �fkeli, sorunlu ve ezik bir dahi: Hulk... Karizmas�, politik g�r��� ve sol kro�esiyle vatansever bir s�per asker: Y�zba�� Amerika... Kuzey Tanr�s�'n�n o�lu mu yoksa kocaman bir �eki� ta��yan bir deli mi oldu�u belli olmayan yeni nesil bir hippi: Thor..."

Ne i� olsa yaparlar
Yani: ��te size yeni Amerikan ordusu. Kazan mevcudu alt�. Sancak ad�: �ntikamc�lar... G�rev: ne i� olursa...
Arka Bah�e Yay�nc�l�k'tan ��kan �ntikamc�lar �izgiroman� bizi e�zamanl� olarak yeni nesil bir ordu ve yeni nesil bir �izgiromanla kar�� kar��ya b�rak�yor. Son derecede ilgin� siyasi g�ndermelerle dolu bir �izgi roman Ultimates. �nsan ister istemez, yazar Mark Miller'in Amerikan ordusu de�ilse bile en az�ndan bir think-tank kurulu�undan oldu�u alg�s�na d���yor. �izer Bryan Hitch ve �inici Andrew Currie'nin ola�an�st� ba�ar�l� g�rsellerinin hakk�n� pe�in pe�in verip bu siyasi �izgi roman�n derin mevzular�na bir an evvel dalmakta yarar var.

Bir 'flash-back'le olaylara giriyoruz. �kinci D�nya Sava�� bitmek �zeredir. Almanlar'�n son dakikada sava�� lehlerine �evirecek gizli bir silah geli�tirdi�i kli�esi senaristimizin konseptidir. Neyse ki Y�zba�� Amerika isimli feragatli kahraman hayat�n� feda etmek pahas�na bu silah� son anda havaya u�urur. B�ylece Naziler'in �kinci D�nya Sava��'n� kazanmas� k�l pay� �nlenmi� olur. Ama damarlar�nda s�per kan ta��yan b�y�k kahraman Y�zba�� Amerika da bu i�in sonunda hakk�n rahmetine kavu�ur.

Gel zaman git zaman. 2002'ye kadar geliriz. 2002 dediniz mi bir durunuz bakal�m. Devran d�nm��t�r. 'September-Eleven'�n bir y�l sonras�nday�z. �lke yine riskler alt�ndad�r. Lakin bu kez riskler cephe sava�lar�yla 40-50 milyon ki�i �ld�rerek halledilebilecek gibi de�ildir. Tehlike her yerden, her �ekilde, en umulmad�k anda gelebilir. Veee Amerikan ya�am tarz� her �eye ra�men korunmal�d�r. O halde, her t�rl� asimetrik sava�a s�r�lebilecek s�per yetilerle donanm�� �st�n insanlardan olu�an, mutant d�zeyinde geli�kin bir se�ilmi�ler ordusuna gerek vard�r. Belki Y�zba�� Amerika'n�n damarlar�ndaki asil kan� bile canland�r�p bir �ahsiyete enjekte etmek gerekecektir.
Hulasa; bu i�ler i�in anormal bir b�t�e ayr�l�r. Adaylar da �� a�a�� be� yukar� bellidir. Kendileri ikna edilecektir. Ama gel g�r ki, bireycilik ruhu damarlar�ndaki asil kanda eksik olmayan her new-age Amerikan kahraman�n ar�za ��karmak i�in bir nedeni vard�r. Velhas�l b�t�n kahramanlar 'Rambosal' bir ikna s�recinden ge�irilerek s�per orduya dahil edilir.

Belki konuyu be�enmediniz, biraz eklektik buldunuz. Do�rusu bu husus benim i�in de b�yle. Hamasetin tavana vurdu�u fragmanlarda bayg�nl�klar ge�irdi�imi sizlerden saklayacak halim yok. O y�zden de hayat�mdaki bir rekoru k�rarak Ultimates'i �� gecede bitirebildim. Bu, hayat tarihimdeki en uzun �izgi roman okuma ser�venim oldu. Gel g�r ki yine de �ikayet�i de�ilim. Memnunum. ��nk� eser bittikten sonra tek tek kahramanlarla ilgilendi�imde hepsinin de bug�nk� Amerika ger�e�ine �nemli g�ndermeler yapt���n� farkettim. Mesela bir Y�zba�� Amerika vatanseverli�i, mesela bir yeni nesil hippi a��k s�zl�l���, mesela sorunlu kapitalistler, ar�za New Yorker'lar... Bitmek bilmeyen Manhattan kadastroflar� fantezisi...

Dikkatli bak�ld���nda �ntikamc�lar'�n sa�lam g�nderileri olan bir siyasi �izgiroman oldu�u farkediliyor. �stelik fiction'lar� palavralardan de�il, g�n�m�z Amerikan paranoyas�n�n kaynaklar�ndan geliyor. Patronun (Amerika) d�nyam�z�n asayi� ve i�letim sistemine bak���n� betimleyen �ok �arp�c� senaryo fragmanlar�yla dolu. Kitap boyunca s�r�p giden, ustaca yap�lm�� so�uk Amerikan esprileri ise bence eserin en cazip yan�.

Papa, Krali�e ve Ba�kan
Sonu�: Art�k her yerde; kumpas, entrika, nefret, sat��, intikam, sava�, kan, �iddet, m�cadele var... Her an herkes oynuyor. G�ze g�z di�e di�... ��yle ki; basit bir restoranda yemek yerken ge�en �u repli�e bak�n�z: "y�netmek i�in Papa, Krali�e ve Birle�ik Devletler Ba�kan�'n�n toplam� gibi olmak gerekiyor Doktor Banner. Bir �al��anla yemek yemek bile ufak �apta bir askeri operasyon haline gelebiliyor. Buradaki m��terilerin yar�s�n�n madalyal� gizli servis ajanlar� oldu�una ve sipari� etti�imiz yemeklerin bakteriyologlar taraf�ndan muayene edildi�ine inanabiliyor musunuz?..."

Ya da �una: "Sahip oldu�um her elbise par�as� imha edilerek vericiler ve kameralarla donanm�� milyon dolarl�k k�yafetlerle de�i�tirildi. S�yledi�imiz her s�zc�k Oregon'daki bir Starbucks d�kkan�n�n alt�nda bulunan iki y�z dilbilimci taraf�ndan kaydediliyor, metne d�k�l�yor ve inceleniyor. Bu makama gelmek, kariyerine paranoyak �izofren olarak devam etmeyi kabul etmek demekti. Ama paras� iyi, k�zlar� g�zel. Hem y�netimde olmak, �dene�i yetersiz yan projelere iyili�imin dokunmas�n� sa�l�yor."

Buyurun size en son model d�nya d�zeni. Sahibinden, az kullan�lm��, �ipitakl�... Bon voyage...

Not: Yaz� i�in kullan�lan resim ultimates 2 #6'dan al�nm��t�r.


Kaynak: 15/4/2005, Radikal Kitap, Hikmet Temel Akarsu


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|