24.04.2005

 

Baba-oğul, işleri balon doldurmak

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Baba Ferdi Sayışman (78), 51 yıllık �izgi roman kaligrafı. Yani işi konuşma balonlarının i�ini yazmak. Oğlu Şevki Sayışman (40) ise Penguen ve Leman dergilerinin kaligrafı. Yani o da balon dolduruyor. Ferdi Bey, bu işe 1954'te �izgi romanları yabancı orijinallerinden kopyalayarak başlamış.

Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �evki Say��man ise, i�e art�k kopya �izimlerin bitti�i y�llarda ba�lad���ndan sadece balonlar� yaz�yor. 'Benim hi� babam gibi yaz� uyduracak yetkim olmad�, ama uykum gelince balonlar� yanl�� yazarak de�i�tirmiyor da de�ilim' diyor g�lerek.

�evki Say��man'�n �stanbul Sefak�y'deki evinin b�fesi �izgi roman ve �izim kopyalar�yla dolu.

Masas�nda lambas�, piposu ve eski �izgi roman ciltleri g�ze �arp�yor. Yele�i, dikd�rtgen �er�eveli b�y�k g�zl�kleri, bir de ortalarda gezinen 2 bu�uk ya��ndaki torunu Simanur ile tam bir dede... Kaligrafi mesle�ini miras b�rakt��� o�ul �evki Say��man onun alt�nc� ve en k���k �ocu�u.

Ferdi Say��man, 1926'da �stanbul Kas�mpa�a'da do�du. Uzun y�llar kimya ve ya� end�strisinde laboratuvar ve rafineri �efli�i yapt� ama k���kl���nden beri bir yandan da resim tutkusundan hi� vazge�medi.

1954'te teknik bilgisi olmadan, kendi kendine 170 sayfal�k bir resimli roman yap�p, satmak i�in Ca�alo�lu'na ilk ad�m�n� att�. 'Roman� g�t�rd���mde, 'Bunu ufalt �yle getir' dediler. Tabii �yle bir imkan�m yok. Ama yapt���m i�i g�r�nce Fuat Y�lmaz, 1001 �zel isimli yay�n i�in yurtd���nda yay�nlanan �izgi romanlar�n kopyas�n� ��karmam� istedi. Mesle�e �yle ba�lad�m.'

KIZILMASKE'N�N ME�HUR LAFI

O y�llarda �izgi romanlar, yurtd���ndan bant karikat�rler halinde geliyordu. Bunlar�n roman sayfas� haline gelmesi i�in ise �izimlerin geli�tirilmesi, de�i�tirilmesi gerekiyordu. Ferdi Bey, o y�zden k���k bir kareyi bazen �evresine ayr� bir dekor �izerek b�y�k bir kare haline getirmek zorunda kalabiliyordu. K�z�lmaske, Mandrake vb. onun ellerinde birle�tirilmi� k���k hikayelerden, cilt cilt kitaplar haline geldi.

Zagor'u 550 cilt, Mister No'yu 200 cilt �izdi. Say��man, bug�n herkesin akl�nda iz b�rakan uydurma c�mlesini ise K�z�lmaske'yi �izerken buldu. 'Bazen bant kenarlar�nda bo�luklar kal�yordu, onlar� da ben dolduruyordum. 'K�z�lmaske herkese anlad��� lisanla konu�ur', 'Fantom ormanda on kaplan g�c�ndedir' gibi laflar� hep b�yle ekledim.'

1970'lerde yurtd���ndan �izgi romanlar�n taslak �izimleri gelmeye ba�lad�. Art�k sadece konu�ma balonlar� bo� b�rak�l�yordu. Ferdi Bey'in i�i de yava� yava� �izimden kaligrafiye d�nd�. Hatta bilgisayar i�in i�ine girince kaligrafi de bitmeye ba�lad�. �imdi sadece �nk�lap Kitabevi'nden ��kan Red Kit'in kaligrafisini ve d�zeltmelerini yap�yor.

O�LUNA DA ���N� ��RETT�

1980'lerin ba��nda o kadar �ok �izgi roman ��kmaya ba�lad� ki, Ferdi Bey'e, birini daha bul, dediler. O da en k���k �ocu�u �evki'ye 'Al bu Amerikan dergisini, nas�l yaz�l�yorsa taklit edip yaz' dedi. 'Bakt�k ki adam derya...' diye ekliyor kendi o�lu i�in.

�evki Say��man, �nce Tay Yay�nlar�'nda Tom Braks'ta birka� k���k deneme yapt�. Sonra kalemlerini al�p Ceylan Yay�nlar�'ndaki Erdo�an Egeli'ye gitti. 'O zaman 14 ya��ndayd�m. �ok k���k oldu�um i�in Erdo�an Egeli bana inanmad�. Yaz�lar� babam�n yazd���n� d���nd�. Ben ancak �n�nde yazmaya ba�lay�nca ikna oldu. Ondan sayfa ba��na 75 kuru� istedim, o da bana k�����m diye 125 kuru� verdi. �lk olarak orada Kit Taylor'un yaz�lar�n� yazd�m. O d�nemler �lkede sa�-sol �at��mas� vard�, bir g�n okula gitsek 4 g�n gidemiyorduk, ders olmuyordu ��nk�. Ben de okulu b�rakt�m ve o d�nemden beri kaligrafl�k yap�yorum.'

�evki Say��man, 1989'da G�rg�r'da �al��maya ba�lad�. Ard�ndan Ustura, Leman ve Penguen geldi. �u anda iki rakip dergi olan Leman ve Penguen'in tek ortak �al��an� o. Lemanyak ve Atom dergilerinin de kaligraf�.

�evki Say��man, Penguen �izerlerince sat�r aralar�nda s�k s�k b�rek istemesiyle an�l�yor. Dergide sabahlad�klar� uzun bir gecenin sonunda ona haber vermeden gidip b�rek yemeleri y�z�nden... Bunun intikam�n�, beraber �al��t�klar� gecelerde arkada�lar�ndan b�rek isteyerek al�yor.

�RLANDALILARA, S�T ��T�M D�L�M YANDI'YI S�YLETT�

Ferdi Say��man'�n, daha sonra isim babas� olaca�� Red Kit ile tan��mas� 1954-56 aras�nda rastl�yor. 'O zaman Lucky Luke'un maceralar� Frans�z Spirou dergisinde ��k�yordu. Burada da yay�nlamaya karar verince, T�rk�e ne isim koyal�m, diye d���nmeye ba�lad�k. Bir arkada��n ��karmak istedi�i Red Rider (K�z�l S�r�c�) diye bir dergi vard�. Ben de Bil Kit diye ba�ka bir derginin kopyas�n� yap�yordum. Red k�sm�n� Red Rider'dan Kit k�sm�n� da Bil Kit'ten ald�k, Red Kit oldu.'

Ferdi Bey'in Red Kit'e katk�s� sadece isim babal��� de�il. 'Red Kit'te daima bir kenarda ellerini ovu�turan ve tabut haz�rlayan bir mezarc� vard�. Ad�n� Mezarc� Kamil yapt�m. Ger�ek hayatta, Kas�mpa�a'da Kulaks�z Mezarl���'n�n mezarc�s�yd� Kamil. Ona 'kefen soyucu' derlerdi ��nk� yeni g�m�len �l�lerden kefeni ��kart�p ba�kas�na sat�yordu.'

Say��man'�n T�rk�ele�tirme i�i, bazen k�lt�rel adaptasyonlara kadar var�yordu. 'Bir b�l�mde s�vari alay�ndaki �rlandal�lar bir �rlanda �ark�s� s�yleyerek y�r�yordu. Ben de o balona 'S�t i�tim dilim yand�' t�rk�s�n� uydurdum... Be�enmedi�im �eyi de�i�tirirdim, ��nk� biliyorum ki ben be�enmezsem kimse be�enmez, ben halk �ocu�uyum.'Kaynak: Ayten Serin,
24/04/2005 tarihli Hurriyet Pazar


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|