01.05.2005

 

S�permen Tekrar U�uyor

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Y�llar sonra S�permen geri d�n�yor. Yeni S�permen filmi Bryan Singer taraf�ndan �ekiliyor. Ba�rolde ise yeni bir y�z, Brandon Routh var


Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Clark Kent... Kimse S�permen'in Clark, Clark'�n S�permen oldu�unu bilmez. Clark gazeteye haber yaparken, S�permen d�nyay� kurtar�r. Clark esas kad�n Louis Lane ile birlikte �al���r, Louis Lane ise S�permen'e a��kt�r. Ve bu ikilinin etraf�nda s�rekli k�t�ler vard�r. �zellikle de Lex Luthor.

D�nyan�n en sevilen, en �ok satan �izgi romanlar�ndan biri olan S�permen'in filmleri de en az kitaplar� kadar ba�ar�l� oldu. E�er 2001'de �ekilen ve pek de tutmayan, S�permen'in gen�lik y�llar�n� anlatan "Smallville"i saymazsak as�l olarak iki "S�permen" beyazperdeye ta��nd�. 1978 y�l�ndakini Richard Donner ve 1980'dekini Richard Lester y�netti. Her ikisinde de S�permen'i ge�en y�l 52 ya��nda �len Christopher Reeve canland�rm��t�. Elbette televizyon yap�mlar�nda ba�ka oyuncular da o k�rm�z� pelerini takm��t� ama her zaman S�permen olarak Reeve tan�nd�. Hatta 1995 y�l�nda film �ekimleri s�ras�nda attan d��erek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu�unda herkes haberi "S�permen tekerlekli sandalyede" benzeri ba�l�klarla vermi�ti. Reeve'den sonra da kimse S�permen'li�i ele alamad�. Bu y�la kadar.

En g��l� aday Nicolas Cage'di
Asl�nda uzun bir zamand�r yeni bir S�permen filminin �ekilmesi d���n�l�yordu ancak S�permen'in ve tabii ki di�er kimli�i Clark Kent'in kim olaca�� konusunda bir�ok isim ge�iyordu. Pek tan�nmayanlar�n yan�nda �nl� isimler de yer al�yordu listede. �rne�in Nicolas Cage en g��l� adayd�. Ashton Kutcher ve Josh Hartnett da say�l�yordu. Be� y�ll�k ara�t�rmalar�n sonunda ise birka� TV dizisi ve �ovda g�r�nm��, sinema tecr�besi olmayan yak���kl� bir gen� adam se�ildi: 26 ya��ndaki Brandon Routh.

2003 y�l�ndaki Cad�lar Bayram�'nda S�permen k�l���na giren Routh hemen bir y�l sonra filmdeki rol� alarak ger�ek S�permen kost�m� giymek i�in haz�rlanmaya ba�lad�. S�permen'den �nce b�ylesine b�y�k rol ald��� bir film yok. Zaten tek bir filmde oyunculuk yapt�; Joel Bender'�n y�netti�i "Deadly"de k���k bir rol� oldu. Ama yeni S�permen'in y�netmeni Bryan Singer, 1 metre 89 santimlik Routh'u S�permen'e �ok uygun buldu�unu belirtiyor, "Brandon bence Clark Kent ve S�permen i�in en iyi fiziksel �zelliklere sahip bir oyuncu. Bizce en do�ru se�im oldu" diyor.

Brandon Routh daha d�ne kadar Friendster gibi �e�itli internet sitelerinde "Merhaba, Ben Brendon James Routh. Arkada�lar�m k�saca bana B.J. derler. Iowa'dan ta��nd�m ��nk� ineklerden nefret ediyorum. Asl�nda ineklerde bir sorun yok da onlar�n bulundu�u yerlerde oyunculukla ilgili pek i� ��km�yor" diye yaz�lar yazan bir delikanl�yd�. Piyano ve trompet �alabilen oyuncu sadece m�zik ve oyunculuk konusunda de�il, sporda da �ok ba�ar�l�. Futbol ve basketbol oynuyor, y�z�yor, bisiklete biniyor.


Kaynak: 1/5/2005 Milliyet Pazar


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|