16.05.2005

 

B�y�klerin oyuncak��s�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�lk koleksiyonunu bundan 11 y�l �nce ��kard�. �izgi roman �izeri Todd McFarlane, �izdi�i karakterlerin oyuncaklar�n� ��karan firman�n yapt��� i�i be�enmeyip, bunu kendi yapmaya karar verince ba�lad� her �ey.Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yordu. Ger�ek fig�rler i�in ise �� boyutlu tarama tekni�i kullan�l�yordu.

Amerikal�lar, McFarlane�nin karizmatik fig�rlerini o kadar �ok tutmu�tu ki, oyuncaklar k�sa s�rede ba�l� ba��na bir olay haline geldi. ��kart�lan t�m oyuncaklar� toplay�p koleksiyonunu yapan, her ��kacak yeni seriyi d�rt g�zle bekleyen insanlar t�redi. Sonunda Amerika�da yapt��� �n, t�m d�nyaya yay�ld� ve her yerde bir McFarlene ��lg�nl��� ya�anmaya ba�lad�. T�pk� T�rkiye�de oldu�u gibi...

AYDA 4-5 SER� �IKIYOR
Oyuncaklar, T�rkiye�de Toys�R�Us ve Gerekli �eyler gibi �izgi roman d�kkanlar�nda bulunuyor. Ancak heveslileri, daha �ok �e�it bulabildikleri i�in genelde internetten al��veri� yapmay� tercih ediyorlar. �zellikle de McFarlane�in resmi internet sitesi spawn.com�dan faydalan�yorlar.

�nceleri y�lda 4-5 seri �reten firma, yo�un ilginin ard�ndan �imdi ayda 4-5 seri imal ediyor. Serilerinin konular� �ok �e�itli... NBA oyuncular�n�n bulundu�u seriden, Conan, Akira, Spawn gibi �izgi roman kahramanlar�n�nkine, Predator, Alien gibi fantastik fig�rlerden, Beatles ve Elvis efsanelerine kadar bir�ok karakterin oyunca��n� ��kar�yorlar. Seriler s�n�rl� say�da �retildi�inden, kapan�n elinde kal�yor. Bu y�zden koleksiyonerler bazen eksik par�alar� tamamlamak i�in a��k art�rmalara bile giriyorlar. �rne�in Shaquille O�Neal oyuncaklar� ge�en sene ��kt� ve hemen t�kendi.

T�rkiye�de 18-50 ya� aras� koleksiyoncular�n baz�lar� oyuncaklar� i�in camekan bile yapt�r�yor. Kimisi ise bir oyuncaktan iki tane al�p birini kutusunda sakl�yor. Bu �r�nlerin ger�ek koleksiyon de�erleri var ve Toy Fare adl� dergiden hangisinin de�erinin indi�ini, hangisinin de�er kazand���n� takip edebiliyorsunuz. E-bay gibi internetteki elektronik al��veri� sitelerinde de d�nyan�n her yerinden al�c� ve sat�c�lar�n� bulabiliyorsunuz. T�rkiye�deki sat�� fiyatlar� Avrupa�dan farkl� de�il, 35-39 YTL aras�.

SPAWN�I DA O YARATTI
Todd McFarlane (44), Kanada do�umlu, bir �izgi roman �izeri. �lk defa 1984�te Marvel/Epic Comics�te Scorpio Rose�u �izdi. Ard�ndan Marvel�in Incredible Hulk�u, DC Comics�in Batman Dedective Comics�i geldi. As�l ��k���n� ise 1988�de Marvel�in �r�mcek Adam (Spiderman) karakteriyle yapt�. �r�mcek Adam serisi McFarlane�in kendi yaz�p-�izdi�i ilk seri oldu ve 2,5 milyon kopya satt�. 1991�de Marvel�dan ayr�ld�, bunun nedeni fazla �iddet i�erdi�i gerek�esiyle �izimlerine kar���lmas�yd�. Image Comics�i kurdu ve Spawn karakterini yaratt�. Spawn, o kadar ba�ar�l� oldu ki, k�sa s�rede oyuncaklar� da yap�lmaya ba�lad�. Ancak McFarlane, oyuncaklar�n dizayn�n� be�enmeyince, bunu kendi yapmaya karar verdi ve 1994�te McFarlane Toys �irketini kurdu. Efsanevi McFarlane oyuncaklar� da i�te buradan do�du.

Kaynak: 16 May�s 2005 Pazartesi, H�rriyet, Bahar Onan


En Son Eklenen 5 Yazı

S�perkahramanlar Bunal�mda
11.09.2005
11 EYL�L 2001'in �zerinden d�rt sene ge�ti. 3000'e yak�n insan�n hayat�n� kaybetti�i, D�nya Ticaret Merkezi'nin toza d�n��t��� bu olay d�nya i�in 'ter�r'e a��lan sava��n resmi ba�lang�� tarihiydi. Amerikan halk�n�n hi�bir zaman sars�lmayaca...

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|