11.10.2004

 

T�rk �izgi filmlerine hayat vermek istiyor

Haberi Ekleyen:
ser�ven

Walt Disney'de y�netmen-storyboard olarak g�rev yapan ve 'Herk�l', 'Balto' gibi �izgi sinemalar�n yarat�c�lar�ndan �ahin Ers�z, �u s�ralar �n�m�zdeki y�l vizyona girecek "Lilo ve Stitches' i�in �al���yor. Ers�z'�n en b�y�k iste�i T�rk �izgilerine hayat vermek.

�lkemizde �izgi d�nyas� �ok ilerlememi� olsa da, i�imizden biri
onlarca �izgiye hayat veriyor. �ahin Ers�z, T�rkiye'de Pamuk Karde�
adl� �ocuk dergisinde ba�lad��� �izerlik kariyerini Amerika'ya,
d�nyan�n en b�y�k animasyon st�dyolar�ndan birine ta��d�. Say�s�z
�izgi filme hayat veren Ers�z, yap�mc�l���n� Disney'in �stlendi�i ve
�n�m�zdeki y�l vizyona girecek olan 'Lilo ve Stitches'in de y�netmen
ve storyboard sanat��s�. Ers�z, �lkemizde de �ok be�enilen 'Herk�l'�n
yarat�c�lar�ndan. �izgi filmlerin yan�nda �� ve iki boyutlu
animasyon, storyboard, karakter dizayn� da yapan Ers�z'�n yaratt���
ilgin� karakterler de var.

OKULDA BA�LAMI�
�ahin Ers�z, ba�ar�l� kariyerine 1984 y�l�nda �stanbul Teknik
�niversitesi'nde mimarl�k okurken, Pamuk Karde� Dergisi'ne resimli
roman yazar-�izeri olarak ba�lam��. "Daha sonra k���kl���mden beri
hayran� oldu�um Ali Murat Erkorkmaz'in St�dyosu'nu buldum ve orada
animat�r olarak i�e ba�lad�m" diyen Ers�z, yurtd���na di�er bir T�rk
animat�r� Tahsin �zg�r sayesinde a��ld���n� s�yl�yor. "T�rkiye'den
sonra ilk �al��t���m �lke Almanya oldu. Berlin Duvar�'n�n y�k�ld���
sene Tahsin �zg�r'le birlikte Berlin'deki 'Hahn Film St�dyosu'- nda
�al���yorduk" diyen �ahin Ers�z, "Yurtd���ndaki kariyerimin
ba�lang�c�n� ve muhtemelen devam�n�, yak�n arkada��m, uluslararas�
m�thi� yetenek Tahsin �zg�r'e bor�luyum" diye konu�uyor. Almanya'dan
sonra Londra'da 'Richard Williams St�dyosu'nda �al��an Ers�z,
ard�ndan Spielberg'in 'Amblimation' St�dyosu'na ge�mi�. "En b�y�k rol
oynad���m film olan 'Balto'yu ve 'We're Back' filmlerini bu st�dyoyla
yapt�m" diyen Ers�z, Amblimation'in Amerika'ya ta��n�p Dream Work
ad�yla yeniden kurulmas� sayesinde Hollywood'a transfer olmu�.

DISNEY MACERASI BA�LIYOR
Londra'da ba�ar�l� �al��malar yapt�ktan sonra Amerika'ya ta��nan
y�netmen, Walt Disney'den gelen bir teklif �zerine 'Hercules'
filminde �al��maya ba�lam��. Hala Disney'de �al��an Ers�z, 2002
y�l�nda yay�nlanan orijinalinin �ok pop�ler olmas� �zerine Disney'in
���nc� versiyonunu �ekmeye karar verdi�i 'Lilo and Stitches'
projesinde �al���yor. �ahin Ers�z, kendisinin �al��malar�n� yak�ndan
tan�yan bir y�netmen-prod�kt�r�n teklifi �zerine ekibe kat�ld���n�
belirtiyor.

�LK �ALI�MA T�RK�YE'DE
�ahin Ers�z'�n ilk �izgi sinema deneyimi T�rkiye'de olmu�. "Ali Murat
Erkorkmaz St�dyosu'nda (ArtNet) 'Woody and May' adl� proje benim ilk
�al��mamd�. Ne yaz�k ki, bu proje hi�bir zaman tamamlanmad�" diyen
Ers�z'�n piyasaya ��kan ilk filmi Almanya'da �al��t��� "Werner-
Beinhart" olmu�. �ahin Ers�z bu film i�in "Benim en �ok zevk alarak
�al��t���m film" diyor. Yap�mc�l���n� Disney'in �stlendi�i, t�m
d�nyada �ocuklar kadar b�y�kleri de sinema salonlar�na �eken Herk�l,
�ahin Ers�z'�n 'gi�esi en ba�ar�l�' filmi olmu�.

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/2004/07/09/gny/gny102-20040709-200.html


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|