12.10.2004

 

Corto T�rk�e konu�uyor

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Corto Maltese'in T�rk�e'deki yay�n� ile ilgili bas�nda ��km�� yaz�lardan biri. Ser�ven yazarlar�ndan Aydan �elik Birg�n gazetesindeki k��esinde kendi ge�mi�inden yola ��karak Corto'yu anlat�yor.

1988'in ba��yd� galiba. Gazetede bir ilan g�rd�m.Bir �izgi film (animasyon) b�rosu eleman ar�yordu: animat�r asistan� diye bir poziyon i�in. Koltu�umun alt�na soktu�um dosyayla, �i�li'deki b�roya gittim ve animat�r asistan� olmak istedi�imi s�yledim. Do�rusunu s�ylemek gerekirse bir animat�r asistan� ne yapar hi�bir fikrim yoktu. Ama gen� bir insan�n cesareti, cahilli�inden menkul de�il midir zaten? Bir zamanlar�n ho� dergisi Versus'un kapak ba�l��� gibi: Hey gidi Sevgili Ars�z Gen�lik.

Animat�r asistan�, animat�r�n �izdi�i planlar�n aralar�n� dolduruyormu�. Diyelim bir hareket 20 resimden olu�uyor. Animat�r, u� resim denen 1. ve 20. resimleri �iziyor, asistan ise ���kl� bir masa yard�m�yla kalan 18 resmi yap�yordu. Bedri Rahmi: "Bir sanat��n�n �mr�n� verdi�i bir �eye on dakika ay�rm��s�n�z �ok mu?" der ya. O s�z animat�rler i�in s�ylenmi� gelir bana. saniyede 24 karenin ge�ti�i bir y�k katar�n�n dolap beygiri gibisinizdir.

At�lyede yat�p kalkmaktan bitap d��m�� animat�r abilerden birinin masas�nda g�rd�m ilk defa onu. "Abi kim bu adam?" dedi�imde surat�ma bakt�. Biraz �a�k�n biraz da horg�ren bir edayla: "tan�m�yor musun Corto Maltese'yi !" dedi. Gak gukuma ald�rmadan devam etti: "Ohoo Corto'yu bilmiyorsan ��renece�in �ok �ey var demektir"

�talyan �izer Hugo Pratt'�n yaratt��� Corto Maltese 1887'de Malta'da do�ar 1936'da Uluslararas� Tugay'a kat�ld��� �spanya �� Sava��'nda �l�r. ( daha do�rusu kaybolur) Kurgu karakterlerin kaderidir: ger�ekle k��e kapmaca oynarlar. Arada yarat�c�lar�ndan rol �alsalar bile, onlar�n �l�m� bir zihin s�r�mesidir. Corto 13 ya��ndan itibaren "kahramanl�klar" yapmaya ba�lar. Giderek d�nyan�n her yerinde ve farkl� zamanlar�nda i� tutmak, varl���n�n bir par�as� haline gelir. Corto'ya hikayelerinde hem kurgu hem de tarihsel fig�rler e�lik eder.: Stalin'den Jack London'a, Enver Pa�a'dan, John Reed'e kadar. (�izgi roman�n Tolstoy'u gibi bir benzetmeyi nas�l kar��lard� acaba?) U�ursuz Rasputin ise bir�ok hikayenin gediklisidir.

Hugo Pratt'�n bir �izgi virt��z� olup olmad��� tart���l�r. Lakin bir virt��z oldu�u herkes�e kabul edilen Milo Manara, Pratt'� bu alan�n en b�y��� olarak tan�mlar. Umberto Eco'ya g�re de Pratt geni� vukufuyla tam bir entellekt�eldir ve biz insanl��a Corto'yu miras b�rakm��t�r. O kadar yukar�dad�r ki co�rafya ve tarihi tahrif, Pratt'�n dokunulmazl�klar�ndand�r.

Dost Yay�nlar� 1999 y�l�nda Corto'nun �� maceras�n� yay�nlad�. �ok geni� bir ilgi g�rmesini beklemek safl�k olurdu ama, yay�nevinin devam�n� getirece�ini sand�k. Ne var ki �yle olmad� Corto'lar kitap�� raflar�n�n kuytular�nda tozlanmaya terkedildi. Ayn� �ey ba�ka bir b�y�k �izgi romanc�n�n, Enki Bilal'in de ba��na geldi. Yap� Kredi Yay�nlar� Bilal'in, Av Partisi'ni yay�nlad� ama arkas�n� getirmedi. Okur y�z vermeyince yay�nc� ne yaps�n?
A
ncak bu y�l�n bahar aylar�nda ho� bir �ey oldu ve Dost Yay�nlar� Corto'lar� yeniden yay�nlamaya ba�lad�. Ayn� anda �stanbul Film Festivali'nde bir de uzun metrajl� bir animasyonu g�sterildi. Bu arada 3. say�s� ��kan ve edit�rl���n� Levent Cantek'in yapt��� �izgi roman ara�t�rmalar� dergisi Ser�ven'de Corto'yla ilgili bir kitap��k verildi. Bu yaz�y� yazmaya vesile olan �ey o k���k kitap��kt�r.

Yay�nlanan 4 yeni kitap i�inde Semerkant'taki Alt�n Yald�zl� Ev ya�ad���m�z co�rafyada ge�iyor ve netameli konular�n etraf�nda d�n�yor. 1921'de Rodos'ta ba�layan hikaye Adana'da, Van'da devam ediyor. �ttihat��lar, K�z�lelmac�'lar (heyyyy kime s�yl�yom!) Panturanc� K�rtler, Ermeni Komitac�lar, Yezidiler hikayenin unsurlar�ndand�r. Enver Pa�a'n�n son konu�mas�n� yapt��� ki�i, yine Corto'dur. Enver Corto'yla konu�tuktan sonra at�na biner ya�am�n�n finali bu ser�vende �izilmi�tir. (Tabii Pratt'�n kendi yorumuyla)

Laf� toparlamak laz�m. Bu k��enin de s�k�nt�s� bu: Laf�m�z bitmeden yerimiz bitiyor.
Aziz okur! Corto art�k bizim dilimizi konu�uyor. ��yle koyu bir muhabbete ne dersin?
Kaynak: Birg�n, 22/9/04, Aydan �elik


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|