13.10.2004

 

Haysiyetli ve A��rba�l� Bir Ser�ven

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�lk say�s� ge�ti�imiz hafta yay�mlanan ve "haysiyetli bir dergi olmay�" hedefleyen Ser�ven'de �izgi roman d�nyas�n� inceleyen yaz�lar, ele�tiriler var.

Erotik ve Milliyet�i bir Ikon: Karao�lan" ve "�izgili Hayat K�lavuzu" gibi kitaplar�yla tan�d���m�z Levent Cantek ve arkada�lar� Ser�ven ad�nda yeni bir dergi ��kard�. Ser�ven'de �izgi romanlar her t�rl� okuyucunun ilgisini kapsayacak �ekilde ele alm�yor. �� ayda bir
yay�mlanacak dergide �izgi romana mesafeli olan ve onu ele�tiren denemeler de var, kay�p �izerler ve unutulmu� ayr�nt�lar da. "Ke�fedilmemi� k�tan�n ka�iflerinden biri" oldu�unu s�yleyen derginin genel yay�n y�netmeni Cantek ve ekibinin amac� �izgi roman gibi ayr�nt�lardan yola ��karak d�nemleri ve de�i�imleri anlatmak.

Derginizin ad� neden Ser�ven?
�nsanlar�n unuttu�u, g�rmedi�i ayr�nt�lar�n �zerinde duruyoruz. Kendimizi ke�fedilmemi� k�tan�n ka�ifleri gibi g�r�yoruz.

Nas�l bir dergi bu?
�izgi roman ara�t�rmalar� dergisi. Dergide pop�ler k�lt�rdeki ayr�nt�lardan yola ��karak memleket tarihini anlat�yor, �izgi romanlar� edebiyat ele�tirisi yapan dergiler gibi inceliyoruz.

Ser�ven'in ilk say�s�nda "�izgi roman d�nyas�n�n haysiyetli dergisi" olmak istedi�inizi
s�yl�yorsunuz.

Kendiyle g�rg�r ge�ebilenlerin ne�eli bir iddias� bu. Evet, Ser�ven'in haysiyetli ve a��rba�l� bir dergi olmas�n� istiyoruz.

Sayfalar�n�z siyah-beyaz. Sonraki say�larda renklendirmeyi d���n�yor musunuz?
Hay�r. B�yle s�recek. Eski dergileri de siyah-beyaz okuduk.

�lk say�n�n kapa��n� Kenan Yarar �izmi�. Bundan sonraki kapaklarda da �nl� �izerlerin mi imzas� olacak?
Burada g�n�ll�l�k esas� var. Bu i�leri profesyonelce s�rd�rm�yoruz.
Ser�ven'in tan�nm�� �izerlerin daha �nce denemedikleri tarzda �izimler yap�labilecekleri bir vitrin olmas�n� istiyoruz.

Kaynak: Milliyet Pazar, 28/03/2004


En Son Eklenen 5 Yazı

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...

Fantastik d�rtl� ve bir k�t� adam
02.08.2005
Mucit, astronot bilim adam� Dr. Reed Richards'�n hayali ger�ekle�mek �zereydi. Kozmik bir f�rt�nan�n merkezine yap�lacak bir uzay yolculu�una �nayak olmu�tu. �nsan�n genetik kodlar�n� ��z�mlemekte bir�ok gizli kalm�� soru i�aretini ayd�nlat...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|