02.10.2004

 

Faruk Ge�: �Misyonumu Tamamlad���ma Eminim�

Levent Cantek

Faruk Ge�in �izgi romana ba�lamas� kendinden �nceki ku�a��n y�ld�z �izerlerinden biri olan �evki�nin [�ankaya] yurt d���na gitmesiyle ba�l�yor. �evki, �izerli�e yurt d���nda s�rd�rmeye karar verince H�rriyet gazetesi onun yerine birini aramaya ba�l�yor. �evki�nin �izdi�i soap-opera �yk�lerini s�rd�recek, onun yerini dolduracak birini bulmak ta epey zaman al�yor. Faruk Ge�, devrin dergilerinde �e�itli �izgi romanlar� kopyalayan, yeri geldi�inde kapak �izen gen�-�mit vaad eden bir �izer. Do�rusu H�rriyet�te �al��maya ba�lamasayd�, mesle�ini s�rd�rebilir miydi �ok da belli de�il. 24 �ubat 1955�te A�k Arzusu adl� bir �yk�y� �izerek giriyor H�rriyet�e. 1968 y�l�na dek elliye yak�n a�k �yk�s� �iziyor ve o tarihten sonra �Ger�ek Hayat Hikayeleri� ad� alt�nda bir seriye ba�l�yor. Bir ba�ka ifadeyle �talyan foto romanlar�ndan yapt��� uyarlamalar�n yerini memleket hikayeleri al�yor. K�rk� a�an �yk�yle 1990 y�l�na kadar �al���yor Ge�. R�portaj, onun meslek hayat�na ili�kin k���k bir panaroma ��kart�yor.

�evki Amerika�ya gidiyor. Siz H�rriyet�e ne kadar zaman �nce girdiniz?

Ben 1955�te H�rriyet�te �al��maya ba�lad�m. Benden �nce �izgi roman yapabileceklerin veya yapmak isteyenlerin denemeleri var H�rriyet�te. H�rriyet �evki�den do�an bo�lu�u doldurmak i�in birilerine yapt�rmak istiyor. Tutulan, okunan bir k��e oldu�u i�in� Bedri, Firuz, hatta Galip benden �nce deniyorlar. Ama gazete y�netimi pek memnun kalm�yor yap�lan i�lerden. O arada ben de Bab�ali�de T�rkiye Yay�nevi�nde �al���yorum. O yay�nevi Bab�ali�nin bir ekol�yd�. B�t�n ressamlar oradan yeti�mi�tir. Sururi dahil. Hafta Dergisi, 1001 Roman, Y�ld�z Dergisi vard�. Bab�ali�nin hemen hemen tek haftal�k yay�n yapan kurulu�uydu. Bir de tabii H�rriyet�in ��kard��� Yedig�n var. Hatta Yedig�n kapanm��t�, 20. As�r, Nebio�lu�nun ��kard���, o daha sonrad�r, Hayat, Do�an Karde� ve Yap� Kredi�nin, Kaz�m Ta�kent�in kurmu� oldu�u bir kurulu�. Hen�z ofsete ge�memi�lerdi. Haz�rl�k yap�yorlard� ve onlar T�rkiye�ye ilk ofseti getiren kurulu�tur. Yap� Kredi-Do�an Karde�. Onlar daha sonra Hayat ve Ses ��k�yor. Ben o arada Hayat Dergisi�nde de bir �eyler yapt�m. Onun d���nda T�rkiye Yay�nevi�ne �al���yordum (1948). Binbir Roman�da Mandrake�yi �izerek ba�lad�m. Daha do�rusu kopyal�yordum, onlar Weekly�den al�yorlard�. Renkli sayfalar o g�nk� teknik aynen basma imkan�na sahip de�ildi. Siyah beyaz kopya ediliyordu. Daha sonra renklendiriliyorlard�. �ki bu�uk lira para al�yordum sayfas�na o zaman. Galatasaray Lisesi�nde okuyordum. Cemil Cahit vard� i�in ba��nda, ��nce bunlarla ba�la, bakal�m yapar m�s�n, yap da g�relim� dedi. Anlatt� bana nas�l yap�ld���n�. Ayd�nger ka��d�n� al�rs�n, koyars�n �zerine, yap��t�r�rs�n, aynen �izgilerin kopya �ekilmesi. Ben birka� deneme yapt�m, g�t�rd�m. Tamam, dedi, oluyor, ba�la dedi. Bir m�ddet o i� devam etti. Sonra 1001 Roman�dan hikayeler vermeye ba�lad�. O hikayeleri resimlemeye ba�lad�m. Cemil Cahit, �Sen bu i�i ��rendin, sana Hafta dergisinden hikayeler verece�im� dedi. Hafta Dergisi�ne ba�lad�m. Terc�me hikayeler yay�nlan�rd�. Bug�n o tarz dergiler yok. 1955�te H�rriyet�ten teklif geldi. Yap�lanlar gazete y�neticilerini pek tatmin etmemi�. �Bir de sen dener misin?� dediler. Deneyim, dedim. O d�nem bunlar �talyan foto romanlar�ndan terc�me i�lerdi. �Tamam�, dediler.

Foto roman m�, �izgi roman m�?

Foto romandan �izgiye �eviriyorduk.

D�nem �izgileri tarz olarak hep birbirine benziyor, onun i�in sordum.

Tarz olarak �evki�ninki farkl�yd�. �inisi farkl�yd�. Ben daha az �izgiye indirdim. En be�endi�im �izgi romanc� Alex Raymond idi. O tarz� be�eniyor ve �yle �al��maya gayret ediyordum. �yle ba�lad�m. 450 lira ayl�kla. Bu tarz 1967�ye kadar devam etti. Ben bu ara 1962-63 y�llar� aras�nda Paris�te Opera Mundi ile �al��t�m.

Ne �zerine?

O da yine �izgi roman �zerine.

Tarz olarak sizin sava� hikayeleri �izdi�inizi biliyorum.

O daha sonra, 1966�da �ngiltere�de �izdim. Opera Mundi tarihi konular istiyordu, 17-18. y�zy�la ait konular. Sonra tekrar T�rkiye�ye d�nd�m. Ama bu arada H�rriyet�e hi� ara vermiyordum.

O zaman ayn� d�neme denk geliyor. Bu yapt���n�z a�k hikayelerinin d���nda tarihi bir roman denemesi yap�yorsunuz Kleopatra ile.

Evet. 1966�da �talya�ya gittim. Daha do�rusu bir �talyan ressam ve ajans sahibi, Galip diye (B�lkat) bir arkada� �talya�da �al���yordu. O �al���rken, bu adam H�rriyet Gazetesi�ni g�rm��. Benim �izgilerimi be�enmi�. Acaba benimle �al���r m�, diye sormu�. Sonra Galip bana bir mektup yazd�. �al���r�m, dedim. Oradan bana hikayeler g�ndermeye ba�lad�. �ngilizce textler. Ben onlar� onun istedi�i tarz ve ebatlarda resimleyip yolluyordum. O yaz �talya�ya gittim. Roma�da Fleetway Direkt�r� ile tan��t�m. Zaten �talyan onunla da �al���yordu. Ona da i� yap�yordu. Londra�ya gitmek istedi�imi s�yledim. Bana ��kard� kart�n� verdi. Gelince beni aray�n dedi. Londra�ya gidi�imde kendisini ziyaret ettim. Bana yak�n ilgi g�sterdi. Ne t�r �izgi roman yapmak istersiniz diye sordu. Onlar �e�itli dergiler ��kart�yorlard�. O anda reva�ta olan harp hikayeleriydi. �Yapar m�s�n?�. Yapar�m dedim. Ba�tan, bana kolay g�r�n�yordu. Her �eyi yerli yerine oturtmak �ok zor. D���n�n, bir Nazi askeri �izeceksiniz, b�t�n detaylar�yla, kask�yla, ceketiyle ya da paltosuyla. �ngiliz silah�, Alman silah�, ba�ka bir s�r� detay. Velhas�l, ba�tan �ok zorluk �ektim. B�t�n bunlar� ��renmek zaman ald�. Daha do�rusu �izgi roman�n nas�l olmas� gerekti�ini ben orada ��rendim. Burada bir �ey �izersiniz, eline bir t�fek verirsiniz, bu t�fek yanl�� diyecek kimse ��kmaz. ��ksa bile oran olarak �ok azd�r. Pek ilgilenen olmaz. Buna yaz�i�leri m�d�rleri de dahil. Kimse bilmez bu i�i bizde. Ne yaparsan�z gider. Ama orada �iziyorsunuz, edit�r bir s�r� ayr�nt� hatas� buluyor. Tek tek g�steriyor. �izgi roman�n nas�l yap�lmas� gerekti�ini orada ��rendim. �ok yararl� oldu. orada i�e iki sene devam ettim. Daha do�rusu bir y�l kadar sonra geri d�nd�m. ��leri buradan yolluyorum. ��nk� bir taraftan da H�rriyet�te �al���yorum. Fakat art�k bunalmaya ba�lad�m. Hem oras� hem buras�, ikisini birden g�t�rmek zor bir i�. Asl�nda buraya, tekrar Londra�ya gitmek amac�yla gelmi�tim. Ba�ka nedenlerle gidemeyece�imi anlad�m ve b�rakt�m i�leri. Zaten yapt���m i�leri �talyan ajanslar� kanal�yla yap�yordum. Pay al�yorlard�. B�t�n bunlar 1967 y�l�na kadar s�rd�. Sonra kendi kendime karar verdim. Niye daha de�i�ik, bizden olan bir �eyler yapm�yorum, haz�rlam�yorum? Kafamda da projeler vard�. Haldun Simavi�ye gidip durumu anlatt�m. Art�k bu tarz i�ler yapmak istiyorum. �Aaa�, dedi, ��ok g�zel, daha iyi olur� dedi. �ylece girdim i�e. Ama onun istedi�i bir hafta on g�nl�k bitecek k�sa �yk�lerdi. O niyetle ba�lad�m. O kadar k�sa olmad� ama, ilk yapt���m bir ay kadar s�rd�.

Bo�azi�i R�zgarlar�.

Bravo! Hareket noktam�z ger�ek bir olay� al�p i�lemek� Bu b�yle s�r�p gitti. 1981 y�l�na geldik.

Peki ben bu arada bir �ey soraca��m. Fotoromanlardan bakarak yap�yorsunuz �al��malar�. Nas�l geliyordu bunlar?

Benim �izdi�im d�nemde, o fotoromanlar Opera Mundi kanal�yla gelirdi. Ali Rauf vard�, Opera Mundi�nin T�rkiye temsilcisi. Bunlar Rizzoli firmas�ndan gelirdi. Edit�r�n ad�yd�. Lunapark dergileri falan. Onlar� Vahdet G�ltekin terc�me ederdi.

(...)

R�portaj�n tamam� Ser�ven �izgi Roman ara�t�rmalar� Dergisinin 1.say�s�nda...


En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|