18.11.2004

 

Osman Soykut: “Hemen orada rol� bana verdiler”

Serdar K�k�eo�lu

�izgi roman d�nyas�na yak�nl��� ile bilinen ba��ms�z y�netmen Terry Zwigoff, Art School Confidential isimli �izgi roman uyarlamas� �zerinde �al���yor. Filmin oyuncu kadrosunda, Amerika'da ya�ayan T�rk oyuncu Osman Soykut da bulunuyor. Kendisiyle projeyi ve oyunculuk ser�venini konu�tuk...

Hik�yeniz olduk�a ilgin�. Mimar ve tasar�mc� olarak d�nyay� gezerken, Amerika'da hayat�n�za oyunculuk da kat�l�yor. Oyunculuk yapmaya nas�l karar verdiniz?
Bir arkada��m beni tiyatro dersi almaya davet etti. Tamamen hobi olarak ba�lad�m, asla ciddi olarak akt�rl�k yapmay� d���nm�yordum. Tiyatro d�nyas� birdenbire beni i�ine �ekti, b�rakmad�. K�sa zamanda anlad�m ki, ben bu i�i t�m hayat�m boyunca devam ettirece�im. ��nk� bundan daha derin veya zevkli bir sanat t�r� yok.

Bug�ne kadar daha �ok d���k b�t�eli ve k�sa metraj filmlerde �al��t�n�z. Terry Zwigoff, T�rkiye'de �izgi romanc� Robert Crumb i�in yapt��� belgesel ve �izgi roman uyarlamas� Ghost World ile biliniyor ve seviliyor. Yeni projesi Art School Confidential'a nas�l kat�ld�n�z?
Cassandra Kulukundis, “Art School Confidential”in “Casting” y�netmeni, bana telefon a�t�. Ofisine gittigim zaman biraz beklememi s�ylediler, ��nk� Terry Zwigoff ile Daniel Clowes yak�ndaym��, beni g�rmek istiyorlarm��. Terry ile Daniel geldiler, sahneyi onlar i�in okudum, hemen orada rol� bana verdiler.

�izgi romanc� Daniel Clowes'un kendi �yk�s�nden uyarlad��� senaryo ve rol�n�z hakk�nda bilgi alabilir miyiz?
Benim rol�m pek b�y�k degil, ama “anahtar” bir rol. Filmin kahraman� “Jerome” (Oscar'l� y�netmen Anthony Minghella’nin o�lu Max Minghella oynuyor) “Thanksgiving”, tatili i�in evine d�nd���nde, ailesini yak�ndan g�rme f�rsat�na ula��yoruz. Annesi sert bir kad�n, babas� (ben oynuyorum) ise daha yumu�ak, biraz daha anlay��l�. Jerome, yeni k�z arkada��ndan bahsetmeye baslad��� zaman, biz sevin�ten mutfa�a ko�up bayram yap�yoruz, ��nk� Jerome’un homoseks�el oldu�unu zannediyormu�uz...

�al��mak istedi�iniz y�netmenler var m�? Oyunculu�a dair hedefleriniz neler?
Y�netmen konusunda se�im yapmak istemiyorum, ��nk� profesyonel bir akt�r, her t�rl� y�netmen ile iyi �al��abilen akt�rd�r. Kim olursa olsun, ben t�m g�c�m ile y�netmenle i�birligi yapar�m, ona destek veririm. Ancak bu �ekilde iyi bir film ortaya konur. Birlik g�stermek cok �nemli...
Bir oyuncu olarak hedefim, “hem e�lendirmek, hem de d���nd�rmek” diyebiliriz. Bu sanat�n amac�, bence “insan” dedi�imiz yarat��� incelemek, anlamaktan ge�iyor. �nsanlar�n g�nl�nde yatan arzular, h�rslar, iyi ve k�t� d���nceler, bizi y�nelten sosyal bask�lar. B�t�n bunlar�n incelenmesi laz�m, iyi bir sanat ortaya koyabilmek i�in.

Bilgisayar oyunlar�n�n tasar�m�nda da �al��t�n�z. Biraz bahsedebilir misiniz?
Ben mimarl�ktan geldim, daha sonra bilgisayarla 3 boyutlu tasar�m ve animasyon yapt�m, bilgisayar oyunlar�na da bu �ekilde girdim. �u anda bu end�striden ayr�lm�� bulunuyorum, ama bilgisayarl� tasar�m ve animasyon konusunu devam ettiriyorum. Bir�ok �ekilde kullan�labilir bu. Mesela bir film i�in set tasar�m, kamera a��lar�n�n incelenmesi, yani “previsualization” olarak.

Bush'un yeniden se�ilmesi Amerika'da nas�l kar��land�? Sizin d���nceleriniz neler?
Biraz �a��rt�c� oldu, ama elden ne gelir. Ben �b�r tarafa oy att�m. Asl�nda �u veya bu ba�kan�n se�ilmesi bile �nemli degil. Olaylar bazen kendi kendine yol buluyor. Irak’a girmenin do�ru veya yanl�� oldu�unu tart��mak, faydas�z. Irak’a girilmi� durumda. �imdi yap�lacak �ey, bir an �nce i�i bitirmek, Irak’l�lar�n kendi memleketlerini idare edebilmelerini sa�lamak. E�er h�r ve kuvvetli bir rejim kurabilirlerse, herkes i�in iyi olur, iyi biter.

Eklemek istedi�iniz �eyler var m�?
T�rkiye’de yay�na girer mi bilmiyorum ama, ge�en hafta History Channel’da benim de rol ald���m "B�y�k �skender" belgeseli g�sterilmeye ba�land�. Ben, Yunan tarih�isi “Arrianus” u oynuyorum. Bu, Oliver Stone’un filminden tamamen ayr� olarak �ekildi, 3 saatlik, olduk�a derin bir inceleme. T�rkiye’nin �esitli b�lgelerinde de �ekim yapt�lar.
Ge�en Cuma g�n�, televizyon dizisi “Alias” da rol ald�m. D�rd�nc� sezonun �ekimi, herhalde Mart 2005 civar�nda g�sterime girecek.

S�yle�i: Serdar K�k�eo�lu
Foto�raflar: www.soykut.comEn Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|