28.11.2004

 

Y�ld�ray ��nar: "S�rekli �retmek Gerekiyor"

www.seruven.org

Ser�ven'in 4.say�s�nda T�rkiye'de �izgi Roman�n En �nemli Sorunu nedir ba�l�kl� bir dosya konusu se�tik. Ayn� konu ile ilgili uzun y�llar fanzinler ��kartm�� �apa Grubu �izerlerinden Y�ld�ray ��nar�la konu�tuk. Ho�, konu dalland� budakland� o ayr�...

- Herkese soruyoruz, T�rkiye�de �izgi roman�n en �nemli sorunu nedir sence?
-Benim g�rd���m sorun veya en �nemli eksiklik, �retim eksikli�i. Yeterli �retim ��km�yor, yay�nlanma imkanlar�yla da alakal� ama �r�n ��kmad�ktan sonra sonu�ta yay�n da ��km�yor. Bana g�re en �nemli eksiklik �retim eksikli�i.

-�retim eksikli�ini neye ba�l�yorsun. Gen�ler �retmeye y�nelik arzu mu duymuyorlar yoksa akacak mecra m� bulam�yorlar?
-Belki de �yle, bulam�yorlar. Ge�im derdiyle de ilgili. �yi bir �izgi roman �izeri olabilecek biri bu i�ten para kazanamayaca��n� anlay�nca ba�ka alanlara kay�yor.. Grafiker oluyor, storyboard �izeri oluyor. Tan�d���m insanlar var, iyi bir �izer olabilecekken para nereye ak�yorsa o tarafa gidiyorlar ister istemez. Biraz idealizm de gerekiyor ama idealizm de bir yere kadar gidiyor insan hayat�nda. Ancak iyimserim, bu problem maddi olarak o kadar da a��lamayacak bir �ey de�il.

-Bu i�te devaml�l��� sa�layacak olan amat�rl�k ve profesyonellik dengesini nas�l g�r�yorsun?
- �retim a�amas�nda �zveri ve amat�r ruh gerekiyor. Ama ortaya ��kan i�in, sunumun profesyonel olmas� da gerekiyor. Amat�r ruh, idealizmle ilgili, her zaman varolmas� gereken bir g�d�. Yapt���m�z fotokopi i�ler de bunlarla ilgili, yay�nlanamad�, biz kendimiz ��kartt�k. Hatta onlar�n son d�nemi de piyasaya ��kabilecek, bence olduk�a profesyonel i�lerdi, ama bas�m/yay�n taraf� amat�rd�

- Peki sence piyasan�n daralmas� T�rkiye�ye �zg� bir sorun mu?
- Olabilir. Bize �zg� bir daralmadan s�z edilebilir. Burada insanlar �ok payla�maya yana�m�yor, tekelci davranabiliyorlar.

-Yapt���n�z bir i� olarak Karabasan�dan maddi ve manevi anlamda bir kar��l�k alabildin mi?
- Yok, alamad�m (g�lerek). Yapt���m i�in gazete bayilerine ��kmas�, di�er �izgi romanlarla birlikte sat�lmas� g�zeldi. Mister No, X-Men ve Karabasan��n durmas� �nemliydi, bayilerin �n�nden ge�erken b�y�k bir manevi haz duydum. Ama maddi haz duyamad�m tabii.

-Maddi kar��l���n olu�mamas�nda yay�nc�lar�n sorumlulu�u var m�?
- Bence onlar�n da paras� yok. Olsa verirler mi bilmiyorum ama onlar�n da b�y�k imkanlar� yok.

- �nternet ve fanzin mecralar� �izgi romana bir ��k�� yaratabilir mi?
-Bence yarat�r, yaratt� da

- Sana yaratt��� i�in mi s�yl�yorsun yoksa herkese yaratabilece�ini mi d���n�yorsun?
- Sonu�ta yap�lm�� her �retim, her t�rl� i� iyi de olsa k�t� de olsa bence bu yola bir ta� koyuyor. Okuyucuya ula�t���n zaman yolda ilerleme kaydediliyor. �nsan yapt�k�a �rettik�e kendini ve nereye gidece�ini g�r�r, bir i� ��kmazsa bir yenilik de olmaz. Fanzinler iyi bir ��k��t�r.

- Devaml�l�k sa�layabilmek, yeni bir �eyler �retebilmek ve olgunla�abilmek i�in �nemlidirler mi demek istiyorsun?
-Elbette, fanzin kendi i�inde bir okul oldu�u i�in, daha �nce yapt���n�z i�ler size yapaca��n�z profesyonel i�lerde tecr�be sa�l�yor. Her ne kadar biz Karabasan da bu tecr�beden yeterince faydalanamasak ta (g�l��meler)

-Peki senin �izgi anlay���n T�rkiye�de hakim olan �izgi roman anlay���ndan farkl�. Bu senin i�in bir avantaj m� dezavantaj m�, nas�l g�r�yorsun bunu?
-Ben bunu dezavantaj gibi g�rm�yorum. D�nyada bir �ok ak�m var, T�rkiye�de �ok say�da �izer var, eminim hepsi ayr� ak�mlar� seviyordur. Bence bir �izerin kendini bir ak�ma dahil etmesi k�t� bir �ey de�il. Ben her yerde a��k�a Amerikan tarz� �iziyorum diyorum. Ama bu tarz T�rkiye�de o kadar ilgi g�rm�yor, �te yandan T�rkiye�de yap�lm��, burada ge�en bir i� daha fazla ilgi g�r�yor, Karabasan g�rd� mesela. Daha fazla ilgi g�rebilirdi, mizah dergileri ile sat��lar� kar��la�t�r�lamaz. Ancak di�er Amerikan tarz� dergilerinden daha fazla ilgi g�rd� o kesin.

-Bu kadar farkl� �izerin aras�nda senin bu tarzla �ne ��kman, �retim yapman sana bir avantaj sa�lad� m�?
-Sa�lad�, bu yap�lmam�� bir �eydi. Net, profesyonel anlamda yap�lm�� de�ildi.

- Amerikan tarz�nda �iziyor olmandan dolay� ele�tirildin mi?
- B�yle tutumlarla kar��la��yorum, hissediyorum bunu; insanlar yanl�� d���n�yor, �yle zannediyorlar. Benim tam Amerikanc�, kapitalizm savunusu yapan biri oldu�umu san�yorlar. Benim yapmaya �al��t���m sadece bu ak�ma, bu tarza dair i�ler. Yoksa �zellikle se�ilmi� bir duru� de�il, amerikanc� olmal�y�m ya da olmamal�y�m gibi. Benim �izgi tarz�m bu, �ocuklu�umdan beri a��rl�kla bu bana yak�n duruyor.

- Eskiyle k�yasland���nda �nternette toplanan, h�zl� tepki veren bir grup var. Onlardan ald���n tepkilere bakarak Karabasan s�recinde bundan rahats�z oldu�un oldu mu ya da te�vik edici buldu�un zamanlar?
-Sitesine g�re de�i�iyor. Siteye ra�bet eden insanlar�n nitelikleri �ok �nemli. Yap�c� yap�lan her t�rl� ele�tiriyi ciddiye al�yorum. Ama yaz�lanlar beni ne gaza getirdi ne hayal k�r�kl��� ya�ad�m. Merak etti�im i�in okuyorum ama bu i�imi engellemiyor, ne yapacaksam yap�yorum zaten.

-Kitab�n tan�t�m� ve ele�tirisi yap�l�yor, bu t�r k��eler ayr�lm�� ama �izgi roman�n ele�tirisi yap�lm�yor? �rne�in Karabasan bir haber de�eri ta��d��� i�in medyada yer ald�, oysa ne anlatt�n�z bu konu�ulmad�
-Gazetelerde bunu yazabilecek insan yok bence. O tarz yazabilecek insan�n alanla ilgisi olmal�. Medyada �izgi roman okuyan insan oldu�unu zannetmiyorum. Genel anlamda bunu yapabilecek �ok fazla insan da yok bence. Eksikli�ini hissediyor muyum? Elbette bu da sonu�ta bir kitap/eser. Onlar nas�l konu�uluyorsa �izgi romanlar da konu�ulmal�.

-T�rkiye�deki �izgi ortam�n� nas�l buluyorsun?
-Mizah dergilerini takip etmiyorum, bakm�yorum desem yeridir. Limon�dan bu yana yenilik�i bulmuyorum onlar�, �ok nadir Kenan Yarar ne yapm�� gibi ��yle bir bak�yorum. Amerikan tarz� i�leri ve be�endi�im birka� fumetti izliyorum. T�rkiye�de �nemli klasiklerin yay�nlanmas� gerekiyor, her ekol�n en iyi �rnekleri se�ilmeli, �nce onlar yay�nlanmal�. Tarz�n b�t�n� hakk�nda fikir verecek i�ler olmal� bunlar. �zellikle Amerikan tarz�nda b�yle bir ihtiya� var.

- Amerikan tarz� ile Avrupa aras�nda kurgu, kareleme, devaml�l�k a��s�ndan �nemli farkl�l�klar var. Nas�l g�r�yorsun bu farkl�l���?
-Daha ill�stratif ve patlayan bir tarz beni etkiliyor. �talyanlar �ok daha farkl� i�ler yap�yorlar, daha sinemaya yak�n bir tarz bu, �ok disiplin istiyor. �te yandan iki tarz aras�nda bence etkile�im var. Amerikal�lardan etkilenen �talyanlar var. �vo Milazzo�da Frank Miller etkileri var, �yle i�lerini g�rd�m. Sonu�ta anlat�m tarz�-tercihi bu ve �talyanlar �ok takdir edilecek bir yol se�mi�ler, sinemaya a��rl�k vermi�ler, onun �zerinden gidiyorlar. Amerikan tarz�nda �ok k�t� �rnekler var ama �ok iyi i�ler de var. �zellikle Yetmi�lerdeki tarz benim �ok ho�uma gidiyor. Daha grift olmayan kareler, net anlat�m.

-Grafik Roman ak�m�n� izliyor musun?
- Hay�r, netten bak�yorum ama izlemiyorum demek daha do�ru olur. Tarzdan �ok, b�y�k �izerlerin ne yapt���n� takip etmeye �al���yorum

- Yak�n zamanlarda �izgi romanda yazarlar�n �ne ��kmas�n� nas�l g�r�yorsun?
- �izgi o kadar �ok �ne ��kt� ki, bir doyum var. Ne yaparsan yap en iyileri yap�lm�� durumda. Yazarlar�n �ne ��kmas� ise �undan : karakterleri daha ger�ek�i k�ld�lar, yeni yazarlar daha reel, daha sert �yk�ler yaz�yorlar. Ama k�t� �izgi bir dergiyi okutmaz, yazar ne kadar �ne ��karsa ��ks�n �izgi romanda as�l �nemli olan �izerdirEn Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|