07.12.2004

 

Orhan Berent: ��u Zagor Meselesine Bir A��kl�k Getirmeli�

www.seruven.org

Ser�ven ekibinden, L�l Kitap dan��man yazarlar�ndan Orhan Berent ile Batuhan Cant�rk bizim i�in birbirleriyle konu�tular. �ki b�l�m halinde yay�nlayaca��m�z s�yle�inin ilk k�sm�nda Cant�rk soruyor Berent yan�tl�yor.

Bir kavram kullan�yorsun, �izgi roman entelekt�eli olmad���n� Teksas Tommiksci, Zagorcu fumettici oldu�unu s�yl�yorsun. Bu entelekt�el kar��tl��� neden?

Entelekt�el kar��tl��� yok asl�nda. Anti-entelekt�elizme ben de tepki g�steririm. Ge�ti�imiz y�llarda �zellikle �izgi roman okurlar� aras�nda yayg�n olan bu tavra ben de kar�� ��km��t�m. Benim s�ylemek istedi�im ki�inin kendisini iyi tahlil etmesi ve oldu�u gibi g�r�nmesi. Bir tarafta Corto Maltese, Manara, Tardi, Moebius di�er tarafta Teksas, Tommiks var gibi g�r�n�yor. Bunlar ayn� �eyler de�il elbette ilgin� olan ise ayr� �eyler de de�il. Sonu�ta �izgi roman okuyuculu�u bir olguyu �a�r��t�r�yorsa bunu irdelerken dikkatli olmak zorunday�z. Kimileri eskinin kahramanlar�n� ve yazar, �izerlerini k�t�l�yor, kimisi de yeni ne olursa olsun iyidir diyor. Homojen, tek bi�imli bir anlay�� yok, normali de bu olmal�. Benim tepkim ki�ilerin be�enilerinin hedef g�sterilmesi ve be�enilerden yola ��karak insanlar�n yaftalanmas�. Pratt, Manara, Tardi okuyan�n EsseGesse, Bonelli okuyandan bir �st�nl��� var diyebilir miyiz? Ya da Fumetti okuyan muhafazak�r Superhero okuyan yenilik�i denebilir mi. ��te benim s�ylemek istedi�im burada devreye giriyor. Bu ��kar�mlar� toptan reddediyorum, yok say�yorum. Tepkim buna. Yoksa entelekt�el kar��tl��� falan yok s�yledi�im c�mlede. Laf aram�zda bunun neden bir slogan olarak alg�land���n� da anlam�� de�ilim.

Bu �lkede western fumetti d���nda yabanc� �izgi romanlar satm�yor desek yeridir. �o�unlu�u olu�turan fumetti okuru muhafazak�r ve ya�l� m�?

�izgi roman yay�nc�l��� 1990'lar�n ba�lar�nda bir ara tamamen durdu. Tekrar ba�lad���nda ise insanlar �zledikleri klasik kahramanlar� Zagor'u, Teks'i, Tommiks'i tekrar bayilerde g�rd�klerinde bir ara unuttuklar� bu kahramanlar�n asl�nda ya�amlar�nda ne kadar b�y�k bir rol oynad�klar�n�n fark�na vard�lar. Say�lar� azalm��t� ancak yine de de�i�en piyasa �artlar�nda bu birka� bin okurun ya da koleksiyoncunun varl��� yay�nevlerini ayakta tutmaya yetiyordu. Tabii bu durum beraberinde bir �e�it muhafazak�rl��� da g�ndeme getirdi. Eski okurlar al��t�klar� kahramanlar� istiyordu. Yeni yay�nlar �zellikle Dylan Dog ve Nathan Never ilk ��kt�klar�nda okuyucudan hak ettikleri ilgiyi g�remediler. Zagor ve Teks �ark� �evirmeye yeterli oldu. Western olmamas�na ra�men Martin Mystere eskiden de yay�nland��� i�in o da yay�n hayat�na devam edebildi. Ben westernin bir al��kanl��� temsil etti�ine inan�yorum. 50'li, 60'l� hatta 70'li y�llarda western filmleri modayd�. Bunun �lkemize de yans�mas� normal. Elbette �izgi romanda da western �ok tercih edilen bir t�r oldu. G�n�m�zde western �izgi romanlar� azald� say�l�r. Ancak h�l� T�rkiye'de ilgiyle kar��lan�yor. San�yorum bir muhafazak�rl�ktan bahsedilebilir. Ama o konulara izin verirsen hi� girmeyelim. ��nk� apayr� bir tart��mad�r o, uzun s�rebilir. Fumetti okuyucular�, evet hakl�s�n ya�� 30'un �st�nde olan ki�iler. Superhero okuyanlar biraz daha gen� diyorlar.

Anlad���m kadar�yla koleksiyonculardan ho�lanm�yorsun. Ancak onlar bir �ekilde bu kitaplar�n g�n�ll� koruyucular� de�iller mi?

Ho�lanmamak de�il de kimi zaman anlayam�yorum koleksiyoncular�. Kendimi de koleksiyoncu saym�yorum. Koleksiyonculuk bilin�sizce yap�l�yor ve bana g�re piyasaya zarar veriyor. Koleksiyoncunun g�revi buldu�u her �eyi kay�ts�z �arts�z toplamak de�ildir. Ama ne yaz�k ki bug�n yay�nevleri koleksiyoncu b�yle istiyor diye garip ve pahal� edisyonlara y�neliyorlar. G�n�ll� koruyuculuk s�z�n� anlam�yorum. Sonu�ta bir kitap e�er sat�l�yorsa bunu koleksiyoncu da al�yor okuduktan sonra bir kenara atan da.

�izgi roman�n gelece�ini nas�l g�r�yorsun? Piyasa gittik�e daralacak m�?

Hem d�nyada hem T�rkiye'de eskisi gibi de�il �izgi roman. Bunu herkes g�r�yor. T�rkiye'de piyasan�n daralaca�� konusunda ise �unlar� s�yleyebilirim. �yi �izgi roman k�t�s�n� kovacakt�r. Ama bize �zg� ko�ullar buna izin vermeyebilir. Herkesin az �ok kendine has fikirleri var. Ben hat�ra ciltlerinin ve pahal� l�ks renkli bas�mlar�n bir daralmaya yol a�aca��n� sanm�yorum. Olsa olsa cep yakacakt�r. Ancak normal al��t���m�z bi�imde yay�n yapan baz� yay�nevlerinin de politikalar�n� g�zden ge�irmeleri gerekti�i inanc�nday�m. �rne�in bir seri �ok tutuyorsa yay�nevi ayl�k periyodunu s�kla�t�r�p orijinal dilde yay�n yapan �lkeye yeti�meyi hedeflemeli. Daha sonra ikinci bas�mlar ya da piyasada kalmam�� eski say�lara y�nelmeli. Teks'te ve Zagor'da eski say�lara y�nelmeyi anlayabiliyorum. ��nk� y�llar �ncesindeki pek �ok efsanevi maceray� art�k sahaflarda bulmak imk�ns�z. Bu y�ndeki tekrar yay�nlar� destekliyorum. Ancak bunun da her kahramanda olmayaca�� a�ik�r. Kaptan Swing'in l�ks bask�l� renkli edisyonu yerine ba�ka bir yay�nevinin b�rakt��� yerden devam etmek daha �ok akla yak�n geliyor. Benim fikrim b�yle.

Reprint edit�rl��� nas�l olmal� sence. Magazin tarz� yaz�lar m� okuyucuya keyif verir yoksa enformatik olanlar m�?

Bu konuda fazla konu�mak istemiyorum. ��nk� �imdiye kadar ne olumlu ne olumsuz hi� bir ele�tiri almad�m. Bunu bir samimiyetsizlik olarak alg�l�yorum. Ama yine de k�saca reprint edit�rl���nde hem enformatik hem de magazinsel yaz�lar bir arada olmal� diye d���n�yorum. Bir de edit�r o �izgi roman hakk�nda bilgi sahibi olmal�. Ben en �ok seni ve Zeynep'i (Akku�) bu konuda takdir ediyorum. Magazini ve enformatik yaz�y� en ba�ar�l� birle�tirense bana g�re Ege G�rg�n'd�. Ger�i o da kimi zaman sinemaya a��rl�k veriyordu ama olsun. Bir de tabii �izgi roman hakk�nda yaz� yaz�lmaz inan���n� k�ran "Darkwood Sakinleri" dergisini de saymak gerekir. Son s�z reprint edit�r� rahat olmal� ve kendisini kasmamal�. Bak�n ben �izgi roman� ne kadar �ok seviyorum t�r�nden yakla��mlar�n art�k modas� ge�ti.

Zagor�dan sonra en sevdi�in �izgi roman hangisi?

�u Zagor meselesine bir a��kl�k getirmeli. Millet benim Zagor manya�� oldu�umu san�yor, h�lbuki de�il. Zagor �ocukluktan beri �ok okudu�um bir �izgi roman. Severim o ayr�, ama benden bahsedilirken Zagor fan� nitelemesini sevmiyorum. Ben Bonelli'nin t�m �izgi romanlar�n� �ok seviyorum. Zaten bilindi�i gibi L�l Kitab�n iki Martin serisinin yay�n dan��manl���n� yap�yor, edit�r yaz�lar�n� kaleme al�yorum. �lle de Zagor'u �n planda tutuyor diye d���n�lmemeli. Zagor'u bir yana b�rak�rsak Martin'i de �ok seviyorum. Okuduk�a fantastik d�nya ile ilgili bilgi da�arc���m art�yor. �stelik Martin senaristleri bunu �ok estetik bir bi�imde sa�l�yorlar ve Martin Mystere'i �ok ba�ar�l� bir �izgi roman olarak g�r�yorum. Ayn� �ekilde Dylan Dog'da �yle. �u aralar s�kl�kla Dampyr okuyorum, harika bir �ey. �lkemizde yay�nlanmas�n� iyi ki sa�lam��lar. Eskilerden Teks ve Ken Parker'i yenilerden B�y�l� R�zgar�� seviyorum. Bu arada Mister No'yu unutmayal�m de�il mi? Bilim kurguda ise tabii ki Nathan Never ve eskilerden Gordon. Corto Maltese sevdi�im Bonelli harici �izgi romanlardan bir tanesi. Yine Bonelli haricinde eski K�z�lmaske'yi ve Mandrake'yi severim. EsseGesse �r�nlerini de okurum. Asl�nda soru yanl��, hangisini be�enmiyorsun diye soracakt�n.En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|