12.12.2004

 

Batuhan Cant�rk: Tutucu Fumetticiler �izgi Roman Piyasas�n� Ayakta Tutuyor

www.seruven.org

�lk b�l�m�n� hafta i�erisinde yay�nlad���m�z Orhan Berent-Batuhan Cant�rk sohbetinin ikinci k�sm�n� yay�nl�yoruz. Bu kez Orhan Berent soruyor, Batuhan Cant�rk cevapl�yor.

Son y�llarda �izgi roman piyasas�nda g�r�len canl�l��� neye ba�l�yorsun. Sence bu normal bir geli�me mi, yoksa ku�unun �ark�s� m�?

Ku�unun �ark�s�... Bu bir alt�na h�cum olay�. �izgi roman piyasas�ndaki canlanma ekonomimize benziyor. Hani sevgili medyam�z ekonomi �ok iyiye gidiyor, “her �ey �ok g�zel olacak” diyor ya �yle bir �ey. �izgi romanda sanal bir ilgi patlamas� olu�turuldu. ��te TV programlar�, gazetelerin magazin sayfalar�ndaki y�zeysel yaz�lar ve naylon yazarlar falan. Bu da k���k sermayeli baz� giri�imcilerin bu i�e at�lmas�na neden oldu. �izgi roman�n ger�ekten patlama yapt���na inanmak i�in bu kitaplar�n Anadolu’da sat�ld���n� ve �ocuklar�n yayg�n olarak �izgi roman okudu�unu g�rmek gerekli. B�yle bir �ey var m� ger�ekte ! Ac� ger�ek �u; �izgi roman sadece �stanbul’da var. ��kart�n Kad�k�y’deki sahaflar�, �izgi roman falan ayakta kalmaz bir iki yay�nevi d���nda. Bir de i�in ekonomik taraf� var. Bu �lke �ok yoksul. Hat�rlar�m zorunlu hizmet s�ras�nda kar��la�t���m yoksulluk beni �ok etmi�ti, y�re�im ezilmi�ti. Sonu� olarak; hepi topu ��, bilemedin d�rt bin okurdan olu�an alt�n damar�n�n pek de zengin olmad��� g�r�ld���nde bu Boom Town da terk edilebilir. Neyse belki ben yan�l�r�m. Ne de olsa karamsar bir adam�m, bo�una Gaml� Bayku� demiyorlar bana.

Kimi zaman �izgi roman okuyucular� aras�nda �zellikle internet ortam�nda t�r/ekol tart��malar� ��k�yor ve ya�� b�y�k olan okuyucular gen�ler taraf�ndan muhafazak�rl�kla su�lan�yor. Sana g�re b�yle bir �ey m�mk�n•m�, sen kendini muhafazak�r olarak g�r�yor musun?

Gen�ler genellikle bizim comics olarak adland�rd���m�z Amerikan s�per kahraman okuyucular�. �o�u fumettiyi sevmiyor ve yavan buluyor. Kar�� tarafta ise benim western fumetticisi dedi�im tutucu bir �izgi roman okuru var. Teksas, Tommiks, Zagor ve Teks ile b�y�m��ler ve bu kitaplarda �ocukluklar�n� ar�yorlar. Asl�nda bir ku�ak �at��mas� bu. �ki taraf�n hakl� ve haks�z oldu�u taraflar var. Bu polemiklere girmek istemiyorum. Ancak �unu s�yleyebilirim, �izgi roman piyasas�n� ayakta tutan bu tutucu fumetticiler. Son zamanlarda ��kan yay�nlar�n �o�u da bu okur kitlesine y�nelik zaten.

Mister No'yu �ok sevdi�ini biliyoruz. Sana g�re �a��m�zda h�l�•Mister No’lara ihtiya� var m�, b�yle bir kahraman�n g�n�m�zde de ya�amas� m�mk�n m�?

Yok Orhan ne ihtiyac�. Bir kimseye ya da bir kuruma gereksinme olmas� i�in iyi k�t� bir talep olmas� gerekir. Sen d�nyada �u an b�yle bir talep g�r�yor musun? D�nyay� kim y�netiyor ?! S�zde neocon (yeni konservatif) denen k�kten dinci Anglosakson H�ristiyanlar, k�kten dinci Yahudiler ve arkalar�nda petrol ve silah kartelleri. Baz�lar�na g�re “Yeni Roma”, bana g�re ise k�t�l�k imparatorlu�u. Ba�ta orta do�u olmak �zere bir�ok b�lgeyi ter�rize ettiler. T�m d�nya sanki paralize olmu�, �ylece izliyor olup biteni. Bir de parlat�lm�� ideolojiler var: K�reselle�me! Bizde oldu�u gibi her �lkede de yardak��lar� var. Kendini bile zor kurtaran Mister No ne yaps�n bu d�nyada. Zaten bu y�zden ka��p gitmi� Amazonlara. Hi� d�nmesin bence.

O zaman ��yle soray�m son zamanlarda bir loser edebiyat�d�r gidiyor. Sence Mister No loserligi m�jdeleyen bir �nc� m�?

Bizdeki Loser edebiyat�, bohem edebiyat�, varolu�sal �zenti. Ger�ekte ne loser ne de varolu��u birey b�yle de�ildir. Loser sefildir ,umutsuzdur. �yle �yk�necek bir �ey de�il yani. Mister No’nun kendiyle bar���k, mutlu bir loser olmas�na gelince… bu ancak �izgi romanlarda olur. Ger�ek ya�amda b�yle bir �ey yok, bak bana �rne�in.


Sana g�re baz� �izgi romanlar�n modas� ge�er mi?

Ge�er Orhan. Bu ya�ama bi�imimizle d�nyaya nas�l bakt���m�zla ilgili. Her �ey de�i�iyor, d�n���yor, politika, sanat, bilim, g�nl�k ya�am. Somut �rnek istiyorsan i�te Ken Parker, i�te Mister No. Onlar 70’lerin demokrasi, �zg�rl�k r�zgarlar�yla yelkenlerini �i�irdiler ama g��lenen materyalist tutucu d�nya ile birlikte bir �ok romantik ve idealist gibi bu sava�� yitirdiler. Art�k tek kutuplu, daha totaliter, t�ketime daha d�n�k ve apolitik bir d�nyaday�z. Ken Parker’�n kapand���, Mister No’nun var olma sava�� verdi�i bir d�nemde Bonelli’nin Martin Mystere ve Dylan Dog’u ��karmas� ve bu yay�nlar�n m�thi� bir ilgi g�rmesi ku�kusuz rastlant� de�il. Anti kahramanlar yok art�k, anti kahramanm�� gibi g�r�nen fantastik, ger�ek d��� kahramanlar var, Dylan Dog, Dampyr gibi...

T�rkiye’de bilim kurgu satm�yor diyorlar, bu g�r��e kat�l�yor•musun? Bizim zaman�m�zda Gordion bir �ekilde iyi sat�yordu, ancak g�n�m�zde bilim kurguyu temel alan �izgi romanlar T�rkiye'de yay�nlanm�yor. Bildi�imiz bir tek Nathan Never var ama onun da b�y�k bir ilgi ile kars�la�t���n� s�ylemek zor.

Kat�l�yorum, asl�nda Gordon da o kadar �ok satm�yordu di�er t�rlere g�re.
O zamanlar �izgi roman�n alt�n �a��yd�, Gordon da g�receli olarak iyi sat�yordu. Bilim kurgu �izgi roman� niye satm�yor dersen, bence temel neden �u: Bilim kurgunun bir alt k�lt�r� olu�tu art�k. Bu k�lt�r� bilmeden zevk almak ve anlamak olanaks�z gibi. Bilim kurgu okurlar� art�k daha entelekt�el bir kimli�e sahip. Ve ne yaz�k ki �lkemizdeki bu okur grubu �izgi romana pek g�n�l vermiyor. Neyse ��yle bitireyim, her �ey �ok g�zel olacak...


En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|