17.12.2004

 

Aziz Tuna C.: “Baz� Adama Para Verip �izdirmeyeceksin”

www.seruven.org

Ser�ven’in S�hhatli Muhalif Takvimi k��esini haz�rlayan arkada��m�z Aziz Tuna ile konu�tuk. “Ben anlamam r�portajdan dese de” Beyaz�t’ta �ay i�erken sorular�m�z� cevaplad�.

�lk soru �u: Herkes Aziz Tuna’n�n sizin takma isminiz oldu�unu d���n�yor, �yle mi
ger�ekten?


Yok can�m de�il. Ben ger�e�im demekle de olmaz ki ... sana bir masal anlat�y�m m� diyece�im, sen de bu espriyi ka��racaks�n. Laleli esnaf� beni iyi tan�r, Kara Aziz kim diye sorsan �ok adam anlat�r beni

Esmerlik yok ki niye kara diyorlar

Lakap i�te ne bileyim, birka� olay�m�z oldu. Karao�lan’�n k�l�� sallad��� gibi i� bitirdik. Esnaf �yle uygun g�rd�, biz de yi�it nam�yla an�l�r dedik, ses etmedik. Herif renk k�r�yse y�z�ne mi vural�m

Beni makaraya alm�yorsunuz de�il mi?

Yok be o�lum ne alakas� var, aynen neyse onu anlat�yorum

Mizah yazar� diyebilir miyiz size?

Hay�r diyemeyiz, ben ciddi yaz�lar yaz�yorum. Y�z�mde �u ana kadar herhangi bir c�v�kl�k, ciddiyetsizlik hissettin mi?

Hay�r mizahi yan� olan yaz�lar da..

De�il asl�nda. Ben i�imden ge�enleri yaz�yorum. Dert etti�im konulara de�iniyorum. Yaz�lar�m hakk�ndaki ikinci yorumu da senden duydum. Yan�na karikat�r konuyor diye komik mi say�l�yorum yani.

Vinyetlerinizi �izen arkada� hakikaten benzetememi� sizi

Bak o espri i�te. Do�ru benzetememi�, resmimi bile g�rmemi�. Levent Bey tarif etmi�, �izmi�, g�nah� yok arkada��n. Espri yapt�m, yazm��lar

Ama orada da komik �iziliyorsunuz

De�il karde�im, bak kalkar giderim. Adam karikat�rist, k�bist olsayd� ba�ka t�rl� �izerdi ne yapay�m yani

�yi bir koleksiyoncu say�l�r m�s�n�z?

Hay�r, i� g�� nedeniyle yay�nlar� izleyemiyorum. Ger�i bir ka� dizinin tam koleksiyonu var elimde. Eskiden ister istemez daha tutkuluydum, vakit de vard�. �imdi pek olmuyor. S�rekli yurt d���na gidip geliyorum

Yurt d��� yay�nlar� izleyebiliyor musunuz? Bu seyahatler zevklerinizi etkiledi mi?

Etkilemiyor demek daha do�ru. Bizim bir tarz�m�z oldu�unu d���n�yorum. �yi �izerler var, d��ar�daki i�lere �ok benzemeyen bir hikayecili�imiz var.

Mizah dergilerini mi s�yl�yorsunuz?

Evet, ba�ka yerde ne yap�l�yor ki. Bu i� parayla d�ner, m��terisi olmayan �izginin k�ymeti yok ki..�imdi s�per kahraman hikayeleri �iziyorlar, gitsinler yurt d���nda i� yaps�nlar, yapabiliyorlarsa, burada ekmek yiyemezler. Mizah dergilerindeki adamlar ekmek m�cadelesi yap�yor, hem ge�imlerini sa�l�yorlar, hem yar�n ne yapaca��z derdini �ekiyorlar. Zor i� yani..konu�mak kolay.

Lombak’� ele�tirdiniz

��nk� heyecanlar�n� yitirdiler hac�. Dergi art�k �ylesine ��k�yor. A��r� profesyonelle�me sanat�� adam� bitirir, yoksa okuyorum. Ayr�ca ele�tirilmeliler, kimse konu�muyor onlar�. Nas�lsa �lece�iz dersen �izmeyeceksin.

Bir �ok dergi ��kt� birden

Ekonomide bir hareket, piyasada hem �ikayet hem iyimserlik var. Sinema salonu da �ok a��ld�, kitabevi de yay�nevi de..Dergiler k�t�, y�z y�l �nce nas�l �izece�ini bilmeyen �izerler daha iyisini �izerdi. Lombak-L-Manyak d���nda bir tek Meme heyecanl�yd�. Gerisi hali vakti yerinde ��rencilerin i�leri. Bak �imdi baz� adama para verip �izdirmeyeceksin, ay�pt�r, ��plak dola�s�nlar daha iyi!!

Yeni ��kan Strip ve Resimli Roman’� nas�l buluyorsunuz?

Marks and Spencer dergi ��kartsa bu kalitede ��kar�rd�. Konu�mayal�m.

�nternetteki �izgi roman gruplar�n� izliyor musunuz?

Hay�r, e-mail adresimin �ifresini bile unutuyorum, arkada�lara verdim �ifreyi, bazen onlar temizliyor filan. Bilgisayarda yaz� yazam�yorum, ben hala ka��da yazar�m. Ser�ven’deki her yaz�m� zarfla g�ndermi�imdir. Bi de �u var, �imdi ben gen�lere bak can�m bu Zagor’un baltas� diyecek adam de�ilim, bilmeyen adamla konu�mam.

Peki nas�l bula�t�n�z koloni’ye, sanal aleme

Nas�l konu�uyorsun �yle, mikrop mudur ki bula��r? Bula�ma filan yok, d�n nas�lsa aynen �yleyim. Rak� i�ece�im adamla �izgi roman konu�uyorum..gerisi falan filan, ser�ven biter benim yazarl�k da biter

En �ok hangi �izeri seviyorsunuz ?

Soru mu �imdi bu g�z�m. Ben sana b�rek �smarlayay�m, karn�m�z� doyural�m, b�rak bu i�leri..kime ne benim kimi sevdi�imden

Peki bir foto�raf�n�z� verseniz, siteye koysak..

�mzal� m� istiyorsun, bu adam yoktur deseler bana �ahit olur musun?

(M.C)

Not: Aziz Bey'in foto�raf� olmad��� i�in kendisine benzemeyen ilk vinyetini kulland�k.


En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|