25.01.2005

 

Suat G�n�lay: Avrupal� �izerler En �yi ��lerini K�rk Ya��ndan Sonra �retiyorlar

www.seruven.org

Epey bir s�redir Suat G�n�lay��n �izgi roman� b�rakt��� s�yleniyor. B�yle bir ihtimal olamayaca��n� sadece ge�ici bir b�kk�nl�k ya�and���n� d���n�yoruz. G�n�lay �izgi romana ilk ba�lad��� g�nlerde, yani seksenli y�llar�n ikinci yar�s�nda o d�nem ��kard���m�z Korsan adl� fanzin i�in kendisiyle konu�mu�tuk. Kendisiyle yap�lm�� bu ilk r�portaj� ilk g�nlerin heyecan�n� hat�rlamas� i�in G�n�lay�a ithaf ediyor, yeniden yay�nl�yoruz.


�izgi roman yapmak nereden akl�na geldi?
Bu, akl�ma �izgi ile gelen ilk �eydi. Zaten beni �izgi romanlar hep etkilemi�tir, Teksas'lar Tommiks'ler falan...

�izgi roman'a nas�l ba�lad�n?
�izgi ya�am�m ortaokulda ba�lad�. O zamanlar oturup hik�yeler yazar, �izerdim. Daha sonra karikat�re merak sard�m, ta ki karikat�r� beceremeyip roman� becerdi�imi fark edinceye kadar... �lk k�sa hik�yemi G�rg�r'da �izdim (�ok Yaln�z�m). Asl�nda ilk hik�yem Galip Tekin'in yazd��� ve F�rt'ta ��kan bir bu�uk sayfal�k �izgilerdi. G�rg�r'da d�rt hik�ye �izdikten sonra Limon'u ��karmaya ba�lad�k ve e�er Limon dergisi olmasayd� kafamdaki �izgiyi olu�turabilece�imi sanm�yorum.

Bu �izgiyi olu�tururken kimlerden etkilendin? �izimini etkileyen �izerler kim?
Beni en �ok etkileyen �izerler Heavy Metal dergisinin �izerleri... Yani Moebius, Gimenez ve Liberatore gibilerini kastediyorum.

Ekonomik �artlar�n d���nda d���n�lecek bir soru: neden �izgi roman yap�yorsun?
�izgi roman beni ya�ama ba�layan biricik varl���m. Hayat�m�n temel amac� roman �izmek ve yazmakt�r. Ya�ad�klar�m�, ya�amak istediklerimi, okuduklar�m� harmanlay�p �izgi romana d�kmek tek zevkim. Becerebildi�im bir ka��� ve iyi bir tepki yolu.

Peki ya bir kahraman? Neden bir kahraman yaratm�yorsun?
Kahraman yaratt���m� san�yorum. Son Kuvvac�, Be�ir Hoca, Vakur, Nermin ve Hasibe hepsi birer resimli roman kahraman�yd�. Ancak her �eyi ba�aran, her t�rl� g�ce sahip bir kahramansa kastetti�in, yapmak istemedim. Ne kadar fantastik olursa olsun her �eyin bir mant��� olmal�, hi� bir �ey havada kalmamal�...

T�rkiye'de yap�lan �izgi romanlar hakk�nda ne d���n�yorsun?
T�rkiye'deki �izgi romanlar hep eksik ve d�zeysiz. Ya konudan ya �izgiden, bir hafta olmazsa �teki haf�ta falso veren, istikrars�z bir romanc�l�k furyas� alm�� ba��n� gidiyor. Buna ben de dahilim ama m�cadele halindeyim. ��yle film gibi, adamak�ll� ba�lay�p adamak�ll� biten romana pek rastlamad�m. Galip Tekin'in bir iki roma�n� ve benim Kuvvac��m, Sultan Ahmet'in Kamburu ve alb�m�ndekiler, �lban Ertem'in Milli Piyango�su, belki Nuri Kurtcebe'nin eski Gaddar�lar� ise iyi birer �rnek say�labilir. O�uz Aral'�n eski Utanmaz Adam'lar� da istikrarl� birer roman �rne�i... �u s�ra senaryosunu ba�tan sona bitirip, dok�man�n� toplay�p, ba�tan sona eskizini kareleyip, sonra da k���da ge�me disiplini ile roman yapan adam yok. Avrupa'da bu disiplin olmadan �izilen bir �izgi roman�n ise hi� �ans� yok.

Ge�mi�in ustalar� Sel�uk, Yalaz vb. Hakk�nda neler d���n�yorsun?
Turhan Sel�uk ve Suat Yalaz iki �nemli ro�manc�m�z... Sel�uk, eski romanlar�n� a�amam�� olmas�na ra�men yine de d�zeyli. Yalaz, anatomik roman� en iyi beceren romanc�m�z, ama eski romanlar�n� de�il a�mak, gerisinde bile kald�. Avrupal� �izerler en iyi i�lerini 40 ya��ndan sonra ��kar�yorlar. Neden bizim �izerlerimiz hep yerinde sayar, bir t�rl� anlayamam���md�r. Bu, bizdeki b�t�n sanat dallar� i�in ge�erlidir. Bu y�zden hi�bir sanat dal�m�z doru�a ula�amam��t�r. Ba�ar�lar�m�z bir yerde bitiyor ve arkas� gelmiyor.

Merakl�s� i�in not: R�portaj i�in se�ti�imiz kare Devam� Haftaya adl� hik�yeden. Suat G�n�lay ve Galip Tekin ��izgi Roman ve �tesi� adl� kimselerin gelmedi�i bir paneldeler. Temizlik�i salondan ��kmalar�n� istiyor.

En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|