07.02.2005

 

Tipitip 30 ya��n� devirdi

www.seruven.org

Ge�ti�imiz Cumartesi Milliyet gazetesinde B�lent Arabac�o�lu'nun yaratt��� Tipitip tiplemesinin 30uncu ya�� ile ilgili haber-r�portaj yay�nland�.Karikat�rist B�lent Arabac�o�lu'nun yaratt��� karikat�r kahraman� Tipitip'in maceralar� sak�zlar�n i�inde h�l� devam ediyor. �ocuklar�n ne�eli dostu Tipitip ge�en zaman i�inde k�yafetini ve sa� �eklini de�i�tirdi; evlendi ve �ocuklar� oldu.

�iklet �i�neyen herkes bilir. �ikletlerin i�inde �izgi kahramanlar�n maceralar� yer al�r. Tipitip de bu kahramanlardan biridir. Ambalaj�n� a�t���n�zda �ikleti �nce koklar daha sonra �i�nersiniz. Kocaman g�zl�kl�, yuvarlak �apkal� ve papyonlu Tipitip'in maceralar� eskiden �ocuklar taraf�ndan heyecanla okunur ve karikat�rleri biriktirilirdi. �imdilerde zamane �ocuklar� taraf�ndan belki takip edilmiyor ama yarat�c�s� B�lent Arabac�o�lu her zaman ne�eli, beceriksiz Tipitip'in ser�venlerini �izmeye devam ediyor. Arabac�o�lu "Benim ger�ek o�lum d�nyaya gelmeden �nce Tipitip do�mu�tu. O�lum bug�n 28, Tipitip ise 31 ya��nda" diyor.

Tipitip nas�l do�du?
Y�ld�z �niversitesi Harita M�hendisli�i B�l�m�'nde okurken okulu yar�m b�rakm��t�m ��nk� �izgi d�nyas�nda olmak istiyordum. Ya��m 24't�. Hen�z evlenmemi�tik, sevgilime "Haberin olsun karikat�rc�l��e ba�l�yorum" dedim. Profesyonel olarak �izmeye ba�lad���m ���nc� ayda H�rriyet gazetesinin ilavelerine bir �eyler �izmeye ba�lad�m. Ard�ndan �ar�af'ta ve "En Kahraman R�dvan" tiplemesini yaratt���m G�rg�r'da �izmeye ba�lad�m. 1974'te Kent G�da y�neticileri �ocuklara hitap eden sevimli bir tip bulmaya �al���yordu. O d�nemde yass�, d�rt k��e, b�y�k sak�zlar vard�. �lk kez "bazuka" diye tabir edilen bir sak�z ��kacakt� ve i�inde karikat�rler olacakt�. Ben bir s�r� taslak �izdim ve onlara g�t�rd�m. Onlar da Tipitip'i se�tiler.

Bu isim nereden ��kt�?
Kent'teki y�neticilerin ilk eskizlere bakarken "Ne bi�im tip bu?", "Tipi de tipmi�" gibi tepkileri oldu. Tipitip ad� da hemen orada ��kt� zaten. �ocuklar taraf�ndan o kadar �ok sevildi ki 3 y�l sonra Tipitip'in �izgi filmini yapt�k. O d�nemde sadece TRT vard�. Televizyonda her hafta bir dakikal�k, esprili �izgi film reklam� yapmaya ba�lad�k. Bunun 55 saniyesi Tipitip'in maceras�, 5 saniyesi ise sak�z�n reklam�yd�. E�im dahil 8 ki�i senaryosunu yaz�yor, �iziyor ve sunuyorduk. Tipitip'i �izip boyad�ktan sonra seslendirmeye g�t�r�yorduk. �lk yapt���m�z� �ener �en seslendirmi�ti. O d�nemde �ener �en, �ehir Tiyatrolar�'ndan hen�z ayr�lmam��t�. �ok g�zel bir seslendirme olmu�tu. Biz buna iki-�� y�l devam ettik. Ekonomik krizden dolay� �izgi filme son verildi.

�ocuklar neden bu kadar �ok seviyordu Tipitip'i?
�ocuklar hem sak�zlar�n i�inde hem de televizyonda Tipitip'i g�r�yordu. Bug�n insanlar dizileri nas�l bekliyorsa o d�nemde �ocuklar cuma g�nleri Tipitip'i televizyon kar��s�nda bekliyordu. Onlar Tipitip'i canl� bir varl�km�� gibi d���n�yordu. �ocuklardan mektuplar gelmeye ba�lad�. Mektuplar�n� Tipitip'e yaz�yorlard�. O onlar i�in bir kahramand� ve kahramanlar�n yapt��� her �ey do�ruydu. Mektuplarda annesini, babas�n� Tipitip'e �ikayet edenler vard�. Ben normal bir �ekilde �izerken kendimi birden pedagog gibi hissetmeye ba�lad�m. O karikat�rde �ocuklar bunu yanl�� anlar, �unu yaparsam onlara k�t� �rnek olur diye kendime bir otokontrol sistemi koydum.

"Alt�n, naylon �orap ve Tipitip var m�?"
"Tipitip, Do�u Bloku �lkelerinde de takip ediliyordu. 1976'da e�imle birlikte gitti�im Romanya ve Bulgaristan'da karaborsac�lar bize �� �ey sordular: Alt�n, naylon �orap ve Tipitip sak�z. Bir ara sak�zdaki karikat�r yaz�lar�n� T�rk�e, �ngilizce ve Rus�a olmak �zere �� dilde bast�k."

�ocuklar�n Tipitip'i bu kadar sevmesinin �zerine �irket de kampanya �st�ne kampanya d�zenlemi�tir, de�il mi?
Asl�nda tam tersi, �ocuklar kendi kendilerine kampanya ba�latt�. Sak�zlardan ��kan karikat�rleri biriktirip �irkete g�nderdiler. Ortada bir kampanya falan yoktu. G�n geldi 84 bin adres birikti. �irket de bunun �zerine onlara ti��rt, kalem g�ndermeye ba�lad�. Ger�ekten bu ili�ki �ok s�cakt�. �ocuklar� hi�bir zaman s�m�rmedik. Tipitip bir �r�nd� ama onun reklam�n� yaparken ��yle sak�zd�r, b�yle iyidir dememi�tik. Onlara "Ne�eli Dostunuz" slogan�yla Tipitip'li takvimler, puzzle'lar yapt�m.

Bug�nk� Tipitip ile 1970'lerdeki Tipitip aras�nda ne gibi farkl�l�klar var?
�lk ba�ta Tipitip tek ba��nayd�. Arada bir ba�ka karakterler girip ��k�yordu hayat�na. �lk ��kt���nda papyonu, yuvarlak bir �apkas�, iri g�zl�kleri vard�. Zaman de�i�ti. Papyon yerine kravat koydum. Tipitip'in kak�l� ortaya ��kt�. Tipitip ��kt���nda 15 ya��ndaysa �imdi 45 ya��nda. Baz� espriler yapmak istiyordum ama te ba��na olmuyordu. Yan�na bir can yolda��, e� laz�md�. Tipitip'in kar�s� Tipito� b�yle do�du. Bir s�re sonra �evremdekiler "Bu adam k�s�r m�, bunun �ocuklar� niye olmuyor?" demeye ba�lad�. Tipitip'in o�lu Tipican, k�z� Tipicik ve k�pekleri Tipitop oldu.

Ama Tipitip'in huyu de�i�medi, de�il mi?
De�i�medi. Tipitip bir aile �ocu�u, d�zeyli ama beceriksizdi, h�l� da b�yle. Beceriksiz ama ne�eli biri.

�imdiki �ocuklar h�l� Tipitip'i takip ediyor mu?
�ocuklar�n tercihleri de�i�meye ba�lad� galiba. D���k fiyatlarla mal edilen sak�zlar ��kt�. Onlarla ba� edemez hale geldik. �u an Tipitip tan�n�rl�l��� en y�ksek markalardan biri ama sat��� �ok d���k. Piyasa ko�ullar�ndan dolay� bug�n eski g�nlerinden uzak. Tipitip'in eski �a�aal� g�nleri yok.

Bu durum sizin �izgilerinize yans�yor mu?
Elbette o g�nk� motivasyonumla bug�nk� motivasyonum ayn� de�il. Eski g�nleri �zl�yorum. O d�nemin �ocuklar�n�n d�nyas� �ok farkl�yd�. Hayal g��leri daha fazlayd�. �imdikilerin �nlerine her �ey haz�r veriliyor. Televizyonda bile bir dizi seyrediyorsunuz, "Sen bilmezsin, burada g�leceksin" diye g�lme efekti koyuyorlar.

Kaynak: �ZKAN G�VEN, Milliyet, 5/2/2005En Son Eklenen 5 Röportaj

Ferri anlatıyor
03.11.2007
Federico Castagnola�nın Zagor�un efsanevi �izeri Ferri Gallieno ile yaptığı bir r�portajı aktarıyoruz....

Moreno Burattini: ��ocukluk Kahramanıma Senaryo Yazdığım İ�in �ok Mutluyum�
15.10.2007
Zagor�un yakın d�nemdeki en �nemli senaristi olan Burattini, bu yıl 500.sayısı yayınlanacak �nl� İtalyan �izgi romanını anlatıyor....

�RAK Beş Yaşında
22.09.2007
İstanbul'da dikkatli g�zler birka� yıldır bu d�rt harfi sadece �izgi romanlarda değil duvarlardaki �ıkartmalarda ve afişlerde de yakalıyor. �izgi filmlerin s�t ve kurabiyeyle iyi gittiğini bilen ama i...

�Biz Kendi Ruhumuzu Ararken Bu Hikaye Ortaya �ıktı�
05.05.2007
Setne ve Taş Tanrılar adlı yerli �izgi roman alb�m�n�n yaratıcıları olan Taner ve Yener Duran ile konuştuk. Kamra Yayıncılık tarafından yayınlanan alb�m �izgi roman satan her yerde...

Coşkun Kuzgun: �Hayatta Tesad�f veya Şans Diye Bir Şey Yoktur�
15.04.2007
Tam Macera dergisinde yayımlanan Deli G�c�k �izgi romanının �izeri Coşkun Kuzgun ile konuştuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|