27.02.2005

 

�fkeli ve K�r�lgan

www.seruven.org

Necdet �en, 1984 y�l�nda Cumhuriyet Gazetesi�nde �izmeye ba�lad���nda gen�, �mit veren bir �izer olarak g�r�l�yordu. Gazetenin Genel Yay�n Y�netmeni olan Oktay G�nensin�in �izgi roman merakl�s� olmas�, �smail G�lge�, Behi� Ak, Kemal G�khan G�rses, Piyale Madra gibi �izerlerin bant �al��malar�ndan olu�an bir sayfa haz�rlanmas�n� sa�lam��t�.

Necdet �en, 1984 y�l�nda Cumhuriyet Gazetesi�nde �izmeye ba�lad���nda gen�, �mit veren bir �izer olarak g�r�l�yordu. Gazetenin Genel Yay�n Y�netmeni olan Oktay G�nensin�in �izgi roman merakl�s� olmas�, �smail G�lge�, Behi� Ak, Kemal G�khan G�rses, Piyale Madra gibi �izerlerin bant �al��malar�ndan olu�an bir sayfa haz�rlanmas�n� sa�lam��t�. �en, ayn� ekip i�erisinde H�zl� Gazeteci adl� mizah a��rl�kl� bir bant �izmeye ba�lad�. Dizinin kahraman�, ba�lang��ta Ye�il�am�dan dev�irilen ��aban� imgesini ta��yan, saf-temiz kalpli ve olduk�a beceriksiz bir gazeteciydi. Hikayeler, G�rg�r-F�rt ekol�nden, Suavi Sualp-Kandemir Konduk mizah�ndan izler ta��yor, �hiciv� yap�lmaya �al���l�yordu. �izgiler, �yk�lerin genel bi�imine uygun olarak karikat�rizeydi. 1984-1988 aras� �yk�ler sonraki d�neme aktar�lan kimi �zellikler ta��yor olsa da �komik olma� derdindeydi. 3.Tekil Ki�iler�deki (1987) karakter tahlilleri, Rakibim �arli�deki (1987) Ay�in tiplemesinin Mimoza�n�n �nc�s� olmas� bu d�nemden hat�rlanabilecek hikayeler. H�zl� Gazeteci�nin ser�venlerindeki d�n�m noktas� ise �Bac�� ile a��ld� (1988-1989). �Sevmek Bir �ok �eyi G�ze Almakt�r� (1989); �Kelo�lan� (1989-1990); �Deja Vu� (1990-1991); �Bozac�lar ve ��rac�lar� (1991) ve Cumhuriyet Gazetesi�nden ayr�lmas�yla yar�m kalan �M�� Gibi� (1991-1992) �yk�leri bu d�nemin pe�i s�ra anlat�lan �yk�leri oldular. �en, gazeteden ayr�ld�ktan sonra Joker Dergisi i�in �Mehmet �le Memo� (1992-1993) �yk�s�n� �izdi. Daha sonra H�rriyet Gazetesi�ne ge�erek �De�i�im R�zgar�� adl� � tamamlamayarak bas�ndan uzunca bir s�reli�ine ayr�laca��- bir �al��maya ba�lad� (1994-1997). 2001 y�l�nda k�sa s�rede kapanan Kazandibi adl� dergide yapt��� �Atman�a Yolculuk� �al��mas�na kadar da �izgi roman yapmad�. 2002 y�l�nda Parantez yay�nlar�, H�zl� Gazeteci�nin t�m ser�venlerini i�eren bir diziyi ba�latt�.

Nas�l �izer olmaya karar verdiniz, �izgilerinizi ilk kez yay�mlat�rken neler ya�ad�n�z?
�izgi romanc� olmaya �ok k���kken, Tommiks'in etkisiyle karar verdim. Bu karar�m� anneme a��klad���mda "peki, ama �nce ilkokulu bitir" dedi�ini hat�rl�yorum. Liseden ayr�l�nca "cep har�l���m� ��karmak i�in ne yapabilirim?" diye d���n�rken, akl�ma �ocukluk a�k�m �izgi roman geldi. Bir �eyler �izip Bab�ali'nin yolunu tuttum ama kimse ilgilenmedi. Bir s�re sonra akl�ma G�rg�r dergisi geldi. Alelacele bir �eyler �iziktirip oraya yollad�m ve ertesi hafta karikat�r�m� dergide g�rd�m. Alt�nda da O�uz Aral'�n notu: "�izginiz �ok kuvvetli, muhtemelen ayn� ku�aktan�z, ama seks d���nda konularda da espri d���n�n". Oysa ben �izgim yay�nlans�n diye o konular� �izmi�tim, o s�ralar s�k� solcuydum ve Ali ulvi gibi �iziyordum asl�nda. Zaten G�rg�r'�n her taraf� "Pakize"lerle doluydu. K�sa bir s�re sonra O�uz Aral'la tan��t�k. Bana "harika �ocuk" muamelesi yapt�. Ondan sonras� kendili�inden geldi. Bir daha hi� i� aramad�m, hep teklif �zerine gittim her yere.

G�rg�r-F�rt ya da O�uz Aral ekol�ne neden dahil olmamay� se�tiniz?
G�rg�r tarz�yla kan�m hi� uyu�mad�. ��nk� derinlikten yoksun, a��r� fabrikasyon bir tarz� zorluyordu "a�abey" ve ben konfeksiyoncu ��raklar� gibi a�abeylerin emretti�i �eyleri de�il, kendi inand���m �eyleri �izmek istiyordum. �ektim gittim. S�k s�k d���n�r�m, "G�rg�r'�n yararlar� m� daha fazlad�r zararlar� m�?" diye ve i�inden ��kamam. Bunlar �ok uzun bir yaz�n�n konusu olabilir.

Cumhuriyet gazetesinde H�zl� gazeteciye nas�l ba�lad�n�z? buna ek olarak "Cumhuriyet�e nas�l geldiniz" diyebilirim, gazetenin epey bir �izeri ve �izgi bantlara ay�rd��� bir sayfa var, "nas�l bir ortamd�?"
Cumhuriyet'te ba�lamam Okay G�nensin'in teklifi �zerine oldu. Zaten H�zl� Gazeteci'nin ilk iki �yk�s� Cumhuriyet'in yan yay�n� olan �izgili Yay�nlar'dan ��km��t�: G�rev Her �eyden Kutsald�r ve G�zellik Yar��mas�. Ama ben tam Cumhuriyet'le anla�m��ken G�ne�'ten teklif ald�m, �eytana uydum ve oraya gittim. �ki bu�uk sene sonra tekrar k�rk�� d�kkan�na (gene Okay'�n �a�r�s�na icabet ederek) d�nd�m. Cumhuriyet'teki ortam fena de�ildi. Hayat�m�n en sosyal d�nemi orada �al��t���m y�llar oldu. Zaman zaman di�er �izerlerle aramda as�l nedeni k�skan�l�k olan tats�zl�klar ��kt�ysa da genelde iyiydi. Bug�n de oradaki y�llar�m� hasretle anar�m.

Hat�rlad���m kadar�yla H�zl�'n�n ilk ad� �aban'd� ve mizah� unsurlar�n-ser�ven ��esinin �ne ��kart�ld��� bir anlat�yd�. Sonra anlamaktan yorulmu� bir adam olup ��k�verdi; s�rekli ka�ma hayali kuran, �fkeli, huysuz ve aral�klarla yapt�klar�ndan utanan bir gazeteci vard� kar��m�zda. Necdet �en'in hayat�nda ne de�i�ti de (ya da hayat�n kendisi nas�l de�i�ti de) H�zl� de�i�ti?
"Anlamaktan yorulmu� bir adam", i�te sorunun yan�t� bu. �izgi roman� bir "meslek" olarak hi� g�rmedim. O benimle toplum aras�nda duran i�reti bir asma k�pr�yd�. Orada sesli d���n�yordum. Fark�nda olmadan kafamdaki s�r�sepet hurafenin �retildi�i imalathanede �al��maya ba�lam��t�m. Aynan�n arkas�n� g�rmek i�in daha iyi bir yer bulunamazd�.

H�zl� Gazetecinin okuyucusu kimler sizce?
H�zl� Gazeteci'nin okur profili, kabaca, y�ksek tahsilli, sol e�ilimli (zamanla solcu olmayanlar da kat�ld�), �u s�ralar otuzlu ve k�rkl� (ve ellili) ya�lar�nda olan, genellikle mevk�-makam sahibi, kentli, k���k burjuva, entelekt�el (bol bol yazar ve �air var aralar�nda), bir de anne-babas�ndan bu gelene�i devralm�� yirmi ya� alt� ku�a��.

Bac�'n�n �al��malar�n�z i�inde yeri nedir? Ele�tiriler en �ok hangi kesimden geldi, b�yle bir ayr�m yapabilir misiniz?
Bac� i�in ald���m ele�tiriler sadece Dev-Sol k�kenliydi. Onun d���ndaki t�m tepkiler olumluydu. Ama uzun zaman sonra sezinledi�im bir �ey var: san�r�m baz� eski solcular, �ark etmek i�in bu hikayeyi kendilerine payanda yapt�lar. Oysa ben o hikayede olaylara sol cenahtan bak�yor ve devrimcili�i de�il, fanatizmi ele�tiriyordum. Ama bu mesaj san�r�m b�y�k �l��de g�me gitti. Kitap ortada olmas�na ra�men.

Ben de tam bunu soracakt�m... Bac�'n�n i�erdi�i ele�tirinin maksad�n� a�an bi�imde kullan�ld���n�, anti-marksist bir tav�rla sahiplenildi�ini d���nd�n�z m� diyecektim.
Bunu epey sonralar� d���nmeye ba�lad�m. Ama bunu Bac�'y� destekleyen herkesi anti-Marksist kategorisine sokmadan irdelemek gerek. O d�nem bu konuda Dev-Sol camias�na tepki g�sterenler aras�nda solun her kesimi vard�. Bir de Marksizme olan d��manl�klar�na payanda arayan sonradan olma liberaller -ki en fazla tantana yapan da onlard�. Ama kendileriyle samimiyetim hi� olmad�. Ben 30 y�ld�r sosyalistim. Dahas�, yoksulum. �kinci bir husus da, kamuoyuna a��k bir platformda fikir beyan eden herkes, s�ylediklerinin, yaz�p �izdiklerinin �arp�t�lmas� riskine a��kt�r. Ama yaz�l�p �izilenler ortada duruyor. Baz�lar� onlar� de�il de sadece iman etti�i �rg�tlerin propaganda yay�nlar�n� okuyup, sonra da "nefret ediyorum o Necdet �en'den" diyebiliyorsa, tercihlerini tarihe al�k olarak ge�me konusunda yapm��t�rlar demektir. Bu onlar�n sorunu. Herkes, ilelebet, o ba�nazl�k furyas�n�n bir uzant�s� olamayaca��na g�re, g�n� gelir, kim eyyamc�, kim lin� edilmeyi g�ze alarak "kral ��plak" diyebilmi�, anla��l�r. Kimseyi has�m olarak g�rm�yorum. San�r�m yad�rganan �ey, "d��man" diye tan�mlananlar�n da �izgi romanlar�mda sevilecek yan bulabilmi� olmas�n�n yaratt��� standart d��� tablo. ��nk� ben outsider'�m. Kanaatimce de entelekt�el b�yle bir �ey.

�al��malar�n�zdan �vg�yle bahseden kimi yazarlara (Ertu�rul �zk�k, Engin Ard��) y�nelik husumetin sizi tan�mlarken kullan�ld���n� d���n�yorum, bundan rahats�zl�k duyuyor musunuz?
S�z konusu yazarlarla (�zk�k, Ard��) ortak bir yan�m yok. Ama ben bir cemaat ayd�n� da de�ilim; hempam ve hasm�m yok. O ki�ilerin beni �vmeleri ahbap oldu�umuzu g�stermez. Onlar beni �vd� diye bana ve yaz�p �izdiklerime d��man olacak sersemlerin ise, cehenneme kadar yolu var. Onlara s�yleyecek s�z�m, anlatacak hikayem yok.

De�i�im R�zgar� �yk�n�zde neden Yeni Demokrasi Hareketi�ni (YDH) anlatma gere�i duydunuz?
YDH, T�rkiye i�in ilgin� bir siyaset denemesiydi. �lk kez �e�itli toplum katmanlar�na r��vet teklif etmeden, sadece yap�lmas� elzem olanlar� s�ralayarak oy isteyen bir partiydi ve do�al olarak ilgi g�rmedi. Oysa ��yle demeliydiler: "k�yl�ye �u kadar taban fiyat�, tembele �u kadar resmi tatil, h�rs�za �u kadar vergi aff�, katile �u kadar madalya..." vs. G�zel fikirlerle yola ��kt�lar ve idealizm karaya oturdu. Siyasetin kaypak koridorlar�nda kaybolup havlu att�lar k�sa zamanda. Buna ben ilgi duymayay�m da kim ilgi duysun?

Memet ile Memo'yu anlat�rken ne ama�lam��t�n�z? bir tart��ma anlat�s� olarak kimlerle "kavga" ediyordu? (mahkemeye verildi�inizi duymu�tum, davan�n sonucu ne oldu, nas�l geli�ti?)
Ben Memet'le Memo'yu kavga etmek i�in �izmedim. Bir davam yoktu, davam hi� olmad�. Joker'den teklif geldi, epeyce bir teredd�tten sonra kabul ettim. Asl�nda a�k-me�k falan �izecektim herhalde, ama Hasan ka�an "PKK ve K�rt sorununu �izsen ne ho� olur" diye gaz verdi, itiraz ettim, �srar etti, "peki ama sonradan �rkerseniz, dinlemem, m�dahale kabul etmem" dedim, o da kar��mama s�z� verdi ve bir ucundan ba�lad�m, gitti�i yere do�ru gitti. Sadece sevgiyi anlatmaya �abalam��t�m san�r�m, dava falan yoktu kafamda. Joker'in kapat�lma nedenlerinin en �nemlisinin, derginin patronu M�nci �nci'ye bu konuda �ekti�im rest oldu�unu san�yorum. Dava a��l�nca beni azarlamaya kalk��t� ve ald� cevab�n�. Bunun �zerine dergiyi y�netenlere "bu �izgi roman� kald�r�n, yoksa size ka��t vermem" diye tehdit etmi�. Onlar utana s�k�la konuyu �yk�y� yumu�atmam� ya da bitirmemi rica ettiler, ben de onlara "bu konuyu �izmemi isteyen sizdiniz, �imdi s�k�y� g�r�nce �ark edemezsiniz, bu hikayeyi bitirece�im zamana ben karar veririm" dedim, �srar edemediler. Birka� hafta sonra dergi k�t diye kapand�. Oysa ben �yk�y� bitirmi�tim zaten. Birka� haftal�k telif �cretim de o arada bo�untuya getirildi. 2. A��r Ceza'da yarg�land�m. Oy birli�iyle beraat karar� verildi ve mahkeme heyeti (�ok as�k suratl�yd�lar, ba�lang��ta kesin mahkum olurum san�yordum) o g�ne kadar g�rmedi�im bir �vg�yle a��klad� beraat karar�n�. O karar gerek�esini bulsam her yerde yay�nlar�m, ama berbat bir ar�ivciyim. Hikayemi neredeyse t�m topluma tavsiye ediyorlar ve �ok de�erli bir sanat eseri oldu�unu falan s�yl�yorlard�. Ben de �a��rm��t�m o i�e.
(L.C)

Not1: Bu r�portaj daha �nce �izgili Hayat K�lavuzu (�leti�im Yay�nlar�, 2002) kitab�nda yer alm��t�r.
Not2: R�portajda kullan�lan resim �en'in Bac� (1989) adlı alb�m�n�n arka kapa��ndan al�nm��t�r. Foto�raf: Ertu�rul Bal�k��o�lu

En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|