29.03.2005

 

Hakan Tacal: �Hepsinin Elini �per Baba Der miyiz, Deriz�

www.seruven.org

�apa grubunun senaristi olarak tan�nan asl�nda �izer olarak ilgin� bir bi�eme de sahip olan Hakan Tacal ile k�sa bir sohbet yapt�k.

Daha �ok �apa'n�n yazar� olarak biliniyorsun ama �izerli�in de var... B�rakt�n m� �izerli�i?

�izerli�i b�rakmad�m. Vakitsizlik/imk�ns�zl�k diyeyim. �ok zor i� ��karan bir yap�m var. Yazarken de �izerken de resmen k�vran�yorum (�o�u zaman �k�nd���ma de�er i�ler de ��km�yor). Ke�ke Asimov �stad kadar rahat ve �abuk i� ��kartabilsem, ama yok, g�nler ve saatler elle tutulur bir tek �ey ��kartamadan ak�p gidiyor.

�apa nas�l bir araya geldi? Bildi�im kadar�yla Alfa'n�n okuyucu mektuplar� k��esinden ��kan bir tan���kl�k, �yle mi?

Valla Y�ld�ray, Mahmud, Suat taa lise y�llar�ndan arkada�lar (90�lar�n ba��). Alfa�ya g�nderdi�im bir resimdeki adres �zerine santralden telefonumu alm�� Y�ld�ray. �nce onunla daha sonra t�m ekiple tan��t�m.

Tarz�n�z grafik romanlardan �ok Amerikan anaak�m �izgi romanlar�na daha yak�n. �zel bir tercih mi bu?

Evet.

Hakan Tacal'�n okur olarak tercihleri �apa'n�n duru�undan farkl� m�? Neleri be�enir Hakan Tacal?

�ok da farkl� zevklere sahip de�iliz. Yarat�c�lara y�nelik bir se�icili�imiz var elbette ve hepimizin favori yarat�c�lar� farkl�; Mahmud, Adam Hughes tercih eder, Y�ld�ray Sienkiewichz, haa hepsinin elini �per baba der miyiz, deriz. Ben �zellikle eski �izerlere ve John Romita Jr.�a ra�bet ederim. Ayda 40 sayfa �izen, ciddiyetli ve a��rba�l� adamlara hayran olmamak elde de�il.

Karabasan �al��mas�yla daha �nce olmad��� gibi bir ilgi yakalad�n�z. S�per kahraman ekol� i�inde T�rkiye'de ilk say�labilecek bir �al��ma yapt�n�z. Yeterince konu�ulmad���n� d���nerek soruyorum: Karabasan i�in bir �zele�tiri yapar m�s�n?

Karabasan bizim i�in bir ba�ka ilk �al��mayd�. �� �izmekten �ok bir paket i�iydi. Yaz�p, �izip, renklendirip, kaligrafisiyle tamamen bitmi� bir i�i cd i�inde teslim ediyorduk. Zaman k�s�tl�yd�. Ama �imdi bunlar�n bir m�z�lt�dan �te bir anlam� yok. Yeterince so�ukkanl� davranamad�k. Benim bir yazar olarak �ok b�y�k strateji hatalar� ile ba�lad���m� itiraf etmeliyim. Daha temel, basit ve pazarlanabilir bir format d���nmeliydim (en az�ndan strip i�inde bu hatay� yenilemedim, ��reniyoruz herhalde). Elbette kar��m�zda bir edit�r olsayd� �o�u hata yay�na yans�mayacakt�. Ama biz edit�r fikrine kar��yd�k, edit�r m�essesesi �ok dertli ve uzun bir mevzu bu �lkede �imdi burada girmeyelim.

Bug�n �izgi romanla ilgili bir �ok ismin okuyucu k��elerinden-fanlar�n aras�ndan ��kmas� tesad�f de�il ku�kusuz. Onlar�n tutkular� �izgi roman� varetmeye yetebilir mi?

Umar�m, yoksa tamamen bir alt k�lt�r haline indirgenecek.

Kimi hayal k�r�kl�klar�n� hesaba katarak soruyorum. Yerli �izgi romanlardan olu�an bir dergi ya�ayabilir mi?

Valla Lombak t�revleri ya��yor. Ama mizaha yak�nl�klar� olmayan denemelerden bahsediyorsak ki halen Joker s�z�s�n� �ekiyoruz, bence cevap evet. Kesinlikle ya�ayabilir, dahas� d�nya �ap�nda i� yapar. Ama �nce i�veren herkese iyi para verip, sonra da sanat�� ayaklar�na yatmalar�n� engellemek i�in iyice bir d�v�p ayda (ortalama Amerikal�n�n yapt��� gibi) en az 20 sayfa �izgi roman �izmelerini sa�lamak gerekir.

Son s�z olarak neyi s�ylemek isterdin diyelim
�izgi roman yapmak istiyorum, uygun bir anda yapacam, azimliyim :)

(A.K)En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|