27.04.2005

 

Fatih Okta: �Hakl� Veya Haks�z Yok, Yeni Tercihler Var Sadece�

www.seruven.org

Fatih Okta, uzun y�llar Bab��li�de �al��t�, grafikerlikten, �izerli�e �e�itli i�ler yapt�. Bug�n daha �ok �evirmenli�i ile hat�rlan�yor, ama ne�eli ve payla��mc� ki�ili�i ile �izgi roman camias�nda sempati de topluyor. Orhan Berent ve Batuhan Cant�rk onunla tutkunu oldu�u �talyan �izgi romanlar� hakk�nda konu�tu.

Orhan Berent- Son zamanlardaki Hollywood uyarlamalar�n�n yaratt��� b�y�k rekl�ma ra�men �lkemizdeki �izgi roman sat��lar�n�n b�y�k y�zdesini eski �talyan �izgi roman� tutkunlar�/ okurlar� �ekiyor. Sence eski �talyan okurlar�n�n bu sadakati neyle ilgili?
�zellikle altm��l� ve yetmi�li y�llarda her �eyin k�t kanaat bulunabildi�i ortamda, bir sak�z�n ��k���n�n bile bahsedilecek bir olgu oldu�u d�nemde �izgi romanlar hayat�m�z� renklendiren dostlar�m�zd�. Ayr�ca ya�am k�lt�r� bize �ok benzeyen bir �lkede �retilmi�lerdi, onlar� kolayl�kla benimsemi�tik ya da ��yle s�yleyeyim: Zamanla bizden biri olup ��km��lard�. Bug�n bu vefa duygusuyla a��klanabilir, eski bir dostla kar��la�man�n verdi�i bir keyif duygusu gibi bir �ey.

Batuhan Cant�rk.- Bonelli�deki de�i�imi, fantastik temal� yeni �izgi romanlara a��rl�k verili�ini nas�l kar��l�yorsunuz?
Sergio Bonelli yay�nevi sat��lar�n�n tavana vurdu�u altm��l� ve yetmi�li y�llar�n ard�ndan seksenli y�llarda �nce yava� yava� sonra h�zla kan kaybetmeye ba�lad���nda �nlerinde iki se�enek belirdi, ya kahramanlarda radikal de�i�iklikler yap�lacak ya da klasik tarz� �ok da benimsemeyen yeni ku�ak okuyuculara hitap eden yeni yay�nlara y�nelecekti. Her f�rsatta gelene�i oldu�unun alt�n� �izen Sergio Bonelli, nihayetinde ticari m�essese bilinciyle hareket etmek zorunda kald�: Yay�nevinin a��r toplar� bile g�zle g�r�l�r bir �ekilde tiraj kaybettiler. Yeni ku�ak kahraman - yeni ku�ak okuyucu mant���yla yeni yay�nlara ye�il ���k yakt�lar. Kendi deyimleriyle �Peki yapal�m o zaman�� d�nemi bu �ekilde ba�lad�.

B.C.- Mangan�n �talya'da da yayg�nla�mas� �talyan ekol�n� nas�l etkileyebilir?
�u anda �talya�da yay�mlanan �talyan orijinli �izgi roman �e�idi elli civar�ndayken Manga�lar yakla��k iki y�ze yak�n. Durum pek i� ac�c� de�il maalesef� Ekolde etkile�im tart���l�r ama sat��larda durum vahim �tesi�

B.C.- �talya�da Bonelli d���nda g��l� bir yay�n grubu olmamas�n� neye ba�l�yorsun?.
�izgi roman yay�mlayan yay�nevleri aras�nda Bonelli �talyan yazar �izerlerinin deyimiyle bir kale. Bu ba�ar�n�n birka� nedeni var bana g�re. �lki, baba o�ul Bonelli�lerin inand�klar� �eyi sonuna kadar s�rd�rme inatlar�d�r (ki bir �rnek vermek gerekirse tutan Tex�le tutan Zagor aras�nda onlarca tutmayan �izgi romanlar� var). �kincisi, amat�r bir keyifle profesyonel i� yapmalar�d�r. ���nc�s� yazar-�izer-okur ��lemesinin �nemini kavramalar� ve son olarak �al��anlar�yla g�n�l ba�� olu�turmalar�d�r. G�n�l ba�� dedim de �rne�in bir Nick Raider�i art�k satmad��� i�in kapatmak yerine dost bir yay�nevine devretmek ticaretle de�il, duygusal nedenlerle a��klanabilir.

O.B.- Bonelli kahramanlar� i�inde en �ok sevdi�in hangisi?
Mmmm ,Teks ,Mister No ve Zagor�Temel sebep , duygusal ba� bir yana alt� �zenle �izilen erdemlerin �nemini ya� ilerledik�e daha iyi kavramam galiba�

B.C.- �lkemizde �izgi romana bir ilgi art��� g�zleniyor. Sence bu ge�ici mi yoksa giderek artacak bir ilgi mi? Yani ku�u ne kadar daha �ark� s�yleyebilir?
Diyelim ki ara s�ra veya s�rekli �izgi roman alan be�bin ki�ilik bir okuyucu kitlesi var, n�fusa vurursan�z her onbe�bin ki�iden yaln�zca biri �izgi roman okuyucusu olur. Bu darac�k piyasada yay�n say�s�n�n artmas�yla zaten varolan s�n�rl� okuyucu se�ici olmaya ba�lad�, dikkat ediyorum �izgi roman sat�c�lar�na okunmu� kitap d�n��� pek yok, san�yorum okumak i�in al�nan bu yay�nlara koleksiyon bilincinin geli�mesiyle �imdi okumasam bile kitapl���mda durmal� mant���nda okuyucular da eklendi. Durum kan�mca k�t�n�n iyisi, art�k kitap��larda �izgi roman stantlar� var, bol miktarda yay�n ��k�yor ama okuyucu art���n�n buna paralel gitti�ini maalesef s�yleyemeyece�im. Ama d�r�st olmak gerekirse durum on onbe� y�l evveline g�re �ok iyi�

O.B.- �nternet ortam�nda ekol tart��malar� yine alevlendi. Sence bu t�r tart��malara hep birlikte girmemiz neyin i�areti? Neyi ay�ram�yor ya da neyi payla�am�yoruz?
Gen� ku�a��n be�eni ve beklentileri farkl�. San�yorum gen�li�in verdi�i co�kuyla eski t�fek abilerini de pek be�enmiyorlar. Bir �rnek vermek gerekirse e�er �ansl� bir aileyseniz evinizdeki sadece �� g�n o da birka� saat siyah beyaz yay�n yapan bir televizyon yay�n�ndan ald���n�z keyfi yirmili ya�larda bir arkada��m�za anlatma �ans�n�z var m�? Eski ku�ak okuyucu temelde dar se�icilikle su�lan�rken �ya biz halimizden memnunuz� yan�t� dinozorluk olarak alg�lan�yor. Oysa ki�isel g�zlemim temel sebep hayal g�c� s�n�r�n�n art�k farkl� boyutlarda olmas�. Hakl� veya haks�z yok, yeni tercihler var sadece.

O.B.- Klasik bir soru, T�rk �izgi roman okuru ger�ekten muhafazak�r m�?
�o�unluktan bahsediyorsak kesinlikle �yle�

En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|