30.06.2005

 

John Buscema Konu�uyor

www.seruven.org

John Buscema (1927-2002), T�rkiye�de �izgi roman�n parlak d�nemlerinin en �nl� �izeriydi. Conan�� onun �izgileriyle hat�rlayan bir ku�aktan s�z edebilir. Bir�ok insan�n haf�zas�nda yer eden en iyi Conan hik�yelerinde onun anatomik, ayr�nt�c� kareleri vard�r. 2002 y�l�nda vefat eden Buscema�n�n ��rencileriyle yapt��� k�sa bir konu�may� aktar�yoruz.

Orijinal metinde John Collier ve John Wren taraf�ndan sorulara Buscema cevap vermi�; biz bi�imsel bir de�i�iklik yaparak bu sorular� ��kartt�k, onun cevaplar�ndan olu�an bir metin olu�turmaya �al��t�k.

(...) Manhattan�daki M�zik ve Sanat Lisesine devam ettim ve lisedeyken geceleri bir bu�uk y�l kadar Pratt Enstit�s�nde model �izimi ve desen �al��t�m. Daha sonra Brooklyn M�zesinde bir y�l daha model �izimi yapt�m. Bu benim formal e�itimimdi. Ama buna ek olarak m�zeleri gezdim, Vinci, Michelangelo ve Rubens gibi eski ustalar�n eserlerini �al��arak olduk�a uzun s�re ge�irdim. Profesyonel ya�ama ba�lad�ktan sonra bile Robert Fawcett gibi k�rkl� ellili y�llar�n b�y�k �izerlerinin eserlerini incelyerek m�thi� derecede �ok �ey ��rendim. Bir �izerin e�itimi asla durmaz. H�l� �ok fazla okurum ve bir�ok sanat yay�n�na aboneyimdir. �evremde, �izim ve resim d�nyas�nda neler olup bitti�inden haberdar olmak isterim.

[Ba�lang��ta] Kitap kapaklar� yapt�m. Silahl� kuvvetler dergileri i�in ill�strasyonlar, American Legion dergisi ve ders kitaplar�na ill�strasyonlar� yaparak ba�lad�m. Rekl�m i�in bir�ok taslak �al��ma yapt�m. �u an Conan yap�yorum ve onu ge�mi�te yapt���m baz� i�lere ger�ekten tercih ederim. Ben temelde ger�ek�ilik e�ilimliyim ve Conan �imdiye dek yapt���m en ger�ek�i �izgi roman. Bu san�r�m reklamc�l�k g�nlerinden kalma bir �ey. U�an veya binalar�n i�inden ge�en karakterlerle ger�ekten zor vakitler ge�irdim. ��inde �al��abilecek daha b�y�k kare boyutuna sahip oldu�umuz siyah-beyaz kitaplar �zerinde �al��may� tercih ediyorum.

[Bir �al��may�] hissedebilmelisiniz ve onunla rahat olabilmelisiniz. S�n�fta her zaman size ifade etmeye �al��t���m gibi hareketi �hissedin�. Gerekirse canland�r�n. �izgi roman �izebilmek i�in bir y�netmen kadar bir akt�r de olman�z gerek; �yleyse yap�n! Ger�ekten hissedebilirseniz, i� �ok daha kolay olacakt�r. Sizin i�in s�rpriz olacak ama bu his bitmi� �iziminizde kar��n�za ��kacak.
Hik�ye de ilgin� olmak zorunda; e�er de�ilse �izmek ger�ekten bir kabusa d�n��ebilir. D�nem �al��malar�n� �izmek de ho�uma gidiyor. Ba�kanlar�n ya�amlar� �zerine bir ka� y�l �nce yapt���m bir �al��may� hat�rl�yorum; zaman ge�tik�e modadaki de�i�im b�y�leyiciydi. �lk i�imi hat�rl�yorum da. O zamanlar personellerdendim ve Lincoln��n mezar�n� soyanlar hakk�nda bir d�nem �al��mas� �zerinde �al���yordum. �ff, �zerinde �ok �al��t�m. D�rt kare i�in sekiz saat �al��t�m ve edit�r bunlar� bana tekrar �izdirip durdu. Alt� ya da yedi sayfal�k bir hik�yeyi yapmam iki haftam� ald�. Fakat devam ettim ve bug�n i�te buraday�m.

K�t� zamanlarda g�nde be� ya da alt� sayfa yapar�m. E�er kur�un kalem �izimleri karayla bitecekse en fazla �� ya da �� bu�uk sayfa olur. �izgi roman� kariyer olarak d���nen herkes bunu akl�nda tutmal�. �rne�in bug�n sabah d�rtte i�yerindeydim, normalde haftan�n be� g�n� yediden be�e kadar �al���r�m. Bu ger�ekten bir disiplin meselesidir.

[Bir �izgi roman� �izim ve �inisiyle tamamen yap�yor olmay�] �ok isterdim fakat ne yaz�k ki bu i�te kimsenin tam i� yapmaya zaman� yok. �al��malar�m�n �inisinden tamamen memnun olmad���m zamanlar oldu, fakat bir �izimci i�in bitmi� bir �iniyi tahayy�l etti�i bi�imde g�rmesi �ok zor ve belki de imk�ns�zd�r.

Baz� noktalarda hepimizin �amat�rler kadar profesyonellerin de- hata yapt���n� d���n�yorum. Hepimiz e�itimi ve prati�i g�zden ka��r�yoruz. Elbette alanda hi� e�itim almam�� ki�iler de var. Prati�e dayanarak ve kat�ks�z yo�unla�mayla bunu yapanlar var, kendimizi bir noktaya kadar yeti�tirebiliriz ama ger�ekten ��renimin gerekli oldu�unu d���n�yorum.

Bir yazar de�ilim, o alanda hi� yetene�e sahip de�ilim. Bence, sahip oldu�um iyi bir drama ve h�z kontrol duygusu. [Bug�ne kadarki en iyi �izgi roman �al��mam] karde�im Sal�le birlikte �al��t���m�z Silver Surfer hik�yeleridir. O i�te �ok �zg�rl���m vard�. Tercih etti�im gibi, �al���lacak �ok y�zeysel bir olay �rg�s� tasla��m vard� ve yaparken �ok iyi hissettim. Ki�isel olarak, �izgi romanlar�n daha ger�ek�i olmalar�n� �ok isterim. �nl� sanat��lar�n hayatlar� hakk�nda okumay� �ok severim ve �izgi adaptasyonunu yapman�n -diyelim ki Vincent Van Gogh�un hayat�n�n- inan�lmaz olaca��n� d���n�yorum. Daha �ok roman�n �izgi romana uyarlanmas�n� da isterdim san�r�m.

(�lk olarak SsoC #15�de yay�nlanm��t�r. �eviri: Tolga C�cen)En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|