13.08.2005

 

Korku Arayan Bir Adam De�ilim

www.seruven.org

Vatan Kitap, Hoz Comics taraf�ndan yay�mlanan "Nothingface / Hi�y�z"�n yazar� Kel Nuttall'la �izgi romanc�l�k hakk�nda konu�mu�. Asl� Tohumcu�nun yapt��� r�portaj� aktar�yoruz.

�izgi roman d�nyas�, Alaskal� bir yazar sayesinde �a��rt�c� bir kahraman kazand�: Jon Novak. Jon Novak ne bir �r�mcek taraf�ndan �s�r�lman�n, ne de mutant olman�n avantajlar�n� ta��yan bir kahraman. Onun s�rad���l��� ta��d��� lanetten kaynaklan�yor. O, insanlara lanetiyle yard�m eden ve yard�m ettik�e o la�netin i�ine daha da fazla g�m�len bir kahraman, do�al halinde bir ucube.
Jon Novak'�n y�z�nde hi�bir organ yok. Y�zs�z bir adam yani, ama s�rekli girebildi�i bir kal�p var. �lmek �zere olan insanlar�n kal�b�na girerek, onlar�n d�� g�r�n��lerini, duygu ve d���ncelerini, hatta an�lar�n� bile bir s�reli�ine payla�abiliyor. Bu deneyim onun i�in her anlamda zor ve can yak�c� olsa da, cinayetlerin faillerini bulmas�na yard�m ediyor. Sad�k yard�mc�s� Heather'la aras�ndaki ili�ki de maceran�n romantik yan�. Novak'�n ilgilendi�i dava�lar da kendisi kadar gizemli...

Hoz Comics tarafindan ilk say�s� yay�nlanan Hi�y�z'�n �izerlerinden biri de T�rk; Y�ld�ray ��nar. Hatta ilk say� biri Y�ld�ray ��nar'�n, biri Ben Templesmith'in kaleminden ��kma iki kapakla ��kt�. Gelelim yazarla s�yle�imize...

Eskiden ate�li silahlar sat�yormu�sunuz! Kula�a tehlikeli geliyor.
Hi� de tehlikeli bir i� de�ildi! �� orta��m ve ben sadece insanlara ate�li silah sat�yorduk, yabanc� h�k�metler i�in silah satmak gibi heyecanl� bir i� yapm�yorduk. �kimiz de ava ve at�c�l��a merakl�yd�k, bu y�zden hobimizle ilgili bir alanda para kazanmay� denemeye karar verdik. Tehlike meselesine gelince, kesinlikle korku arayan bir adam de�ilim! Bir iki kez zor durumda kald�m. Onlar ba�ka bir s�yle�inin konusu olsun, ama o vakitler o olaylar�n hepsini e�lenceli bulmu�tum. Hep sakin bir hayat� tercih ama insan�n, kaderin yoluna ��karaca�� her �eye -bu tehlike olsa bile-haz�rl�kl� olmaya �al��mas� gerekti�ini hissetmi�imdir. Tehlikeli bir adam oldu�umu sanm�yorum, belam� arayarak dola�m�yorum zaten etrafta. Asl�nda, beni tan�yan insanlar�n tamam� tam tersi bir adam oldu�umu s�ylerler. Ben etraftay�ken kendilerini daha g�vende hissederler

�izilen her kareye kar���r m�s�n�z?
Bir �izerle dirsek dirse�e �al��ma �ans�m ne yaz�k ki hi� olmad�. ��birli�i yapt���m t�m insanlar Amerika'n�n ya da d�nyan�n di�er ucundalar. Genelde, ben hik�yeyi yaz�p �izere e-mail'le yolluyorum. Ne g�rmeyi umdu�umu daha iyi anlamas� a��s�ndan baz� sayfalar�n kabataslak resimlerini g�nderdi�im de oluyor. �izer hik�yeyi ve notlar�m� okuyup sayfalar�n eskizlerini bana yolluyor. Gerekli oldu�unu d���nd���m de�i�iklik ya da d�zeltmeleri yap�yorum; sonra da �izer oturup �al��maya ba�l�yor. Bit�mi� i� bana geldi�inde bilgisayarda ko�nu�ma balonlar�n� vs. dolduruyorum ve i� bask�ya haz�r hale geliyor.

�izimlerin ne kadar� kafan�zdakiyle �rt���yor?
�� bitti�inde hep benim hayal etti�imden daha iyi oluyor.

Ama Heather'�n �imdiden iki farkl� y�z� var. Y�ld�ray ��nar ve Ryan Seott farkl� y�zler �izmi�ler...
Earkl� �izerlerin farkl� tarzlar� oluyor ve bence Ryan, Heather'� kendi tarz�n� koruyarak ama Y�ld�ray'�n �izdi�i gibi g�r�nmesini de sa�layarak �ok iyi i� ��kard�, �nceki sorunuzla ba�lant�l� olarak, i�in g�rsel y�n�, �zellikle de ana karakterlerin nas�l g�r�nd��� elbette umurumda, ama �izerleri elimden geldi��ince �zg�r b�rakmaya �al���yorum, ��nk� bu �ekilde �ok daha iyi bir i� ��k�yor.

Heather demi�ken... K�r�k bir kalple mi ya�ay�p gidecek?
Heather, hayat�mdaki �o�u kad�n gibi, zay�f olmaktan olduk�a uzak. Bir s�re daha k�r�k bir kalple ya�amak zorun�da kalabilir, ancak o bir �ey yapmadan oturup a�layacak t�rden bir kad�n de�il. Heather ve Jon'un ili�kileri hakk�nda Hi�y�z'�n ilerleyen say�lan i�in birtak�m planlar�m var. Mutlu son s�z� veremem, hem bu s�rprizleri mahveder, ama ili�kilerini dizinin ana konular�ndan biri olarak kullanaca��m kesin. �stelik Heather'�n ge�mi�inde �nemli rol� olan bir adam ortaya ��kacak ve gelece�inde Jon Novak d���nda bir erkek de olacak. Bir macera dizisine fazla romantizm katt���m� d���nenler ��kacakt�r, ama bence daha geni� bir kesime hitap et�menin bir yolu da buradan ge�iyor.

Hi�y�z olmak nas�l bir arma�an! Siz de Novak gibi yard�msever bir adam m�s�n�z? Tan�mad���n�z insanlar i�in yapaca��n�z en b�y�k fedak�rl�k ne olurdu?
Onun yeteneklerine sahip olmak kesinlikle kolay bir i� de�il. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir durum-Ancak sonu�ta onun ba�kalar�na yard�m etmesine yard�mc� olan yetenekler bunlar. Yani bence �ekti�i s�k�nt�ya de�iyor. �nsanlara yard�m etmeyi seviyorum. Bir yabanc� i�in ne kadar ileri giderdim? San�r�m bu, durumun ne kadar k�t� oldu�una ba�l�. Bir �eyin i�ine girene kadar, o durumda neler yapabilece�inizi bilemezsiniz. Bence kahramanl�k �yk�leri yaz�p kahramanl��� hi� denememde biraz ikiy�zl�ce olur, yine de Novak kadar ileri gidebilece�imi sanm�yorum.

Okuyucu K�zsa da Okur

Novak babas�n�n kal�b�na girebiliyor. Bu �at��may� yarat�rken kendinizi hi� mi zalim hissetmediniz? Bir de, Novak o�ul mu baba m�?
Bu sorular�n bir k�sm�n� yan�tlayamam, ��nk� gelecek b�l�mlerin konular�n� ��tlatm�� olurum. Novak'm o�ul oldu�unu ve �ekline b�r�nd��� ilk ki�inin babas� oldu�unu s�yleyebilirim ama. Di�er g�r�n�mleri ge�iciyken, babas�n�n fiziksel g�r�n�m�n� s�resiz olarak koruyabilmesinin nedeni de san�r�m bu. Umursad���m "insanlar"a k�t�l�k yapt���mda kendimi zalim hissederim ama bence iyi bir yazar olman�n yolu bundan ge�iyor: �nsanlar�n sevece�i ka�rakterler yaratmak ve sonra onlar� heyecanl� hik�yelerde ya�am�n s�navlar�n�dan ge�irerek okuyucuyu pe�lerinden s�r�klemek. Okuyucu bana kahramanlara ettiklerim y�z�nden k�zsa bile, sorunun nas�l ��z�ld���n� g�rmek i�in okumaya devam etti�i s�rece mutlu olurum.

Novak'�n babas�yla derdi nedir? K�t� bir �ocukluk mu?
Bu da cevab�n� �u an veremeyece�im bir soru. Novak'y�zs�z" do�du ve ilk de�i�imine kadar da �yle kald�. Bu da hayat� ailesi i�in zor k�ld� tabii.

Y�ld�ray ��nar, Hi�y�z dizisinin ana �izeri olacak m�?
Hi�y�z dizisi �u ana dek bir�ok farkl� �izerin yeteneklerinden faydaland��� i�in, her b�l�mde hik�ye �zerinde �al��an farkl� bir �izer var. �u an Y�ld�ray bir ba�ka k�sa hik�yeyi daha resimlemeyi kabul etti ve dizinin daha uzun bir hik�yesini de resimlemesini ger�ekten istiyorum. Ama bu i�, programlar�m�z da dahil, bir�ok �eye ba�l�.

Te�ekk�r ederim. Bu sorularla Alaska'ya bedava bir u�ak bileti kazanma �ans�m ne kadar?
Hi�y�z d�nyan�n d�rt bir yan�nda y�zbinlerce kopya satmaya ba�larsa, u�ak biletinizi kar��layabilirim!

Asl� Tohumcu, Vatan Kitap, 10/8/2005
En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|