12.09.2005

 

Hey Moebius!!!

www.seruven.org

Jean Giraud ve Gir isimlerinden �ok Moebius ismiyle tan�nan �nl� Frans�z �izgi romanc�, T�rkiye�de aral�klarla arz-� endam etmi�, �al��malar� b�t�nl�kl� olarak yay�nlanmam��t�r. Buna kar��n sayg�yla hat�rlanan ve T�rkiye�de �izgi roman�n sanat ya da entelekt�el anlamlarda konu�uldu�u her ortamda mutlaka ismen zikredilen bir �izer oldu�u rahatl�kla iddia edilebilir.

Jean Giraud ve Gir isimlerinden �ok Moebius ismiyle tan�nan �nl� Frans�z �izgi romanc�, T�rkiye�de aral�klarla arz-� endam etmi�, �al��malar� b�t�nl�kl� olarak yay�nlanmam��t�r. Buna kar��n sayg�yla hat�rlanan ve T�rkiye�de �izgi roman�n sanat ya da entelekt�el anlamlarda konu�uldu�u her ortamda mutlaka ismen zikredilen bir �izer oldu�u rahatl�kla iddia edilebilir. Bug�n, ge�mi�le k�yasland���nda sanat��y� daha fazla say�da �al��mas�yla izleme imkan� buluyoruz. Blueberry alb�mleri hen�z ilk d�nemlerin naif �izgisini ta��yor olsa da Jim Cutlass �arp�c� senaryosuyla hakketti�i ilgiyi buluyor. Ho�, memleketin �izgi roman okuru westernler d���nda Moebius�la pek fazla ilgilenmemi� olmal� ki �thaki yay�nc�l���n ��kard��� Kara Incal serisinin (2000) ilk alb�m d���nda devam� gelmedi. Oysa Bat��da Moebius ismi farkl� bi�imlerde okunur ve aran�r. Bu yaz�da Moebius ile 1980, 1994 ve 2003 y�llar�nda yap�lm�� �� ayr� r�portaj� sunaca��z. Her r�portaj �ncesinde k���k a��klay�c� notlar bulacaks�n�z.

Seksenli y�llar�n ba��nda Heavy Metal dergisinden yay�nlanan �al��malar� nedeniyle Amerika�da olduk�a ilgi �eken ve merak edilen bir �izerdi Moebius. �ngilizce�de ��kan 1980 tarihli ilk r�portaj�nda Carlos Castenada ve Ballard gibi isimlerin �al��malar�ndan etkilenmi� biri olarak felsefi e�ilimlerini anlat�yordu. Bu �nl� r�portaj� k�saltarak bi�im de�i�tirerek al�nt�l�yoruz.

Amerika
17 ya��ma geldi�imde Amerikan sinemas�ndan ve �izgi romanlar�ndan �ok etkilenmi�tim. Bizi Hollywood etkiledi, Flash Gordon da �yle. Bebop gibi Jazz ve Charlie Parker temel olu�turdu. 17 ya��ma geldi�imde Birle�ik Devletlere gittim ve �lkeyi bir ba�tan bir ba�a Greyhound�larla ge�tim. Otob�s k�sm� berbatt� ama deneyim muhte�emdi. Ayr�ca Meksika�ya da gittim ve oradaki insanlardan, ressam ve m�zisyenlerden �ok etkilendim. O zamanlar herkes Amerikan sanat�ndan etkileniyordu ki bu asl�nda Amerikan olan ancak ola�an Amerikan k�lt�r�yle �at��an bir sanatt�. Beni bu kar��t Amerikan k�lt�r� cezbetti. Amerika, d�nyaya hem en iyi hem de en berbat tatlar� tatt�r�yor. Amerika hem en b�y�k bilince hem de en b�y�k bilin�sizli�e sahip (...) Benim yaratt���m Western�ler (h�l� da yap�yorum), sevdi�im Amerikan topra��yla, a�a�lar�yla, g�ky�z�yle ve �����yla b�t�nle�iyor. Amerika�ya kar�� �ok g��l� duygular�m var ama bu duygular ayn� zamanda k�resel.
Heavy Metal'e Kansas City'den ya da Chicago'dan gelen mektuplarda, Corben�i istedikleri gibi �rne�in, daha fazla Moebius istediklerini okuyunca �ok etkileniyorum. Y�llar �nce Amerika�dan ��rendi�im �eylerin �imdi tekrar Amerika�ya d�nd���n� g�rmek g�zel bir duygu, sanki bir d�ng�.

Bilin� ve Bilin�sizlik
Do�du�umuzda bilin�siz olarak nefes al�p vermeyi ��reniyoruz. Ve bunu her zaman yapt���m�z gibi yap�yoruz. Fakat bilin�sizlik �ok hassast�r, �ocuklu�un b�t�n streslerini, tehditlerini, problemlerini al�r ve nefes alma i�lemiyle b�t�nle�tirir. �ocuk b�y�d���nde her zamanki gibi yine nefes al�p vermektedir. Ama bu defa �ok farkl� olarak nefes al�p vermede m�kemmele eri�mek i�in bunu �bilin�li" olarak ��renmesi gerekir. Hepimiz bunu yapmaya �al���yoruz... Cehaletten bilgiye ula�mak i�in! Ve bilin�sizli�i ne kadar bilincin k�resine y�kseltirse insan�n bilin�sizli�i o kadar k���l�r ve incelir. Bunu bir piramit gibi de g�rebilirsiniz. Hi� d���nmeden nefes al�yor, y�r�yor ve ayakta duruyoruz, ��nk� bunu bilin�siz olarak yap�yoruz. Fakat bu mekanizmalar� ��renmenin yollar� var, onlar� ya�amak. �rne�in e�er dik durma g�d�s�n� kaybedersek bunu yeniden bilincimizle ke�fedip kazanabiliriz.

Yirmi ya��ndayken tipik ergenlik �a�� �r�nleri �izerdim. Ayn� a�k ve kozmik sembolleri. Bu otomatikti, nefes almak gibi. Fakat daha sonra bunlar� d�zenlemeye ba�lad�m; bunlar� al�p evren bilgime, di�er yarat�klarla olan ili�kilerime, kendime ve kutsal olana b�t�nle�tirmeye ba�lad�m. ��imdeki belirsiz ve karanl�k �eyleri canland�r�yordum. Do�a�lama. Onlara isim veriyorum, onlar� yava� yava� karanl�ktan ayd�nl��a do�ru itiyorum... Bilin�sizli�imi yok ediyorum. B�ylece daha k���l�yor, daha az belirsiz oluyor. Uyu�turucu, alkol, kahve ya da t�t�n gibi zehirli hi�bir �eye inanm�yorum. Et yemem ve �ekeri de fazla almamaya �al���yorum. Uyu�turucu almak, bilincin d�����d�r. �lk kulland���mda -ve bunu �ok yapt�m- pi�man da de�ilim, ufkumu a�t�lar ve �ok �ey ��rendim. Fakat ben daha y�ksek bir seviyeye uyu�turucu ile de�il, kendi kendime, bilincimle ula�maya �al���yorum (��nk� dedi�im gibi uyu�turucular bir d����t�r) ve bu benim ger�ek bilim-kurgumdur.

Bilim-kurgu okumuyorum
�nsan�n bilincin �lkesine girmeye �al��mas� onun bilim-kurguyu "ya�amas�" demektir. �rne�in bir bilim-kurgu yazar� bir �ukura d��t���n� ve buradan kurtulmaya �al��t���n� hayal edebilir ki bir�ok insan bu �ukurdan kurtulman�n farkl� anlamlar�n� bilebilir ve hatta bir�ok insan �ukurun d���nda ya�amaktad�r. Ve ben insan�n zirve ve �ukurun, ge�mi�in ve gelece�in ve hatta �u an�n anlam�n� buldu�u anda ve bu b�l�m�nde ya�amaya karar verdi�i anda (ki bu ger�ektir), onun bir bilim-kurgu insan� oldu�una inan�yorum. Bunun yerine hayal� ve politik olmak, �ok ki�isel bir durumdur. Bir Amerikal� bilim-kurgu yazar�n�n dedi�i gibi, san�r�m Asimov�du, "gelecek eskisi gibi de�ildir." Bir s�re �nce bilim-kurgu, dev roketlerle ve gezegenlerle doluydu; bu naif ve materyalist bir g�r��t� ki bu d�� uzayla i� uzay� kar��t�rm��t� ve gelece�i �u an�n bilinmeyeni olarak g�r�yordu ve teknolojik aldatmacan�n bir kurban� oldu. Fakat biz bu g�r�nt�y� t�m�yle de�i�tirdik. �ok keskin, k�ktenci, biraz vah�i bir de�i�im oldu bu. ��nk� bizim inand���m�z b�t�n bu g�zel projeler yok oldu. Fakat bilim-kurgu'nun as�l ruhu seyahatin i�eride oldu�unun ke�fidir ve ger�ek enerjinin, ge�mi�in roketlerinin, insanlar�n ruhunda var oldu�udur. Ve ayr�ca bir ger�ek de, eski bilim-kurgulardaki "yeni gezegenin" tam burada oldu�u, d�nya oldu�u ger�e�idir (...). Yeni d�nya ay de�ildir, d�nyan�n kendisi ve uzay arac� da sizsinizdir. Sadece bir yak�t bulmal� ve gitmelisiniz.

Okuyucular� memnun etmek i�in �izmek istemiyorum
�nsanlara keyif vermek i�in kendimi zorlam�yorum. Kendimi bundan kurtarmaya �al���yorum, fakat �o�unlukla benden istenen bu. Memnun etmek i�in �izmenin d���nda bir �eyler yapmak istiyorum. Bu kadar uzun s�re bir i�i yap�yorsan�z, de�i�tirmek zor olur. H�z�n� alm�� bir tren gibi, hemen durduramazs�n�z. Hi�bir �ey kabaca yap�lmamal�d�r. Olan kazalar vard�r, insan� de�i�tirir, ama bu zaman al�r. Bir de �evrenizdeki insanlar de�i�memi�se ve sizden hala �izmenizi istiyorlarsa; kar�� koymak zordur. D�nyadan kesilip at�lm�� de�ilim.

[Okuyucular�] k��k�rtmay� seviyorum (...) Nehirden enerji almak gibi, o nehir olmak istiyorum; h�zl�, ak�nt�l�, �a�layan� olan, girdaplar� olan nehirler gibi. [Okuyucular benim orada oldu�umu bilsinler istiyorum] �izgi romanlar�m�n bir minyat�r tren seti gibi olmas�n� istemiyorum. Ben �ocukken, parmaklar�m�n askerler oldu�unu varsay�p, yast�klar�n �zerinde -ki onlar karlarla kapl� da�lard�- y�r�t�rd�m. Fakat her zaman kendi varl���m�n fark�nda olurdum (...) Bir dalgan�n tepesindeki s�rf�� gibi olmak istiyorum ve zirvede olmal�y�m. Herkese anla��l�r olmak gibi bir kayg�m olamaz. (...) �kiy�zl� olmak istemiyorum, ama benim dile�im bu. Bir s�re �nce tek d���ncem, bir s�r� para kazanmak, me�hur olmak, muzaffer olmakt�. Fakat �imdiki isteklerim bunlar de�il.

Tanr��ya inan�r�m
�nsan bilincinin ilk ke�fidir bu. Ki�inin, m�kemmelli�in, sonsuz g�c�n, daha b�y�k bir bilincin varl���n�n fark�na varmas�yla ba�lar ve sonra ki�i bu y�nde gider. Tabii ki bu ak sakall� bir tanr� de�il; b�yle bir g�r�nt�yle s�n�rland�r�lamaz. Onun i�in tanr� terimi iyidir, ��nk� hi�bir �ey ifade etmeyen bir kli�e olmu�tur. [Uzayl�larla] ba�lant�m olmad� ve hi�birini g�rmedim. Ama onlara d�nyadaki insanlar�n varl���na inand���m kadar inan�yorum (�ev. Murat SAYIN).

(Devam edecek)En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|