02.10.2005

 

Tanyel Ali Mutlu: "Her G�n �izgi Roman Okumak Gibi Bir Alışkanlığım Var"

www.seruven.org

Ser�ven yazarlar�ndan Tanyel Ali Mutlu ile uzun bir sohbet yapt�k. A�uston ay�nda k�z evlat sahibi olan Mutlu, Al Pacino havas�ndaki foto�raf�na aldanmamalı, baba olunca alt� kilo birden vermi�..

Yirmi y�l �ncesinin �izgi roman dergilerinde okur mektuplar�nda ismine rastlan�yor. Resimler, mektuplar o k��elerin nas�l bir katk�s� oldu sence?

T�rkiye�de �izgi roman yay�nlayan yay�nevleri aras�nda �ok az� okurla ileti�im kurma gere�i duymu�tur. Alfa Yay�nevi ve 1980�lerde yay�nlanan Karao�lan dergisi bu durumun istisnalar�d�r. Okur mektuplar�n�n ve okurlar taraf�ndan �izilen resimlerin yay�nland��� k��eler bu �izgi romanlar�n ayr�lmaz bir par�as�yd�. T�rkiye�nin hemen her yerinden gelen okur mektuplar�, resimler yay�nlan�yordu bu k��elerde. �stelik Alfa Yay�nlar��nda Ali Recan, Karao�lan�da da Suat Yalaz vard�, sadece yay�nc� de�ildi muhatap, �izgi roman� �izen, �reten insanlard�. Belki mektuplar� ba�kalar� cevapl�yordu ama biz kar��m�zda Ali Recan, Suat Yalaz var zannediyorduk. Bu k��elerin m�davimleri vard� ve yapt�klar� i�i �ok ciddiye al�yorlard�. Ben de d�zenli olarak bir �eyler �izip g�nderiyordum. Sonra da haftalarca �acaba bu say�da resmim ��kacak m�?� diye bekliyordum. �nsan bir s�re sonra bu k��eye gelen di�er resimleri izlemeye, �izerlerin isimlerini ��renmeye, �falancan�n resmi gene yay�nlanm��, benim �izdi�im onun �izdi�inden daha g�zel niye yay�nlanmam��� diye d���nmeye ba�l�yordu. Asl�nda yapt���m�z sevdi�imiz bir d�nyaya sadece seyirci kalmamak bir par�as� olmaya �al��makt� belki. Bu g�n �izgi roman dergisi ��karan, �izgi roman hakk�nda yazan ya da �izgi roman satan kitapevlerinin sahibi olan pek �ok insan�n ismini o k��elerdeki mektuplar�n ya da resimlerin alt�nda g�rebilirsiniz. Bu k��elerin hi� bir zaman O�uz Aral��n ��i�e�i Burnunda �izerler� k��esi gibi, yetenekleri bulup y�nlendirmek, ustala�t�rmak gibi bir i�levi olmad�. Orijinal �izimlere de pek rastlanmaz, genellikle ho�a giden bir kare ya da kapak aynen kopyalan�rd�. San�r�m as�l ama� dergi i�in sad�k bir okur kitlesi olu�turmakt�. Gene de �uras� kesin, bu k��eler �izgi roman�n pek �ok insan�n hayat�nda kal�c� bir yer etmesini sa�lam��t�r. En az�ndan benim i�in �yle oldu.

Nerdeyse ��kan b�t�n yay�nlar� takip ediyorsun, �izgi romandaki be�eni �l��lerin neler ya da bunlar zaman i�erisinde de�i�mi�tir, nas�l bir de�i�im ge�irdi be�enilerin...

Bir s�re �ncesine kadar yay�nlanan her �eyi sat�n al�p okuyordum. Hemen her g�n �izgi roman okumak gibi bir al��kanl���m var. Dolay�s�yla her g�n okuyacak bir �eyler gerekiyor ve pek de se�ici davranm�yordum. Ama sonradan baz� serileri okumak i�kenceye d�n��t�. Benim i�in Zagor�un en iyi maceralar� h�l� �Kaplan�, �Kandrax�, �Vampir� gibi klasik maceralar, son bir ka� y�lda ayn� zevki alabildi�im yeni bir macera okuyamad�m. Ayn� �ey Mister No, Karao�lan, �r�mcek Adam i�in de ge�erli. Ben de �nce Zagor�dan vazge�tim sonra Mister No�dan. sonra da Karao�lan�dan. Yeni ��kan serilere (Larry Yuma, Swing, West vs.) de hi� ba�lamad�m. Son bir y�lda belki 100-200 �izgi roman yay�nlanm��t�r T�rkiye�de. Bu kitaplar i�inde benim zevkle okuduklar�m Batman �lk Y�l, Constantine, Sandman, Dylan Dog, B�y�l� R�zgar, Martin Mystere ve Corto Maltese oldu. Bir �izgi roman� be�enmek ya da be�enmemek �ok ki�isel bir olay... Bunlar� niye be�endin diye sorulsa bir cevap verebilirim ama bunlar di�erlerinden daha iyidir diyemem. Onlarca y�l devam eden serileri okumak yerine ba�lay�p biten tek alb�ml�k �al��malar� okumay� seviyorum. Maalesef bu t�r �izgi romanlar bizde fazlaca yay�nlanm�yor. Asl�nda bir d�nem yay�nland� bu t�r i�ler ama pek ilgi g�rmedi. Aksoy�un Egoist dizisinde (Cehennem Yolu, Bir �ntikam Hik�yesi, Perdita Durango vs.) yay�nlanan kitaplar ve Milliyet Yay�nlar�n�n yay�nlad��� 6 alb�ml�k seri (Sade, Okyanusta Beyaz Bir Nokta, Van Gogh vs.) bence �ok g�zel �izgi romanlardan olu�uyordu ama �ok k�sa �m�rl� oldu. �izgi romanda iyi bir �izgi her zaman arad���m bir �ey ama iyi bir kurgu vasat bir �izgiyi bile okunur k�labiliyor. �yi �izgiden kast�m da ger�e�i birebir k���da aktaran bir �izgi de�il. Kendi �slubu, ritmi, bak��� olan bir �izgi... T�rkiye de yay�nlanan �izgi romanlarda ikisine de fazlaca rastlayam�yorum. Sonunda T�rk yay�nc�lar�n zevkleriyle benimkilerin pek uyu�mad���na karar verip yabanc� yay�nlar� izlemeye ba�lad�m. Yeni bir �eyler okumak istiyorsan�z bunu bizde yay�nlanan �izgi romanlarla yapamazs�n�z. Yabanc� yay�nlar� edinmek san�ld��� kadar masrafl� da de�il, bizdeki fiyatlara yak�n fiyatlarda, �ok daha kaliteli yabanc� �izgi romanlar okuman�z m�mk�n. Ho�uma giden yazar�izerlerin t�m �al��malar�na ula�maya �al���yorum. Son bir y�lda Bernet, Giardino ve Tardi�nin �ngilizce yay�nlanan kitaplar�n� toplad�m. T�m bu kitaplar� T�rkiye�de yay�nlanan bir ka� seriyi almaktan vazge�erek sat�n alabildim.

Yay�n �e�itlili�ini nas�l buluyorsun... Sat��lar� hesaba katmadan s�yl�yorum eskisinden daha �ok �izgi roman ��k�yor sanki

Adet olarak �ok fazla �izgi roman yay�nlan�yor ama �e�itlilik ve kalite bak�m�ndan gene de bir k�s�rl�k var. Son olarak bir yay�nevi pat diye ona yak�n �izgi roman serisine ba�lad�. �o�u renkli, iyi bask�l�lar ama bu serilerin hemen hepsi Western. �stelik Western�in iyi �rnekleri de de�il. �izgi roman�n alt�n �a�� olarak nitelendirilen d�neme ait �al��malar da T�rkiye�de atland�, bundan 20 y�l �nce �ocuk dergilerinde ya da gazetelerde �ok k�t� �evirilerle, k�salt�larak, kesilip bi�ilerek yay�nland� ve o sayfa kapand�. Ayn� �ey �izgi roman�n son on y�ldaki �rnekleri i�in de ge�erli. Bunlar T�rkiye�ye hemen hi� u�ramad�. Marvel ve DC kahramanlar�n� saym�yorum. Her ay otuzun �zerinde �izgi roman yay�nlan�yor ama d�zenli yay�nlanan bir Frankofon serisi yok, bir polisiye seri yok, klasik anlamda bir bilim-kurgu serisi yok, ciddi bir manga serisi yok. Klasikler denince akla hemen eski �talyan �izgi romanlar� geliyor. �izgi roman yay�nevleri neyi yay�nlayaca��na nas�l karar veriyor bilmiyorum ama art�k hemen hi� kimsenin yay�nlanan her �eyi alma gibi bir niyeti de yok.

Okuyucu profili de�i�ti mi? Neler bekliyorlar �imdi sence...

�evremde �izgi roman okuyan pek fazla kimse yok. �nternet sitelerindeki forumlardan g�rebildi�im kadar�yla (ki bu sitelerin m�davimlerinin say�s� ka�t�r, kimdir bunlar, ya�lar�, i�leri nedir bilmiyorum) herkes her �eyi sat�n almak istiyor ama maalesef �ok pahal� (?). Ge�mi�e oranla �izgi roman okurlar�n�n en �nemli fark�, art�k okurlar�n okuduklar�n� biriktiriyor olmas�. Bu da ikinci el piyasas�n� ortadan kald�r�yor. Bir �izgi roman� okumak istiyorsan�z bayiden, �zerindeki fiyattan alman�z gerekiyor. Ben 1980�lerde Malatya�da b�y�d�m ve o d�nemde yay�nlanan �izgi romanlar�n hemen hepsini okumu�umdur. Ama bunlardan hi� birini �zerindeki fiyattan almad�m, okuduktan sonra da saklamad�m. Yenilerini okumak i�in satt�m. O d�nemlerde san�r�m her �ehirde, �zellikle sinemalar�n �n�nde �izgi romanlar al�n�p sat�l�yordu. Kimse okudu�u �izgi roman� biriktirmiyordu.

T�rkiye�de yerli �izgi roman�n gelece�ini nas�l g�r�yorsun?

Mizah dergilerinde yay�nlanan �izgi romanlar d���nda kaliteli i�ler yay�nlanmad� son y�llarda, hatta �retim tamamen durdu. Asl�nda daha �nce de bir ka� isim d���nda T�rkiye�de �izgi roman�n kaliteli �rnekler verebildi�ini d���nm�yorum. Orijinal karakterler ��kar�lamad�. T�rk �izgi romanlar�n�n hepsinin bir yerlerde bir orijinali var gibi geliyor bana. Kaliteli �izgiler ��km�� ge�mi�te ama kaliteli bir �yk� ile iyi bir kurgu ile kar��la�man�z �ok zor. �imdi durum daha k�t�� Bir de bu i�e kalk��an insanlar nelerden besleniyor diye d���nmek gerek. Ba�ka �izgi romanlardan herhalde... �ok az �ey �retildi�i i�in de piyasadaki �� be� isim hak ettiklerinin �zerinde bir konumda g�r�yor kendini. Son bir y�lda iki tane �izgi roman dergisi denemesi oldu. Bunlardan biri tamamen yerli yazar-�izerlerin �al��malar�ndan olu�uyordu ve sadece �� say� devam edebildi. Resimli Roman�da yay�nlanan �yk�lerle on y�l once Joker�de yay�nlanan �yk�leri ya da �izgi roman dergisi say�labilecek D�g�l�daki �al��malar� k�yaslad���n�zda ne �izgi ne de �yk� olarak hi�bir fark g�remezsiniz. �yk�n�n sonuna odakl�, basit, geli�tirilmemi� fikirler. Hi�bir estetik kayg� g�zetmeyen paneller, kaba, g�d�k diyaloglar, karakterler. Belki de karikat�r k�kenli insanlar�n elinden ��kma �yk�ler olduklar�ndan tek bir c�mle, tek bir fikir, tek bir espriden �teye gidememi� �al��malar. �Bu i� talep i�idir, yay�nlatamad�ktan sonra kim �izgi roman �retimiyle u�ra��r� gibi mazeretlere inanm�yorum. Kimin elinde bitmi� halde kaliteli bir i� var da yay�nlatam�yor bilmiyorum. �nsanlar teklif, pe�in para, yay�nlanma hatta sat�� garantisi gibi �eyler bekliyorlarsa, b�yle bir ortam�n d�nyan�n hi�bir yerinde oldu�unu sanm�yorum. �yi i� kendisine yay�nlanacak bir yer, bir okur kitlesi bulur. Bu i�e soyunan insanlar�n �neden daha iyi yabanc� yay�nlar dururken bizi okusunlar� sorusuna biraz kafa yormalar� gerekiyor. Bir de g�n�m�zde �izgi roman�n nas�l bir seyir izledi�ini, son yirmi y�lda �izgi roman�n �zellikle konu ve hacim olarak nas�l de�i�ti�ini izlemeleri, anlamalar� gerekiyor.

Mesai bitiminde evde �izgi filmle de u�ra��yordun bir d�nem, yar��malara kat�ld���n� biliyorum...

Bu i� de biraz dergilere resim g�ndermeye benziyor. Merak, yapabilirim duygusu falan. Dokuz g�nl�k bayram tatillerinden birinde ailece eve kapan�p iki dakikal�k bir �izgi film yapt�k. O film �fsak�ta birinci olunca (asl�nda yar��madaki tek �izgi filmde bizimkiydi ama olsun) oturduk bir tane daha yapt�k. Sonra arkas� gelmedi. Amat�rce bir merakt� ve �imdilik bitti gibi. T�rkiye�de �izgi roman yap�lmad��� gibi �izgi film de yap�lm�yor. Yar��malarda g�rd���m animasyonlar felaket k�t�. Hareket etmiyor, k�p�rd�yor. San�r�m ister film, ister �izgi film, isterse �izgi roman olsun, g�r�nt� ile hik�ye anlatma konusunda bir sorunumuz var.

Yak�nlarda k�z babas� oldun, neler de�i�ti hayat�nda...

Do�umdan sonra alt� kilo verdim�

(Muzaffer Yelek�io�lu)

En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|