13.10.2005

 

Hey Moebius!!! (3)

www.seruven.org

Moebius r�portajlar�m�za devam ediyoruz...Bu kez bir y�l �ncesine gidiyor ve Karine Lesueur taraf�ndan yap�lan bir ba�ka r�portaj� aktar�yoruz.

M�phemlik ve �izofreni
Ger�ekten de bir m�phemlik s�z konusu ve �ok erken bir d�nemde kendini g�steren bir m�phemlik, �ok �zelle�mi� bir �ekilde, daha 9-10 ya�lar�ndayken. �ki esin kayna�� aras�nda gidip geliyordum, bir yanda, o d�nem �illustr�s� (resimlendirilmi�ler) denen �eyler, yani �izgi roman, di�er yandan da �klasik� denilen ressamlar�n teknikleri. K�lt�rel gelenek benim ailemde pek g��l� olmasa da, bunlar� dolamba�l� yollardan ke�fediyordum, s�zl�k arac�l���yla (�rne�in Larousse�da resimli sayfalar vard�) ya da evde 19. y�zy�l grav�rleri i�eren az say�daki kitaptan... Bu da ikili bi�imde geli�ti, �nce, mesleki olarak, �izgi romanda yapt�klar�mla, bir de �ba�ka �ey� oldu�u fikriyle beni rahatlatan sanat okulunda ald���m ��retimlerle. 13-14 ya�lar�nda, bilim kurguya do�ru ���k h�z�yla kayd�m. Edebiyatla �ok ba�lant�l�yd�, ayn� zamanda da, orada daha modern, daha oyunbaz, �stelik de 19. y�zy�ldan kopan bir �eyler buluyordum. Geleneksel esinime bir ��k�� kap�s�, kolayca s�yr�lman�n bir yolunu a�t� ve ben de bu yolun i�ine kendimi h�zla sevk ettim. �izgi romanla kabul edilebilir bir ko�utluk bulmam� sa�l�yordu. Asl�nda, iki tutkum vard�: Westernler, bu beni Blueberry�ye do�ru y�neltti ve bilim kurgu, bu da beni gerisine do�ru g�t�rd�... Blueberry belli bir yay�n �izgisinin gelene�ine uyuyor. O d�nem b�t�n �izgi roman ticareti �ocuklara y�nelik oldu�undan, dikkatli bir sans�re dayal�yd�. Bir �e�it gettodayd�k, ama bu ola�an�st� �eylerin �retilmesine engel de�ildi: Dayat�lm�� s�n�rlar dahilinde, bir�ok auteur her �eye ra�men kendilerini sergilemeyi ba�ard�lar. Ger�ekli�in yeniden �retilmesindeki belli bir manyakl�ktan pi�manl�k duyulsa bile; ki bu durumun biraz gerileyen bir karakteri vard�. �a�da� Sanat�ta, perspektif kurallar�, anatomi vb konusunda daha �ok �zg�rl�k oldu�u bir ger�ek...

Ticari Sanat
Ben tatbiki sanatlardayken ifadeyi budamaya ba�lam��lard�... �fade, �Sanayiye tatbik edilmi� sanatlar�d�. Bleuberry gibi �izgi romanlar da sanayiye tatbik edilmi� sanatlar�n bir par�as�yd� ��nk� yay�nc�l�k bir sanayidir! Bir taleple ba�lant�s� olan bir sanatt�r ve sanayinin gereklerine tabidir. (...) �te yandan, �bilgin sanat��lar� diye adland�rabileceklerimizde, s�nai bir eklemlenme yok, dolay�s�yla onlarda bu bask� da yok. Yine de spek�lasyon sanayisine de ba�l�lar, yani sonu�ta...

Giraud/Moebius M�phemli�i
Moebius ad� alt�nda daha �ok sanatsal bir aray�� s�z konusu oldu�u do�ru. S�n�r a��m duygumu geli�tirdim, tabii yine kendi s�n�rlar�m dahilinde. Jodorowski�yle bulu�mam�n meyvesi bu. Jodorowski �ok b�y�k bir �zg�rl�k demek, ama ayn� zamanda �ok yap�lanm�� bir d���nce bi�imi de demek. Bu da s�n�r a��m duygumu bir d���nce bi�iminin, bir felsefenin hizmetine sokmam� sa�lad�. Bir paradoksun ��z�lmesi oldu ama ayn� zamanda bilinmeyene bir atlay�� da oldu ve bu da inan�lmaz bir izleyici kitlesiyle bulu�mam� sa�lad�. Blueberry, ba�ka bir gidi�at... Ba�lang��ta, tamam�yla ticari bir plana yerle�en bir projeydi. �zellikle de, benden �ok daha �kare� (dobra anlam�nda) olan Charlier gibi birisiyle. Ondan sonra, giderek yo�unluk, a��rl�k kazand�. �zellikle izleyici kitlesinin kahramana ba�lanmas�yla. Charlier�yi kaybettikten sonra, onun kurallar�n�n d���na da ��kmadan, biraz her bir yerine s�n�r a��m duygumu i�ledi�im de bir ger�ek. Ama dikkat, Blueberry�yi co�kulu bir aray�� yeri yapmak da s�z konusu de�il...

Yaln�zca Giraud�yu ya da yaln�zca Moebius�� seven insanlar
Yay�nc�l�k i�inde olan bir kad�n arkada��m vard� ve bu... �bi�imsizlik� onu �ok �a��rtm��t� (g�lerek). Bu sorunun nedenini ni�ini onunla birlikte enikonu d���n�rken, Moebius �zerinden, onu her zaman biraz �rk�tm�� olan baba fig�r�ne ait bir tavr� g�rd���n� fark ettim. Moebius�de, onu �ok huzursuz eden cinsel bir ve�he vard�, oysa Giraud, Blueberry, ona annesini hat�rlat�yor, onu rahatlat�yordu.

�izgi Roman ve Sanat
G�zel sanatlardaki insanlar �izgi roman� �u anda ne oldu�u ile ili�kili olarak de�erlendiriyorlar. Bense sahip oldu�u potansiyelle ili�kili olarak de�erlendiriyorum. Bununla birlikte, �ok say�da �izgi roman auteur��nde, yap�tlar�nda, sanat eserleri i�in ge�erli olan kriterlere rastlad���m�z yads�namaz! Herg�ye bak�n! Bunu s�ylerken, hen�z gen� bir sanat oldu�unu da ekleyelim, resim sanat�na k�yasla yeniyetme! Ama �a�da� sanat ba�lam�nda, d�nyay� oldu�u gibi yeniden �retmek konusunda bir aciliyet hisseden do�al �izerlere bariz bir dinamizm getiriyor.

(�ev. Linda Stark)En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|