23.10.2005

 

Caveman Benim

www.seruven.org

Hayvan Dergisinde Yurt d���nda �izgi roman �al��malar�n� s�rd�ren Tayyar �zkan ile yap�lm�� Met-�st imzal� bir r�portaj yay�nland�, aktar�yoruz

Ankara-�stanbul
Ankara�da okulla i� ko�turmacas� s�rerken mezun oldum. Sonra, askere gidip geldim fazla zaman kaybetmeden. Ankara piyasas� kapal�yd�. Yap�labilecek her �eyi yapm��t�m. Dede Korkut masallar�n� resimliyordum. Yeni y�l, bayram kartlar� yapt�m y�zlerce. Reklam ajanslar�ndan yay�nevlerine kadar onlarca i�. Dedim ki, bu i� | olacaksa �stanbul'da olur.

Cebimde �� be� kuru�, a�abeyimin eski bir arkada��n yan�na s���nd�m diyebilirim. Moda'da, Refahiye caddesinde alt� ay kadar kald�m. �ok iyi bir portfolyoyla gelmi�tim, i� bulmakta zorlanmad�m. Ge�imimi sa�layabilmek i�in ilk i� kartpostalc�lara, �ocuk kitaplar� yay�nc�lar�na, Milliyet �ocuk�a gittim. Milliyet �ocuk dergisinde Yalva� Ural'la �at���yordum. �izgi romanlar yapt�m. Ayl�k dergilere gitmeye ba�lad�m. B�t�n ayl�k dergilerde �izmeye ba�lad�m. Sonra gazetelere gitmek istedim. �smail G�lge�le tan��t�m. O bana �ok yard�mc� oldu. H�l� b�t�n r�portajlar�nda beni anar. Onunla birlikte Cumhuriyette �izgi romanlar �izdik. Ankara�daki kayg�y� bu sefer �stanbul'da da ta��maya ba�lad�m. Yap�labilecek her �ey bitmi� gibi geldi bana. Bunun �tesine gitmek laz�m dedim.

�ektim gittim Amerika'ya
Yabanc� �izerlerle tan��t�m. 'Bu i�, d��ar�da daha iyi oluyor herhalde' dedim. H�rsl� bir insan�m ve h�l� aray�� i�indeyim. Kendimi d��ar�da �izmeye motive ettim. Suat Yalaz'la bir arkada�l���m vard�. O beni Paris'e asistan olarak yan�na �a��rd�. Ama bir yandan da �izgi roman�n vatan�n�n Amerika oldu�unu d���n�yordum. Olmazsa Paris'e giderim dedim. ��renci vizesiyle gittim. 26 ya��ndayd�m. Dil falan bilmiyordum. Ama yapaca��m bu i�i dedim. Cebimde 2000 dolar vard� ve de iyi bir portfolyo. �ektim gittim �yle. Bir yer buldum kendime �nce. D�rt ki�i bir oday� payla�t�k �lk iki sene d�rt ki�i k���c�k bir odada, yan yana yatarak kald�k. Masam bile yok. Her yerde insanlar yat�yor, onlar rahats�z olmas�n diye o �ekilde sabahlara kadar k���k bir masa lambas� �����ma �izerdim, kendimi oraya uydurmaya �al���yorum, bir yandan da dil ��renmeye �al���yorum, port-folyom zenginle�sin diye durmadan �iziyorum. Bir yandan i� bulmaya �al���yorum. �� d�rt ay b�yle idare ettim.

Arkada�lar� att�m, art�k piyasaday�m
Asl�nda, ilk ayda �ans�ma �ok g�zel bir i� buldum. �ocuk oyuncaklar� ambalaj� grafik dizayn i�i. �ok da iyi paras� vard�. �u anda bile zor bulabilece�im bir i�ti. O i� beni bir y�l falan idare etti. Hemen ta��nmad�m. Orada ya�ayanlar� att�m yava� yava�. iki�i kald�k. �ki ki�iye de yeter durumdayd� oras�.

Bir underground �izgi roman dergisinde on sayfal�k bir �al��mam yay�nland� ve b�ylece piyasaya girdim. 93'te Heavy Metal�de uzun �yk�ler yay�nlanmaya ba�lad�. Cave Han, ilk orada yay�nlanmaya ba�lad�. D�nyaca �nl� bir dergidir ve benim �al��malar�m� h�l� yay�nlarlar. Ondan sonra, piyasan�n adam� olmaya ba�lad�m. Andy Harper �ok yard�mc� oldu bana. Y�zlerce sayfal�k �ok iyi i�ler yapmaya ba�lad�m. Miami Vice diye bir televizyon dizisi vard�. Onlar�n senaristleriyle, asl�nda televizyon dizi projesi olan bir i�i �izgi roman olarak yapt�k. G�nde 18 saat 15 ay, geceli g�nd�zl� �al��t�m. Bitti ama ben de bittim.

Amerikal� de�ilsen yarat�ks�n
�lk anda, oran�n �yk� yazarlar�yla �a�l��t���m i�in �ok zorlanmad�m. Hikayeyi onlar verdi, ben i�in ill�stratif k�sm�n� �stlendim. Kendi yapt���m i�lerde biraz zorland�m ama uyum sa�lamam fazla zaman almad� nedense. Bir Taylandl�, Perulu,Vietnaml� kadar uzak de�iliz Amerikan k�lt�r�ne. Buradayken de T�rk k�lt�r�n� yans�tan �eyler �izmedim. Evrensellik kayg�s� vard�. Yabanc� dergilerden beslendim. �ok y�resel olamad�m. Amerikal� i�in, Amerika'n�n d���, gezegen d��� gibi bir �ey. �ok az insan ilgili. Amerikal� olana kadar yabanc� demezler. 'Alien' derler ki, kar��l��� yarat�kt�r. Herkesin kendilerine d��man oldu�unu san�rlar. Ben de, vatanda�l�k hakk� alana kadar yarat�kt�m herkes gibi.

Cinsellik, d�nyan�n as�l dili gibi
Erotik �izgi roman yap�lmas�n�n da nedeni bu. Nereye gidersen git, erkek-kad�n olarak y�zle�ti�imiz �eyler ayn�. ��z�mler belki biraz farkl�. Amerika �ok konservatif bir �lke asl�nda. Evlenmeden �nce, el ele tutu�mayan insanlar var k�rsal kesimde. H�ristiyan k�lt�rden gelen evlili�in kutsall��� var. Aldatman�n g�nah olu�u var. Evliyim. E�im �inli. 94'te evlendim. Bazen arkada�larla bir aradayken ka�amaklar�m�z� gururla anlat�r�z. Buna dayanarak Amerika'daki arkada�lar�m i�in �unu s�yleyebilirim. Orada biriyle ya�amak bile kutsald�r. Aldatmak ay�pt�r. Ben �ok yad�rgam��t�m. Avrupa daha serbest bu konuda. Bu i�lerin yan� s�ra, moda dizayn� yap�yorum. �lk gitti�im y�llarda para kazanma kayg�s�yla st�dyolarda �al���yordum. Orada tan��t�k. Beraber ya�amaya ba�lad�k. Eskiden beri �in k�lt�r�ne, �in insan�na ilgim vard�r. Asyal� kad�na ilgim vard�r. �ncesinde de Koreli ve daha �nce bir Japon arkada��m vard�. Tabii Amerikal�lar da oluyordu ama daha �ok Asya kad�nlar� daha m� yak�n buluyordum bilmiyorum. Mao'cu olmamdan da kaynaklanabilir.

Amerika da bitti
Sonra Amerika da bitti. �in'e ilk 93'te gittim. O zamandan beri de s�rekli gidiyorum. Orada �izgi romana ba�lamay� d���n�yorum. Bu alanda bakirler. �izgi roman marketine, hen�z a��lmam��lar. Bir s�re de orada ya�amay� d���n�yorum. Yorgunum. �al��maktan de�il de insan mantalitesi yordu beni. �nsanlarla y�zle�mek, her �eyin para olmas� yordu. Politikas�, insan ili�kileri yordu. 12 sene �nce vatanda�l�k ald�m. �ok sevdi�im bir arkada��m�n k�z arkada��yla formalite bir evlilik yapt�m. O zamanlar kolayd�. En b�y�k avantaj�, d�nyay� gezme �ans� veriyor size. Fazla da bir katk�s� yok vatanda�l���n.

Benden iyiyse zaten i� onun hakk�d�r
�ok mail al�yorum �izer arkada�lardan. Amerika, en b�y�k �izgi market. D�nyan�n her yerinden geliyorlar. Ekmek aslan�n a�z�nda. Gelip orada ko�turmak laz�m. Buradan ula�mak �ok zor. �ok yetenekli �izerler var. Ama a��lmak i�in h�rs ve istek yok. Maceraya at�lmak istemiyorlar. �smail G�lge�'i g�t�rmek istedim. "Ya��m ge�ti istemem" dedi. Necdet �en, "Kendi ��pl���mde kral�m, oralarda kaybolamam" dedi. Kurulu d�zenlerini bozmak istemiyorlar. Kimse kimseyi sevmez asl�nda derler ama ben y�llarca oraya gelenlere yard�mc� oldum, i� buldum. Edit�rlerle tan��t�rd�m. Randevular ayarlad�m. Buras� bir arena. �yi olan kazan�r. Kendime g�venirim. Kimse i�imi elimden alamaz. Benden iyiyse, zaten i� onun hakk�d�r.

Pop�ler olmak yeterli de�il
Amerikal�lar h�l� fesli, �alvarl� san�yorlar bizi. Hi�bir bilgileri yok T�rkiye hakk�nda. O y�zden ne bir hayranl�klar� var, ne de Avrupa'daki gibi bir antipatileri. Orhan Pamuk orada tan�n�yor. Ama �ok fazla yabanc� yazar var. Amerika bir t�ketim toplumu. Bir s�re pop�ler olmak yeterli de�il. Bunu s�rekli k�lmak gerek.

Hasrete f�rsat vermiyorum
�zellikle moda tasar�m�ndan iyi para kazand�m. Bodrum'da ev ald�m. Amerika'da da var bir yerim. Bir de e�imden dolay� �in'de bir ev ald�m. Gurbet anlam�nda �zlemiyorum ama buras� i�in de bir �eyler yapmak istiyorum. S�la eskidenmi�. �zleyince biniyorum u�a�a gelip g�r�yorum. D�nya benim i�in o kadar k���ld� ki. Hasrete f�rsat vermiyorum. �stanbul'da ya�ayanlar kar��ya bile ge�emiyor. Yorulmak laz�m.

Bir Burger King a�amad�n, kendini kurtaramad�n
Evdekiler �ok da fark�mda de��iller. Annem, "O�lum bir Burger King a��p kurtaramad�n kendini" diyor. "Yaz�p �iziyorsun, g�zlerine yaz�k!" �ocukken de yaramazd�m. A�a�lardan d��er k�rard�m bir yerlerimi. �ok �ekti annem. Her g�n bir vukuat vard�.

Kad�nlar� a��r� severim
Kad�nlar� a��r� severim. G�zel kad�na zaaf�m var. H�l� �ok �ap�k�n�m. Elim aya��m titrer, kad�n�n teni, v�cudu b�y�ler beni. Gittik�e art�yor bu duygu. Nedenini ��zemedim. E�im de biliyor. B�yle kabul etti beni. Be�endi�im her kad�nla beraber olmuyorum tabii. Ama bu benim enerji kay�na��m. Erkek, kad�n i�in din� tutar kendini. Belki tersi de ge�erli. Be�enilme kayg�s�. Sanat�ma da yans�yor bu durum. �izdiklerimi be�enen kad�nlar kendime g�venimi art�r�yor.

A�k diye bir �ey yok
Olanaks�zl�klar i�indeki duygular�n tutkuya d�n��mesidir a�k. Bitmiyorsa alternatif olmad���ndand�r. Bir kere, k�pekler gibi ���k olmu�tum. On sene s�r�nd�m. Hayat�m�n on y�l�n� yedi. Belki o y�zden tav�r ald�m; izin vermiyorum art�k kendime a��k olmak i�in. Do�al olarak frenliyorum. Okuldan mezun oldu�umda, Almanya'da ya�ayan �ok g�zel bir k�za ���k oldum. Ni�anland�k. 400 g�n kadar g�r��emedi�imiz bir d�nem oldu. �yice tutku oldu bende. Askere gitti�im i�in Almanya'ya gidemedim. Korkun� ve �st�rapl� bir askerlik ya�a�d�m. Gecesi g�nd�z� berbat bir 8 ay. �stanbul�a geldi�imde �� y�l k�vrand�m, beraber olabilmek i�in. Olmad�. Sonra a�k k�reldi. Ama h�l� unutamad���m ki�idir. Bende b�yle tak�nt�ya d�n��en ba�ka bir a�k olmad�. Erotik kitaplar yapmaya ba�lad�ktan sonra a�ka bak���m de�i�ti zaten. A�k, seksin i�inde bir par�a diye d���n�yorum art�k.

Anadolu demek laz�m
T�rkiye ilgin� bir �lke. 3. d�nya dedi�imiz di�er Ortado�u �lkelerine benzemiyor. �slamiyet hakimiyetinde 13-15 medeniyetin ge�ti�i bir yer. Hem bat�, hem do�u, hem Asya, hem Avrupa. Bu da insanlar�n b�t�n davran�� ve hayat standartlar�na yans�yor. Kimse tan�mlayam�yor. Anadolu demek laz�m. Bu co�rafyada toplanm�� kavimler toplulu�u. Ne Amerika'n�n sonradan olu�mu� haline benziyor, ne Rusya'n�n devletler toplulu�una. �ok b�y�k bir potansiyel var ama bunu ta��yacak h�rsa, g�ce sahip de�il.

Ha�lanm�� kaplumba�a yavrular�n� kabuklar�yla ��t�r ��t�r yedim
B�rt� b�cek meselesi var bir de. Neler yemedim diye d���nmem laz�m. Her d�rt ayakl� �eyi yedim. �in'de, Kanton b�lgesindeki insanlar, hareket etsin etmesin ya�ayan her d�rt ayakl� �eyi yerler. Masa sandalye hari�. Ben onlardan da beterim. Onlar�n yi�yemediklerini de yerim. B�y�k karafatmalar var, yedim. Kurt yedim. Ar� larvalar�n� �i�e tak�p pi�iriyorlar yedim. Salyangoz, ha�lanm�� kaplumba�a yavrular� kabuklar�yla, kurba�a, y�lan, kedi, k�pek, sincap, akrep yedim. Ay� bulam�yorlar. Pandalar da koruma alt�nda. Farkl� �eyler denemekten ho�lan�yorum. H�l� domuz yemeyen insanlar�m�z var. Ben a�a�lardan kar�nca toplad�m yedim. Orada ya�ayan insanlar yiyorsa, ben de yerim. Bakt�m, bir �ocuk a�a�tan kar�nca toplay�p yiyor, yedim. Ayaklar�nda a�ac�n �z� bula�m�� kar�ncalar�n tatl� tad� var. Ama karn�ndaki �z ac�. En iyisi b�y�k karafatmalard�. �nce kafas�n� kopar�p �z�n� emersin. Beyin damarlar� di�lerinin ar��na girer bazen. B�ce�i b�t�n sokars�n a�z�na, sonra �ekersin. Kar�n k�sm� �i�ken sulu olur. Karn�n� emersin. Tek tek yersin �yle. Yaln�z canl� maymun beyni yiyenlere kar��y�m. G�rsem, onlar� da ben yerim.

Kaynak: Hayvan Dergisi, Ekim 2005, ss 61-64.
Foto�raf: Ser�ven Ar�iviEn Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|