04.12.2005

 

Alan Moore V for Vendetta�y� Anlat�yor

www.seruven.org

�V for Vendetta�, Amerikan �izgi roman kal�plar�n� de�i�tiren �nl� �ngiliz yazar Alan Moore�un �Watchmen� (1987) �ncesi �al��malar�ndan biri.Alan Moore'un V for Vendetta�y� anlatt��� bir r�portaj� aktar�yoruz.

(...) Daha �nce yazd���n�z birka� eserden konu�al�m... V for Vendetta kadar �ncesini hat�rl�yor musunuz?
Elbette, daha ge�en g�n onu okuyordum, ger�ekten. �niversitede okuyan k�z�m da ald��� bir dersin par�as� olarak okuyor.

Bu ger�ekten do�ru mu? Bir derste okutulan bir metin olmas�.
Evet, Watchmen ve birka� bir�eyi daha okuyorlar. Anlatmak istedi�im �ngilizce dersinin �izgi romanlarla ilgili k�sm�nda okutuluyor ama bunun d���nda bir�ok farkl� derste de okutuldu�unu biliyorum, anlars�n�z postmodern edebiyat falan. Bunun �ok da gurur duyulacak bir�ey oldu�unu s�yleyemem, sonu�ta Spice Girls �zerine bile dersler mevcut. S�ylemek istedi�im �niversitelerde bir�ok i�e yaramaz �ey okutuluyor. Bundan dolay� V for Vendetta okutuluyor diye kendimi kutlamama gerek yok.

Kitab�n sonunda �Behind the Painted Smile� adl� bir yaz�n�z da mevcut ve o yaz�da �Bir �izgi romanda olmas� gerekenler hakk�nda ayn� beklentilerimiz olmas�na ra�men bunlardan daha �te �eyler aram�zda gidip geliyordu.� demi�siniz. Burada herhalde David Lloyd�la kendinizi kastediyordunuz. Bu ilk defa, �ok katmanl� bir�eyler yazmaya �al��t���n�z zaman m�yd�?
Zannedersem bu �al��t�k�a ortaya ��kan bir�ey. Marvelman�de de etrafta u�u�an baz� ak�ll�ca �eyler vard� ama ilk kez V for Vendetta�da kelimelerle resimleri bir araya getirirken ya da baz� durumlarda kelimeleri tamamen d��ar�da tutarken ola�an�st� etkiler yarat�labilece�ini kavramaya ba�lad�m. B�ylece, bir �izgi romanda �yk�y� anlatman�n, �ok katmanl� anlat�m�n ve t�m �yk�ye bir anlam ili�tirmenin nas�l ba�ar�laca��n� anlamaya ba�lad�m. V for Vendetta kendi ki�isel yaz�m tarz�m� olu�turma ad�na ger�ekle�tirdi�im b�y�k at�l�mlardan biriydi.

�yk�de fiziksel ��eler yerine d���nceler �zerine ilerleyen bir konu var. Evey karakteri V hakk�nda ��yle s�yl�yor: �Kim oldu�un temsil etti�in d���nceler kadar b�y�k de�il� ve kendi kendine ��yle d���n�yor: �D��manlar�n onlardan intikam ald���n� zannetti ancak sen orada durmad�n... Onlar�n sahip olduklar� ideolojilere de zarar verdin.� G�r�l�yor ki ger�ek sava� fikirler aras�nda ya�and�, sanki bunun yan�nda �ahit oldu�umuz fiziksel �iddet �nemsiz bir�eydi.
V�yi yapmaya ba�lad���m�zda ana ��k�� noktam�z karanl�k, romantik bir kahraman yaratmakt�, daha sonra olaylar�n gelecekte ge�mesine karar verdik ve yava� yava� ayr�nt�lar belirmeye ba�lad�. Bunlar�n d���nda anar�izm ve fa�izm kavramlar�n�n kar��tl��� �zerine bir�eyler olaca��n� farkettik. Bu durumda de�inilecek bir�ok ahl�k� soru vard� ve evet, baz� y�nlerden maddi d�nyadan daha �nemli oldu�una inand���m fikirler d�nyas�na odakl� bir �yk� olacakt�. Bu g�r�� son y�llarda di�er �al��malar�mda da etkili olmaya ba�lad�. D���ncelerin maddi olan �eylerden �nemli olmas� h�l� �zerinde kafa yordu�um bir konu.

Bu g�r�� sizde V�yi yazarken mi �ekillendi yoksa daima oralarda bir yerde miydi?
Muhtemelen V�yi yazarken �ekillendi. Ama bir d���ncenin sizde ne zaman olu�tu�unu s�ylemek �yle kolay hat�rlanacak bir�ey de�il, ama d���nceler �o�unlukla yazarken ortaya ��kar. Yazmak ger�ekten de �ok tuhaf bir�ey. Yazmaya ba�lamadan �nce daima ne yazaca��n�z�n kafan�zda oturmu� olmas� veya en az�ndan detaylar�n belli olmad��� bir ana hat belirlemi� olman�z bile gerekmez. Yazarken kelimelerin kendi kendilerini �ne ��kard�klar�n�, baz� d���nce ve g�r��lerin olu�maya ba�lad���n� farkedersiniz. Bu bir bak�ma bir kendinden ge�i�tir. Ger�ekten bir �eyler yazarken ve �zellikle yazd�klar�n�z karma��k ve yo�unsa, siz de farketmi�sinizdir, farkl� bir bilin� durumunda oluyorum. Farkl� bir bilin� durumuna ne zaman ge�ti�inizi farketmeniz �ok zor ama bir d�z yaz� yazarken ruh haliniz ve bulundu�unuz ortam sizi sar�p sarmal�yor. Bu kendinden ge�me durumunu eskiden resim �izerken hissederdim ya da mesela �inilerken (inking) eliniz bir kalem izini takip eder ama zihinsel olarak sizin yapacak bir �eyiniz yoktur, bir t�r bulan�k duruma s�r�klenmi�sinizdir ki b�yle durumlarda akl�n�za �ok say�da d���nce gelir. Hepsi de sizden ba��ms�z, yazma eyleminin kendisinden ortaya ��km�� gibi g�r�n�r.

Sana yazma konusunda tamamen kat�l�yorum. Yazmak bir�eye belirli bir y�nden yakla�maya benziyor, yani kendi d���ncelerimin b�y�k bir �eyin bir par�as� olmas� gibi. Ve sonra, �al��manla di�er y�nleri de farketmeye ba�l�yorsun.
Evet, evet.

Kendi yaratt���n karakterlerle bir duygu ba�� kurabilmenin tek yolu bu galiba.
Karakterler a��s�ndan bakt���mda V bir �ok y�nden b�y�k bir at�l�md�. V�de yaratt���m karakterlerden ger�ekten de �ok memnunum. �ok say�da karakter olmas�na ra�men, hepsi de birbirinden farkl�. Hepsinin kendilerine has s�ylemleri ve g�r�lecek baz� hesaplar� var. Zannederim bu y�zden t�m bu karakterler de inand�r�c� oldu, en az�ndan benim i�in onlar duygusal olarak inand�r�c� oldular. Bunun nedeni de hi� birinden de nefret etmemem, hatta bu s�ylediklerim fa�istler hakk�nda yazarken bile ge�erli.

Peki, �nceden onlardan nefret etti�ini d���nd���n olmu� muydu?
A��k�as�, evet. Fa�istleri su�lu olarak g�stereyim diye d���nd���mde, asl�nda amac�m biraz propaganda yapmakt�. O zamanlar� hat�rl�yorum da, 1981 miydi, yoksa 1980-81 mi? O zamanlar hala �Rock Against Racism�, �Anti-Nazi League� ve bunlar gibi gruplar�n i�indeydim. Ama o senelerde insanlar benim yapmaya �al��t���m gibi �eyler yapm�yorlard�, Nazileri sadece karikat�rize ediyorlard�, komik uzuvlar, purolar ve �iveler kullanarak.

Ama sizin o tarz bir anlay���n�z yoktu.
Evet, aynen �yle, onlar sadece karikat�rd�. Oysa, asl�nda fa�istler fabrikalarda �al��an, b�y�k olas�l�kla kendi �ocuklar�na iyi davranan insanlar, ama sadece fa�istler i�te. Onlar da s�radan, herkes gibiler, ama fa�istler. Daha �nce bir yerlerde okumu�tum, tam olarak ayn� kelimelerle ifade edemeyebilirim, ��yle bir �eydi galiba: �Anlaman�n tek yolu sevmektir.� B�yle ya da bunun gibi bir�eydi.

Bunu ben de daha �nce duymu� gibiyim.
E�er herkesi anlayabilirsen, onlar� sevebilirsin de.

Bu birinin s�z� m�yd�?
Bir yerlerden bir s�z.

Evet, bunu da daha �nceden bir yerlerde duymu�tum.
Bu s�zde bir do�ruluk pay� oldu�unu d���n�yorum. Myra Mindley�i, Fred West�i, General Pinochet�i anlaman�n tek yolunun bir �ekilde onlar� sevmekte ya da en az�ndan onlar hakk�nda bir yarg�ya var�rken acele etmemekte yatt���na inan�yorum. Veya onlardan nefret etmemekte veya onlar�n d���ncelerinden i�renmekten vazge�mekte. E�er onlar� �efkatle inceleyebilirsek, onlar hakk�nda ger�ekten de yararl� bir �eyler ��renebiliriz.
Barry Kavanagh

�ev. Aykut-Erkut Erdem


En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|