01.01.2006

 

Kerem Beyit: �Tablet Alacak Param Olmad���ndan �nce Mouse �le Yapmaya Ba�lad�m�

www.seruven.org

Ser�ven�in son say�s�n�n kapak �izeri arkada��m�z Kerem Beyit ile konu�tuk. Tarz�n�, mesleki beklentileri ve dertlerini de anlatt� Beyit.

-�retim tarz�n� nas�l tan�mlars�n? Teknik olarak yapt���n i� nas�l adland�r�l�yor?
Digital Artist diyorlar bize:) Dijital medyan�n sa�lad��� g�zellikleri bildi�imiz geleneksel tekni�e dahil etti�imizde benim �retim s�recim de tan�mlanm�� oluyor. Temelde yapt���m�z i�in geleneksel teknikten fark� yok, sadece ger�ek f�r�a yerine photoshop'un f�r�alar�n� kullan�yoruz ve tuval yerine monitore �iziyoruz. Yakla��k iki y�ld�r Wacom Tablet kullan�yorum, Intuos2 12x9 ile ba�lad�m, sonra Intuos3'e terfi ettim. �u anda �al��t���m yerde Cintiq 21UX kullan�yorum, Cintiq'in di�er tabletlerden fark� direk ekrana �izebilmeniz. Ben yine eski kafal� oldu�umdan �nce k���da �iziyorum skecimi, o tad� kaybetmek istemiyorum, oysa do�rudan tabletle ba�lay�p %100 digital yapan adamlar var. �ok daha �abuk bitiyor i�leriniz.

- T�rkiye'de benzer bi�imde �al��an ba�ka yerli �izerler var m�?
�ok fazla yok, hakk�n� vererek yapan bir Emrah Elmasl� var bildi�im. Cemre �zkurt da vard� ama o Blur'a transfer oldu. Ba�ka adamlar olsa ke�ke... Bizim firmada benim yan�ma asistan gerekiyor, olmazsa al�p ben s�f�rdan e�itece�im art�k:)

- �nterneti kullanarak yurt d���na a��ld�n san�yorum, nas�l ba�lad� bu s�re�?
Valla �ok tesad�f� oldu, bir g�n gfxartist sitesine denk geldim, orada �ok sa�lam i�ler g�rd�m, ama sa�laml���ndan ziyade i�lerin temizli�i, parlakl��� dikkatimi �ekti. Geleneksel denemi� biri olarak o temizli�e sadece airbrush ile ula�abilece�ini d���n�yordum sonra, resim a��klamalar�n hepsinde photoshop, painter programlar�n�n ismine rastlad�m ve �tablet� diye bir cihaz�n varl���n� fark ettim. Sonra y�llard�r hobi olarak g�rd���m bu i�i birden meslek olarak yapmak istedi�imi fark edip dellendim ve ben de ba�lad�m. Tabi tablet alacak param olmad���ndan �nce mouse ile yapmaya ba�lad�m, bu t�rnak makas� ile koyun kesmeye benzer ki bazen bir i� 3 full haftam� al�yordu ama gaz vard� tabi devam ettik. �imdi o resimlere d�n�p bakt���mda karn�m a�r�yor:)
Neyse sonra, ilk ald���m freelance i�in paras� ile bir Intuos2 yapt�m kendime o zaman resimsel geli�imim ba�lad� diyebilirim. Sonra o i�leri gfxartist gibi digital art sitelerine g�nderdim, oralardan g�zel feedback ald�m, elite oldum, ufak tefek �d�ller ald�m, feature edildim, Ballistic Publishing'in Expose3 ve Exotique alb�mlerine i�lerim kabul oldu. k�sa cv vermekten nefret ediyorum, k�saca baya bir freelance i� ald�m ve onlarla u�ra�t�m, �imdi de C�idot Oyun-Animasyon St�dyosunda konsept tasar�mc� olarak �al���yorum.

- Senin i�in bir kapak resminde �ncelikle olmas� gereken �ey ne? Veya seni en �ok cezbeden �ey ne?

Valla �ok form�lize edilebilen �eyler de�il bunlar, iyi kapak vard�r, k�t� kapak vard�r. Kapak resminde �ncelikle olmas� gereken �ey fazla kaotik olmayan ferah bir kompozisyon, iyi bir tonlama, abart�l� olmayan dinamik pozlar, do�ru bir karakterizasyon, homojen olmayan ���k ve homojen olmayan g�lge ve sa�lam bir atmosferdir -ki zaten bunlar �iyi bir resim� i�in gerekli kurallard�r. Yaln�z her �iyi resim� iyi bir kapak olmaz, teknik olarak �ahane bir i� de ��kartsan�z da o resim bazen kitaba yak��mayabilir, bu bak�mdan kapak ressam�n�n mutlaka kapak haz�rlad��� kitap hakk�nda fikir sahibi olmas� icap eder.

Beni en �ok cezbeden �ey resmin g�zelli�inden ayr� olarak resimle beraber do�ru kullan�lm�� bir mizanpajd�r, misal sephia tonlarda bir i�in �zerine k�rm�z� yaz� yazabiliyorlar, e�er mavi a��rl�kl� bir sephia resim de�ilse o k�rm�z� kapa�a �ok �ey kaybettirebilir. Yani genel renk uyumu �nemli bir �eydir. DND bu konuda �ok ba�ar�l� mesela.

- T�rkiye'de yay�nc�l�k d�nyas�nda kapak olgusuna yeterince de�er verilmiyor gibi, bu yarg�ya kat�l�r m�s�n bilmem.
Kat�l�r�m hatta bu konuda enginlere s��mam ta�ar�m. Bu konuda o kadar �ok konu�tum ki art�k yoruldum. Yay�nevi ismi vermeyece�im ama David Eddings'in kitaplar�n�n T�rkiye edisyonlar�na bir g�z atars�n�z kapak olay�na ne kadar de�er verildi�i konusunda �ok net bir tablo g�rebilirsiniz. Sadece kapak olgusuna de�il kapa�� yapan ki�iye de de�er verilmedi�ini de eklemek isterim, 2 ayr� yay�nevinden toplam 4 kitap i�in alaca��m var:) Art�k o kadar bezdim ki hi� sallam�yorum sadece i�ime bak�yorum yabanc�larla �al���yorum, portfolyom g�n ge�tik�e g�zelle�iyor, do�ru an geldi�inde Wizards, White Wolf falan kovalayaca��m art�k... T�rkiye'den ayr�l�p yurtd���nda kariyer pe�inde ko�an adamlar� art�k �ok daha iyi anlayabiliyorum...

- �al��malar�n genel olarak fantastik edebiyata daha yak�n, senin tercihin mi yoksa profesyonel olarak t�re y�nelmeyi mi tercih ettin?
Valla benim temelim Conan'd�r. Bu herif olmasayd� ben �u anda �ok alakas�z bir i� yap�yor olabilirdim. Okuma yazmay� �izgi romanlarla ��zd�m, eh okudu�um �eyler a�a�� yukar� bir �ekilde fantastik edebiyata ba�lanan �eyler hangisi ana damar bilemiyorum ama bu ikisi bir�ok noktada ba�lant�l� ve birbirini besleyen �eyler. Bu noktada fantasy art yapmam zaten ka��n�lmaz. Yani bir g�n kalk�p bu t�re y�neleyim diye karar vermedim zaten veletken bilin�sizce yap�lm�� bir se�im bu.... Frank Frazetta'n�n i�lerini bir kere g�rd�kten sonra gidip manzara resmi yapmam zaten beklenemezdi:)

Bunun d���nda fantasy art d�nyas�nda �ok fazla kural yok, yani ger�ek�ilik etkisi elde etmek i�in temel baz� fizik kurallar�na uyman�z gerekiyor, renkleri, dokuyu, ����� ve g�lgeyi �ok fazla manip�le edemezsiniz. Ama kompozisyon i�in kurallar olduk�a esnek misal bir dragon �izerken kimse dragon'un boynuzu �yle olmaz diyemez. Bu serbestlik bana inan�lmaz bir deneysel alan yarat�yor ve bu da geli�im s�recine �ok b�y�k katk� da bulunuyor tabi. Seviyorum ben fantastik �izmeyi...

- Bir okur olarak fantastik edebiyat� izliyor musun?
Zaman bulduk�a... ��im �ok vaktimi al�yor, bunun d���nda kalan �ok ama �ok k�s�tl� zamanlar�mda �izgi roman ve oyuna vakit ay�r�yorum yani y�zdesi �ok fazla diyemem ama okuyorum. Mesela, �u anda har�l har�l DND okuyorum, Arka Bah�e sa�olsun yapt���m bir kapak i�in bana t�m Dragonlance ve Forgotten Realms serilerini g�nderdi. Hem zevk alarak hem de biraz mesleki strateji gere�i okuyorum. Rpg sekt�r� �ok b�y�k bir sekt�r ve �ok say�da yeni ve orijinal sanat��yla beslenmezse devam edemeyen bir sekt�r, kurgulanan evrenler i�in g�rseller son derecede �nemli bu bak�mdan ben kariyerimi bu sekt�rde g�r�yorum, ba�lant�l� olarak rpg k�kenli video oyunlar� i�in konsept tasar�m ve promosyonel i�ler de say�labilir. Steven Brust'un Vlad Taltos'unu da �ok severim. Adam �yle kendince tak�l�yor ki �ok orijinal buluyorum bu seriyi. Adam ne d�nyay� kurtar�yor ne de k�t�ye kar�� sava��yor tek derdi hayatta kalmak.

Y�z�klerin Efendisi'ni y�llar �nce okumu�tum ama Silmarillion okuma f�rsat�m hi� olmam��t�, bu kitab� okudu�umda t�m evren g�z�mde canland� diyebilirim. ��yle 5-6 filmlik bir serisini �ekseler de ben konseptlerini yapsam:)

Alakas�z say�labilir belki ama �hsan Oktay Anar'� da �ok severim. Onun yazd��� �eyleri g�rselle�tirmek isterdim.

- �izgi roman denemelerin oldu, �imdilerde �izgi roman uzak m� senin i�in?
Evet y�llar �nce... �izgi roman benim hayat�m�n bir par�as� ama �izgi roman t�keticili�iyle �reticili�i �yle farkl� ki... �izgi roman denemelerimde �izgi roman �izerlerine sayg�m on kat artt� diyebilirim. Ben bir sayfa yapt���mda onu siyah beyaz b�rakamam, renklendirdikten sonra da aman opak olsun diye outline lar� da smudge ile yok ederim (Zaten �inim iyi de�ildir). Sonra yok ���k g�lge, sis derken bir sayfan�n bitimi full 25 saatimi al�yor ki end�stri normlar�na g�re bu s�rede 10 sayfa teslim etmeniz beklenir. Yani benim �yle periyodik bir �eye fabrika gibi sayfa �retmem s�z konusu de�il ama �zel bir alb�m olur, �ok g�zel bir hik�ye olur, deadline olmaz o zaman olabilir tabi:)

- S�rekli takip etti�in �izgi romanlar var m�?
Valla eskisi gibi bir �izgi roman canavar� de�ilim art�k. �ok uzak kald�m diyebilirim. Yaln�z takip etti�im birka� seri var. Mister No benim i�im gelmi� ge�mi� en kaotik karakterlerden biridir, onu �ok feci takip ederim. Tex de severim. Ken Parker bir tanedir. Julia'y� da sevmi�tim ama devam�n� getiremedim. Corto Maltese'de takip ediyorum ama siyah beyaz olunca Pratt'in suluboya derslerinden mahrum kal�yoruz. Dark Horse'un Conan'lar�nda ben eski tad� alam�yorum belki de ya�la ilgili bir �eydir:) S�rf Jim Lee i�in Batman'in Shush alb�mlerini de ald�m hikaye yetersizdi bence ama Jim Lee yine yard�rm��!! Alex Sinclair'in renklendirmesi de �ok feci tad katm�� alb�me. Aslen s�rekli takip etti�im bir Amerikan �izgi roman� yok, Dost Kitapevinde biraz bak�yorum iyi g�r�n�yorsa al�yorum. S�rekli olarak Mister No ve Tex al�yorum sadece. Bunun d���nda Alfa'n�n Conan'lar� ve Tay'�n Mister No'lar�n� topluyorum h�l�. �ok az bir eksi�im kald�.

- Kendi ad�na gelecekten neler bekliyorsun?
�yle �ok planc� bir adam de�ilim, genelde �imdiye kadar ak�nt�yla s�r�klenmeyi tercih ettim ve bu s�re�ten olduk�a memnunum. �u anda C�idot'da �zerinde �al��t���m�z oyun ve animasyon projeleri sonu�land�ktan sonra duruma g�re karar alaca��m. Bir s�re konsept tasar�m ve karakter g�rselle�tirme i�inde devam etmek istiyorum, �u anda i�im gere�i her g�n firmada resim yap�yorum, beni b�raksan�z 1 y�lda 20 resim yapabilirim burada 3 ayda 30 tane resim ��kard�m, deneysel tak�ld���m i�in her g�n yeni bir �ey ��reniyorum ve bunun �ok faydas�n� g�r�yorum. Bir ay �nce yapt���m i�lere bile burun k�v�r�yorum ki bu geli�im s�recinde tavan yapt���m anlam�na geliyor tabi �ok memnunum bu geli�meden. Belirli bir s�re bu i�e devam edip �ok �ok iyi bir seviyeye geldi�imde John Howe gibi freelance bir kariyer hedefliyorum. �John Howe gibi freelance bir kariyer� demek bir i� yap�p 6 ay boyunca hi�bir i� yapman�za gerek kalmamas� demek ki bu �ekilde bir freelancer olabilmeniz i�in y�llarca �al��man�z gerekiyor. Tabi ben bu seviyeye gelebilirsem 6 ay boyunca yatmayaca��m sadece 3 ay yat�p 3 ay da ki�isel resimlerime zaman ay�raca��m. Yakla��k 1 y�ld�r ki�isel bir resim yapt���m� hat�rlam�yorum:) Son olarak Expose4 i�in de i� yollad�m alb�me yine girebilirsem �ahane olacak. Hadi bakal�m.

Ser�ven�in Notu: Kerem Beyit �al��malar� i�in a�a��daki adreslere bak�labilir
http://kerembeyit.gfxartist.com/
http://kerembeyit.deviantart.com/

R�portaj: Ali Nihat H�z

En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|