13.10.2004

 

Galip Tekin Konu�uyor

Aslan �zdemir

Ekim ay� sonunda yeni bir �izgi roman dergisi yay�nlayacak olan ekibin ba��ndaki Galip Tekin'le yap�lm�� say�l� r�portajlardan birini aktaral�m istedik. Tekin, G�rg�r d�nemi ve �izgi roman piyasas� hakk�ndaki g�r��lerini anlat�yor. R�portaj, Ka�ak Yay�n dergisinden al�nt� (�lgin�lik ise �u: �izgi roman dergisinin o g�nlerde LeMan'dan ��kmas� bekleniyordu)

(...).
G�rg�r bamba�kayd� ya, d��ardan bekleyen okuyucu i�in de �yleydi... Heyecanla beklenirdi...

A��k�as� �ok sa�lam okuyucusu oldu, karda k��ta k�yden kasabaya kat�rla G�rg�r almaya gidenler olmu�, o ba�ka bir �eydi tabii.

Yeni bir heyecan yeni bir dergi yeni bir anlay�� istiyor musun?
Bir ara heyecanlan�yorduk haz�rlan�yorduk, kriz geldi vazge�tik... O i� yatt�. Bahara do�ru bir �izgi roman dergisi istiyor gibi piyasa. Ben istiyorum di�er �izerler istiyor ama...

Kafanda oturttun mu peki bu dergiyi?
Yaln�z ba��na olacak bir �ey de�il hep beraber ekip olarak karar verece�iz, �a��a�'�n da Tuncay'�n da fikrini alaca��z, i�inde r�portaj olabilir kaliteli �izgi romanlar olabilir. Desen a��rl�kl� �izgi romanlar olabilir, u�ra��lm�� i�lenmi�, renk, k���t, kalite ama ne satar, ne kadar satar bilemeyiz. �nemli olan �yle bir dergiyi yapabilir miyiz yapsak ne olur? Piyasaya bir hareket bir heyecan gelir mi? Benim esas g�c�me giden bayilerde bir s�r� �izgi roman var ve bunlar�n hepsi yabanc�. T�rk �izgiroman dergisi yok. Direk Amerikal�lardan �evrilen �eyler �ok sat�l�yor. Bu t�r dergileri sat�n alanlar�n ya� ortalamas� 15-30 aras�nda. Can� s�k�l�yor insan�n, niye ordan gelip �evriliyor, niye bizim bir �izgiroman�m�z yok, diye. Piyasada tekrar �iz-giye y�neli� var, Fantastik kurgu bilim t�r�nde bu kadar abart�l� de�ildir. Adam u�uyor ka��yor. Biz do�uluyuz, kurgu roman �iziyorum ama k�yde ge�iyor. T�rkiye'de uzayda ge�en bir roman yapsan tutmaz, ��nk� hepimiz k�y k�kenliyiz, ya�ad���, bildi�i ortamlarda ge�ti�i zaman daha �ok tedirgin oluyor hik�yenin i�ine giriyor.ba�lan�yor. Mesela Cihangir'de ge�en cinayetli fantastik bir �ey �izdi�in zaman daha �ok ilgisini �ekiyor.

Yurt d���nda i�in yay�mland� m�?
Yok, bir kere teklif geldi, 90'da Fransa'dan. Tam G�rg�r'�n b�l�nme zaman�yd�, Avni dergisi ��kt�, buray� b�rak�p gidemedim. Sonra oraya �izer misin dediler. Fakat bir �ey ��rendim, bir adam yaz�yor hik�yeleri sonra de�i�ik �izerlere �izdiriyor. Benim tarz�m de�il ba�kas�n�n hikayesini �izmek. Ayr�ca zor. �� yeti�tirdi�im iki tane dergi var. Sen bana telefon edeceksin, Galip abi i� nerede, nerde kald� diye, ben bu arada yurt d���na �izgi yeti�tiriyorum... Bu ay�p. Ben b�yle bir �ey yapamam.

Di�er �izerlerden i�leri d��ar�da yay�mlanan oldu galiba, bir iki �izer oldu.
Oldu, Engin Abi (Erg�n�lta�) baya�� �izdi. Fransa'da Harakiri'de, Echo de Savenes...

Engin Abi, T�rkiye'yi �izdi�i i�in se�ildi galiba...
Yok be, hik�yeler T�rk de�il. Nazi kamp�nda filan ge�en hik�yeler �izmi�ti. Bir g�rsen �ok g�zel �izmi�ti, renkler filan bir harika. Engin Abi'nin �izgiyle olan problemini ben ��zemedim. �u anda gelse yine, Engin abi otur �uraya, �u kadar para, �iz derler. Ama inanam�yorum. B�rak En gin Abi'yi, bir �izgicinin �izgiyi b�rakabilece�ine inanm�yorum. Ben bu i�in emeklisini g�rmedim. Bu i�in ya�l�s� yok. Eflatun Abi'den �ok ya�l� bir �izer vard�. Onu 25 y�l �nce g�rd�m. 90 ya��na geliyordu. Necmi R�za'yd� galiba, O�uz Abi'nin yan�na geliyordu 90'larda... O�uz abi, bu adam bu ya�ta b�rak �izmeyi, kendi m�rekkebini kendi yapar, emeklisi yoktur bu i�in diyordu, ��te Talat Baba, masa ba��nda �izerken ald�k hastaneye g�t�rd�k. Ordan ��kamad�. �izgiyi b�rakanlara hayret ediyorum. Ben de te�ebb�s ettim birka� defa, bu uyu�turucu ba��ml�l���ndan daha a��r bir ba��ml�l�k. �izemedi�in zaman strese giriyorsun, geriliyorsun, ne yapaca��n� �a��r�yorsun. Hayat�n�n y�zde 60, 70'i bir bo�lukta kal�yor.

�imdi de�i�ik bir hayat ya�an�yor, daha hareketli. �n-sanlar biraz da kendilerine vakit ay�r�yor...
Tabii onu ba��nda da s�yledim. Bizim gen�li�imize nazaran inan�lmaz co�kulu, hareketli bir hayatlar� var. Biz memur gibiydik. Dergiye git �al��, sabahla, haftada birg�n tatil, sonra tekrar dergi. �imdi �yle de�il. Ortamlar� daha geni�. Barlara gidiyorlar, k�z arkada�lar� var, co�uyorlar. Yiyorlar i�iyorlar, insanlarla daha i�li d��l�lar. Biz o kadar sosyal de�ildik. Zaten �izgicilik asosyal bi i�. Beni g�r�-yorsun, �u oda da saatlerce �iziyorum.

Kapanmazsan �izemezsin...
Kapanmazsan �izemiyorsun, bu i�in tek k�t� taraf� budur. Ama o da gerekli. Ama arada dergiden �ocuklarla ��k�p oturuyoruz bir yerlerde. Ge�enlerde oturduk, �a��ag, Tuncay, ben, Bahad�r da var i�imizde. O gen� tabii. Eskilerden filan bahsediyoruz, 25 y�l �ncesinden. Akl�ma �u geldi. O�uz Abi'ye misafirler gelirdi, kendi akran� �izerler. Eflatunlar, Nuri filan, onlar da eskilerden bahsederlerdi 25, 30 y�l �ncesinden. Biz de �iirdi �yle olduk yani. Oturuyoruz onlar gibi 25 y�l �nce b�yleydi, ��yleydi filan. �ok komik geldi bana bu.

Galip Abi, �izerli�e ba�lamadan �nce birka� i� yapt�n. Bu i�leri yaparken bir karar vermi� miydin �izer olaca��m diye?
Yok, benim bir karar�m yoktu. Sinemada makinistli�i b�rakt�ktan sonra araba y�kay�c�l��� yapt�m. Hayatta bir tek idealim vard� benim. Bir tane Tofa� arabam olsun. Bir evim bir de arabam olsun; ak�am kap�n�n �n�nde araba-m� y�kay�m, yukar�da rak� masas�, kar��mda kar�m, oturup TV seyredeyim. Yapmak istedi�im buydu, ba�ka idealim yoktu.

Bunu da yapamad�n �izer olunca...
Yapamad�m anas�n� satay�m. Oradan oraya s�r�klene s�r�klene �izgiye.

�izer olaca��m h�rs� vard� o zaman, hayat ba�ka bir yere kayd� tabii..
Tabi can�m, yok dergiye gel, akademiye gir diye zorlad�lar. Akademiye girdik. Akademideyken G�rg�r'a gitme sebebim okul har�l���md�. �yle bir sekt�rd� ki, herkes atl�yordu. �imdi nas�l herkes �ark�c�, DJ olmak istiyor, o zamanda herkes �izgici, karikat�rist, �izgiromanc� olmak istiyor. Kendimizi bir kapt�rd�k. Bir g�n O�uz Abi �a��rd� odaya, sen okula m� gidiyorsun. Gidiyorum dedim. Okulda �iziyor musun, �iziyorum dedim. Sana para veriyorlar m�? Yok dedim. Bak buraya gel, �izersen �st�ne para veri-cem, sana �izgiyi de ��retecem. E dedim, askerlik ne olacak? Bedelli ��kacak merak etme dedi. Adam�n bir bil-di�i vard� herhalde. Ben, Hasan (Ka�an), Behi� (Pek) hi�birimizi g�ndermedi. Gitmeyeceksin dedi. Bir ka� y�l sonra bedelli ��kt�. O zaman 2,5 milyona bedelli askerlik yapt�k. �yle bir �artlanm��l�k yoktu, k���kl���mden beri �izer olaca��m, yok �yle �ey.

Var m� gen� karde�lere diyece�in bir �ey?
Valla abi, ��renmek isteyen varsa dergiye gelsinler. Bu odaya gelsinler, zaten ben dergide bir oda ay�rd�m, dergiye gidip oturmaya ba�layaca��m. Yaln�z yeni yeti�enlerle de�il, dergideki birtak�m sorunlarla da u�ra�mam laz�m. Art�k ya�land�k, yar�n �b�r g�n �izemeyece�imiz zaman yerimize birilerini b�rakmal�y�z. Yaln�z benim de�il, �a��a�'�n da birilerini yeti�tirip b�rakmas� laz�m. Tuncay'�n da karikat�rc� yeti�tirmesi laz�m. Bahad�r'�n da daha fazla ilgilenmesi laz�m. G�rg�r'da bir oda dolusu profesyonel adam varken, bir oda dolusu da s�rekli �izen adam vard�. Bir taktikti bu! Profesyonellerin aras�nda biri kaybolsa yerine biri kayard�. Bana s�rekli olarak iki kare �� kare s�rekli bir �eyler �izdiriyordu O�uz Abi. Bir sayfa B�lent Arabac�o�lu �iziyor, iki sayfa Nuri Kurtcebe �iziyordu. Nuri dergiden ayr�ld�, yerine B�lent'i koydu. B�lent'in yerine ben bo� kalan sayfaya hik�yeler yapmaya ba�lad�m. Bir m�ddet sonra B�lent ayr�ld�, hemen beni getirdi yerine. B�lent gitti, art�k �izgi romanc� sensin. Benim yerime de ba�ka birisini yeti�tirmeye ba�lad�. S�rekli yedek karikat�rc�, yedek �izgi romanc� tutard�. Ba�ka bir odada har�l har�l �al���rd� birileri. O�uz Abi olsun, �lban olsun, ben olay�m, gider bakard�k, ��yle yap b�yle yap derdik. S�rekli elimizin alt�nda sto�umuz vard�. �u anda da �yle olmas� laz�m. Ama bizim avantaj�m�z var, Atom gibi bir dergi var elimizin alt�nda. Buradaki adamlar bir s�re sonra k�p�rdanmaya ba�layacak. Atom'dan ayr�lmadan �nce yerine adam koymak, hepsinin yerini doldurmak laz�m. Bunlar� ufak ufak yeti�tirmeliyiz. O�uz Abi gibi. Gidenin yerine yenisi. A�ama kaydedenin yerine yenisini haz�r-lamal�y�z.

M�thi� zor, g�zel bir misyon y�klenmi�siniz Galip bey!.
Sizi tebrik ediyoruz...

Yok, O�uz Abi'den ge�me bir al��kanl�k.

KA�AK YAYIN, Ocak 2004, S�yle�i: Aslan �zdemir
En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|