13.10.2004

 

Mercier: “Sonsuza Kadar Denenmi� Re�eteler �zerinden �izgi Roman Yapmaya Devam Edemeyiz”

Linda Stark

D�nyaca �nl� “�izgi roman �ehri” Angoul�me’in �izgi Roman M�zesinin Bilimsel Dan��man� olan Jean-Pierre Mercier ile �izgi roman hakk�nda konu�tuk. Sorular�m�z T�rkiye’de de tart���lan konularla ilgiliydi.

Tam olarak ne i� yap�yorsunuz?

M�ze’deki �nvan�m Bilimsel Dan��man; yani i�eriklerle ilgilenen ki�iyim. �nemli bir k�sm� miras�n olu�turulmas�yla ilgili, yani �izgi roman kitaplar�, dergileri, orijinalleri sat�n al�yorum… bunu m�ze m�d�r�yle birlikte yap�yorum. Epey zaman al�yor. ��in en e�lenceli k�sm�… Ayr�ca i�erik sa�lamakla da u�ra��yorum; �rne�in animasyonlar/etkinlikler yap�ld��� zaman ya da belli bir tema varsa, gelip bizi g�r�yorlar, diyelim bize “sporla ilgili bir sergi d�zenliyoruz” diyorlar, e ben de onlara kaynak�alar sa�layabilirim ya da “�u dergiyi, �u auteur’� gidip g�rmeniz laz�m” diyebilirim... Bir de d�� �lkelerdeki �al��malara kat�l�yorum; yani, �u ya da bu m�zeyle vs sergiler d�zenlemek i�in �a��r�l�yoruz, bunu da yapan �o�u zaman ben oluyorum... �izgi romanla ilgili e�itim veriyorum, k�t�phanecilere, bunun gibi insanlara; dolay�s�yla kurslar vermekle, stajlar d�zenlemekle u�ra��yorum... Ba�ka neler yap�yorum?... Ha evet, bug�nk� gibi �eyler yap�yorum; yani hem temsil etmem s�zkonusu hem de i�in, t�rnak i�inde, “didaktik” bir k�sm�yla da ilgileniyorum... Ha, yazarlarla ba�lant� kurmak; yay�nevlerinde olup bitenlerden haberdar olmak... i�te b�yle...

Peki Fransa’da bu i�i yapan ka� ki�i var ?

Bir!

Bir tek siz...“Art�k �izgi roman okumak istemiyorum” dedi�iniz anlar oluyor mu?

Tatilde!...

O kadar m�?

K�zlar�m – iki k�z�m var – �antam�n i�ine bak�p da �izgi roman g�rd�kleri zaman, “yok, hay�r, bunlar babam�n kitaplar�” diyorlar!

T�rkiye yolculu�unuz nas�l ge�ti?

Ben harika oldu�unu d���n�yorum... Utan�yorum ��nk� T�rkiye’yi hi� ama hi� tan�m�yordum ve ee... ben �ok memnunum... �� g�n�n sonunda izlenimim �ok... herhalde �ok ki�iseldir ama �ok ilgin� buluyorum... Ve bu kadar �ey olabilece�ini hayal edemezdim... i�te b�t�n bu dergiler ve �izerler; bunlar�n olduk�a umut vaadedici olabilece�ini d���n�yorum... Her hal�k�rda bende takip etme iste�i uyand�r�yor.

Bu iyi haber... Evet... T�rkiye’de �izgi roman�n edebiyat veya sinemaya yak�n oldu�unu d���nenler var. Bu konuda ne d���n�yorsunuz?

Bence �izgi roman...ne o, ne de o... Sinemada tek bir g�r�nt� var, tek bir �er�eve i�inde s�rekli yinelenen g�r�nt�ler s�z konusu, oysa �izgi romanda yan yana dizili g�r�nt�ler, yine yan yana olan sayfalar�n �zerinde yer al�yor. Dolay�s�yla hi� de ayn� okuma s�z konusu de�il, ne de ayn� g��l�kler ve engeller... Sinemada, y�netmen bir plan�n bir dakika otuz yedi saniye (1’37”) s�rece�ine karar verirse, o plan her zaman bir dakika otuz yedi saniye s�recektir. Bir �izgi roman �izeri okurunun okumas�n� bu kadar denetlemez. Evet, dolay�s�yla, zaman�n ge�ti�i izlenimini vermenin dolays�z yollar� var... Ondan sonra �izgi romanda ses bant� yok... Peki... ayr�ca b�t�n bunlar�n �izgi romanda eksiklik oldu�u d���n�lebilir muhtemelen... �izgi roman�n sinema eksi (-) hareket, eksi ses oldu�u... Ben bunlar�n avantaj da olabilece�ini d���n�yorum... ��nk� hayal g�c�n� daha �ok harekete ge�iriyor... Avrupa’da, en az�ndan Fransa’da �ok bilinen bir anekdot vard�r; Tenten’in ilk �izgi filmleri televizyonda g�sterildi�inde, Herg� bir �ocuktan, k���k bir o�landan, bir mektup al�yor, �ocuk ��yle yazm��: “M�sy� Herg�, �izgi filmlerinizi televizyonda g�rd�m, �ok g�zeller, ama Kaptan Haddock’un sesi alb�mlerdekinden farkl�”... Bu, �izgi roman okuru olunca “dahil” oldu�umuz anlam�na geliyor... Belki daha �ok i�in i�inde oluyoruz, daha!... her neyse bilemiyorum.. Kesinlikle ayn� tip okuma olmad���n� d���n�yorum... Elbette, ba�lant�lar var, ��nk� hik�yeler anlatan g�r�nt�ler s�z konusu... Teknik a��dan ayn� terimlere rastl�yoruz, yak�n plan, bel �ekimleri, amerikan plan�, zoom, travelling, her neyse bunun gibi �eyler... Edebiyatla da ba�lant�lar var; ��yle ki �izgi roman anlat�lan hik�yelerdir, ve �izgi roman �retiminde pop�ler edebiyatla ili�kili koca bir k�s�m var... �izgi roman, western, cape et �p�es (k�l��baz �yk�ler), korsan hik�yelerinin son kalesi... Bunlar edebiyatta daha az bulunuyor; h�l� bulunuyor, ama �rne�in 19. y�zy�lda oldu�u kadar uzun �m�rl� de�il art�k. Dolay�s�yla, edebiyatla da bu ba�lant� var, ama asl�nda �izgi roman bile�ik bir ifade arac� ve bu y�zden de benzersiz (unique). Hep ��yle bir e�ilim var, bilmeyen insanlar size “ha, evet asl�nda sinema ama dondurulmu� g�r�nt�lerle” diyor. Hatta tiyatroyla ilgisi oldu�unu d���nen insanlar bile var; ki bu kar��la�t�rma bana o kadar da aptalca gelmiyor; epey bir ba�lant� oldu�unu d���n�yorum; ama b�t�n�yle, kendine has bence �izgi roman.

Konu�man�zda �izgi roman�n alt�n �a��n� ya�ad���n� s�ylediniz. Neden?

��nk� auteur’�n �e�itlendi�i/�o�ald���/g��lendi�i bir d�nemde oldu�umuzu d���n�yorum... �nan�lmaz bir �retim yelpazesine sahibiz. Okurlar klasik seriler okumak isterlerse klasik seri okuyabilirler; otobiyografik hik�yeler okumak isterlerse otobiyografik hik�yeler okuyabilirler; mizah okumak isterlerse mizah okuyabilirler... Grafik �sluplar; burada, gen� Frans�z auteur’lerle sunulan k���k sergi ne kadar �e�itli oldu�unu g�steriyor, hem... Alt�n �a� derken de yaln�zca Fransa’da s�z etmiyorum ha? ��nk� Amerika’daki �retimi g�r�nce, Avrupa’daki di�er �lkelerdeki �retimi g�r�nce, gelen b�t�n Japon �retimini g�r�nce, b�t�n Japon mangalar�n�, �aheserler g�r�yor insan... ve h�m, ge�mi�in daha k�t� oldu�unu s�ylemiyorum, ��nk� benim i�in ola�an�st� �aheserler var. Ama bug�n biraz amat�r, biraz da merakl�ysan�z, ger�ekten de, nas�l diyeyim... �nan�lmaz keyif al�nacak ve harika ke�ifler yapacak �al��malar var...

R�portaj�n tamam� Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� dergisinin 2.say�s�nda...En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|