13.10.2004

 

Ayak �st� R�portajlar

G�khan Demirkol

Ge�ti�imiz Nisan ay�nda Ankara'da yap�lan �izgi Roman�n Etraf�nda Bulu�malar etkinli�indeki at�lye �al��mas�na kat�lan d�rt �izerle r�portaj yapt�k. Kenan Yarar, B�lent �st�n , Memo Tembel�izer ve Ersin Karabulut s�rayla sorular�m�z� cevaplad�lar. Sorular�n baz�lar� �ok “sabun k�p���” oldu, kimileri ise daha konu�ulsa olur t�r�nden.

KENAN YARAR

Mutlaka komik olmas� gereken �al��malardan olu�an bir dergide �al��mak sizi k�s�tl�yor mu ?

�nceleri �ok k�s�tl�yordu. Art�k pek �nemi yok. Son 4-5 y�ld�r kendi tarzlar�m�za y�nelik bask� hissetmiyoruz, mutlaka komik olsun diye bir �ey s�z konusu de�il. Kendini ispatlayan �izerler i�in �ok daha rahat bir d�nem oldu. G�rg�r ekol�nden gelen insanlar�n s�yledi�i kadar�yla �ok �ok rahat�z , hatta �ansl�y�z bu konuda.

Ayda 4 ile 6 sayfa aras� i� yeti�tiriyorsunuz. Avrupal� �izerler ise �ok daha rahat bu konuda. Bu bir handikap m�?

Az �nce Divin� ile konu�urken bunu sordum. Senelik bir alb�m� nas�l ��kart�yorsunuz, bu sene boyuna ne yiyip ne i�iyorsunuz diye sordum. �ok fazla rahat ko�ullarda olmad�klar�n� s�yledi, k�s�tl� paralar kazan�yorlarm��. Bir avans oluyormu�, i� tesliminde geri kalan� al�yorlarm��. G�rd���m kadar�yla onlar i�in rahat olan s�rekli �izmek zorunda olmamalar�. Alb�m �al��mas� yap�yorlar, �yk�ler �ok �nemli. Biz bir dergide �al���yoruz. 15-20 ki�ilik bir kadrosu var. Arkam�zdan s�rekli yeni bir ku�ak geliyor. Yeni ku�aklar s�rekli de�i�en gen� okuyucunun ilgisini �ekebilecek yeni fikirlerle ortaya ��k�yorlar. Bizdeki �izer �mr�n� k�saltan bu. Gen�lere yer vermek zorundas�n, onlar da senin okuyucunu kap�yorlar. �o�u �izer de bir yerden sonra k�s�p ba�ka bir �ey yap�yor. (G�lerek) Alan hem ���t�c� hem de �ok dar.

�lk �izgilerinizle bug�n� k�yaslarsak tavr�n�z epey de�i�ti. Enki Bilal havas� giderek kayboldu mesela. Bu yoruma kat�l�r m�s�n�z?

�izgi anlay���ndaki de�i�im �yk�lerle beraber �ekilleniyor. Tamam bir �ok ak�mdan etkileniyorsunuz ama ne anlatt���n�z �ok �nemli. Etkilendi�iniz ak�m i�inde o �izerler anlatt�klar� �yk�leri o �izgiyle �ok g�zel anlat�yorlar. Siz �izgiden etkilenebilirsiniz ama o fantastik d�nya sizin anlatt�klar�n�z ile uyu�muyorsa mecburen kendi anlatt���n�z d�nya ile ilgili bir �izgi tarz� olu�turuyorsunuz. Sizin d�nyan�zda o �izgi �ok g�zel olabilir ama anlatt���n�z �eylerle o �izgi uymuyor. Bir yerden sonra ba�ka bir desene d�n���yor. Daha karamsarsan�z daha siyah kullan�yorsunuz bu da git gide �izginin size g�re �ekillenmesine neden oluyor.

Peki bu karamsarl�k, at�lyede �izdi�iniz �izerin �izerken yaln�z kalma temas�... karamsarl�k hayat�n�za yans�yor mu?

Elbette.. hayat�n�zdaki insanlara yans�yor. �izerlerin b�y�k b�l�m� asosyaldir, asosyal de�ilse ar�zal�d�r.

Hilal’i seviyor musunuz?

(G�lerek) Tabii ona a����m.

B�LENT �ST�N

�erafettin, B�lent �st�n’den �nl� m�?

Evet

�izerler zamanla �izdikleri karakterlere benzerler mi?

Yani �u a��dan benzeyebilir. �izer bir yandan da akt�rd�r asl�nda, o rol� oynar. O rol� �ok da uzun oynad���n zaman bir �ekilde ona benzeyebilirsin ama profesyonellik gere�i de benzemezsin asl�nda. Profesyonelce yap�lm�� bir rol bu.

Bukowski, Crumb ve Vuillemin size neyi �a�r��t�r�yor?

Marjinal ve g�rmeye al���k olmad���m�z t�rden bizi �ok eden, kendi dallar�nda hepsi �ok samimi, uyar�c� isimler olarak g�r�yorum onlar�.

Politikayla ilginiz nas�l?

�ok az ama yapt�klar�mda bir politik tav�r oldu�unu d���n�yorum. Onu ama�lam�yorum ama d���nd���mde ne t�r bir politik duru� var bunlarda dedi�imde nihilist, sald�rgan ve biraz anar�ist n�anslar buluyorum.

�al��malar�n�z i�in politik olarak k�t�l��� ve i�ren�li�i komikle�tirerek mevcut d�zeni yeniden �retti�iniz ele�tirisi yap�labilir mi?

Ben d�zeni yiyim ya... Burada �izgi roman hakk�nda bir �ey konu�ulacak, sen orada patlat�yorsun �izgi roman armuttur karde�im da��l�n... Aksine nerede bir d�zen g�r�rsem onu �izerek bombalamak gibi bir refleks var bende.

T�rkiyeli bir �izer olarak yapt���n�z i�in kar��l���n� ald���n�z� d���n�yor musunuz?

T�rkiye’de evet ! maddi ve manevi olarak al�yorum diyebilirim. ��imle ilgili �ikayetlerim olabilir ama mutsuz de�ilim.

Yeniden d�nyaya gelseniz �izer olmak ister miydiniz peki?

�stemezdim. Bunu ya��yorum sonra bir daha geliyorum bir daha �yle mi? Aman abi ne yapt�n �yle.


MEMO TEMBEL��ZER

Biraz �nce at�lye �al��mas�nda da konu�uldu. �izdi�iniz �yk�ler m�stehcen mi, karar�nda m�?

Ben m�stehcen mi de�il mi tart��mas�na girmemeyi tercih ederim. Ama m�stehcen olsa da bunlar�n yay�nlanabilmesinin gerekti�ini d���n�yorum. Yasal d�zenleme farkl� yorumlara a��k. Ummad���n�z herhangi bir �eyden bir dava a��labilir veya g�zden ka�abilir ve �ok acayip �eyler yay�nlan�r. Bu yasal d�zenlemenin belirginle�tirilmesi gerekiyor. D��ar�da ya� s�n�rlar�yla ilgili �ok ayr�nt�l� d�zenlemeler var. Bizde ise yasakt�r ya da de�ildir deniliyor. O y�zden �izilebilecek �eyleri anlatamaz hale geliyorum.

Tarz olarak kendinizi kime yak�n/benzer buluyorsunuz?

(G�lerek) Valla... ayn� dergide �al��t���m ki�ilerle benzer bir tarz�m�z var... �izgi olarak benzemesek de �izgileme ve �yk� anlay��� olarak ku�a��mdan ayr� g�rm�yorum kendimi.

Neden tembel�izer? Rivayete g�re i�lerinizi en son siz teslim ediyormu�sunuz �yle mi?

(G�lerek) Genelde biraz a��rkanl� bir insan�m. �al��mak gerekti�inde kendimi son performansta kullanmaya �al���yorum. Onun d���nda hayatta biraz yava� insan oldu�umu s�yleyebilirim.

Lombak’� L-Manyak’tan ay�ran nedir?

Valla... Lombak’ta belli bir anlay�� i�inde, belli bir s�re� i�inde toplanm�� insanlar�z. Yani ortak bir anlay��a uyan insanlar�z. L-Manyak’�n ba�lang�c�nda birbirini se�erek bir araya gelmi� bir gruptuk. O y�zden bir bak�� a��s� ortakl��� mevcuttu. Bug�n L-Manyak olu�mu� olan bu anlay�� do�rultusunda daha sonra �retilen i�lerle y�r�yor diyebilirim.

Penguen’i Leman’dan ay�ran nedir?

Penguen daha �ok siyasi tav�rdan s�k�lm�� �izerlerin olu�umu herhalde... Ben kendimi Penguen-LeMan ayr��mas�n�n i�inde bir ki�i olarak g�rm�yorum.

Kurgusal �yk�ler anlatt���n�z i�in soruyorum edebiyat anlam�nda kendinize yak�n hissetti�iniz birileri var m�?

Edebiyat��lardan var diyemem ��nk� edebiyatla �ok ilgilenmiyorum. Daha do�rusu okudu�um zaman seviyorum ama pek okumuyorum (G�lerek) Ben daha �ok teknik kitaplar� severim, tane tane anlatan bu i�ler nas�l olur diye anlatan kitaplar� severim. Roman okumak bana uymuyor galiba. Ama gen�li�imde okudu�um Stephen King vard�, baz� hikayelerde ondan etkilendi�im olmu�tur.

ERS�N KARABULUT

Levent Bey de s�yledi, gelece�in �izerlerinden biri oldu�unuz s�yleniyor. Bu konu hakk�nda siz ne d���n�yorsunuz?

Bilmiyorum, �yle iddiam yok, kendi �ap�mda bir �eyler yapmaya �al���yorum. Be�enileri duyduk�a cesaret geliyor, benim i�in burada bulunmak bile alk��. Sonu�ta T�rkiye’nin �izgi roman�n� temsil ediyor gibi bir durumda oluyoruz. Yan�mdaki �� dev adam diyebilece�im insanla burada olmak �ok g�zeldi.

Peki yapt���n�z sanat daha �ok ilham ve yarat�c�l�k �st�ne dayal�. Sizin ilham ald���n�z, tarz olarak kendinize yak�n buldu�unuz isimler kimler?

�simler... Buraya birlikte geldi�im �� isim her zaman ilham kayna��m olmu�tur bana. �zellikle Kenan Yarar’dan �ok etkilendim. Yabanc� �izerlerden do�rudan hi� etkilenmedim, ama etkilendi�im insanlar sonu�ta Frans�z �izgi roman�ndan �ok�a etkilenmi�ler, bir s�r� yerli �izer var tabii �u an hat�rlayamad���m... Onun d���nda ilham al�rken sosyal hayat�n handikaplar�ndan yola ��k�yorum.

Peki yan�n�zdaki �izerlerden bahsettiniz. Onlar�n tiplemeleri var Hilal gibi, K�t� Kedi gibi. Siz b�yle bir tipleme yaratmay� d���n�yor musunuz?

Lombak’ta �yle bir �ey yapacakt�m. Penguen ��k�nca “Sand�ki�i” k��esinde ben kendimi tip olarak koydum. O bir tip olunca istedi�iniz �yk�leri o tipe y�klemek gerekiyor. Penguen’de �yle bir �ey yap�nca vazge�tim, belki ileride olabilir.

Genelde hikayelerinizde insanlar birbirlerine g�venmiyorlar, �o�unlukla i�e kapan�klar bencil ve egoistler. B�yle bak�nca sizin hayata bak���n�z i�in karamsar diyebilir miyiz?

Diyebiliriz. Her zaman sosyal hayatta ba�ar�s�z oldum. Burada bulunmak, d�nden beri prova yap�yoruz, ne yapsak, nas�l �izecez, ka� ki�i olacak. Zor bir durum insan �n�ne ��kmak... Karamsar�m evet.

Peki bu karamsarl�k t�m �izerler i�in ge�erli mi?

Benim tan�d�klar�m�n y�zde doksan be�i �yledir. Yani sosyal olmay� ba�aran �izer �izgiden kopuyor bir s�re sonra... Zaten yaln�z kal�nca ancak b�yle bir �ey �retebiliyorsun. Korkunca, tiksinince, birilerine k�z�nca �yle bir �eyler ka��da aktarabiliyorsun.

Sizce T�rkiye’de �izgi romanc�y� ba�ar�l� k�lan �l��tler nelerdir? Yerellik mi, samimiyet mi, anlat�m bi�imleri mi?

Anlat�m bi�iminde bir yenilik olu�turmas� gerekir diye d���n�yorum. Yani varolan anlat�lardan farkl� olmas� �art bir de en �nemlisi samimiyet. Bunu derken kendi fikirlerini anlatmas� de�il de samimi bir �ey hissettirmesi gerekiyor. Dil �ok �nemli. Yabanc� �eyleri sevmiyor, yak�n bulmuyorum kendime. Yabanc� bir k�lt�rden aktarma yap�lsa onun “samimi” bir �ey hissettirmesi gerekiyor herhalde. Tam da bilmiyorum bunun nas�l oldu�unu, ahkam kesmeyeyim.

Tarama ucu mu f�r�a m� desem size hangisi daha yak�n ?

Tarama ucu... kesin tarama ucu.

Geni� bilgi Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� dergisinin 2.say�s�nda...En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|