18.06.2010

 

Murat Ba�ol: �Bizim Nesil Edebiyatla Anla�amad��

www.seruven.org

Deli G�c�k Alacakaranl�k Zamanlar alb�m�n�n �izerlerinden biri olan Murat Ba�ol ile konu�tuk.

Sizi Deli G�c�k'�n ikinci alb�m�nden tan�yoruz. �izgi romanla ilgilenir miydiniz? Bize kendinizi tan�t�r m�s�n�z?

Hep ilgilendim. Profesyonel �izerli�e karikat�r �izerek ba�lad�m. Sonra �izgi roman (D�g�l dergisi) �izsem de karikat�r temelli �izgili hik�yeler oldu. Animasyona merak sald�ktan sonra,
dergi �izerli�inden uzakla�t�m. �imdi �izgi ile ilgili her�eyle ilgileniyorum. �izgi roman yapmak ta bunlardan bir tanesi...

Deli G�c�k daha �ok Avrupal� bir tarza sahip, bilmem kat�l�r m�s�n�z? Pek �retim yap�lmad��� i�in bir ayr�m yapaca��m. Dergiler d���nda �rne�in �apa Grubu da Amerikan s�per kahraman tarz�nda i�ler yap�yor. Siz nas�l tan�mlars�n�z �izerlik anlay���n�z�...

�izgi k�lt�r�m�z hep Avrupal� oldu ama Amerikan ekol�n� de �s�per hero� olay�d�r diye kestirip atmak, haks�zl�k olur. �ok farkl� i�ler �reten bir end�striden bahsediyoruz. Asl�nda bana kal�rsa ekollerin bitti�i bir d�neme giriyoruz. B�t�n d�nyadaki �izerler birbirleriyle etkile�im i�indeler. Bu ge�mi�le k�yasland���nda yeni bir �ey� Yirmi y�l �nce Brezilya'daki adam�n nas�l �izdi�ini bilemezdik. �imdi biliyoruz. Deli g�c�k de Avrupa ekol� gibi duruyor. �yle olmal� zaten. �apa grubu Amerikan tarz� i�ler yapmas� tamamen tercih meselesiydi. �izerlerinin hedefi zaten Amerikan �izgi roman piyasas�na �izmekti ve bu ger�ekle�ti. Rakibi �ok olan bir lige girmek b�y�k ba�ar�d�r, fanzin yay�nlar� ise h�l� devam ediyor.

�yi bir �izgi roman�n olmazsa olmaz� neler sizce?

�yi anlat�m.

Soruyu geni�letelim. T�rkiye'deki yerli �izgi roman �retimlerinin en �nemli sorunu veya ne iyi yapt��� �ey nedir sizce?

�ff kaz�k soru oldu ama yinede bir �eyler geveleyeyim. On be� yirmi senedir okurla ba� bir yerde koptu ve bir t�rl� yeniden kurulamad�. Zeplin, RR, Joker gibi dergilerin ��kt��� d�nemden beri yap�lan denemelerin t�m� bu ba�� kurmak i�indi. Bana g�re bir hata var. O da bizim nesil edebiyatla iyi anla�amad�. Bir i�erik sorunu ya�an�yor. Okur iyi �izgi arad��� gibi �arp�c� hik�yeler de ister. Daha cesaretli i�erikler �retmemiz gerekiyor. �ok s�radan �yk�leri okumak �me�erse �yle de�ilmi� de b�yleymi�� sonucu okuru heyecanland�rm�yor. Bir de sinema gibi �ok g��l� bir anlat�m arac� varken kim al�r sizin derginizi. �ekici olmak gerekiyor. Okurun gerisinde kalmak yazar ve �izer i�in zavall�l�kt�r. �u da var: yazar�n, �izerin, �airin, oyuncunun, m�zisyenin beraber tak�ld�klar� bir d�nemle bug�n� kar��la�t�ramay�z. Ba�ka bir zamanda ya��yoruz art�k. Ba�ka bir analiz yapmak gerekiyor. Bu g�n�n okuru ya da okumayan�n� tan�mam�z gerekiyor.

�nsanlar pek bir araya gelemiyorlar �retim i�in. H�rslar�n� ve rekabet�i hislerini bir kenara koyam�yorlar. Deli G�c�k bu anlamda ilgin� bir farkl�l�k ta��yor. Nas�l kat�ld�n�z ekibe?

�lkenin ana sorunu bu. Ekip olmak, �rg�tl� olmak vs. ayn� �eyler. H�rs ve rekabet dedi�in �eyler piyasada olur. Bizde piyasa da yok. O zaman bunun ad� ba�ka bir �ey olmal�. Ben �izmek istedi�im i�in kat�ld�m deli g�c�k ekibine. Sa� olsunlar (Aziz Tuna) kabul ettiler. Bir ka� sayfa katk�m oldu.

Deli G�c�k bir kahraman say�labilir mi?

Elbette, Anadolu masallar� ile ayn� �ey Deli G�c�k. Kulaktan kula�a anlat�lan ve de�i�en hik�yeler gibi. Tek ortak noktas� kahraman�...

Deli G�c�k'�n kargalar� konu�uyor olabilir mi ger�ekten?

150 sene ya�ayan kargalar var. Ee o kadar sene gak-guk la ge�mez herhalde.

Sanat uzun hayat k�sa m�?

Evet.


En Son Eklenen 5 Röportaj

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk....

Emre Y�ce: �Kolektif �al��ma ��retici ve Zenginle�tiricidir�
01.07.2010
Deli G�c�k��n her iki alb�m�nde de yer alan �izer Emre Y�ce ile konu�tuk....

Murat Ba�ol: �Bizim Nesil Edebiyatla Anla�amad��
18.06.2010
Deli G�c�k Alacakaranl�k Zamanlar alb�m�n�n �izerlerinden biri olan Murat Ba�ol ile konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|