23.10.2004

 

Bir Mike Mignola R�portaj�

Christopher Brayshaw

Hellboy’un yarat�c� �izeri Mike Mignola ile yap�lm��, dizinin geli�im s�recini anlatan olduk�a ilgin� bir r�portaj� aktar�yoruz.

Hellboy’un yarat�c� �izeri Mike Mignola ile yap�lm��, dizinin geli�im s�recini anlatan olduk�a ilgin� bir r�portaj� aktar�yoruz. The Comics Journal’de yay�mlanan r�portaj, Mignola’n�n d�nyas�n� anlatt��� gibi ortak �al��malar�n ger�ekle�me bi�imi hakk�nda ilgin� detaylar veriyor. �rne�in John Byrne’�n Hellboy’a nas�l bir katk�da bulundu�unu bu vesileyle daha iyi g�rebiliyoruz.


Bana halk masallar�ndan ba�lay�p Hellboy’un yarat�l���na kadar ge�en s�re�ten bahseder misin?
-Bu materyal her zaman benim kafamda vard�. Folklor ve mitolojiyi her zaman sevmi�imdir, i�lerinde muhte�em karakterler vard�r, ve ben onlar� oyuncak askerler gibi g�r�yorum, demek istedi�imi anl�yor musun? Benim t�m di�er oyuncak askerleri d�vecek bir adama ihtiyac�m var; bir �ocu�un sahibi olabilece�i en iyi oyuncak askerler setine: Herk�l var, Thor var, Odin var, hepsi var. Benim tek bir orijinal oyuncak asker yapmam gerekiyor ki gidip t�m di�er oyuncak askerleri d�vs�n. ��te benim d���nce s�recim bu kadar basit i�liyordu. Yine de Hellboy’u yarat�rken olduk�a endi�eliydim ��nk� “Biliyorum benim ilgimi ayakta tutmak �ok zor, beni ileride �ok fazla s�kabilecek bir �eyler ortaya ��karmak istemiyorum” diye d���n�yordum. O y�zden Hellboy’u m�mk�n oldu�unca belirsiz yapt�m ve karakteri en az�ndan �izmesi zevkli olabilecek bir �ekilde tasarlad�m. S�radan bir adam� �izmekten s�k�l�yorum, bu adama verdi�im sa� stili veya burundan veya i�te her neyse, s�k�l�yorum, o y�zden... Ayr�ca, ben belirli bir insan karakteri hep ayn� �ekilde �izmekte usta biri de�ilim. Ben de, e�er bu herife yeterince belirgin bir tip verirsem, onun �ok tuhaf veya boktan bir �izimini bile yapsam bunun o karakter oldu�u anla��l�r diye d���nd�m. Ayr�ca, bunun canavarlar� ara�t�ran, onlarla kavga eden bir karakter oldu�unu d���n�rsek, bir odada konu�uyor bile olsa �izilecek en az�ndan bir canavar olacakt�: Karakterin kendisi.

Byrne’in senaryosunu yazd��� mini seri yapt���n ilk i� miydi? Yoksa bir kenara kald�rd���n ba�ka i�ler var m�?
-Pin-up tarz� birka� kare �izmi�tim, baz�lar� ciltlerde bas�ld�, baz�lar� bas�lmad�. Hikaye anlam�nda ilk olarak d�rder sayfal�k iki k���k �ey �izdim. Biri San Diego Comic’te yay�nland�, di�eri Buyer’s Guide’da dolgu malzemesi olarak kullan�ld�. �kisi de birinci ciltte bulunuyor.

O d�rder sayfal�k i�leri yapt�ktan sonra, onlar� yay�nc�lara da g�sterdin mi?
-Yok, yay�nc�lar� hi� gezmedim. Hatta ortal�kta bir yay�nc� yokken Hellboy’u hi� �izip �izmedi�imi hat�rlamaya �al���yorum... Dracula’y� bitirmi�tim, o s�rada San Fransisco’da ya��yordum. Art Adams’la bulu�up konu�maya ba�lad�k, o i�inde dev bir goril olan bir �eyler yapmak istiyordu, ben de bir �e�it canavar olan paranormal vakalar dedektifi yapmak istiyordum, ve san�r�m o s�rada hen�z karakterin herhangi bir �izimini yapmam��t�m. Akl�mda bir sene falan �nce uydurdu�um, ve ho�uma giden bir ba�l�k vard� ve “��te bu kula�a o kadar aptalca geliyor ki bunu s�ylemekten utanmam. E�er �eytan Pen�esi gibi bir ad kullan�rsam baya�� utan�r�m [g�l�yor]. Hellboy olduk�a sa�ma, bu g�zel bir �ey” diye d���n�yordum. Neyse, olaylar ��yle geli�ti, Art Adams bir �ekilde Walt Simonson’la konu�maya ba�lad�, ve Walt da Frank Miller’la konu�uyordu, t�m bu insanlar aralar�nda konu�uyorlard�, ve herkes yay�n hakk�n�n yarat�c�da oldu�u i�ler yapmak istiyor gibi g�r�n�yordu. Birisi kendi logomuzu yapma fikrini ortaya att�. San Diego’da bulu�up bunu konu�tuk. O s�rada John Byrne’e Hellboy’un senaryosunu yaz�p yazmayaca��n� sormu�tum.

Neden onu se�tin?
-��nk� ge�mi�te John’la �al��mak benim i�in g�zel bir deneyim olmu�tu. Birlikte bir iki �eyde �al��m��t�k, ve o �imdiye kadar bana bir senaryoyu telefonda veren tek ki�iydi. Ben b�yle rahat �al��abilece�im birisini istiyordum, ��nk� bir de bunun benim karakterim oldu�unu kabul edecek biri olmas�n� istiyordum, anl�yor musun? Tam olarak a��klamak zor. John’la �al��man�n iyi olaca��n� hissediyordum. Bunun rahat bir �ey olaca��n� d���n�yordum: O eski Marvel tarz�nda g�zel �izgi romanlar yaz�yordu ve benim yapmak istedi�im t�rden materyalin ne oldu�unu anl�yordu. Onunla bu konu hakk�nda konu�tum ve o da olur dedi.

Ona hangi materyali g�sterdin?
-Ona hi�bir �ey g�stermedim. Sadece nas�l bir �ey yapmak istedi�imi a��klad�m. Hatta John’la ilk �al��maya ba�lad���m�zda “John Byrne’e bir Frankenstein canavar� �izmek istedi�imi s�yleyece�im. Bana i�inde Frankenstein’�n canavar� olan d�rt say�l�k bir mini seri laz�m” diye d���n�yordum. En sonunda senaryonun ne kadar�n� ben yazm�� olaca��m, bilmiyordum. Ama sonunda, �o�unu yazd�m. Neyse, i�te b�yle bir grup olarak kendi logomuzla ��kmak hakk�nda konu�uyorduk, bu hi� ger�ekle�medi, ama bir bak�ma yeteri kadar ger�ekle�mi� oldu. O kadar �ok konu�tuk ki, san�r�m bir iki g�n sonra, Frank ya da ba�ka biri Mike Richardson’a gidip “E�er t�m bu adamlar bir araya gelse ve b�yle b�yle bir �eyler yapsalar, siz bununla ilgilenir misiniz?” dedi. Dark Horse da kabul etti. Dark Horse’a, daha �nce hi� g�rmedikleri, yay�n hakk� benim elimde olan bir materyale evet dedikleri i�in hep minettar kalaca��m. San�r�m onlara ba�l���n ne olaca��n� da s�ylemi�tim, onlar da sadece “olur” dediler. Yani, bu olduk�a iyi bir �eydi. �stelik, ben o s�rada, hatta belki �imdi bile, Frank Miller ya da John Byrne de�ildim, ben b�y�k, para kazand�rma garantisi olan bir isim de�ilim.

�imdi biraz k�stahca bir soru geliyor: Projede John’un ismi olunca, �ok say�da insan�n Mike Mignola’n�n Hellboy’una de�il de John Byrne ve Mike Mignola’n�n Hellboy’una ilgi g�sterece�i hi� akl�na geldi mi? John’un isminin bu projenin sonunu getirmeye yetecek kadar bir tan�nm��l�k sa�layabilece�i d���ncesi var m�yd�?
-Bunu, projeyi Dark Horse’a g�t�r�rken g�z �n�ne almam��t�m, ama i� insanlar�n bu �izgi romanlar� almas�n� sa�lamaya gelince, �yle bir �eyler olaca��n� umuyordum. �nsanlar�n �izgi roman� als�n da ne olursa olsun, b�yle d���n�yordum. E�er insanlar �izgi roman� John Byrne i�in al�yorlarsa ve �izgi roman� John Byrne sayesinde sevdilerse, bu harika – en az�ndan bu onlar� oraya �ekti ve oradaki materyalle ilgilenmelerini sa�lad�. Art Adams arka plandaki hikayeyi yapt��� zaman da ayn� �eyi d���n�yordum. Bu tamamen ticari bir karar olmasa da, arkama yaslan�p bu isimlere bakt���mda, John Byrne, Art Adams, s�rada kim var? Kapt�rd�m gidiyorum! diye d���n�yordum. Ama yine de insanlar i�leri g�rd���nde, san�r�m ilginin b�y�k k�sm�n� ben g�rd�m. Tabii, her �eyi kendi ba��ma yapmam gerekti�i zaman gelince bu durum beni endi�elendirdi. ��nk� o zaman da “Acaba, �izgi roman� sadece John yazd��� i�in mi sevdiler?” diye d���nmeye ba�lad�m. Yani her �eyi kendi ba��ma yapmam gerekti�i zaman�n geli�i en korktu�um �eydi. ��nk� ilk seferinde baya�� yard�m alm��t�m.

John ilk mini seride ��kan notlar�ndan birinde teknik olarak senaristin kendisi oldu�unu ama asl�nda �ok fazla bir �ey yapmad���n� hissetti�ini ima ediyordu. Bunu sadece iltifat etmek i�in mi s�yl�yordu, yoksa ger�ekten mini serideki i�in �o�unu sen kendin mi yapt�n?
-Bunu s�ylemekten nefret ediyorum ama o hakl�. ��nk�, s�ylenmesi gereken �eylerden biri �u, bu kitab� John olmadan asla yapamazd�m. Kendime yeteri kadar g�venmiyordum... Bir bak�ma, neyi taklit edip neyi farkl� yapmak istedi�imi g�rmek i�in ba�ka birine ihtiyac�m vard�. Ama John’la �al��ma �eklimiz, i�te yine ben ilk ba�ta ona yar�m bir hikaye veririm, o hikayeyi tamamlar ve bir �eyler daha ekler diye d���n�yordum. Valla, hat�rlad���m kadar�yla, onu aray�p “ben �unu yapaca��m” diyordum. Bir iki g�n sonra onu tekrar aray�p “Ha, bir de �unu yapaca��m” diyordum. Ve as�l sayfalar� �izmeye ba�lad���mda ona hikaye yollamad�m bile. Ona t�m hikayeyi anlat�p anlatmad���m� hat�rlam�yorum – ona ana hatlar�yla ne yapaca��m� anlatt���m� hat�rl�yorum – ama ona hikayeyi yollamam��t�m. Neyse, ben kur�un kalem �izimlerini bitirdim, sonra John karakterlerin neden bahsettiklerini anlayabilsin diye �ylesine bir senaryo yazd�m. Bir de bakt�m ki, evet, baz� yerlerde diyaloglar� neredeyse kelimesi kelimesine ben yazmaya ba�lam���m. Karakterlerden baz�lar�n�n isimlerini John koydu. Ama san�r�m senaryonun �o�u bana aitti. Hikayenin �o�unda, Hellboy’un d���nceleri John’a aitti. Bunu ben yapmak isterdim, ama bence ger�ek yazarl�k b�yle bir �ey. Bu benim i�im de�il. O y�zden t�m bunlar� yapmay� John’a b�rakt�m. Sonunda, istedi�imin bu olmad���na karar verdim. John’u bunu yaparken g�r�nce “karakterin kafas�n�n i�ine girmek istemiyorum. Ben sadece karakterlerin birbirleriyle konu�malar�n� istiyorum” dedim. O y�zden her �eyi kendim yapmaya ba�lad���mda bu tip �eyleri kullanmad�m.

Dizi bitti�inde neyin �zerinden ge�ece�ini, neyi d�zeltece�ini, neyi de�i�tirece�ini anlamak i�in ortaya ��kan �r�ne bakman�n gerekti�ini d���nm�� m�yd�n?
Evet. Asl�nda benden iyi sanat y�netmeni olurdu. Ne istedi�imi bilmiyorum ama, elinizdekini bana getirirseniz olmu� ya da olmam�� diyebilirim. Evet, ne istedi�imi bildi�imi d���nd���m zamanlar olmu�tu ama ortaya ��kan sonucu g�rd���m zaman, “Valla istedi�im tam olarak bu de�ildi” diyordum. John da bundan pek uzak de�ildi ama ortadaki i�i g�r�nce “Tamam, ben bunu biraz daha farkl� yapard�m, ve kad�na �unu s�yletirdim...” diye d���n�yordum. �o�u zaman sadece tek bir kelimeyi de�i�tiriyordum... “��yle derse daha vurucu olur” falan. Asl�nda bunu s�ylemekten nefret ediyorum ama mini serinin sonlar�na do�ru, John’un senaryosu �zerinde baya�� �ok d�zeltme yapmaya ba�lam��t�m. Tanr�’ya ��k�r ki bunlara katland�.

Senin yapt���n de�i�ikliklere nas�l tepki verdi?
-Tek bir yorum yap�p yapmad���n� bile hat�rlam�yorum. ��te tam da bu y�zden John’la �al��mak harikayd�. ��nk� bu �al��mada John egosunu kontrol alt�nda tuttu. Olaya sadece Mike Mignola’n�n �izgi roman�n�n senaryosunu yaz�yormu� gibi yakla�t�. ��ine girmeye �al��mad� – biliyorum, ba�ka yazarlar olsa bask�n ��k�p i�e kendi fikirlerini ve ki�iliklerini kar��t�rmaya �al���rlard�. Ama John bu tip �eylerden uzak durdu.

Bir tarafta hikayenin a��r basmas� var, di�er tarafta �izgi roman�n nas�l g�r�nece�ini, imajlar�n nas�l akaca��n�, ve sayfalar�n nas�l tasarlanaca��n� tartmal�s�n. Sence, sonunda sen bu denklemin hangi taraf�na ula�t�n?
-San�r�m benim i�in g�rsellik ve hikayenin ak�� h�z� daha a��r bas�yor. Hellboy materyalini ele almaya ba�lad���mda, ��yle d���nmeye ba�lad�m... D�nyadaki en iyi yazar olmayaca��m� biliyordum ama g�rsellik ve hikaye anlat�m� a��s�ndan ba�ka insanlar�n yapmad��� �eyler yapabilirdim. Yani bu materyal i�inde kendi s���na��m� bulmaya �al���p “�yleyse ben de atmosfere �nem veririm” demek gibi bir �eydi. Berni Wrightson harika birka� korku hikayesi yapm��t�, ama hat�rlad���m kadar�yla �o�u yava� akmaktan ve dolamba�l� olmaktan uzakt�. Ben etraf�nda bir atmosfer in�a edebilece�imiz tuhaf �eyler i�in kendime yer a�mak istiyordum. B�yle bir �eyin �izgi romanlarda i�e yaray�p yaramayaca�� konusu �zerinde de �ok kafa patlatt�m. ��nk� �imdiye kadar “Korku �izgi romanlarda i�e yaramaz, bunun bir s�r� sebebi var” diyen bir s�r� insan tan�m��t�m.

�izgi romanlarda kullanamayaca��n�z belirli t�rler ya da belirli tarzda hikayeler oldu�u g�r���ne kat�l�yor musun?
-Hay�r. Bence insanlar b�yle bir �eyi �ne s�rd�klerinde �izgi roman� do�rudan sinemayla kar��la�t�r�yorlar. Ve tamam, sinemada �izgi romanlarda yaratamayaca��n�z efektler var, ama bu farkl� bir �ey. �izgi roman hikayeye farkl� bir a��dan yakla�abilir. Benim bir �izgi romanda atmosfer yaratma �eklimle bir sinemac�n�nki elbette ayn� de�ildir, ama yine de benim bir grup imaj� art arda dizme �ans�m var – MTV video y�netmenlerinin yapt���na yak�n bir �ey – ama benim ayr�ca her �eyin sonunda t�m materyali bir sayfada d�zenlenmi� olarak g�rme �ans�m da var, b�ylece b�t�n bir sayfa olarak i�leyen soyut bir sekansa veya �ablona ula��yoruz. Ve bu okunurken bir �e�it atmosfer yarat�yor. Her neyse, �abalar�m� yo�unla�t�rd���m bu alana demir att�m ��nk� y�llar �nce sekt�rdeki en iyi kur�un kalemci ya da en becerikli �inici olmad���m�n ve iyi bir yazar olarak asla Neil Gaiman’la yar��amayaca��m�n fark�na vard�m, yani �ok fazla insan bu tarz bir atmosferi ve hikaye ak�� h�z�n� kullanm�yor, benim olay�m da bu olur.

The Comics Journal # 189’dan al�nm��t�r.
�ev. Can Yal��nkaya
Ayr�nt�lar Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisinin 1.say�s�nda

www.seruven.org
En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|