01.07.2010

 

Emre Y�ce: �Kolektif �al��ma ��retici ve Zenginle�tiricidir�

www.seruven.org

Deli G�c�k��n her iki alb�m�nde de yer alan �izer Emre Y�ce ile konu�tuk.

Sizi Deli G�c�k�teki hik�yelerinizden biliyoruz. Bir par�a kendinizi tan�t�r m�s�n�z?

1972 do�umluyum, �zmir� de ya��yorum. Dokuz Eyl�l G�zel Sanatlar Fak�ltesi, Grafik b�l�m�
mezunuyum.

Daha �nce �izgi roman deneyiminiz olmu� muydu?

�izgi roman hep g�nl�mde olmas�na ra�men bu i�e biraz ge� giri�tim. Kendi kendime yapt���m �al��malar zaten hep vard� ama ciddi anlamda �izgi romana ad�m at���m, Tam
Macera dergisi ile oldu.

Kendinizi nas�l tan�mlars�n�z? �izgi roman okuru musunuz �rne�in? Pek �ok �izer �zellikle sinemadan beslendi�ini, �izgi roman okumad���n� ve kitaplardan uzak bir ya�am s�rd�rd���n� s�yl�yor. Kat�l�r m�s�n�z bu yarg�ya�

Bu yarg�, en az�ndan benim i�in ge�erli de�il. �nsanlar� belli bir u�ra�a veya mesle�e y�nlendiren etkenler farkl� olabilir. Benim �izim yetene�imin geli�mesinde en b�y�k pay, �izgi romana aitdir. K���kken hem �izgi roman okur, hem de okuduklar�m� resimlemeye �al���rd�m. �lk �izgi roman okumaya K�z�lmaske ile ba�lam��t�m, bunu di�er �izgi romanlar ve mizah dergileri takip etti. Elbette sineman�n ve di�er g�rsel sanatlar�n �izgi romana etkisi b�y�kt�r ama edebiyat�n da bir o kadar etkisi oldu�unu d���n�yorum.

Deli G�c�k kadrosuna nas�l kat�ld�n�z? Bildi�im kadar�yla �zmir�de ya��yorsunuz? Y�z y�ze g�r��t�n�z m� yazarlarla�

�lk olarak, okuldan arkada��m olan Co�kun Kuzgun sayesinde, Levent beyle (Cantek)
�leti�im kurup, Tam Macera i�in �al��malar yapm��t�m. Deli G�c�k kadrosuna kat�lmam
da bunun devam� olarak geli�ti. �imdilik yazar ve �izerlerden, y�zy�ze tan��t���m bir tek Co�kun Kuzgun var, Levent bey ile de telefon ve internet �st�nden g�r���yoruz.

Pek �ok �izer ve yazar�n bir araya gelmesini, kolektif bir �al��ma haz�rlamas�n� nas�l buluyorsunuz?

Kimileri bu �ekilde �al��man�n, insanlar� zorlad���n� ve k�s�tlad���n� d���nebilir ancak farkl� tarzlar�n b�yle bulu�mas�, hem �al��anlar i�in ��retici olabilir, hem de kurgulanan eseri zenginle�tirebilir.

Deli G�c�k nas�l bir kahraman sizce?

�o�u �izgi roman kahraman� adalet ve iyilik i�in sava��r. Deli G�c�k de temelde �yle ama do�a�st� yanlar� ve g�r�nt�s� insanlar� korkutuyor. Kimi zaman olaylar�n i�ine girmeyip, sadece g�r�n�p ge�mesi, O�nu her�eyi a�m��, kay�ts�z, varla yok aras� bir varl��a d�n��t�r�yor.

Siz kendiniz �izgi roman �al��malar� yap�yor, hikayeler haz�rl�yor musunuz?

Evet ama �imdilik kendi kendime haz�rl�yorum. �leride yay�nlamalar�n� isterim.

Son bir s�z�n�z var m�?

Herkese sa�l�k ve esenlik dilerim.


En Son Eklenen 5 Röportaj

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk....

Emre Y�ce: �Kolektif �al��ma ��retici ve Zenginle�tiricidir�
01.07.2010
Deli G�c�k��n her iki alb�m�nde de yer alan �izer Emre Y�ce ile konu�tuk....

Murat Ba�ol: �Bizim Nesil Edebiyatla Anla�amad��
18.06.2010
Deli G�c�k Alacakaranl�k Zamanlar alb�m�n�n �izerlerinden biri olan Murat Ba�ol ile konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|