27.07.2010

 

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�

www.seruven.org

Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk.

U�ur, m�hendis olup sanatla u�ra�mak nas�l bir �ey...
M�hendis olup sanatla u�ra�man�n benim a��mdan en ilgin� noktas�, farkl� iki ya�am tarz�n� bir arada s�rd�rmek olabilir. ��yle a��kl�yay�m, g�nd�z herkes gibi i�ime gidiyorum, ak�amlar� ve haftasonlar� ise y�llarca okuyup kendilerine �zendi�im kost�ml� �izgi roman kahramanlar� gibi gizli kimli�ime b�r�n�p �izmeye ba�l�yorum�Son d�rt y�ld�r bu �ekilde �al���yorum.

�ster istemez bir k�yaslama yapm�� olmal�s�n. G�zel Sanatlarda y�ksek lisans yapt�n ��nk��

Bir k�yaslama yapmam gerekirse, m�hendislik ve �izgi roman �ok uzak konular de�il bence. �izgi roman�n da bir m�hendisli�i var. ��nk� sanat yap�yorum diyip devasa tuvallere boya bidonlar� f�rlat�p hah bu oldu! demiyorum. �izgi roman �ncelikle bir disiplin i�i, zaman� �ok iyi kullanmak laz�m, belli bir plan do�rultusunda �al���p, bir senaryoyu size ayr�lan birka� sayfaya en do�ru �ekilde ve okuyan�n en rahat anlayabilece�i �ekilde aktarmak laz�m, bu da m�hendisli�e �ok uzak bir nokta de�il bence. Her �izer kendi tarz�n� olu�tururken yapt��� �ey de tam anlam�yla bu i�in m�hendisli�i. Bir �izeri �izgisinden tan�r�z. �izer de bu �izgiyi olu�turana kadar fark�nda olmadan uzun bir s�re bu i�in ARGE�sini yap�yor. Bir �izeri di�erinden ay�ran da, belli sorunlara getirdi�i ��z�mler oluyor ve bu da onun tarz�n� olu�turuyor. �izgi roman ve m�hendislik denilince akl�ma Scott Mc Cloud geliyor; ��izgi Roman� Anlamak�, � �izgi Roman� Yeniden Ke�fetmek� diye iki kitap yazd�, �u anda MIT�de, Microsoft�ta, Electronic Arts�ta g�rsel ileti�im seminerleri veriyor.

Sanat�� kaprisi yapm�yor musun �rne�in
Yukar�da da bahsetti�im tuvallere boya bidonu f�rlat�p sanat yapsayd�m ve hayat�m� bununla kazansayd�m �ok g�zel kapris yapard�m.

Senin i�in karikat�r k�kenli diyebilir miyiz? �imdilerde foto realistik i�ler yap�yorsun o y�zden sordum�

Ben kendimi pek �yle g�rm�yorum. Karikat�r konusunda hi�bir zaman �ok hevesli olmad�m, para kazanmak i�in yapt���m i�ler genelde karikat�re yak�n oldu�u i�in uzun bir s�re �yle �izdim. �u anda yapt���m i�ler i�in pek foto realistik diyemem ama Tam Macera�ya �izdi�im Me�hur Hafiyeler �yleydi, bir sayfay� bazen 3 g�nde bitiriyordum. Ger�ekten �ok yorucu ve sab�r gerektiren bir s�re�ti. Zaten �u anda en �ok kafay� yordu�um nokta da bu, kaliteli bir i� ��kar�p ayn� zamanda nas�l h�zl� �izerim bunun yolunu bulmaya �al���yorum. Genelde g�nde 1 ya da 2 sayfa (�inileme hari�) �iziyorum. Ve �unu farkettim ki bu t�r h�zl� �izilen sayfalar daha �nceden �izdi�im foto realistik i�lere g�re daha tatmin edici oluyor (ya da zaman�m�n eskisinden az oldu�u ger�e�i y�z�nden kendimi kand�r�yorum :)

�izgilerinde gore etkisi �o�ald�. Korku literat�r�n� and�ran grotesk sahne ve tiplemeler kullan�yorsun. �zerine kalacak, Slayer hik�yecisi olacaks�n�

Ke�ke olabilsem. Son zamanlarda daha fazla bu t�r �eyler �izmeye ba�lad�m ve galiba kendili�inden bir y�nelme olu�tu. Ayr�ca yarat�k �izmekten zevk almayan �izer yoktur san�r�m.�izerken benim i�in �nemli olan farkl� duygusal ifadeleri verebilmek ve hikayede bir atmosfer olu�turabilmek. Korku hikayelerinde de bunu yapmam� sa�layacak yeterince malzeme var. Bunun yan�nda �ok a��r bir melodram senaryosu gelseydi onu da bay�la bay�la �izerdim, ama ne yaz�k ki gelmiyor��

G�rsel olarak kendini nas�l besliyorsun? Filmler, foto�raflar�

Sinema, �izgi romanlar ve mizah dergileri diyebilirim. Genelde isme g�re takip ediyorum, yani genelde be�endi�im y�netmenlerin filmlerini izliyorum, �izgi romanda ise �izerine g�re., Hikaye ne kadar g�zel olursa olsun be�enmedi�im bir �izerin kitab�n� sonuna kadar okuyamam. Mizah dergileri de Suat G�n�lay, Galip Tekin, Kemal Aratan, B�lent Arabac�o�lu, �lban Ertem gibi ustalar� tan�mama vesile oldu. Bir hikayeye haz�rlan�rken filmlerden ve foto�raflardan yararlan�yorum . Genelde mekan �izerken filmlerin karelerini dondurup bakard�m, ama art�k vaktim olmuyor. Bu konuda internet �ok i�ime yar�yor, m�mk�n oldu�unca foto�raf referansl� �izmeye �al���yorum. �lk �izdi�im hikayelerde her�eyi bakarak �iziyordum, mesela bir ceketin k�vr�mlar�n� �izmek i�in bile foto�raf ara�t�r�yordum, �u anda sadece obje ve mekanlar i�in foto�raf kullan�yorum.

Deli G�c�k sence bir korku karakteri mi?

Amac� korkutmak olsayd� b�yle bir �eyi kabul edebilirdim, ama hikayelerin sadece korku t�r�ne ait olamayacak kadar zengin olduklar�n� d���n�yorum.

�izgi roman aksiyondur diyenlerden misin?

Kesinlikle b�yle bir d���ncem yok, olsayd� zaten o t�r �eyler �izerdim. Soru akl�ma �r�mcek Adam �izeri Ross Andru�yu getirdi, bu t�r�n en iyi �rneklerini verdi�ini d���n�yorum.

Kargalar konu�ur mu?

Ak�ll� hayvanlar olduklar�n� biliyorum, konu�salar bile az ve �z konu�tuklar� kanaatindeyim.

Fotoğraf: Kerem Y�cel


En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|