15.12.2005

 

Sin City

Yorumu Ekleyen:
www.seruven.org

Frank Miller�in Sin City dizisi Hollywood sayesinde T�rk�ede yay�nlanmaya ba�lad�. Yak�n d�nem Amerikan �izgi roman� mainstream �rneklerle hat�rlan�yor ve sat�l�yor. Hollywood�un Amerikan pazar�n�n talepleriyle farkl� �izgi roman uyarlamalar� yapmas� ise Sin City gibi g�rece marjinal i�lerinin farkl� �lkelerde yay�nlanmas�n� kolayla�t�r�yor. G�r�nen o ki farkl� �izgi roman �rneklerini g�rebilmek i�in Hollywood deste�ine ihtiyac�m�z olacak. Sin City, anlat�dan �nce ismini satt�ran-kendini ortaya koyan �izgi roman sanat��lar�ndan biri olan Frank Miller�in elinden ��kma. B�t�n�yle bir �slup �al��mas�. �Hard boiled detective fiction� denilen ge�en y�zy�l�n daha �ok ilk yar�s�nda yay�nlanan su� ve polisiye anlat�lar�n� hat�rlatan, bu hat�rlatmay� estetik bir u�ra� olarak metnin b�t�n�ne n�fuz ettiren bir �izgi roman. Siyah-beyaz tercihi, s�rekli karanl�kta ge�en atmosferi, f�r�a ve ���k-g�lge kullan�m� klasik Hollywood polisiyelerinin estetize edilmi� bir yorumu. Erkek kahramanlar�n i� konu�malar� filmlerin ve dedektif edebiyat�n�n anlat�m diline uygun olarak birinci tekil �ah�s a�z�ndan aktar�l�yor. T�r�n kli�elerine uygun olarak me�um kad�nlar, sadakat dolu sevgililer, melodramatik k�r�k a�k hik�yeleri, para h�rs�n�n kurban� olanlar, koku�mu� b�rokratlar veya r��vet alan polislerle s�k�a kar��la��l�yor. Frank Miller�in o kadar g�zel �izdi�i kareler var ki ders olacak nitelikte bir estetik ta��yor; �ok �al���ld���, �ok d���n�ld���n� hissettiriyor ve bunu �yle kolaym���as�na yap�yor ki sanki m�rekkep bir c�va gibi bir kareden di�erine ak�yor. �te yandan �izgi roman� bitirdi�inizde b�t�n o estetik �aban�n kendini t�keten bir narsizme d�n��me potansiyelini de hissediyorsunuz.

Frank Miller, Sin City ad�n� verdi�i bir d�nya yarat�m�na niyetlenmi�, belli bir kayg�yla hareket etmi� ve �i�erik bi�imi belirler� gibi bir estetik tercihte bulunmu�... Bu t�r bir tercihin sonu�lar� ise bana g�re belli �l��lerde s�k�c�... Her �eyden �nce dedektif hik�yelerini an�msatan edebi dil �airanelik iddias� ta��yor. Pulp metinlerin sarkastik ve edebiyatla (hatta edeple) mesafeli olan dilini ba�kala�t�r�yor, onlar�n �zerinde kendisini konumland�ran, daha da �nemlisi kendine hayran olan bir anlat�ma d�n���yor. Bu t�r bir �airaneli�in �evirisi de k�lfetlidir, ne yaparsan�z yap�n ��eviri kokars�n�z�. �stelik �izgi roman�n do�as�nda varolan (pulp olmas�ndan kaynaklanan) anti-entelekt�elist tav�r bu �airaneli�i (�stelik �eviri kokan�) kald�r�r t�rden de�ildir. Yarg�m �u: Sin City, polisiye edebiyat�n�n ve dedektiflik t�r�n�n �e�itli hik�yelerini an�msat�yor, �zg�nl���n� hik�yelerinden de�il �izgiye dayal� bi�imsel aray��lar�ndan al�yor (L.C).


En Son Eklenen 5 Yorum

Crumb��n Kafka�s�
30.12.2005
Milliyet Yay�nlar� bir d�nem Yeni Ba�layanlar ��in �st ba�l�kl� bir diziye ba�lam��, Fa�izm�den Ekolojiye, Marx�tan Freud�a �ok say�da olgu, e�ilim, ideoloji ya da �ahsiyeti resimlerle �zetleyen kitaplar yay�nlam��t�. O diziden ��ka...

40��ndan Sonra
29.12.2005
Kemal G�khan G�rses�in, kitab�n�n �ns�z�n� yazar Rag�p Duran��n ifadesiyle, �pop�ler ama derin�, k�rk ya� ve kad�n-erkek hik�yelerini anlatt���, �40��ndan Sonra�� �� Bankas� K�lt�r Yay�nlar� taraf�ndan yay�nland�. Kitapta, andropoz krizinde...

Conan Parodisi: Kenan The Berber
28.12.2005
Kenan The Berber, ad�ndan anla��laca�� gibi bir Conan parodisi. Sinan G�rda�c�k��n haz�rlad��� �izgi roman ayr�ca kitapla�t�r�ld��� i�in bug�ne kalabilmi�, yoksa b�y�k ihtimal mizah dergilerinde �e�itli filmleri, televizyon dizileri ya da p...

Ya Konu�ursa!!
27.12.2005
The Talking Head (Le Bavard) i�in Paolo Baciliero�nun uluslararas� ba�ar� kazanm�� tek alb�m�d�r denilebilir. 1965 do�umlu Baciliero �izgi romana 1982 y�l�nda ba�lam��, Manara�n�n asistanl���n� yapm�� olmas� �retimlerinin ne y�nde g...

The Beast Of Chicago
26.12.2005
The Beast Of Chicago, Heavy Metal ve National Lampoon Magazine�deki işleriyle de bilinen, Rick Geary�nin, NBM Comics Lit i�in yazıp �izdiği true crime dizisi �A Treasury Of Victorian Murder�ın... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|